หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 26 58 41
2 164002 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 0 0 0
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 18 31 27
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 49 111 78
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 36 87 66
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 40 108 61
7 003 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 40 92 65
8 273 โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 3 7 5
9 009 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 4 7 6
10 014 โรงเรียนตชด.บ้านท่าแสนคูณ 3 8 5
11 278 โรงเรียนตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์ 2 3 3
12 010 โรงเรียนตชด.เกษตรสมบูรณ์ 4 10 7
13 018 โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ 21 40 31
14 019 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 29 76 48
15 017 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 26 57 42
16 021 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 2 4 4
17 020 โรงเรียนน้ำยืน 23 43 30
18 023 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 1 1 1
19 024 โรงเรียนบ้านกรุงเจริญ 0 0 0
20 272 โรงเรียนบ้านกลาง 33 45 35
21 026 โรงเรียนบ้านกวางดีด 19 31 25
22 270 โรงเรียนบ้านกุดประทาย 16 25 20
23 027 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 15 30 21
24 029 โรงเรียนบ้านกุดเรือ 30 55 42
25 039 โรงเรียนบ้านขอนแป้น 14 36 22
26 040 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 38 85 56
27 043 โรงเรียนบ้านคอแลน 27 68 46
28 046 โรงเรียนบ้านคำกลาง 3 15 8
29 045 โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง 13 35 16
30 047 โรงเรียนบ้านคำครั่ง 30 66 50
31 048 โรงเรียนบ้านคำนาแซง 9 21 15
32 049 โรงเรียนบ้านคำบอน 14 33 26
33 050 โรงเรียนบ้านคำบาก 11 28 17
34 051 โรงเรียนบ้านคำม่วง 4 6 5
35 052 โรงเรียนบ้านคำสำราญ 10 19 14
36 053 โรงเรียนบ้านคำอุดม 14 29 21
37 054 โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี 15 36 23
38 044 โรงเรียนบ้านค้อ 9 15 13
39 059 โรงเรียนบ้านจันลา 6 22 12
40 061 โรงเรียนบ้านซำงู 10 16 13
41 062 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย 37 81 59
42 063 โรงเรียนบ้านซำหวาย 8 22 12
43 065 โรงเรียนบ้านดงกระชู 9 13 9
44 066 โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน 10 25 15
45 067 โรงเรียนบ้านดงเมย 15 27 22
46 068 โรงเรียนบ้านดวน 3 10 5
47 069 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 16 41 27
48 070 โรงเรียนบ้านดอนงัว 0 0 0
49 072 โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ 0 0 0
50 073 โรงเรียนบ้านดอนม่วย 4 8 8
51 075 โรงเรียนบ้านดอนยาว 7 9 8
52 071 โรงเรียนบ้านดอนโจด 2 5 3
53 074 โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ 9 15 13
54 076 โรงเรียนบ้านตบหู 30 69 43
55 079 โรงเรียนบ้านตายอย 10 22 12
56 077 โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย 8 16 12
57 078 โรงเรียนบ้านตาโม 5 9 5
58 080 โรงเรียนบ้านตาโอง 37 73 55
59 081 โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 0 0 0
60 083 โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ 20 30 23
61 084 โรงเรียนบ้านทับไฮ 1 1 1
62 089 โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง 5 7 5
63 088 โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 13 19 17
64 090 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 9 15 12
65 091 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 26 40 32
66 085 โรงเรียนบ้านท่าก่อ 25 47 34
67 087 โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ 13 26 17
68 086 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 16 49 26
69 092 โรงเรียนบ้านนากระแซง 16 59 28
70 097 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 32 66 54
71 098 โรงเรียนบ้านนานวล 26 47 36
72 099 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 4 7 5
73 101 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 4 6 5
74 103 โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 9 22 14
75 102 โรงเรียนบ้านนาส่วง 13 23 21
76 105 โรงเรียนบ้านนาห่อม 8 19 12
77 104 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 5 14 7
78 106 โรงเรียนบ้านนาอุดม 6 13 10
79 095 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 30 52 40
80 100 โรงเรียนบ้านนาเลิง 1 10 5
81 093 โรงเรียนบ้านนาแก 9 20 15
82 094 โรงเรียนบ้านนาแคน 8 21 11
83 096 โรงเรียนบ้านนาโดม 2 2 2
84 108 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น 23 36 33
85 107 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 5 13 9
86 149 โรงเรียนบ้านบก 30 80 41
87 150 โรงเรียนบ้านบัวงาม 50 108 79
88 152 โรงเรียนบ้านบัวทอง 1 1 1
89 151 โรงเรียนบ้านบัวเจริญ 1 3 2
90 153 โรงเรียนบ้านบัวเทียม 2 4 4
91 154 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 9 18 16
92 156 โรงเรียนบ้านประหูต 10 30 17
93 157 โรงเรียนบ้านป่าก้าว 16 34 25
94 159 โรงเรียนบ้านป่าตาว 3 5 4
95 161 โรงเรียนบ้านป่าพอก 5 12 10
96 164 โรงเรียนบ้านป่าสน 11 32 18
97 165 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 1 5 2
98 160 โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย 3 3 3
99 158 โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ 11 17 15
100 162 โรงเรียนบ้านป่าโมง 10 23 12
