หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ubn5

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสาวแกมกาญจน์ คลังแก้วโรงเรียนดำรงสินอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทา แสงงามโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
3. นางอรอินทร์ คันธจันทร์โรงเรียนบ้านหนองแปกกรรมการ
4. นางยุพิน เวชทัพโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นกรรมการ
5. นางสาวลดาวัลย์ ปรารถนาโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญแข ภัยพิทักษ์โรงเรียนบ้านโนนจิกประธานกรรมการ
2. นางอรทัย ปัญญาโรงเรียนบ้านแก้งสมบุรณ์กรรมการ
3. นางสาวนิภา ฉวีนวนโรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
4. นางวรรณี เพียโคตรโรงเรียนหนองแสงเจริญพัฒนากรรมการ
5. นางอ้อยใจ บัวเวชโรงเรียนบ้านแขมเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางอมรวรรณ ภูษาพันธ์โรงเรียนบ้านดงกระชูประธานกรรมการ
2. นางสาวแกมกาญจน์ คลังแก้วโรงเรียนดำรงสินอุทิศกรรมการ
3. นางเพ็ญแข ภัยพิทักษ์โรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
4. นายนัฑพงศ์ พานิชย์โรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
5. นางอภัสศรี เครือแก้วโรงเรียนบ้านตาโมกรรมการ
6. นางชัชชญา พิเศษนิธิกุลโรงเรียนน้ำยืนกรรมการ
7. นางเขมรัตน์ คูณทองโรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสุพัฒตราภรณ์ สวัสดิ์วรโรงเรียนบ้านป่าโมงประธานกรรมการ
2. นางวิลาวรรณ ผาสุขโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสมพร พวงอกโรงเรียนบ้านบุ่งคำกรรมการ
4. นางศุภานิช เรือนแก้วโรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการ
5. นางราตรี บั้งทองโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายวิสิษฐ์ศักดิ์ พรหมกสิกรโรงเรียนบ้านคำบอนประธานกรรมการ
2. นางคำเพชร บุญรักษาโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
3. นางภัทรวรินทร์ ท้าวมาโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
4. นายโกเมฆ พรหมเกษโรงเรียนบ้านป่าสนกรรมการ
5. นางธนา สุพรมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางพรณิชา สิงห์เสนโรงเรียนน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นางเสริมศรี แสงสุขโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
3. นางเทพทอง ธรรมศิลาโรงเรียนหนองกบกรรมการ
4. นางสาวประไพพิศ จงอุตส่าห์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นางรจนา นิยมโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางรัศมี ประทุมมาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางกุลจิตรา สมสุขโรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยวกรรมการ
3. นางสมปอง บุญพิมพ์โรงเรียนโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวพิมลรัตน์ บังศรีโรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดงกรรมการ
5. นางนงรักษ์ วัชราภรณ์โรงเรียนบ้านนาแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางนิตยา คำเอี่ยมโรงเรียนบ้านโนนเลียงประธานกรรมการ
2. นางนางสาวหนูไกร บุตตะวงษ์โรงเรียนบ้านเก่าขามกรรมการ
3. นายบัลชิต สุพรมโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
4. นางสาวอุดมพร คำทวีโรงเรียนเบญจ์โนนดู่กรรมการ
5. นางนุ่มนวล ธีรวัฒนชาติโรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายอติชาติ ประพันธาโรงเรียนน้ำยืนประธานกรรมการ
2. นางลำพูน ศรีชัยบาลโรงเรียนบ้านนาส่วงกรรมการ
3. นางปราณี วงษ์ศรีแก้วโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
4. นางเกษร บุญลือโรงเรียนบ้านท่าก่อกรรมการ
5. นางเดือนเพ็ญ ดาบุตรโรงเรียนบ้านคอแลนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉริยา คูณคำโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางรัชนี รัศมีโรจน์โรงเรียนเวตวันวิทยากรรมการ
3. นางนันทพร อยู่เจริญโรงเรียนอนุบาลบุณฑริกกรรมการ
4. นางอัฉราวดี เงาทองโรงเรียนบ้านตาโองกรรมการ
5. นางรอนอาพัก จิตรสมโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางมัณฑนา บุญคั่งโรงเรียนบ้านบัวงามประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา แสนใจโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83กรรมการ
3. นางวรรณี สายเคนโรงเรียนบ้านโพนดวนกรรมการ
4. นางอารีนาฎ นำระนะโรงเรียนบ้านหมากแหน่งกรรมการ
5. นางสาวปทุมรัตน์ คำสัตย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางบุณยาภรณ์ ศรไชยโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางสวรรยา สุภาพโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
3. นางสาวกานต์ณิษนันท์ ศรีสุระโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
4. นางสาวเพียงฤทัย สินมากโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์กรรมการ
5. นางเตือนใจ ศิริพรมโรงเรียนบ้านหนองสนมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางชนกนันท์ ชัฎขันธกิจโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวธนัญญา สดชื่นโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางสาวสิรวิชญ์ ไชยโคตรโรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางพัทธนันท์ หาญอาษาโรงเรียนบ้านโคกชำแระประธานกรรมการ
2. นางเดือนรุ่ง เบ้าทองโรงเรียนบ้านสว่างโนนทองกรรมการ
3. นางสุธาทิพย์ คณาพันธ์โรงเรียนบ้านนาส่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ พลสอนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญพรรษ ปราชณ์ศิลป์โรงเรียนบ้านทุ่งเพียงกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาภรณ์ ไผ่เลี้ยงโรงเรียนบ้านซำงูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางกันตา เดชากุลตระกูลโรงเรียนบ้านแขมเจริญประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร วิลามาศโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
3. นางลักษณี คนฉลาดโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้ากรรมการ
4. นางลำพูน บุราชรินทร์โรงเรียนบ้านหนองแปกกรรมการ
5. นางรัตนา วงศ์ศรีแก้วโรงเรียนบ้านโสกแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางขวัญอุบล ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านบกประธานกรรมการ
2. นายอนุชา พุ่มพฤกษาโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ พารุนัยโรงเรียนบ้านหมากแหน่งกรรมการ
4. นางสาววาสนา สมยาโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางอัจฉรา วงศ์สาลีโรงเรียนน้ำยืนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพินดา ศรีคะเณย์โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายประวัติ ปัญญาโรงเรียนแก้งสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวอัญชลี แก้วศรีทองโรงเรียนบ้านหนองอ้มกรรมการ
5. นางปัทวรรณ์ วิโรจน์อุไรเรืองโรงเรียนหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ต้นเกตุโรงเรียนเวตวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา วงษาเคนโรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์กรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ เกษเจริญคุณโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางปวินดา กงเงินโรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนกรรมการ
5. นางเทียนทอง วันทวีโรงเรียนบ้านหนองอ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสืบศักดิ์ ล้อมวงศ์โรงเรียนอนุบาลบุณฑริกประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ เหิรเมฆโรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขากรรมการ
3. นายสมชาย นามเจริญโรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
4. นายพิสิษฐ์ แสงทองโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายภัทรดนัย บุญต่อโรงเรียนบ้านแขมเจริญประธานกรรมการ
2. นายนำพล วรรณโสภาโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยากรรมการ
3. นายสถิตย์ สอนหยุกโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
4. นายทินพัฒช์ ศิริโทโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา อ่อนมณีโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางเพชรา ถูระวรรณ์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิด อินอร่ามโรงเรียนบ้านกุดประทายกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ พันธ์ชัยโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ กุชโรโรงเรียนบ้านทับไฮกรรมการ
5. นางอรัญญา สีส่วนโรงเรียนบ้านสมสะอาดกรรมการ
6. นางสาวณัฐนี วรบุตรโรงเรียนบ้านหนองทัพกรรมการ
7. นางดวงใจ เบ้าทองโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
8. นางสาวจุฬารัตน์ หงษ์มณีโรงเรียนอนุบาลบุณฑริกกรรมการ
9. นายณัฐพล ผลคำมากโรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อยกรรมการ
10. นายวัชรินทร์ ภักดีโรงเรียนบ้านคำสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายชัยยศ ชัฎขันธกิจโรงเรียนบ้านโพธิ์สง่าประธานกรรมการ
2. นางจันทร์แพน โฉมเฉลาโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ สาธิสุขโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์กรรมการ
4. นางลักขณา ไพรพาลีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนกรรมการ
5. นางสาวจุฬาพร แก้วมณีโรงเรียนบ้านตาโองกรรมการ
6. นางสลิตตา สุริโยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
7. นางสาวปรียา สิถิระบุตรโรงเรียนบ้านดงขวางคำโทนกรรมการ
8. นางอุรา ทุมเมฆโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
9. นายสาคร บัวทิพย์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ชัยณรงค์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นางสาวมลิวัลย์ ทองดีโรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อยกรรมการ
3. นางสาวศิวาพร ฝางละมัยโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์กรรมการ
4. นายวิรุตต์ เชื้อประทุมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางนุชจรี วรรณโสภาโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยากรรมการ
6. นางสาววรัญญา เรือนเจริญโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
7. นางจุฑามาศ บั้งทองโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
8. นางสาวศิรินภา พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
9. นางสาวอมรรัตน์ ห่อพร่ามโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
10. นายชัชชัย อุดทาโรงเรียนบ้านโซงกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวิภัทร ถึงแสงโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83ประธานกรรมการ
2. นางยุพิน จันทิมาตโรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนากรรมการ
3. นางสาวจิตษฏากร มูลเมืองแสนโรงเรียนบ้านตาโองกรรมการ
4. นางสุจิตรา ลัทธิวรรณโรงเรียนบ้านนานวลกรรมการ
5. นางสาวลัดดาศรี ไชยแสงโรงเรียนเตรียมบัณฑิตกรรมการ
6. นางมะลิวรรณ อรรคคำโรงเรียนบ้านแก้ง กรรมการ
7. นางรัศมี ทองกลมโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาวกรรมการ
8. นางลัดดาวัลย์ ธานีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางยุพิน ขาววงค์โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายสุบรรณ บาตสุวรรณโรงเรียนบ้านแขมเจริญกรรมการ
3. นางนิ่มนวล กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านป่าโมงกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ กทุทชาติโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
5. นางศิริพร พังยะโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
6. นางทรัพย์ สยามลโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
7. นางมยุรี นาคีรักษ์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
8. นางวิลาวัลย์ ศรมณีโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสุภาณี สิงห์ธีร์โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อยประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ บุปผาวัลย์โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์กรรมการ
3. นาง่ราตรี บุญแสนโรงเรียนบ้านโนนกาเร็นกรรมการ
4. นางวีรันทร์ทิรา จันทวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงกรรมการ
5. นายสฤษยศ พรมนอกโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางดรุณี สิงห์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นายสกล ใจตรงโรงเรียนบ้านดงขวางคำโทนกรรมการ
3. นางสาวตุลากานต์ แสงทองโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
4. นายพลกฤต พิศวงษ์โรงเรียนบ้านยาง กรรมการ
5. นางยุแสง สุภาวงษ์โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายนาวิน จันดาคูณโรงเรียนบ้านหนองดินดำประธานกรรมการ
2. นางบัวกันต์ บรรทะโกโรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ จิตรทนต์โรงเรียนบ้านบกกรรมการ
4. นางวิลาพร พรมกองโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
5. นายสฤษดิ์ เจริญรัตน์โรงเรียนดำรงสินอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางนาถฤดี ปราบพลโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ สุวรรณาโรงเรียนบ้านหนองโดกรรมการ
3. นางดวงแก้ว วงศ์อนุชิตโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่กรรมการ
4. นายสมพร ยิ่งรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
