สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 17 8 7 32 34 11 5 3 50
2 บ้านค้อน้อย 12 8 9 29 40 8 7 2 55
3 บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 11 10 6 27 33 7 1 3 41
4 บ้านเด็กวารินชำราบ 11 8 7 26 30 4 2 1 36
5 บ้านนาจาน 11 5 4 20 27 9 4 5 40
6 บ้านสระดอกเกษ 8 6 4 18 30 3 4 4 37
7 บ้านโนนแดง 8 5 5 18 18 0 2 3 20
8 บ้านนาดู่ 6 5 4 15 22 3 0 8 25
9 ชุมชนบ้านกุดเป่ง 6 1 0 7 15 3 2 4 20
10 บ้านหนองเทา 5 7 3 15 23 1 1 1 25
11 บ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 5 3 4 12 17 2 0 2 19
12 บ้านท่าลาด 5 3 2 10 16 6 1 0 23
13 บ้านคำโพธิ์โคกก่อง 5 2 3 10 16 0 2 0 18
14 บ้านโคกก่อง 4 5 3 12 20 3 5 7 28
15 บ้านนาดี (นาเยีย) 4 5 2 11 17 3 5 2 25
16 บ้านหนองกินเพล 4 2 2 8 21 15 6 11 42
17 บ้านวังยาง 4 1 1 6 9 2 1 1 12
18 บ้านขัวไม้แก่น 4 0 0 4 8 3 1 3 12
19 บ้านโคกสว่าง 3 6 0 9 12 3 0 5 15
20 บ้านโพนงาม 3 3 1 7 12 1 1 0 14
21 บ้านหนองบัว 3 3 1 7 8 4 0 0 12
22 บ้านสระสมิง 3 2 6 11 16 2 0 2 18
23 บ้านโนนบอน 3 2 1 6 10 8 0 8 18
24 บ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 3 0 1 4 12 1 2 1 15
25 เทพพิทักษ์พิทยา 2 3 1 6 11 3 0 2 14
26 บ้านวังคก 2 3 0 5 8 0 0 3 8
27 บ้านโนนทรายน้อย 2 2 3 7 8 6 3 3 17
28 บ้านบุ่งมะแลง 2 2 1 5 10 3 1 1 14
29 บ้านโพธิ์ 2 1 2 5 8 1 0 1 9
30 บ้านสร้างโหง่น 2 1 0 3 7 1 1 1 9
31 บ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 2 1 0 3 4 3 1 0 8
32 บ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) 2 0 2 4 7 3 1 2 11
33 บ้านหนองหัวงัว 2 0 2 4 5 0 0 1 5
34 บ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 2 0 0 2 5 3 2 1 10
35 บ้านกะแอก 2 0 0 2 3 1 0 1 4
36 บ้านหว้านแกเจริญ 1 4 2 7 11 2 3 2 16
37 บ้านบุ่ง 1 4 0 5 9 3 0 5 12
38 บ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 1 3 3 7 9 6 2 3 17
39 บ้านหนองจิกนาเรือง 1 2 2 5 8 4 0 0 12
40 บ้านแกนาคำ 1 2 0 3 8 2 0 2 10
41 วัดบ้านค้อหวาง 1 2 0 3 5 2 2 0 9
42 บ้านโพนเมือง 1 1 2 4 7 4 3 5 14
43 บ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 1 1 1 3 6 0 2 2 8
44 บ้านบุ่งหวาย 1 1 0 2 11 5 1 2 17
45 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 1 1 0 2 9 6 3 5 18
46 บ้านโนนงาม 1 1 0 2 9 1 2 1 12
47 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 1 0 2 5 1 0 0 6
48 บ้านโนนจิก 1 1 0 2 4 4 0 0 8
49 บ้านค้อบอน 1 1 0 2 2 1 0 0 3
50 บ้านโปร่ง 1 1 0 2 2 0 0 1 2
51 ชุมชนบ้านนาเยีย 1 0 2 3 11 4 5 3 20
52 บ้านธาตุ 1 0 1 2 5 2 0 1 7
53 บ้านโนนเกษม 1 0 1 2 5 1 1 3 7
54 ชุมชนบ้านศรีไค 1 0 1 2 4 1 0 1 5
55 บ้านสุขสมบูรณ์ 1 0 0 1 4 1 2 0 7
56 บ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 1 0 0 1 3 3 1 0 7
57 บ้านสำโรงน้อย 1 0 0 1 3 1 0 0 4
58 บ้านคอนสาย 1 0 0 1 2 1 0 1 3
59 บ้านม่วงคำ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
60 เทศบาลวารินวิชาชาติ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านถ่อน 0 4 0 4 6 4 1 0 11
62 บ้านบก (มั่นสามัคคี) 0 3 2 5 6 5 0 0 11
63 ประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13) 0 2 3 5 11 1 1 1 13
64 บ้านห่องชัน 0 2 2 4 4 5 0 2 9
65 บ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา) 0 2 1 3 3 4 0 0 7
66 บ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) 0 2 1 3 3 3 0 3 6
67 บ้านคุ้ม 0 2 0 2 6 3 1 0 10
68 บ้านศีรษะกระบือ (อิสระคุรุราษฎร์) 0 2 0 2 6 1 0 1 7
69 บ้านหินแห่ 0 2 0 2 6 0 1 3 7
70 บ้านหนองหิน 0 2 0 2 5 0 0 1 5
71 บ้านดอนกลาง 0 1 3 4 4 5 2 4 11
72 งามจิตวารินชำราบ 2 0 1 2 3 8 2 0 2 10
73 บ้านบอน 0 1 1 2 4 1 1 1 6
74 บ้านทรายทอง 0 1 1 2 3 0 0 2 3