101 163 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 5 11 9
102 168 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ 21 45 33
103 175 โรงเรียนบ้านม่วง 3 5 4
104 176 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 45 100 73
105 177 โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต 5 14 7
106 182 โรงเรียนบ้านยาง 15 30 24
107 180 โรงเรียนบ้านยางกลาง 7 9 7
108 181 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 22 40 31
109 183 โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 0 0 0
110 184 โรงเรียนบ้านวารีอุดม 2 5 4
111 185 โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ 13 26 19
112 186 โรงเรียนบ้านสมสะอาด 5 9 8
113 187 โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 17 83 30
114 188 โรงเรียนบ้านสร้างหอม 9 18 15
115 189 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 3 4 4
116 190 โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 19 41 28
117 191 โรงเรียนบ้านสองคอน 3 8 5
118 192 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 6 26 12
119 197 โรงเรียนบ้านหนองกบ 12 31 22
120 198 โรงเรียนบ้านหนองขอน 2 2 2
121 199 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 6 30 12
122 201 โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) 6 13 9
123 200 โรงเรียนบ้านหนองคู(เดชอุดม) 4 5 5
124 203 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 23 72 45
125 204 โรงเรียนบ้านหนองดุม 15 30 23
126 207 โรงเรียนบ้านหนองถาวร 1 1 1
127 208 โรงเรียนบ้านหนองทัพ 11 42 15
128 211 โรงเรียนบ้านหนองบัว(บุณฑริก) 6 7 7
129 210 โรงเรียนบ้านหนองบัว(เดชอุดม) 3 6 4
130 213 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 1 3 2
131 214 โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี 6 33 13
132 212 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 0 0 0
133 217 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 28 64 46
134 219 โรงเรียนบ้านหนองยู 0 0 0
135 221 โรงเรียนบ้านหนองสนม 29 61 41
136 220 โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 17 45 28
137 222 โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 0 0 0
138 225 โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 4 7 5
139 226 โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน 12 55 20
140 227 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 40 75 47
141 164227 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 1 1
142 202 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 33 76 56
143 218 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 10 43 21
144 206 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 6 14 10
145 215 โรงเรียนบ้านหนองแปก 29 65 51
146 216 โรงเรียนบ้านหนองแปน 1 2 2
147 224 โรงเรียนบ้านหนองแสง 39 66 51
148 223 โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 7 27 12
149 205 โรงเรียนบ้านหนองโด 21 43 26
150 228 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 0 0 0
151 230 โรงเรียนบ้านหมากมาย 22 47 28
152 231 โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง 7 19 10
153 229 โรงเรียนบ้านหม้อทอง 0 0 0
154 232 โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 9 15 13
155 243 โรงเรียนบ้านหัวแข้ 10 25 16
156 279 โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ 13 17 15
157 240 โรงเรียนบ้านห่องคำ 2 2 2
158 242 โรงเรียนบ้านห่องปอ 1 1 1
159 241 โรงเรียนบ้านห่องเตย 2 5 4
160 234 โรงเรียนบ้านห้วยข่า 3 9 6
161 235 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 19 50 32
162 236 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 2 4 3
163 237 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 2 12 4
164 238 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 1 3 2
165 285 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 7 10 8
166 233 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1 1 1
167 245 โรงเรียนบ้านอุดมชาติ 1 1 1
168 246 โรงเรียนบ้านอุดมสุข 4 7 6
169 030 โรงเรียนบ้านเก่ากลาง 3 9 5
170 031 โรงเรียนบ้านเก่าขาม 14 56 25
171 082 โรงเรียนบ้านเตย 29 56 45
172 155 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 35 161 68
173 164155 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 2 2
174 166 โรงเรียนบ้านเปือย 11 31 13
175 178 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 31 67 43
176 193 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 5 5 5
177 034 โรงเรียนบ้านแก้ง 24 76 39
178 032 โรงเรียนบ้านแก้งขอ 2 6 3
179 033 โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก 1 15 4
180 036 โรงเรียนบ้านแก้งยาง 2 4 3
181 037 โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ 30 64 48
182 038 โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง 6 14 10
183 035 โรงเรียนบ้านแก้งโตน 6 17 10
184 283 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 23 58 37
185 041 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน 7 19 11
186 167 โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม 6 14 9
187 179 โรงเรียนบ้านแมด 7 28 9
188 194 โรงเรียนบ้านแสนถาวร 6 9 7
189 195 โรงเรียนบ้านแสนสุข 27 83 45
190 055 โรงเรียนบ้านโคกชำแระ 18 45 29
191 057 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 56 96 83
192 164057 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 0 0 0
193 056 โรงเรียนบ้านโคกเทียม 28 67 45