5. นางวิชชุดา อรัญสารโรงเรียนบ้านหมากแหน่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางจงจิตร แก้วพาโรงเรียนบ้านโนนค้อประธานกรรมการ
2. นางมลวิภา ไตรยสุทธิ์โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ โคตะสา โรงเรียนอนุบาลบุณฑริกกรรมการ
4. นางสุพรรณี พลรักษาโรงเรียนดำรงสินอุทิศกรรมการ
5. นางวิไล สัมฤทธิ์โรงเรียนเวตวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางจำรัส พลพวกโรงเรียนบ้านจันลาประธานกรรมการ
2. นางศศิกานต์ เกตุอินทร์โรงเรียนเมืองเดชกรรมการ
3. นางศิริพร บุ้งทองโรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ ชารีแก้วโรงเรียนบ้านหาดทรายคูณกรรมการ
5. นางสุพัตรา ศรีวรรณะโรงเรียนน้ำยืนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายนิคม กองแก้วโรงเรียนดำรงสินอุทิศประธานกรรมการ
2. นางนวภัทร อรรคบุตรโรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการ
3. นายณัฐชัย บุญต่อโรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการ
4. นายวีระพงศ์ ทองโสโรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
5. นางสาวหนึ่งฤทัย กองแก้วโรงเรียนวัดเวตวันวิทยารามกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายทองสุข เสือโตโรงเรียนบ้านสว่างโนนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี รากวงศ์โรงเรียนบ้านนาห้วยแคนกรรมการ
3. นายนพดล พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นางธนพร สัมมาวงศ์โรงเรียนบ้านคอแลนกรรมการ
5. นายจักรภัทร จันทร์พวงโรงเรียนดำรงสินอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายวิญญู เชื้อดีโรงเรียนบ้านอุดมสุขประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ เจริญรัตน์โรงเรียนดำรงสินอุทิศกรรมการ
3. นายกร ตรีราชโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ กุลโทโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งกรรมการ
5. นายเทวัญ ประทุมมาโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
6. นายถวัลย์ เสาะแสวงโรงเรียนบ้านอุดมสุขกรรมการ
7. นายรชต บุปผาวัลย์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรีกรรมการ
8. นายสุรศักดิ์ วรรณดัดโรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสังวาลย์ เหล็กเพชรโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ชำนาญศิริโรงเรียนบ้านโสกแสงกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ สิงห์สายโรงเรียนบ้านคอแลนกรรมการ
4. นายมนตรี แดงล้อมโรงเรียนบ้านกุดเชียงมุนกรรมการ
5. นายชาติกิตติ ชินาภาษโรงเรียนบ้านสมสะอาดกรรมการ
6. นายศุภฤกษ์ บุญเจือโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ ต้นจันทร์โรงเรียนบ้านสร้างหอมกรรมการ
8. นางสาวสมพรชัย บุญธนาธิรัตน์โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสังวาลย์ เหล็กเพชรโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ชำนาญศิริโรงเรียนบ้านโสกแสงกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ สิงห์สายโรงเรียนบ้านคอแลนกรรมการ
4. นายมนตรี แดงล้อมโรงเรียนบ้านกุดเชียงมุนกรรมการ
5. นายชาติกิตติ ชินาภาษโรงเรียนบ้านสมสะอาดกรรมการ
6. นายศุภฤกษ์ บุญเจือโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ ต้นจันทร์โรงเรียนบ้านสร้างหอมกรรมการ
8. นางสาวสมพรชัย บุญธนาธิรัตน์โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ หวังดีโรงเรียนบ้านนาประดู่ประธานกรรมการ
2. นายมงคล พรมวันนาโรงเรียนดำรงสินอุทิศกรรมการ
3. นายประมอน ไทยกุลโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
4. นายธนัฏดนัย ธนมนต์ศิริโรงเรียนบ้านสร้างหอมกรรมการ
5. นายวาที สีดาโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
6. นายวัชระ ถาวรโรงเรียนบ้านคำนาแซงกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีนเรศ ตันทองโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
8. นายอมร มากดีโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยากรรมการ
9. นายธวัชชัย คูณทองโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาวกรรมการ
10. นายภัทราวุธ คนหาญโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ หวังดีโรงเรียนบ้านนาประดู่ประธานกรรมการ
2. นายมงคล พรมวันนาโรงเรียนดำรงสินอุทิศกรรมการ
3. นายประมอน ไทยกุลโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
4. นายธนัฎ์ดนัย ธนมนต์ศิริโรงเรียนบ้านสร้างหอมกรรมการ
5. นายวาที สีดาโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
6. นายวัชระ ถาวรโรงเรียนบ้านคำนาแซงกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีนเรศ ตันทองโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
8. นายอมร มากดีโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยากรรมการ
9. นายภัทราวุธ คนหาญโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางใจทิพย์ ทองพิทักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา อ่ำศรีโรงเรียนบ้านห้วยข่ากรรมการ
3. นางนวลตา ดวงแก้วโรงเรียนน้ำยืนกรรมการ
4. นายนพพร ทองสิงห์โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
5. นางวาสนา ประทุมรัตน์โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอุบลรัตน์ คูณสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่าประธานกรรมการ
2. นางธมนวรรณ ยานิพันธ์โรงเรียนน้ำยืนกรรมการ
3. นางนงค์ลักษณ์ คำแก่นกลางโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
4. นางคำพันธ์ โคตะละโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
5. นางสุวคนธ์ อุทัยศรีโรงเรียนบ้านตาเกาตาโกยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ อักษรกลางโรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางกฤศภร มุสิกภัทรโรงเรียนบ้านนาห้วยแคนกรรมการ
3. นายวัชลภ โสสว่างโรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
4. นายสมพร บุญสารีโรงเรียนบ้านบัวเจริญกรรมการ
5. นายสันติภาพ สีสวยโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพีรวิชณ์ เมตตาพินันท์โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมใจ แก่นการโรงเรียนบ้านแมดกรรมการ
3. นางวิริยา สุนีย์โรงเรียนบ้านคำนาแซงกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ ภูดานุโรงเรียนบ้านแก้งขอกรรมการ
5. นายทศพล ภูมิลาวัลย์โรงเรียนบ้านโนนแคนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ อุติลาโรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสุขสำราญ ช่างไชยโรงเรียนเจริญศึกษากรรมการ
3. นางสุนิศา บรรณกิจโรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแตกรรมการ
4. นายบุญมี ศรีชมภูโรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยากรรมการ
5. นายเชี่ยวชาญ โมฬีชาติโรงเรียนบ้านโคกชำแระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย มาจันทร์โรงเรียนบ้านป่าโมงประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชนีย์ คล้ายคลึงโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา จันทะเกษโรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนกรรมการ
4. นางสาครรัตน์ ทองวงศ์โรงเรียนบ้านสมสะอาดกรรมการ
5. นางพรทิพย์ สะอาดโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายแสวง เกษฎาโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา มุสิกาโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายเขมทัต ภูษาพันธ์โรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
4. นายมนตรี ศรีคำโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
5. นางพิชานันท์ สมดีโรงเรียนบ้านคำสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายมานพ ธานีโรงเรียนบ้านโนนค้อประธานกรรมการ
2. นายสรันต์ ไพบูลย์โรงเรียนบ้านโพนดวนกรรมการ
3. นายศราวุธ คอแก้วโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
4. นายนครินทร์ สมชาติโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นายนพพล ขันตีโรงเรียนบ้านโนนว่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางมารินทร์ ทองคำตอนโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ประธานกรรมการ
2. นางจารุนันท์ วัดเวียงคำโรงเรียนอนุบาลบุณฑริกกรรมการ
3. นายเข็มทอง บุญศรีโรงเรียนบ้านหาดทรายคูณกรรมการ
4. นายศุภกิตติ์ ทองเรียงโรงเรียนโคกเทียมกรรมการ
5. นายปฐมพร ป้านทองโรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางสุพรรณา ไชยโพธิ์โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ ชำนาญศิริโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
3. นายอิทธิชัย ครสายโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
4. นางเดือนเพ็ญ ดาบุตรโรงเรียนบ้านคอแลนกรรมการ
5. นายทิม มณีเพชรพลอยโรงเรียนบ้านตายอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางกนกพรรณ บัวศรียอดโรงเรียนบ้านนาห่อมประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ เกตุคงโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางผ่องเพ็ญ คำลอยโรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
4. นางสาวนริสรา อุทธาโรงเรียนบ้านไฮตากกรรมการ
5. นางนันทนา ส่องแสงโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายธีวัฒน์ สุนาโรงเรียนบ้านหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นายธีรนัย ภารพุทธาโรงเรียนบ้านโสกแสงกรรมการ
3. นายดุษฎี บุญลาโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่กรรมการ
4. นายทองดี ศรีแก้วโรงเรียนบ้านห้วยเสลากรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ สารเสนาโรงเรียนบ้านตบหูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ไตรภักดิ์โรงเรียนหนองแสงเจริญพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายคุณศาล จันอ่อนโรงเรียนบ้านสร้างหอมกรรมการ
3. นายรังสันต์ ไชยรสโรงเรียนบ้านหนองโดกรรมการ
4. นางภาสินี พรหมโสภาโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวฐิติชญาน์ แก้ววงษาโรงเรียนบ้านสว่างโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางกองศรี พิมพ์โพธิ์โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย นันโทโรงเรียนบ้านหัวแข้กรรมการ
3. นางสาวอรญา นิชรัตน์โรงเรียนเมืองเดชกรรมการ
4. นางนัตติยา วิจิตรตระการสมโรงเรียนบ้านนาสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวบุญยาภัทร วงศ์มั่นโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางอุบลสวัสดิ์ ฝั้นสีดาโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิญญา เอี่ยมนอกโรงเรียนบ้านแข้ด่อนกรรมการ
3. นางปานทิพย์ ทองสิงห์โรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
4. นางนัฐฐกา มนต์ทองโรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อยกรรมการ
5. นางปรียารัตน์ ลาภมูลโรงเรียนวัดเวตวันวิทยารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางอรุณี เกษมสุขโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ ชินโคตรโรงเรียนน้ำยืนกรรมการ
3. นางกัลยานาฎ จารักษ์โรงเรียนบ้านซำงูกรรมการ
4. นางเรืองศรี เวฬุวนารักษ์โรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
5. นางเพลินพิศ ศรีฉลวยโรงเรียนบ้านโนนสนามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายวิชัย พละศรีโรงเรียนบ้านหนองสนมพะลานประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สีผึ้งทองโรงเรียนบ้านนานวลกรรมการ
3. นายเสน่ห์ กุลบุตรโรงเรียนเวตวันวิทยากรรมการ
4. นายบัวสอน จันทร์ส่องโรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนกรรมการ
5. นายชิตร พันธ์ทอนโรงเรียนคำสำราญกรรมการ
6. นายวงศ์เลิศ คำเคนโรงเรียนคำสำราญกรรมการ
7. นายประกิจ ตาธุวันโรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
8. นางพรทิวา ชุมพูแสนโรงเรียนบ้านโพนแอวขันกรรมการ
9. นายสมหมาย โปร่งจิตโรงเรียนบ้านวารีอุดมกรรมการ
10. นายดิเรก เวชทัพโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นกรรมการ
11. นางสุภัทรธนัน คงทนศิรินันณ์โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ ทีปิเนตรโรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจรรย์จิรา วงศ์ชาลีโรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการ
3. นายอุทย ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านแก้งโตนกรรมการ
4. นางอภิญญา อักโขโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นายเอกราช นาคูณโรงเรียนบ้านสร้างหอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางดวงเดือน นาคทรัพย์โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสมควร โมทองโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายขวัญชัย สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นกรรมการ
4. นายสุนทร กาละพันธ์โรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
5. นายประเสริฐศิลป์ ปราบพลโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางมยุรี ทับทิมหินโรงเรียนเวตวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายแพงศรี โคตรวงศ์โรงเรียนบ้านโนนว่านกรรมการ
3. นายชาญสมร สมสุขโรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยวกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ พรมกองโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรีกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ ป้องโล่ห์โรงเรียนบ้านหมากแหน่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางมยุรี ทับทิมหินโรงเรียนเวตวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ ป้องโล่ห์โรงเรียนบ้านหมากแหน่งกรรมการ