75 บ้านบาก 0 1 1 2 2 3 0 1 5
76 บ้านนาประชุม 0 1 1 2 2 0 0 1 2
77 บ้านแฮหนามแท่ง 0 1 0 1 6 2 0 1 8
78 บ้านกระแอกน้อย 0 1 0 1 3 2 1 2 6
79 บ้านจั่น 0 1 0 1 3 2 1 1 6
80 บ้านแมดคำลือชา 0 1 0 1 3 1 1 0 5
81 บ้านขี้เหล็ก 0 1 0 1 3 1 0 0 4
82 บ้านดอนยู 0 1 0 1 3 0 0 0 3
83 บ้านหนองสองห้อง (สำโรง) 0 1 0 1 2 3 0 1 5
84 บ้านดอนชาด 0 1 0 1 2 3 0 0 5
85 บ้านอาเลา 0 1 0 1 2 2 0 1 4
86 บ้านหนองกระบือ 0 1 0 1 1 0 2 1 3
87 บ้านผับแล้ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านคำหมากอ่อน 0 0 2 2 9 3 1 3 13
89 บ้านนาเรือง 0 0 2 2 6 2 3 5 11
90 บ้านบัวเทิง 0 0 2 2 4 2 0 3 6
91 บ้านแพง 0 0 1 1 6 5 0 0 11
92 บ้านแสนคำ (นาชุมสามัคคี) 0 0 1 1 6 3 2 1 11
93 บ้านขามป้อม 0 0 1 1 6 3 0 0 9
94 บ้านหนองแปน 0 0 1 1 5 2 1 0 8
95 บ้านนาแก 0 0 1 1 4 1 0 1 5
96 บ้านทุ่งเพียง 0 0 1 1 3 1 2 1 6
97 บ้านโคกสมบูรณ์นอก 0 0 1 1 2 5 0 0 7
98 บ้านท่าข้องเหล็ก 0 0 1 1 2 2 0 0 4
99 บ้านคูสว่าง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
100 บ้านหนองฝาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
101 อนุบาลวารินชำราบ (บ้านก่อ) 0 0 1 1 1 5 0 0 6
102 บ้านโนนยาง 0 0 1 1 1 1 1 1 3
103 บ้านเปือย 0 0 1 1 1 0 2 1 3
104 บ้านเกษตรพัฒนา 0 0 1 1 1 0 0 1 1
105 บ้านสะพานโดม 0 0 0 0 7 5 2 2 14
106 บ้านคำขวาง 0 0 0 0 7 4 2 3 13
107 บ้านโคกสมบูรณ์ 0 0 0 0 6 2 2 0 10
108 บ้านทางสาย 0 0 0 0 5 1 0 2 6
109 บ้านกุดระงุม 0 0 0 0 4 2 0 1 6
110 บ้านโนนแคน 0 0 0 0 4 2 0 0 6
111 บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 0 0 0 0 4 0 0 0 4
112 บ้านบัววัด 0 0 0 0 3 2 0 4 5
113 บ้านคำข่า 0 0 0 0 3 1 1 0 5
114 บ้านผำ 0 0 0 0 3 1 0 1 4
115 บ้านห่องขอน 0 0 0 0 3 0 2 0 5
116 หนองมังโนนกลางห่องแดง 0 0 0 0 3 0 0 1 3
117 บ้านหนองผือโปร่งคำ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
118 อนุบาลจิรพัฒน์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
119 บ้านยางวังกางฮุง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
120 บ้านคำเจริญ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
121 บ้านผึ้งโดม 0 0 0 0 2 0 2 5 4
122 บ้านนานวล 0 0 0 0 2 0 2 0 4
123 บ้านหินลาด 0 0 0 0 2 0 1 1 3
124 บ้านท่างอย 0 0 0 0 2 0 0 2 2
125 บ้านสว่าง 0 0 0 0 1 2 2 3 5
126 บ้านคำสว่าง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
127 บ้านคำนางรวย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
128 บ้านน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
129 บ้านกุดชุม 0 0 0 0 1 0 1 1 2
130 บ้านสร้างแก้ว 0 0 0 0 1 0 1 1 2
131 บ้านแก่งโดม 0 0 0 0 1 0 1 1 2
132 บ้านแก้งยาง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
133 บ้านคำสมิง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 บ้านนางาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านห่องยูง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 บ้านบัวท่า 0 0 0 0 0 3 1 4 4
137 บ้านหนองสองห้อง (วาริน) 0 0 0 0 0 2 0 2 2
138 บ้านนาดี (สำโรง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านนาสะแบง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 บ้านป่าข่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาสาขาบ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 บ้านโนนสัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 บ้านโนนสูงดอนพิกุล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 บ้านดอนม่วง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
145 บ้านกุดปลาขาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
146 บ้านปากกุดหวาย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 195 179 140 514 936 312 133 214 1,381