194 058 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 29 67 44
195 060 โรงเรียนบ้านโชคชัย 1 2 1
196 064 โรงเรียนบ้านโซง 35 53 48
197 148 โรงเรียนบ้านโนน 0 0 0
198 109 โรงเรียนบ้านโนนกอย 4 11 7
199 111 โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย 1 2 2
200 110 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 20 45 31
201 113 โรงเรียนบ้านโนนขาม 38 82 62
202 117 โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข 5 17 8
203 116 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 18 48 31
204 115 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 28 53 37
205 119 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา 5 7 7
206 121 โรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก) 3 14 6
207 120 โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 5 12 8
208 122 โรงเรียนบ้านโนนน้อย 0 0 0
209 280 โรงเรียนบ้านโนนบก 6 27 10
210 124 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 39 93 58
211 126 โรงเรียนบ้านโนนยาง 11 13 12
212 127 โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง 6 12 8
213 129 โรงเรียนบ้านโนนว่าน 7 14 12
214 130 โรงเรียนบ้านโนนสนาม 6 6 6
215 131 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 11 32 21
216 133 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 2 4 2
217 134 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 19 53 23
218 132 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 7 10 7
219 138 โรงเรียนบ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 9 27 18
220 136 โรงเรียนบ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 1 5 2
221 137 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 6 38 16
222 139 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 16 95 28
223 135 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดชอุดม) 0 0 0
224 140 โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ 24 57 27
225 141 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 19 71 38
226 142 โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 16 30 22
227 143 โรงเรียนบ้านโนนสูง(บุณฑริก) 15 37 25
228 144 โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย 4 8 7
229 145 โรงเรียนบ้านโนนหลี่ 4 38 10
230 146 โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง 4 18 8
231 114 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 32 78 43
232 128 โรงเรียนบ้านโนนเลียง 15 26 19
233 112 โรงเรียนบ้านโนนแก้ง 0 0 0
234 118 โรงเรียนบ้านโนนแคน 6 50 17
235 125 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 11 27 21
236 147 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1 10 3
237 170 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 8 8 8
238 164170 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 0 0
239 169 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 1 1
240 171 โรงเรียนบ้านโพนดวน 15 33 21
241 172 โรงเรียนบ้านโพนทอง 6 10 6
242 173 โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน 6 8 7
243 196 โรงเรียนบ้านโสกแสง 10 21 16
244 174 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 2 5 4
245 247 โรงเรียนบ้านไฮตาก 17 36 28
246 248 โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 7 14 11
247 249 โรงเรียนประชาสามัคคี 4 4 4
248 251 โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 2 3 3
249 252 โรงเรียนพิชัยศึกษา 2 15 3
250 254 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 11 26 13
251 259 โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา 16 43 27
252 261 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 18 70 38
253 260 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 25 63 45
254 282 โรงเรียนหนองเทา 4 17 5
255 263 โรงเรียนหนองโพดวิทยา 14 63 26
256 265 โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก 22 68 41
257 268 โรงเรียนอิสานเศรษฐกิจ 6 9 7
258 269 โรงเรียนอุดมสามัคคี 8 17 14
259 001 โรงเรียนเจริญศึกษา 1 1 1
260 253 โรงเรียนเมืองเดช 11 31 20
261 257 โรงเรียนเวตวันวิทยา 20 37 32
262 022 โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา 9 21 12
263 250 โรงเรียนปลาขาววิทยานุสรณ์ 1 3 1
264 256 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 33 69 43
265 255 โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม 16 57 24
266 258 โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 21 31 21
267 287 โรงเรียนศิริเกษวิทยา 1 2 1
268 262 โรงเรียนสุพรรณิการ์ 8 22 14
269 264 โรงเรียนอนุบาลน้ำยืน 2 6 3
270 286 โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ 0 0 0
271 266 โรงเรียนอนุบาลเปรมชนก 4 8 4
272 267 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา 1 2 1
273 016 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 16 34 24
274 274 โรงเรียน 0 0 0
275 281 โรงเรียน ตชด.บ้านคำสะอาด 2 4 2
276 284 โรงเรียน ตชด.บ้านหนองบัว 1 1 1
277 012 โรงเรียนตชด.บ้านค้อ 6 7 7
278 277 โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาเอ็ม 1 3 1
รวม 3274 7731 4986
12717

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สุวิมล ไวยารัตน์ e-mail : yingsu_lee@hotmail.com โทร 0900347771 ศน.สุดาพร สายแวว โทร 0899491548 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อบ.5 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]