3. นายแสวง พาละพันธ์โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณกรรมการ
4. นางสาวไพรวรรณ ภูกาลโรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็กกรรมการ
5. นายไชยวัฒน์ สมหมายโรงเรียนบ้านทุ่งช้างกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายอุทาร เทพารักษ์โรงเรียนบ้านนาแกประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา เนตรสารโรงเรียนบ้านวารีอุดมกรรมการ
3. นายวิชัย สมพงษ์โรงเรียนบ้านแก้งโตนกรรมการ
4. นายเลิศชาย ศรีสุระโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
5. นายพิพิธธน สุคันธรัตโรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายอุทาร เทพารักษ์โรงเรียนบ้านนาแกประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา เนตรสารโรงเรียนบ้านวารีอุดมกรรมการ
3. นายวิชัย สมพงษ์โรงเรียนบ้านแก้งโตนกรรมการ
4. นายเลิศชาย ศรีสุระโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
5. นายพิพิธธน สุคันธรัตโรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอุทาร เทพารักษ์โรงเรียนบ้านนาแกประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา เนตรสารโรงเรียนบ้านวารีอุดมกรรมการ
3. นายวิชัย สมพงษ์โรงเรียนบ้านแก้งโตนกรรมการ
4. นายเลิศชาย ศรีสุระโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
5. นายพิพิธธน สุคันธรัตโรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางกมลมาลย์ บุญมั่นโรงเรียนบ้านโซงประธานกรรมการ
2. นายจิตรติ ศิริพรมโรงเรียนบ้านหนองสนมกรรมการ
3. นายเมธี มะหัดโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
4. นายคำภู บรรทอนโรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือกรรมการ
5. นายธนภัทร ดวงเบ้าโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางกมลมาลย์ บุญมั่นโรงเรียนบ้านโซงประธานกรรมการ
2. นายจิตรติ ศิริพรมโรงเรียนบ้านหนองสนมกรรมการ
3. นายเมธี มะหัดโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
4. นายคำภู บรรทอนโรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือกรรมการ
5. นายธนภัทร ดวงเบ้าโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางกมลมาลย์ บุญมั่นโรงเรียนบ้านโซงประธานกรรมการ
2. นายจิตรติ ศิริพรมโรงเรียนบ้านหนองสนมกรรมการ
3. นายเมธี มะหัดโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
4. นายคำภู บรรทอนโรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือกรรมการ
5. นายธนภัทร ดวงเบ้าโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สอนสาโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายถวัลย์ แก้วพาโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
3. นายธีระพล สุตคานโรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
4. นายเนาวรัตน์ แก้วเลื่อนโรงเรียนบ้านท่าก่อกรรมการ
5. นางศิลป์ศรุตพร ฐานมั่นโรงเรียนน้ำยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สอนสาโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายถวัลย์ แก้วพาโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
3. นายธีระพล สุตคานโรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
4. นายเนาวรัตน์ แก้วเลื่อนโรงเรียนบ้านท่าก่อกรรมการ
5. นางศิลป์ศรุตพร ฐานมั่นโรงเรียนน้ำยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายธีรพงษ์ ดำมาโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ ปริบาลโรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อยกรรมการ
3. นายสรณะ นิชรัตน์โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายยุทธพงศ์ วิโรจน์อุไรเรืองโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญกรรมการ
5. นางกานต์ อบรมย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายธีรพงษ์ ดำมาโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ ปริบาลโรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อยกรรมการ
3. นายสรณะ นิชรัตน์โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายยุทธพงศ์ วิโรจน์อุไรเรืองโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญกรรมการ
5. นางตรีรินทร์ ธนภิรมย์อังกูรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายธีรพงษ์ ดำมาโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ ปริบาลโรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อยกรรมการ
3. นายสรณะ นิชรัตน์โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายยุทธพงศ์ วิโรจน์อุไรเรืองโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญกรรมการ
5. นางกานต์ อบรมย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สอนสาโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายถวัลย์ แก้วพาโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
3. นายธีระพล สุตคานโรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
4. นายเนาวรัตน์ แก้วเลื่อนโรงเรียนบ้านท่าก่อกรรมการ
5. นางศิลป์ศรุตพร ฐานมั่นโรงเรียนน้ำยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอำพร ทองดีโรงเรียนบ้านนาห้วยแคนประธานกรรมการ
2. นายถาวร บุญเฉลียวโรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อยกรรมการ
3. นายสมนึก บุญแน่นโรงเรียนบ้านสวนสวรรค์กรรมการ
4. นายปริญญาวุฒิ ผุดผ่องโรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญกรรมการ
5. นายวิรัตน์ คำจันทร์โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอำพร ทองดีโรงเรียนบ้านนาห้วยแคนประธานกรรมการ
2. นายถาวร บุญเฉลียวโรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อยกรรมการ
3. นายสมนึก บุญแน่นโรงเรียนบ้านสวนสวรรค์กรรมการ
4. นายปริญญาวุฒิ ผุดผ่องโรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญกรรมการ
5. นายวิรัตน์ คำจันทร์โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายอำพร ทองดีโรงเรียนบ้านนาห้วยแคนประธานกรรมการ
2. นายถาวร บุญเฉลียวโรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อยกรรมการ
3. นายสมนึก บุญแน่นโรงเรียนบ้านสวนสวรรค์กรรมการ
4. นายปริญญาวุฒิ ผุดผ่องโรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญกรรมการ
5. นายวิรัตน์ คำจันทร์โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์โรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
7. นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์โรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
7. นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์โรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
7. นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์โรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
7. นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์โรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
7. นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์โรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
7. นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์โรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
7. นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์โรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
7. นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์โรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
7. นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์โรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
7. นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์โรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
7. นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์โรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
7. นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์โรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
7. นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์โรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
7. นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์โรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
7. นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์โรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
7. นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์โรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
7. นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์โรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
7. นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์โรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
7. นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์โรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
7. นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์โรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
7. นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์โรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
7. นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์โรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
7. นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์โรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
7. นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์โรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
7. นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์โรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
7. นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์โรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
7. นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายกิติชัย วงศ์อนุชิตโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุขนิษฐ์ สายสอนโรงเรียนบ้านตาโองกรรมการ
3. นายวุฒิไกร จันทร์พวงโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นายธีระพงษ์ บุญสะอาดโรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
5. นายนครินทร์ สมชาติโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
6. นายสมพร การะพันธ์โรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
7. นายดุษฎี บุญลาโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายกิติชัย วงศ์อนุชิตโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุขนิษฐ์ สายสอนโรงเรียนบ้านตาโองกรรมการ
3. นายวุฒิไกร จันทร์พวงโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นายธีระพงษ์ บุญสะอาดโรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
5. นายนครินทร์ สมชาติโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
6. นายสมพร การะพันธ์โรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
7. นายดุษฎี บุญลาโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายกิติชัย วงศ์อนุชิตโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุขนิษฐ์ สายสอนโรงเรียนบ้านตาโองกรรมการ
3. นายวุฒิไกร จันทร์พวงโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นายธีระพงษ์ บุญสะอาดโรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
5. นายนครินทร์ สมชาติโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
6. นายสมพร การะพันธ์โรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
7. นายดุษฎี บุญลาโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายกิติชัย วงศ์อนุชิตโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุขนิษฐ์ สายสอนโรงเรียนบ้านตาโองกรรมการ
3. นายวุฒิไกร จันทร์พวงโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นายธีระพงษ์ บุญสะอาดโรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
5. นายนครินทร์ สมชาติโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
6. นายสมพร การะพันธ์โรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
7. นายดุษฎี บุญลาโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ สุรมิตรโรงเรียนบ้านป่าสนประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางบุญเย็น มโนรัตน์โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อยกรรมการ
4. นายธนกร ผาสุกโรงเรียนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
5. นายวงค์ชัย บุญศรีโรงเรียนบ้านโพนดวนกรรมการ
6. นายชรินทร์ วิชาชัยโรงเรียนบ้านโสกแสงกรรมการ
7. นางสาวอัญชิสา แก้วศรีทองโรงเรียนบ้านแขมเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ สุรมิตรโรงเรียนบ้านป่าสนประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางบุญเย็น มโนรัตน์โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อยกรรมการ
4. นายธนกร ผาสุกโรงเรียนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
5. นายวงค์ชัย บุญศรีโรงเรียนบ้านโพนดวนกรรมการ
6. นายชรินทร์ วิชาชัยโรงเรียนบ้านโสกแสงกรรมการ
7. นางเพ็ญพร นามวงษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการ
8. นางสาวอัญชิสา แก้วศรีทองโรงเรียนบ้านหนองอ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ สุรมิตรโรงเรียนบ้านป่าสนประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางบุญเย็น มโนรัตน์โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อยกรรมการ
4. นายธนกร ผาสุกโรงเรียนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
5. นายวงค์ชัย บุญศรีโรงเรียนบ้านโพนดวนกรรมการ
6. นายชรินทร์ วิชาชัยโรงเรียนบ้านโสกแสงกรรมการ
7. นางสาวอัญชิสา แก้วศรีทองโรงเรียนบ้านหนองอ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ สุรมิตรโรงเรียนบ้านป่าสนประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางบุญเย็น มโนรัตน์โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อยกรรมการ
4. นายธนกร ผาสุกโรงเรียนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
5. นายวงค์ชัย บุญศรีโรงเรียนบ้านโพนดวนกรรมการ
6. นายชรินทร์ วิชาชัยโรงเรียนบ้านโสกแสงกรรมการ
7. นางสาวอัญชิสา แก้วศรีทองโรงเรียนบ้านแขมเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางไพจิตร หาญจางสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญประธานกรรมการ
2. นายอุดม ทองคำโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
3. นางสาวธารินี สมพองโรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
4. นายเทิดศักดิ์ สดสีโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
5. นายนราศักดิ์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนบ้านคอแลนกรรมการ
6. นายไพรัช มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
7. นายเกษม ศิริโคตรโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
8. นางสาวจันทร์จิรา นนท์ศิริโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางไพจิตร หาญจางสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญประธานกรรมการ
2. นายอุดม ทองคำโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
3. นางสาวธารินี สมพองโรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
4. นายเทิดศักดิ์ สดสีโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
5. นายนราศักดิ์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนบ้านคอแลนกรรมการ
6. นายไพรัช มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
7. นายเกษม ศิริโคตรโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
8. นางสาวจันทร์จิรา นนท์ศิริโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางไพจิตร หาญจางสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญประธานกรรมการ
2. นายอุดม ทองคำโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
3. นางสาวธารินี สมพองโรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
4. นายเทิดศักดิ์ สดสีโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
5. นายนราศักดิ์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนบ้านคอแลนกรรมการ
6. นายไพรัช มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
7. นายเกษม ศิริโคตรโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
8. นางสาวจันทร์จิรา นนท์ศิริโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางไพจิตร หาญจางสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญประธานกรรมการ
2. นายอุดม ทองคำโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
3. นางสาวธารินี สมพองโรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
4. นายเทิดศักดิ์ สดสีโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
5. นายนราศักดิ์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนบ้านคอแลนกรรมการ
6. นายไพรัช มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
7. นายเกษม ศิริโคตรโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
8. นางสาวจันทร์จิรา นนท์ศิริโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรการ ไพกะเพศโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญประธานกรรมการ
2. นางฐาปะนวีย์ พรหมทองโรงเรียนชุมชนบ้านโพนดวนกรรมการ
3. นายอรรถยา ตันสุขโรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
4. นายชลธ๊ สันธิโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ แสนสุพรรณโรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยวกรรมการ
6. นางสาวจริยา อรุณแสงวิจิตรโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรการ ไพกะเพศโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญประธานกรรมการ
2. นางฐาปะนวีย์ พรหมทองโรงเรียนบ้านโพนดวนกรรมการ
3. นายอรรถยา ตันสุขโรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
4. นายชลธ๊ สันธิโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ แสนสุพรรณโรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยวกรรมการ
6. นางสาวจริยา อรุณแสงวิจิตรโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายวรการ ไพกะเพศโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญประธานกรรมการ
2. นางฐาปะนวีย์ พรหมทองโรงเรียนบ้านโพนดวนกรรมการ
3. นายอรรถยา ตันสุขโรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
4. นายชลธี สันธิโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ แสนสุพรรณโรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยวกรรมการ
6. นางสาวจริยา อรุณแสงวิจิตรโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายวรการ ไพกะเพศโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญประธานกรรมการ
2. นางฐาปะนวีย์ พรหมทองโรงเรียนบ้านโพนดวนกรรมการ
3. นายอรรถยา ตันสุขโรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
4. นายชลธ๊ สันธิโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ แสนสุพรรณโรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยวกรรมการ
6. นางสาวจริยา อรุณแสงวิจิตรโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางสาวอัญชุลีพร เยินสูงเนินโรงเรียนบ้านหาดทรายคูณประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ คำมาโฮมโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
3. นายประชัน ตฤษณโชติโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายเชี่ยวชาญ โมฬีชาติโรงเรียนบ้านโคกชำแระกรรมการ
5. นายประกอบ ผายพิมพ์โรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
6. นายพลวุฒิ ยะสาทโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการ
7. นายยุทธนา มุสิกาโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชุลีพร เยินสูงเนินโรงเรียนบ้านหาดทรายคูณประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ คำมาโฮมโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
3. นายประชัน ตฤษณโชติโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายเชี่ยวชาญ โมฬีชาติโรงเรียนบ้านโคกชำแระกรรมการ
5. นายประกอบ ผายพิมพ์โรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
6. นายพลวุฒิ ยะสาทโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการ
7. นายยุทธนา มุสิกาโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายแสงจันทร์ บุญวรรณโรงเรียนดำรงสินอุทิศ ประธานกรรมการ
2. นายอานุภาพ ศรีวาปีโรงเรียนบ้านโนนน้อย กรรมการ
3. นางรัชนี แสงทองโรงเรียนบ้านนาส่วงกรรมการ
4. นางสาวพรชนก สาระโรงเรียนเก่าขามกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ แก่นการโรงเรียนบ้านห่องคำกรรมการ
6. นางบุญดา สายเสมาโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
7. นางพิมพร สาระพันธ์โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วงกรรมการ
8. นายเฉลิมศักดิ์ เฝ้าหนองดู่โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงกรรมการ
9. นางฐิติยา ปทุมราษฎร์โรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางแสงจันทร์ บุญวรรณโรงเรียนดำรงสินอุทิศ ประธานกรรมการ
2. นายอานุภาพ ศรีวาปีโรงเรียนบ้านโนนน้อยกรรมการ
3. นางสาวพรชนก สาระโรงเรียนบ้านเก่าขามกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ แก่นการโรงเรียนบ้านห่องคำกรรมการ
5. นางบุญดา สายเสมาโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
6. นางพิมพร สาระพันธ์โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วงกรรมการ
7. นายเฉลิมศักดิ์ เฝ้าหนองดู่โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงกรรมการ
8. นางฐิติยา ปทุมราษฎร์โรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจุรี สาลีโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายคณากร พิณทองโรงเรียนบ้านคำนาแซงกรรมการ
3. นางสาวสุขสิริ พลหาญโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
4. นางสาวบัวแก้ว ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางสาวพุทธรักษา เนตรวงค์โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญกรรมการ
6. นางสาวรดจรินทร์ ผลาผลโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
7. นางนิภาพร กฤษณกาฬโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจุรี สาลีโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายคณากร พิณทองโรงเรียนบ้านคำนาแซงกรรมการ
3. นางสาวสุขสิริ พลหาญโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
4. นางสาวบัวแก้ว ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางสาวรดจรินทร์ ผลาผลโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
6. นางสาวพุทธรักษา เนตรวงค์โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญกรรมการ
7. นางนิภาพร กฤษณกาฬโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางโฉมยงค์ เยื่อใยโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางนาตยา ผดุงเวียงโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางทิพย์สุดา พรหมธิดาโรงเรียนบ้านหนองกบกรรมการ
4. นางสาวศิริพร เนตรอนงค์โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้ายกรรมการ
5. นางดาวเรือง สมวงศ์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรีกรรมการ
6. นางทัศนีย์ มิ่งขวัญโรงเรียนนากระแซงกรรมการ
7. นางอัจฉรา จันทร์สระน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
8. นางอุบลวรรณ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
9. นางชวัลลักษณ์ พุทธพิมพ์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางโฉมยงค์ เยื่อใยโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางนาตยา ผดุงเวียงโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางทิพย์สุดา พรหมธิดาโรงเรียนบ้านหนองกบกรรมการ
4. นางสาวศิริพร เนตรอนงค์โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้ายกรรมการ
5. นางดาวเรือง สุมวงศ์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรีกรรมการ
6. นางทัศนีย์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
7. นางอัจฉรา จันทร์สระน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
8. นางอุบลวรรณ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
9. นางชวัลลักษณ์ พุทธพิมพ์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวิยะดา พลรักษ์โรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ ทะเลอ่อนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
3. นางสุนิสา อินทนนท์โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาวกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี พิมพ์หล่อโรงเรียน ตชด.บ้านค้อกรรมการ
5. นางรัชนี แสงทองโรงเรียนบ้านนาส่วงกรรมการ
6. นางวิยะดา บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
7. นางสาวกนกลดา เสียงใสโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางวิยะดา พลรักษ์โรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ ทะเลอ่อนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
3. นางสุนิสา อินทนนท์โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาวกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี พิมพ์หล่อโรงเรียนตชด.บ้านค้อกรรมการ
5. นางรัชนี แสงทองโรงเรียนบ้านนาส่วงกรรมการ
6. นางวิยะดา บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
7. นางสาวกนกลดา เสียงใสโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางจุรี สาลีโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายคณากร พิณทองโรงเรียนบ้านคำนาแซงกรรมการ
3. นางสาวสุขสิริ พลหาญโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
4. นางสาวบัวแก้ว ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางสาวพุทธรักษา เนตรวงค์โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญกรรมการ
6. นางสาวรดจรินทร์ ผลาผลโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
7. นางชวัลลักษณ์ พุทธพิมพ์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางจุรี สาลีโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายคณากร พิณทองโรงเรียนบ้านคำนาแซงกรรมการ
3. นางสาวสุขสิริ พลหาญโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
4. นางสาวบัวแก้ว ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางสาวพุทธรักษา เนตรวงค์โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญกรรมการ
6. นางสาวรดจรินทร์ ผลาผลโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
7. นางชวัลลักษณ์ พุทธพิมพ์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางมยุรี ธานีโรงเรียนบ้านโนนค้อประธานกรรมการ
2. นางจนัญญา ชูใสโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
3. Mr.Christopher Gantอาสาสมัครอเมริกากรรมการ
4. นางอมรทิพย์ นนทะดีโรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยวกรรมการ
5. นางสาวนฤดี ห้วยใหญ่โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายพรชัย เกตุทองดีโรงเรียนบ้านจันลาประธานกรรมการ
2. Mrs.Bridgetk Beattyอาสาสมัครอเมริกากรรมการ
3. นางสาวหทัยกาญจน์ สายศิลป์โรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นางสาวมธุชา จุลกนิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบุณฑริกกรรมการ
5. นางสาวรมณี เสียงใสโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางรจนา จันทวงษ์โรงเรียนบ้านโชคชัยประธานกรรมการ
2. Mrs.Adrianna Nevensch wenterอาสาสมัครอเมริกากรรมการ
3. นางสาวธนิษฐา พรมกองโรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวสิริกร ภูผาโรงเรียนบ้านแขมเจริญกรรมการ
5. นางสาวสุปราณี จวงการโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสุชาดา ซื่อตรงโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวตีรณา รัตนศรีโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา โพธิบาโรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอนกรรมการ
4. นางสาวบุษยวรรณ ไวยารัตน์โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่กรรมการ
5. นางสาวลดาวัลย์ เดื่อไธสงโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสุมาลี วงษ์งามโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางศุภัสรา ไปแดนโรงเรียนบ้านนานวลกรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี พานิชกุลโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์กรรมการ
4. นางสาวกาญจนีย์ คำวงศ์โรงเรียนเมืองเดชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางศวรรยา นอลาโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางวาสนา วงมาลีโรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการ
3. นางสาวบุษกร ธิวะโตโรงเรียนบ้านป่าสนกรรมการ
4. นางสาวณัชธิชา พรมมาโฮมโรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
5. นายสันติ กุคำอู่โรงเรียนหนองแสงเจริญพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายกฤษดา มิ่งคำโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นางเอื้องฟ้า ภูริพัฒน์โรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐณิชา วรบุตรโรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยวกรรมการ
4. นางวนิดา กระโทกนอกโรงเรียนเวตวันวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธาสินี โพธิ์สาขาโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา พาอาจโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายไพศิลป์ วงศ์ศรีแก้วโรงเรียนบ้านโสกแสงกรรมการ
3. นายปริวรรต เสมศรีโรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
4. นางสาวอรพันธ์ จักรสูงโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่กรรมการ
5. นางภัณฑิลา อูฐบุญโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางเย็นจิต เพ็งพงศาโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพีระพงษ์ วิลามาศโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาวกรรมการ
3. นางสาวพีระยา ฉลูศรีโรงเรียนบ้านหนองทัพกรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ ใจกล้าโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
5. นางดาราวรรณ แก้วศรีทองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางเสาวลักษณ์ สายสุดโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ หวังดีโรงเรียนบ้านคำครั่งกรรมการ
3. นางมาลัยพร พะคะเวชโรงเรียนบ้านคำครั่งกรรมการ
4. นางสาวกชพรรณ ตั้งพาเรืองโรงเรียนเมืองเดชกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ พรหมธิดาโรงเรียนบ้านหนองกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางอำพา ประทุมชัยสพป.อุบลราชธานี เขต 5ประธานกรรมการ
2. Mrs.ฺBridgetk Beattyอาสาสมัครอเมริกากรรมการ
3. Mrs.Adrianna Nevensch wenterอาสาสมัครอเมริกากรรมการ
4. นางรจนา จันทวงษ์โรงเรียนบ้านโชคชัยกรรมการ
5. นางสมหญิง แย้มยิ้มโรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนกรรมการ
6. นางสุปราณี จวงการโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายดุสิต สมศรีสพป.อุบลราชธานี เขต 5ประธานกรรมการ
2. นางอำพา ประทุมชัยสพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
3. นางเฉิน เทียมสุวรรณวิทยากรพิเศษกรรมการ
4. นางสาวจิรัตติกาล พาเรืองวิทยากรพิเศษกรรมการ
5. นางศวรรยา นอลาโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายดุสิต สมศรีสพป.อุบลราชธานี เขต 5ประธานกรรมการ
2. นางอำพา ประทุมชัยสพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
3. นางเฉิน เทียมสุวรรณวิทยากรพิเศษกรรมการ
4. นางสาวจิรัตติกาล พาเรืองวิทยากรพิเศษกรรมการ
5. นางศวรรยา นอลาโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายอรุณ แสงคำกุลโรงเรียนบ้านท่าก่อประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ สายสุดโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญสิณี ศรีวิบูลย์ครู สอนภาษาญี่ปุ่นกรรมการ
4. นางปิยนุช พวงพันธ์โรงเรียนเวตวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางรจนา จันทวงษ์โรงเรียนบ้านโชคชัยประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ พรหมธิดาโรงเรียนบ้านหนองกบกรรมการ
3. นางสุจิตรา พาอาจโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นางสาวหทัยกาญจน์ สายศิลป์โรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
5. นางสาวนฤดี ห้วยใหญ่โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางมยุรี ธานีโรงเรียนบ้านโนนค้อประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เกตุทองดีโรงเรียนบ้านจันลากรรมการ
3. นางสาวรมณี เสียงใสโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
4. นางอุไร รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
5. นางวรรณี ทองนาคโรงเรียนบ้านแขมเจริญกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายประเทือง บุตตะผอ.โรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา วรัยศรีโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ สุขภาคโรงเรียนบ้านคำกลาง กรรมการ
4. นายอรุณ ทองประเสริฐโรงเรียนโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสุภาณี สิงห์ธีโรงเรียนบ้านหนองงินฮ้อยกรรมการ
6. นายไมล์ ประสานทองโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสันติพงศ์ โนนจันทร์โรงเรียนบ้านบัวงามประธานกรรมการ
2. นายสำราญ หลวงพินิจโรงเรียนบัวงามกรรมการ
3. นายสุพงศ์ ผาสุขโรงเรียนสร้างหอมกรรมการ
4. นายคณิต เชื้อประทุมโรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษากรรมการ
5. นายวิลาวรรณ ผาสุขโรงเรียนแก้งสมบูรณ์กรรมการ
6. นางบังอร หลวงพินิจโรงเรียนบ้านบัวงามกรรมการ
7. นายเคน สุนาโรงเรียนบ้านโนนหุ่งกรรมการ
8. นายกษิดิษ วิบูลกิจธนากรโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
9. นายปราโมทย์ กิตติพิมานชันโรงเรียนดำรงสินอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายบุญศร จูมลีโรงเรียนบ้านหนองสนมประธานกรรมการ
2. นายภัทรภณ มนัสโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายวีระพันธ์ ประทุมมาโรงเรียนบ้านห่องเตยกรรมการ
4. นายประพันธ์ ดาบุตรโรงเรียนบ้านคอแลนกรรมการ
5. นายสุริยนต์ สมภาร โรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
6. นายวรายุทธ์ วรรณโทโรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์กรรมการ
7. นางจิฬาพร สิมสินหาโรงเรียนหนองเงินฮ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายวีระพันธ์ ประทุมมาโรงเรียนห่องเตยประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ จันทะสิงห์โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อยรองประธานกรรมการ
3. นายจำนง วงศ์คำนักจัดการงานทั่วไป สพป.อบ.5กรรมการ
4. นายเอนกพงศ์ โกทานักวิชาการ สพป.อบ.5กรรมการ
5. นางฉวีวรรณ ม่วงหวานนักวิชาการ สพป.อบ.5กรรมการ
6. นายพนม โภคทรัพย์โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายธีรศักดิ์ ปทุมราษฏร์โรงเรียนบ้านห่องคำประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ ไตรภักดิ์โรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก)กรรมการ
3. นางสาวจรัญญาภรณ์ พจน์ธีรมนตรีศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.5กรรมการ
4. นายจำนง วงศ์คำนักจัดการงานทั่วไป สพป.อบ.5กรรมการ
5. นางสาวศิริพร เนตรอนงค์โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางชนัฎดา บุตรสิงห์ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายจำนง วงศ์คำนักจัดการงานทั่วไป สพป.อบ.5กรรมการ
3. นางพิชรัตน์ บุญสุขนักวิชาการ สพป.อบ.5กรรมการ
4. นางธีราภรณ์ อรจันทร์นักวิชาการ สพป.อบ.5กรรมการ
5. นางวิภาสร สุทธวีนักวิชาการ สพป.อบ.5กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางธิดา วิสาพรมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพร หงษ์ทองโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางสาวพะวะณา ศรีลาทีโรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
4. นางศศิธร เจริญรอยโรงเรียนเมืองเดชกรรมการ
5. นางบัวกัน จันทรโรงเรียนบ้านคอแลนกรรมการ
6. นางวรัญญา คงตางามโรงเรียนบ้านยางกลางกรรมการ
7. นางจันทร พิลาสันต์โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์กรรมการ
8. นางประภาศรี พรมภักดีโรงเรียนบ้านตบหูกรรมการ
9. นางรินดา หอมสินธ์โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางธิดา วิสาพรมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพร หงษ์ทองโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางสาวพะวะณา ศรีลาทีโรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
4. นางศศิธร เจริญรอยโรงเรียนเมืองเดชกรรมการ
5. นางบัวกัน จันทรโรงเรียนบ้านคอแลนกรรมการ
6. นางวรัญญา คงตางามโรงเรียนบ้านยางกลางกรรมการ
7. นางสาวจันทร พิลาสันต์โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์กรรมการ
8. นางประภาศรี พรมภักดีโรงเรียนบ้านตบหูกรรมการ
9. นางรินดา หอมสินธ์โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวเพิ่มพร ธนสีลังกูรโรงเรียนบ้านม่วงนาดีประธานกรรมการ
2. นางนิภา สมหมายโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
3. นางรุ่งกานต์ จันทาโรงเรียนน้ำยืนกรรมการ
4. นางวริษฐา อินทนาโรงเรียนบ้านโคกชำแระกรรมการ
5. นางปาลิตา เปรยรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายอติชาติ ประพันธาโรงเรียนน้ำยืนประธานกรรมการ
2. นางประภาศรี พรมภักดีโรงเรียนบ้านตบหูกรรมการ
3. นางสุภาวดี สุดสุขโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวณัฐริกา ศรีอะภัยโรงเรียนบ้านโนนน้อยกรรมการ
5. นายพนม โภคทรัพย์โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ รูปแก้วโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83กรรมการ
3. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
4. นายดำรงค์เดช สะอาดรัตน์โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำกรรมการ
5. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
6. นายสัมพันธ์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ รูปแก้วโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83กรรมการ
3. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
4. นายดำรงค์เดช สะอาดรัตน์โรงเรียนท่าหลวงนาคำกรรมการ
5. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
6. นายสัม บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ รูปแก้วโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83กรรมการ
3. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
4. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
5. นายดำรงค์เดช สะอาดรัตน์โรงเรียนท่าหลวงนาคำกรรมการ
6. นายสัมพันธ์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ รูปแก้วโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83กรรมการ
3. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
4. นายดำรงค์เดช สะอาดรัตน์โรงเรียนท่าหลวงนาคำกรรมการ
5. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
6. นายสัมพันธ์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ รูปแก้วโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83กรรมการ
3. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
4. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
5. นายสัมพันธ์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
6. นายดำรงค์เดช สะอาดรัตน์โรงเรียนท่าหลวงนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ รูปแก้วโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83กรรมการ
3. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
4. นายดำรงค์เดช สะอาดรัตน์โรงเรียนท่าหลวงนาคำกรรมการ
5. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
6. นายสัมพันธ์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ รูปแก้วโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83กรรมการ
3. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
4. นายดำรงค์เดช สะอาดรัตน์โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำกรรมการ
5. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
6. นายสัมพันธ์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ รูปแก้วโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83กรรมการ
3. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
4. นายดำรงค์เดช สะอาดรัตน์โรงเรียนท่าหลวงนาคำกรรมการ
5. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
6. นายสัมพันธ์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ รูปแก้วโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83กรรมการ
3. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
4. นายดำรงค์เดช สะอาดรัตน์โรงเรียนท่าหลวงนาคำกรรมการ
5. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
6. นายสัมพันธ์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ รูปแก้วโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83กรรมการ
3. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
4. นายดำรงค์เดช สะอาดรัตน์โรงเรียนท่าหลวงนาคำกรรมการ
5. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
6. นายสัมพันธ์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทศุภวัช ศรีโชติโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงประธานกรรมการ
2. นายพรชัย นำระนะโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ นันทาโรงเรียนบ้านหนองอ้มกรรมการ
4. นายสมเกียรติ กากแก้วโรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
5. นายทศพล ภูมิลาวัลย์โรงเรียนบ้านนาแคนกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ อ่อน ณ นัยน์โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อยกรรมการ
7. นายสามารถ ฟองศิริโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
8. นางศิริพัฒน์ บุปผาวัลย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนกรรมการ
9. นางสาวจันทร์เพ็ญ พึ่งเพ็งโรงเรียนบ้านตาโมกรรมการ
10. นายสุทธิพงษ์ ทองแสนโรงเรียนบ้านทุ่งเพียงกรรมการ
11. นายวัชรพงศ์ กอแก้วโรงเรียนบ้านกระเบื้องกรรมการ
12. นางทิตติยา อ่อนแก้วโรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
13. นายนินาท พลเดชโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
14. นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณโมกข์โรงเรียนบ้านนาส่วงกรรมการ
15. นายอิทธิพล เป็นมงคลโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
16. นางจันทร์เพ็ญ ศรีสมุทรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสมร คำสุขโรงเรียนบ้านหนองทัพประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี คณาพันธ์โรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการ
3. นางนภาพร คะณะพันธ์โรงเรียนบ้านยางกลางกรรมการ
4. นายอดิชาติ ส่งเสริมโรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุขกรรมการ
5. นางทัศน์วรรณ์ เหล่าหมวดโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
6. นายทนงศักดิ์ จรรยากรณ์โรงเรียนบ้านคำอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวีรสิทธิ์ วงศ์วรรณโรงเรียนบ้านไฮตากประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ แสงทองโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายแสวง เกษฎาโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นายณัฑพงษ์ แก้วลีโรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยวกรรมการ
5. นายถวัลย์ เสาะแสวงโรงเรียนบ้านอุดมสุขกรรมการ
6. นายอัครวรรต เทือกเถาว์โรงเรียนบ้านหนองกบกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา สุพรรณโรงเรียนเจริญศึกษาประธานกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ เพ็ญพิมพ์โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์กรรมการ
3. นายณัฐกานท์ ชูผลโรงเรียนบ้านดอนยาวกรรมการ
4. นายณรณัฐ ผิวทองโรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้วกรรมการ
5. นางหทัยภัค วงษาโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
6. นายภูมรินทร์ ศรไชยโรงเรียนบ้านโซงกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ธุรีโรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา จันทร์วัฒนากูลโรงเรียนบ้านตบหูกรรมการ
3. นางมัลลิกา คำภาแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นายเทวัญ ประทุมมาโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นายสมาน บุญชาติโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
6. นายอารีย์ สุดาชมโรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือกรรมการ
7. นางสาวจารุณี อ่อนละมุนโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายธีรศักดิ์ ปทุมราษฎร์โรงเรียนบ้านห่องคำประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอาสา ไชยสุวรรณโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
3. นายธีระ เหล่าหมวดโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นายสิริชัย ศรีลาเคนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายสามารถ ฟองศิริโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอมรัส อรรคบุตรโรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเชิดศักดิ์ ทาสมบูรณ์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นายสมภาร นิยมโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายมนตรี แดงล้อมโรงเรียนบ้านกุดเชียงมุนกรรมการ
4. นางอรวรรณ พรหมวงศ์โรงเรียนบ้านป่าสนกรรมการ
5. นางสาวนุพร ผิวผ่องโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
6. นายมงคล พรมวันนาโรงเรียนดำรงสินอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายบัณฑิต จันทะมุดโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรักศักดิ์ ปริหาโรงเรียนเวตวันวิทยากรรมการ
3. นายจรรยา ขนทองโรงเรียนเม็กใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสุพรรณิการ์ ณรงค์พันธ์โรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการ
5. นายอาทิตย์ ลาพรมมาโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาวกรรมการ
6. นางสมพรชัย บุญธนาธิรัตน์โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ ใกล้ฝนโรงเรียนบ้านประหูตประธานกรรมการ
2. นางเขมิศรา วงศ์ชาลีโรงเรียนบ้านโนนกาเร็นกรรมการ
3. นางณัฐกฤตา จรรยากรณ์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
4. นายพิทยา กิจไพบูลย์ชัยโรงเรียนบ้านโคกชำแระกรรมการ
5. นางจัสรินทร์ บุญทรงโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
6. นายกษิดิษ วิบูลกิจธนกรโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ พันธโคตรโรงเรียนบ้านตาเกาตาโกยประธานกรรมการ
2. นายวินัย ดอกดวงโรงเรียนบ้านประหูตกรรมการ
3. นายภูมินทร์ สังวาลย์โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือกรรมการ
4. นายธนยศ สมศรีโรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญกรรมการ
5. นางนิธิวดี โนทะยะโรงเรียนบ้านแขมเจริญกรรมการ
6. นายธงชัย อัจฉกฤษ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทศุภวัช ศรีโชติโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
2. นายพรชัย นำระนะโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ นันทาโรงเรียนบ้านหนองอ้มกรรมการ
4. นายสมเกียรติ กากแก้วโรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
5. นายทศพล ภูมิลาวัลย์โรงเรียนบ้านนาแคนกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ อ่อน ณ นัยน์โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อยกรรมการ
7. นายสามารถ ฟองศิริโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
8. นางศิริพัฒน์ บุปผาวัลย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนกรรมการ
9. นางสาวจันทร์เพ็ญ พึ่งเพ็งโรงเรียนบ้านตาโมกรรมการ
10. นายสุทธิพงษ์ ทองแสนโรงเรียนทุ่งเพียงกรรมการ
11. นายวัชรพงศ์ กอแก้วโรงเรียนบ้านกระเบื้องกรรมการ
12. นางทิตติยา อ่อนแก้วโรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
13. นายนินาท พลเดชโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
14. นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณโมกข์โรงเรียนบ้านนาส่วงกรรมการ
15. นางจันทร์เพ็ญ ศรีสมุทรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
16. นายอิทธิพล เป็นมงคลโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยโทศุภวัช ศรีโชติโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงประธานกรรมการ
2. นายพรชัย นำระนะโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ นันทาโรงเรียนบ้านหนองอ้มกรรมการ
4. นายสมเกียรติ กากแก้วโรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
5. นายทศพล ภูมิลาวัลย์โรงเรียนบ้านนาแคนกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ อ่อน ณ นัยน์โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อยกรรมการ
7. นายสามารถ ฟองศิริโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
8. นางศิริพัฒน์ บุปผาวัลย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนกรรมการ
9. นางสาวจันทร์เพ็ญ พึ่งเพ็งโรงเรียนบ้านตาโมกรรมการ
10. นายสุทธิพงษ์ ทองแสนโรงเรียนบ้านทุ่งเพียงกรรมการ
11. นายวัชรพงศ์ กอแก้วโรงเรียนบ้านกระเบื้องกรรมการ
12. นางทิตติยา อ่อนแก้วโรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
13. นายนินาท พลเดชโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
14. นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณโมกข์โรงเรียนบ้านนาส่วงกรรมการ
15. นายอิทธิพล เป็นมงคลโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
16. นางจันทร์เพ็ญ ศรีสมุทรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกํธีรนันท์ พูนพินโรงเรียนบ้านดอนม่วยประธานกรรมการ
2. นายดำรงเกียรติ วันทาโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
3. นายยุทธนา เกษรโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์กรรมการ
4. นายปรีชาชาญ นาราชโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นายอักษรินทร์ ขจรฤทธิ์อนันต์โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์กรรมการ
6. นายธีวินทร์ มณีภาคโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
7. นายปัญญา ชินโชติโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
8. นายบัลชิต สุพรมโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายไตรวุฒิ พลรักษาโรงเรียนบ้านแก้งประธานกรรมการ
2. นายเจตกร จันทร์อ่อนโรงเรียนบ้านนาแคนกรรมการ
3. นายเอกภพ เปรยรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นายนินาท พลเดชโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นายพิษณุ วิจารจิตต์โรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
6. นายวรวุฒิ มะยมโรงเรียนบ้านโนนแฝกกรรมการ
7. นางสาวเบญจมาศ เหมแดงโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
8. นายเกรียงไกร อรุณเรืองโรงเรียนบ้านป่าโมงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวีระพันธ์ เสงี่ยมศักดิ์โรงเรียนบ้านนาห่อมประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ กอมณีโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
3. นายสิทธิพงศ์ พะลันโรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
4. นายชาญวิทย์ บั้งทองโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาวกรรมการ
5. นายเปลี่ยน กฤษณกาฬโรงเรียนบ้านห้วยข่ากรรมการ
6. นายรังสันต์ ไชยรสโรงเรียนบ้านหนองโดกรรมการ
7. นายอาวรณ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวีระพันธ์ เสงี่ยมศักดิ์โรงเรียนบ้านนาห่อมประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ กอมณีโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
3. นายสิทธิพงศ์ พะลันโรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
4. นายชาญวิทย์ บั้งทองโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาวกรรมการ
5. นายเปลี่ยน กฤษณกาฬโรงเรียนบ้านห้วยข่ากรรมการ
6. นายรังสันต์ ไชยรศโรงเรียนบ้านหนองโดกรรมการ
7. นายอาวรณ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวันชัย เจริญสวัสดิ์โรงเรียนเมืองเดชประธานกรรมการ
2. นายอิศรา ทารักษ์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
3. นายถนอมพล บานฤทัยโรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขากรรมการ
4. นางนภาวรรณ หมูนสิงห์โรงเรียนบ้านเก่าขามกรรมการ
5. นายยงยุทธ สุพรมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงกรรมการ
6. จ.ส.อ.ปราโมทย์ นิยมสินธุ์ุโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
7. นางมุกดา โพธิ์สุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวันชัย เจริญสวัสดิ์โรงเรียนเมืองเดชประธานกรรมการ
2. นายอิศรา ทารักษ์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
3. นายถนอมพล บานฤทัยโรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขากรรมการ
4. นางนภาวรรณ หมูนสิงห์โรงเรียนบ้านเก่าขามกรรมการ
5. นายยงยุทธ สุพรมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงกรรมการ
6. จ.ส.อ.ปราโมทย์ นิยมสินธุ์โรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
7. นางมุกดา โพธิ์สุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสิริยา ป้องโล่โรงเรียนบ้านโซงประธานกรรมการ
2. นางพัชรา โชติกเสถียรโรงเรียนดำรงสินอุทิศกรรมการ
3. นางพงษ์พิธ แสนมีมาโรงเรียนอนุบาลบุณฑริกกรรมการ
4. นางโศภิษฐ์ตรา แก่นจันทร์โรงเรียนบ้านนาโดมกรรมการ
5. นางบำเพ็ญ หงษ์ทองโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
6. นางรัตนพร รุกขะวันโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
7. นางบุษบา ชุมทอกโรงเรียนบ้านโคกชำแระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสิริยา ป้องโล่ห์โรงเรียนบ้านโซงประธานกรรมการ
2. นางพัชรา โชติกเสถียรโรงเรียนดำรงสินอุทิศกรรมการ
3. นางพงษ์พิธ แสนมีมาโรงเรียนอนุบาลบุณฑริกกรรมการ
4. นางโศภิษฐ์ตรา แก่นจันทร์โรงเรียนบ้านนาโดมกรรมการ
5. นางบำเพ็ญ หงษ์ทองโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
6. นางรัตนพร รุกขะวันโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
7. นางบุษบา ชุมทอกโรงเรียนบ้านโคกชำแระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายไพรสันต์ คำเอี่ยมโรงเรียนบ้านโนนเลียงประธานกรรมการ
2. นางภชพร ทาราศรีโรงเรียนบ้านฝั่งเพกรรมการ
3. นางอ้อมใจ ป้องญาติโรงเรียนบ้านคำครั่งกรรมการ
4. นายประคอง บาทสุวรรณโรงเรียนบ้านโคกชำแระกรรมการ
5. นางวรรณี แก้วจันทร์โรงเรียนน้ำยืนกรรมการ
6. นายเจตกร จันทร์อ่อนโรงเรียนบ้านนาแคนกรรมการ
7. นางวรางคณา ส่งเสริมโรงเรียนเมืองเดชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมาน วิโรจน์อุไรเรืองผอ.โรงเรียนบ้านเตยประธานกรรมการ
2. นายคณากร พูลเพิ่มโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยรองประธานกรรมการ
3. นายศรีนวล สายเมฆโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
4. นายมนตรี ศรีคำโรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือกรรมการ
5. นายประพันธ์ ดาบุตรโรงเรียนบ้านคอแลนกรรมการ
6. นายวิทยา จันทาโรงเรียนบ้านดวนกรรมการ
7. นายประสพ ปราบพาลาโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายไพรสันต์ คำเอี่ยมโรงเรียนบ้านโนนเลียงประธานกรรมการ
2. นางภชพร ทาราศีโรงเรียนบ้านฝั่งเพกรรมการ
3. นางอ้อมใจ ป้องญาติโรงเรียนบ้านคำครั่งกรรมการ
4. นายประคอง บาทสุวรรณโรงเรียนบ้านโคกชำแระกรรมการ
5. นางวรรณี แก้วจันทร์โรงเรียนน้ำยืนกรรมการ
6. นายเจตกร จันทร์อ่อนโรงเรียนบ้านนาแคนกรรมการ
7. นางวรางคณา ส่งเสริมโรงเรียนเมืองเดชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมาน วิโรจน์อุไรเรืองผอ.โรงเรียนบ้านเตยประธานกรรมการ
2. นายคณากร พูลเพิ่มโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยรองประธานกรรมการ
3. นายศรีนวล สายเมฆโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
4. นายมนตรี ศรีคำโรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือกรรมการ
5. นายประพันธ์ ดาบุตรโรงเรียนบ้านคอแลนกรรมการ
6. นายวิทยา จันทาโรงเรียนบ้านดวนกรรมการ
7. นายประสพ ปราบพาลาโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางโฉมมณี โลบุญโรงเรียนเวตวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ จำปาแดงโรงเรียนบ้านโคกเทียมกรรมการ
3. นางชิชญา นามเรืองศรีโรงเรียนบ้านหนองกบกรรมการ
4. นางกาญจนาพร นาวงษ์ศรีโรงเรียนบ้านตาโองกรรมการ
5. นางมณี เสนาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองอ้มกรรมการ
6. นางลดาวัลย์ สุขใจโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
7. นางกมลทิพย์ แก้ววงษาโรงเรียนบ้านตายอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางโฉมมณี โลบุญโรงเรียนเวตวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ จำปาแดงโรงเรียนบ้านโคกเทียมกรรมการ
3. นางชิชญา นามเรืองศรีโรงเรียนบ้านหนองกบกรรมการ
4. นางกาญจนาพร นาวงษ์ศรีโรงเรียนบ้านตาโองกรรมการ
5. นางมณี เสนาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองอ้มกรรมการ
6. นางลดาวัลย์ สุขใจโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
7. นางกมลทิพย์ แก้ววงษาโรงเรียนบ้านตายอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสุจิตรา ทิพย์สุขโรงเรียนบ้านเก่าขามประธานกรรมการ
2. นางสาวจตุพร ไชยเวชโรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนากรรมการ
3. นางสมถวิล ชาญเฉลิมโรงเรียนบ้านแมดกรรมการ
4. นางนันทนา แตงอยู่โรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
5. นางจินตนา จินพละโรงเรียนบ้านซำงูกรรมการ
6. นางพิทยา อิ้มคำโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
7. นางสาวอุไรวรรณ พนาลีโรงเรียนเวตวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา ทิพย์สุขโรงเรียนบ้านเก่าขามประธานกรรมการ
2. นางสาวจตุพร ไชยเวชโรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนากรรมการ
3. นางสมถวิล ชาญเฉลิมโรงเรียนบ้านแมดกรรมการ
4. นางนันทนา แตงอยู่โรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
5. นางจินตนา จินพละโรงเรียนบ้านซำงูกรรมการ
6. นางพิทยา อิ้มคำโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
7. นางสาวอุไรวรรณ พนาลีโรงเรียนเวตวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางประมูล ภูผาโรงเรียนบ้านโพธิ์สง่าประธานกรรมการ
2. นางประทุมวัน มุธุสิทธิ์โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยากรรมการ
3. นางจิตรลดา ศรีงามโรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
4. นางบุญชู บุญหนุนโรงเรียนเจริญศึกษากรรมการ
5. นางสาวศิรัสวัลย์ โคตรพันธ์โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางสิริกร พรหมคุณาธรโรงเรียนเวตวันวิทยากรรมการ
7. นางรุ่งระวี เกษฎาโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
8. นางศิริรัตน์ บุตรโพธิ์โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางประมูล ภูผาโรงเรียนบ้านโพธิ์สง่าประธานกรรมการ
2. นางประทุมวัน มุธุสิทธิ์โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสิริกร พรหมคุณาธรโรงเรียนเวตวันวิทยากรรมการ
4. นางจิตรลดา ศรีงามโรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
5. นางบุญชู บุญหนุนโรงเรียนเจริญศึกษากรรมการ
6. นางสาวศิรัสวัลย์ โคตรพันธ์โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางรุ่งระวี เกษฎาโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
8. นางศิริรัตน์ บุตรโพธิ์โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอุไร อารีโรงเรียนบ้านป่าพอกประธานกรรมการ
2. นางธันยนันท์ สายกันดกโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางดวงเนตร สีดาโรงเรียนบ้านโคกชำแระกรรมการ
4. นางสาวภัทราวรรณ ทองจิตรโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นกรรมการ
5. นางสุกัญญา พูนพินโรงเรียนบ้านขอนแป้นกรรมการ
6. นางนิลวรรณ มงคลชัยโรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์กรรมการ
7. นางสมใจ ประพันธาโรงเรียนน้ำยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอุไร อารีโรงเรียนบ้านป่าพอกประธานกรรมการ
2. นางธันยนันท์ สายกันดกโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางดวงเนตร สีดาโรงเรียนบ้านโคกชำแระกรรมการ
4. นางสาวภัทราวรรณ ทองจิตรโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นกรรมการ
5. นางสุกัญญา พูนพินโรงเรียนบ้านขอนแป้นกรรมการ
6. นางนิลวรรณ มงคลชัยโรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์กรรมการ
7. นางสมใจ ประพันธาโรงเรียนน้ำยืนกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางอุษณีย์ ยิ่งใหญ่โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นางบัวตอง ณรงค์พันธ์โรงเรียนบ้านบัวงามกรรมการ
3. นางอรทัย พลรักษ์โรงเรียนอนุบาลวรรณวิไลกรรมการ
4. นางสุดใจ สำราญจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นางวาสนา รักษ์แก้วโรงเรียนสองคอนกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางจารุนันท์ วัดเวียงคำโรงเรียนอนุบาลบุณฑริกประธานกรรมการ
2. นางพวงเพ็ชร สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น กรรมการ
3. นางสาวเบ็ญจมาศ สีน้ำเงินโรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผากรรมการ
4. นางสาวแอนนา หอมหวนโรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการ
5. นางวารุณี โสมรักษ์โรงเรียนเบญจ์โนนดู่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสำนวน วรรัตน์โรงเรียนบ้านคำสำราญประธานกรรมการ
2. นางละออง ไวโสภาโรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสำลี ปทุมวัลย์โรงเรียนอนุบาลไกวินิจกรรมการ
4. นางธนิดา มาสงค์โรงเรียนบ้านหัวแข้กรรมการ
5. นางชลธิชา สายเนตรโรงเรียนบ้านเปือยกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางจันทร์เพ็ญ ทานุจันทร์โรงเรียนนาจะหลวย กรป.กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ เติมต้นโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
3. นางธวัลรัตน์ ไชยสัตย์โรงเรียนอนุบาลเปรมชนกกรรมการ
4. นางคำปุ่น จารุการโรงเรียนบ้านหนอแปกกรรมการ
5. นางวาสนา ต้นโสภาโรงเรียนบ้านป่าโมงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอริยา หิมะคุณโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญประธานกรรมการ
2. นางใจแก้ว ประทุมมาโรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการ
3. นางตติยา อนุรักษ์ราษฏร์โรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอริยา หิมะคุณโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญประธานกรรมการ
2. นางใจแก้ว ประทุมมาโรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการ
3. นางตติยา อนุรักษ์ราษฏร์โรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางอริยา หิมะคุณโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญประธานกรรมการ
2. นางตติยา อนุรักษ์ราษฏร์โรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการ
3. นางใจแก้ว ประทุมมาโรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอริยา หิมะคุณโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญประธานกรรมการ
2. นางใจแก้ว ประทุมมาโรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการ
3. นางตติยา อนุรักษ์ราษฏร์โรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจุฬารัตน์ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านกุดเรือประธานกรรมการ
2. นางยวนใจ หมื่นเพชรโรงเรียนหนองเงินฮ้อยกรรมการ
3. นางปิยธิดา บาตสุวรรณ์โรงเรียนเตยกรรมการ
4. นายมนูญ พุฒพวงโรงเรียนบ้านตูม (ราฏร์บูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจุฬารัตน์ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านกุดเรือประธานกรรมการ
2. นางยวนใจ หมื่นเพชรโรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อยกรรมการ
3. นางปิยธิดา บาตสุวรรณ์โรงเรียนเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางจุฬารัตน์ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านกุดเรือประธานกรรมการ
2. นางยวนใจ หมื่นเพชรโรงเรียนหนองเงินฮ้อยกรรมการ
3. นางปิยธิดา บาตสุวรรณ์โรงเรียนบ้านเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจุฬารัตน์ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านกุดเรือประธานกรรมการ
2. นางยวนใจ หมื่นเพชรโรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อยกรรมการ
3. นายปิยธิดา บาตสุวรรณ์โรงเรียนบ้านเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวพิมพ์พร ก้อนคำโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นางสาววริยา ภูจองแก้วโรงเรียนหนองแสงกรรมการ
3. นางรุ่งกานต์ มนัสโรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพิมพ์พร ก้อนคำโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นางสาววริยา ภูจองแก้วโรงเรียนหนองแสงกรรมการ
3. นาง่รุ่งกาญจน์ มนัสโรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวพิมพ์พร ก้อนคำโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นางสาววริยา ภูจองแก้วโรงเรียนหนองแสงกรรมการ
3. นางรุ่งกานต์ มนัสโรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพิมพ์พร ก้อนคำโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นางสาววริยา ภูจองแก้วโรงเรียนหนองแสงกรรมการ
3. นางุรุ่งกาญจน์ มนัสโรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวพิมพ์พร ก้อนคำโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นางสาววริยา ภูจองแก้วโรงเรียนหนองแสงกรรมการ
3. นางรุ่งกานต์ มนัสโรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางลำดวน เห็มภิระโรงเรียนบ้านหนองดินดำประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ ศรีสุรัตน์โรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
3. นางสาวญาณิวรา ทากะเมียดโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางลำดวน เห็มภิระโรงเรียนบ้านหนองดินดำประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ ศรีสุรัตน์โรงเรียนโนนจิกกรรมการ
3. นางสาวญาณิวรา ทากะเมียดโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดวงแก้ว วงศ์อนุชิตโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ประธานกรรมการ
2. นางอัมพวัลย์ บุปผาวัลย์โรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
3. นางสาวนาตยา มุกตกุลโรงเรียนบ้านประหูตกรรมการ
4. นางอังคณา พลมนตรีโรงเรียนบ้านหัวแข้กรรมการ
5. นายชัยยศ ชัฎขันธกิจโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดวงแก้ว วงศ์อนุชิตโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ประธานกรรมการ
2. นางอัมพวัลย์ บุปผาวัลย์โรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
3. นางสาวนาตยา มุกตกุลโรงเรียนบ้านประหูตกรรมการ
4. นางอังคณา พลมนตรีโรงเรียนบ้านหัวแข้กรรมการ
5. นายชัยยศ ชัฎขันธกิจโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกมลทิพย์ แก้ววงษาโรงเรียนบ้านตายอยประธานกรรมการ
2. นางขวัญอุบล ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านบกกรรมการ
3. นางเอมอร นรสารโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางสาววัลยา ทองเฟื่องโรงเรียนบ้านโนนว่านกรรมการ
5. นางพรทิพย์ สารรัตน์โรงเรียนบ้านฝั่งเพกรรมการ
6. นางสาวรจนา สุวรรณ โรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกมลทิพย์ แก้ววงษาโรงเรียนบ้านตายอยประธานกรรมการ
2. นางขวัญอุบล ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านตายอยกรรมการ
3. นางเอมอร นรสารโรงเรียนบ้านบกกรรมการ
4. นางสาววัลยา ทองเฟื่องโรงเรียนบ้านโนนว่านกรรมการ
5. นางพรทิพย์ สารรัตน์โรงเรียนบ้านฝั่งเพกรรมการ
6. นางสาวรจนา สุวรรณ โรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางกมลทิพย์ แก้ววงษาโรงเรียนบ้านตายอยประธานกรรมการ
2. นางขวัญอุบล ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านบกกรรมการ
3. นางเอมอร นรสารโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางสาววัลยา ทองเฟื่องโรงเรียนบ้านโนนว่านกรรมการ
5. นางพรทิพย์ สารรัตน์โรงเรียนบ้านฝั่งเพกรรมการ
6. นางสาวรจนา สุวรรณโมกข์โรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุธาสินี พานิชกุลโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา โพธิบาโรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอนกรรมการ
3. นางสาวสายชล บุญเติมโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์กรรมการ
4. นายศาสตรา สวัสดิ์วรโรงเรียนบ้านห่องเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุธาสินี พานิชกุลโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา โพธิบาโรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอนกรรมการ
3. นางสาวสายชล บุญเติมโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์กรรมการ
4. นายศาสตรา สวัสดิ์วรโรงเรียนบ้านห่องเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุธาสินี พานิชกุลโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา โพธิบาโรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอนกรรมการ
3. นางสาวสายชล บุญเติมโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์กรรมการ
4. นายศาสตรา สวัสดิ์วรโรงเรียนบ้านห่องเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุธาสินี พานิชกุลโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์กรรมการ
2. นางสาวกาญจนา โพธิบาโรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอนกรรมการ
3. นางสาวสายชล บุญเติมโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์กรรมการ
4. นายศาสตรา สวัสดิ์วรโรงเรียนห่องเตยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวสุธาสินี พานิชกุลโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา โพธิบาโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์กรรมการ
3. นางสาวสายชล บุญเติมโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์กรรมการ
4. นายศาสตรา สวัสดิ์วรโรงเรียนบ้านห่องเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรุจี พรมโลกาโรงเรียนบ้านแขมเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ บุญราศรีโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
3. นางศศิธร กสินธุรัมย์โรงเรียนเมืองเดชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายณัฎฐชัย กุระโทโรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดช)ประธานกรรมการ
2. นางหนูอาจ ขิงรัมย์สพป.อบ.5กรรมการ
3. นายสงคราม คาดสนิทสพป.อบ.5กรรมการ
4. นางขวัญพัฒน์ รตนอารีย์พรสพป.อบ.5กรรมการ
5. นางปาลิตา แสวงสายโรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายณัฎฐชัย กุระโทโรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดช)ประธานกรรมการ
2. นางหนูอาจ ขิงรัมย์สพป.อบ.5กรรมการ
3. นายสงคราม คาดสนิทสพป.อบ.5กรรมการ
4. นางขวัญพัฒน์ รตนอารีย์พรสพป.อบ.5กรรมการ
5. นางปาลิตา แสวงสายโรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายณัฎฐชัย กุระโทโรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดช)ประธานกรรมการ
2. นางหนูอาจ ขิงรัมย์สพป.อบ.5กรรมการ
3. นายสงคราม คาดสนิทสพป.อบ.5กรรมการ
4. นางขวัญพัฒน์ รตนอารีย์พรสพป.อบ.5กรรมการ
5. นางปาลิตา แสวงสายโรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายณัฎฐชัย กุระโทโรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดช)ประธานกรรมการ
2. นางหนูอาจ ขิงรัมย์สพป.อบ.5กรรมการ
3. นายสงคราม คาดสนิทสพป.อบ.5กรรมการ
4. นางขวัญพัฒน์ รตนอารีย์พรสพป.อบ.5กรรมการ
5. นางปาลิตา แสวงสายโรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายณัฎฐชัย กุระโทโรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดช)ประธานกรรมการ
2. นางหนูอาจ ขิงรัมย์สพป.อบ.5กรรมการ
3. นายสงคราม คาดสนิทสพป.อบ.5กรรมการ
4. นางขวัญพัฒน์ รตนอารีย์พรสพป.อบ.5กรรมการ
5. นางปาลิตา แสวงสายโรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวธนิดา พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านม่วงนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวสาธุชน วุฒิพลไชยโรงเรียนสมสะสวนฝ้ายกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ชัยโรงเรียนบ้านคำอุดมกรรมการ
4. นางสาวศจีพิไล หน่อท้าวโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
5. สิบเอกฐากร วงศ์พุทธะโรงเรียนบ้านหนองทัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวธนิดา พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านม่วงนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวศจีพิไล หน่อท้าวโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ชัยโรงเรียนบ้านคำอุดมกรรมการ
4. นายไชยวัฒน์ เสียงเย็นโรงเรียนบ้านจันลากรรมการ
5. นางสาวสาธุชน วุฒิพลไชยโรงเรียนสมสะสวนฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวธนิดา พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านม่วงนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวศจีพิไล หน่อท้าวโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ชัยโรงเรียนบ้านคำอุดมกรรมการ
4. นายไชยวัฒน์ เสียงเย็นโรงเรียนบ้านจันลากรรมการ
5. นางสาวสาธุชน วุฒิพลไชยโรงเรียนสมสะสวนฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวธนิดา พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านม่วงนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ชัยโรงเรียนบ้านคำอุดมกรรมการ
3. นางสาวศจีพิไล หน่อท้าวโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
4. นายไชยวัฒน์ เสียงเย็นโรงเรียนบ้านจันลากรรมการ
5. นางสาวสาธุชน วุฒิพลไชยโรงเรียนสมสะสวนฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวธนิดา พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านม่วงนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ชัยโรงเรียนบ้านคำอุดมกรรมการ
3. นางสาวศจีพิไล หน่อท้าวโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
4. สิบเอกฐากร วงศ์พุทธะโรงเรียนบ้านหนองทัพกรรมการ
5. นางสาวสาธุชน วุฒิพลไชยโรงเรียนสมสะสวนฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวศจีพิไล หน่อท้าวโรงเรียนบ้านม่วงนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ชัยโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
3. นางสาวธนิดา พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
4. นางสาวสาธุชน วุฒิพลไชยโรงเรียนสมสะสวนฝ้ายกรรมการ
5. นายไชยวัฒน์ เสียงเย็นโรงเรียนบัานจันลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวศจีพิไล หน่อท้าว่โรงเรียนบ้านม่วงนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ชัยโรงเรียนบ้านคำอุดมกรรมการ
3. นางสาวธนิดา พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
4. นางสาวสาธุชน วุฒิพลไชยโรงเรียนสมสะสวนฝ้ายกรรมการ
5. สิบเอกฐากร วงศ์พุทธะโรงเรียนบ้านหนองทัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวศจีพิไล หน่อท้าว่โรงเรียนบ้านม่วงนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ชัยโรงเรียนบ้านคำอุดมกรรมการ
3. นางสาวธนิดา พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
4. นางสาวสาธุชน วุฒิพลไชยโรงเรียนสมสะสวนฝ้ายกรรมการ
5. สิบเอกฐากร วงศ์พุทธะโรงเรียนบ้านหนองทัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศจีพิไล หน่อท้าว่โรงเรียนบ้านม่วงนาดีประธานกรรมการ
2. สิบเอกฐากร วงศ์พุทธะโรงเรียนบ้านหนองทัพกรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ เสียงเย็นโรงเรียนบ้านจันลากรรมการ
4. นางสาวธนิดา พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวศจีพิไล หน่อท้าว่โรงเรียนบ้านม่วงนาดีประธานกรรมการ
2. สิบเอกฐากร วงศ์พุทธะโรงเรียนบ้านหนองทัพกรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ เสียงเย็นโรงเรียนบ้านจันลากรรมการ
4. นางสาวธนิดา พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทองรส วิลาวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นางลิศรา บุญเพียงโรงเรียนบ้านสมสะอาดกรรมการ
3. นางสาวชนาพร สร้อยมาลุนโรงเรียนหนองสนมพลาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางทองรส วิลาวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวลิศรา บุญเพียงโรงเรียนบ้านสมสะอาดกรรมการ
3. นางสาวชนาพร สร้อยมาลุนโรงเรียนหนองสนมพลาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิทยา อิ้มคำโรงเรียนบ้านยาง ประธานกรรมการ
2. นางสาวกันต์กนิษฐ์ ธรรมวงษ์ศาโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
3. นางปาลิตา แสวงสายโรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพิทยา อิ้มคำโรงเรียนบ้านยาง ประธานกรรมการ
2. นางสาวกันต์กนิษฐ์ ธรรมวงษ์ศาโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
3. นางปาลิตา แสวงสายโรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายระวี จันทาโรงเรียนบ้านดวนประธานกรรมการ
2. นางทองรส วิลาวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
3. นางสาวชนาพร สร้อยมาลุนโรงเรียนบ้านหนองสนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายระวี จันทาโรงเรียนบ้านดวนประธานกรรมการ
2. นางทองรส วิลาวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
3. นางสาวชนาพร สร้อยมาลุนโรงเรียนบ้านหนองสนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายระวี จันทาโรงเรียนบ้านดวนประธานกรรมการ
2. นางทองรส วิลาวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
3. นางสาวชนาพร สร้อยมาลุนโรงเรียนบ้านหนองสนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายระวี จันทาโรงเรียนบ้านดวนประธานกรรมการ
2. นางทองรส วิลาวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
3. นางสาวชนาพร สร้อยมาลุนโรงเรียนบ้านหนองสนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปาลิตา แสวงสายโรงเรียนบ้านป่าหวายประธานกรรมการ
2. นางสาวกันต์กนิษฐ์ ธรรมวงษ์ศาโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
3. นางขวัญพัฒน์ รตนอารีย์พรโรงเรียนบ้านโซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปาลิตา แสวงสายโรงเรียนบ้านป่าหวายประธานกรรมการ
2. นางสาวกันต์กนิษฐ์ ธรรมวงษ์ศาโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
3. นางขวัญพัฒน์ รตนอารีย์พรโรงเรียนบ้านโซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววงศ์เดือน ชัยทองโรงเรียนบ้านม่วงนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส การะบัตรโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ วังสาลุนโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววงศ์เดือน ชัยทองโรงเรียนบ้านม่วงนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส การะบัตรโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ วังสาลุนโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววงศ์เดือน ชัยทองโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส การะบัตรโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ วังสาลุนโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอาริษา ตันทองโรงเรียนบ้านไฮตากประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไร คำเพราะโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
3. นางสาวนันทนา สายเคนโรงเรียนสมสะสวนฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอาริษา ตันทองโรงเรียนบ้านไฮตากรองประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไร คำเพราะโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
3. นางสาวนันทนา สายเคนโรงเรียนสมสะสวนฝ้ายกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สุวิมล ไวยารัตน์ e-mail : yingsu_lee@hotmail.com โทร 0900347771 ศน.สุดาพร สายแวว โทร 0899491548 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อบ.5 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]