หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4.
ระหว่าง วันที่ 9 -10 เดือน ตุลาคม.. พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวจริยาภรณ์ บุญเฉลียว ครู โรงเรียนบ้านนาจาน กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2 นางสาวอุทัยวรรณ ชูคำมั่น ครู โรงเรียนบ้านนาจาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3 นายสุรเชษฐ์ คำนนท์ ครู โรงเรียนบ้านนาจาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4 นายธนิตศักดิ์ ปัญญาคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชุม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5 นายทวีศักดิ์ ลาภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเรือง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6 นายวิเศษ สารสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7 นายวีระวัฒน์ สุวรรณโท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระบือ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
8 นายอุดม หงษ์อินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
9 นายแดนไทย สายโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งยาง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10 นายยุทธนา พรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงคำ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
11 นายชัยโย หน่อสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง ผู้ดูและระบบการจัดการประกวด แข่งขัน
12 นายชยพล ดวงดี ประธานกลุ่มวารินคำน้ำแซบ ประธานกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
13 นายเดชา พันธนู ประธานกลุ่มบุ่งหวาย ประธานกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
14 นางศิริลักษณ์ คมเฉียบ ประธานกลุ่มมหาธาตุ ประธานกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
15 นายวาสุเทพ ศุภโกศล ประธานกลุ่มค้อน้อย ประธานกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
16 นายเกษม ศรีบุญมา ประธานกลุ่มสระสมิง ประธานกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
17 นายสุรพล จิตจักร์ ประธานกลุ่มบอนโพนเมือง ประธานกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
18 นายยงยศ วงศ์แหล้ ประธานกลุ่มโคกสว่างคุ้มฯ ประธานกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
19 นายทึง อายุพา ประธานกลุ่มโคกก่อง ประธานกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
20 นายปัญญา กาละปัตย์ ประธานกลุ่มนาเรือง ประธานกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
21 นายประเสริฐ เลิศล้ำ ประธานกลุ่มห้วยขะยุง ประธานกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
22 นายธีรยุทธ อุทธา ประธานกลุ่มโนนโหนน ประธานกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
23 นายอรรถสิทธิ์ เวชพูล ประธานกลุ่มหนองไฮโนนกลาง ประธานกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
24 นายทองสุข ศรีตะบุตร ประธานกลุ่มสำโรงขามป้อม ประธานกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
25 นายสำลี พรมสุ ประธานกลุ่มหนองกินเพล ประธานกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
26 นายสังวรณ์ ศิวะเทเวศร์ ประธานกลุ่มท่าช้างบุ่งมะแลง ประธานกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
27 นายประดิษฐ์ จันทะสนธิ์ ประธานกลุ่มสว่างวีระวงศ์ ประธานกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
28 นางกาญจนา สุภัควงศ์ ประธานกลุ่มการศีกษาเอกชน ประธานกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
29 นายอัครพล ศรีพารา ประธานกลุ่มแก่งโดม ประธานกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
30 นายนเรศ ธานี ประธานกลุ่มเมืองโพธิ์ศรี ประธานกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
31 นายประกอบ มาลีรัตน์ ประธานกลุ่มนาดีนาเยีย ประธานกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
32 นางยุภาพรณ์ รักษาคุณ ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและรายงานผล
33 นางสุขนัดดา วิเลขกิจโกศล ครู โรงเรียนบ้านคูเมือง เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและรายงานผล
34 นายสราวุฒิ ภิญญศักดิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองกินเพล เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและรายงานผล
35 นางสาวเมธัสวดี เถาว์โท เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและรายงานผล
36 นางสาวสุรีพร พ่อค้า เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและรายงานผล
37 นางสาวปาริชาติ จันสีโห เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและรายงานผล
38 นางสาวกมลวรรณ ปฏิบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและรายงานผล
39 นางสาววราภรณ์ รักดี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและรายงานผล
40 นางสาวฤทัยรัตน์ สุภานโสม เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและรายงานผล
41 นายโกวิทย์ คนเที่ยง เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและรายงานผล
42 นางสาวทิพวัลย์ พันธิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและรายงานผล
43 นายสุทัศน์ จันทรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและรายงานผล
44 นางสาวเพ็ญวดี แสงสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและรายงานผล
45 นางสาวชวลิดา ประจันทร์ศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและรายงานผล
46 นายชูทัย บุญช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและรายงานผล
47 นางสาววรรณภา โสภาพิศ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและรายงานผล
48 นางสาวดวงดาว ศรีพรม เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและรายงานผล
49 นายอนันต์ ผิวพรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและรายงานผล
50 นายนันทศักดิ์ พุฒศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและรายงานผล
51 นายคณิตศร แก้วบุญเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและรายงานผล
52 นางสาววิลาสินีย์ บุษจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและรายงานผล
53 นางวาสนา วรบุตร นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและรายงานผล
54 นายนคร จันทร์สอน ครูโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและรายงานผล
55 นายธนิตชาติ ทองมงคล ครู โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและรายงานผล
56 นายชูทัย บุญช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบุ่ง เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและรายงานผล
57 นายโกวิทย์ คนเที่ยง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแสนคำ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและรายงานผล
58 นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
59 นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
60 นายคงฤทธิ์ อุทธา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
61 ดร.ยอดอนงค์ จอมหงส์พิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
62 นางปรีระดา ปริปุรณะ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
63 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
64 นายพัฒนพงศ์ สายสมาน ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
65 นายวันชัย บุญทอง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
66 นายโกวิทย์ ธรรมวัตร์ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
67 นายสาครชัย พุฒศรี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
68 นายสมศักดิ์ พรหมจารีย์ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
69 ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วจินดา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
70 นายมรกต เครือสิงห์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
71 นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
72 นายปิยะศักดิ์ สินทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
73 นายสามารถ สมสุข รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
74 นายประเทือง ดลประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
75 นางสุพรรณิการ์ อุดม รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
76 นางศุภลักษณ์ บุญจรัส ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
77 นายเกรียงศักดิ์ วสุเพ็ญ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
78 นายมงคล เหล่าบุตรสา ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
79 นายภมร สมดี ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
80 นายนิพนท์ นนธิ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
81 นายพันธ์พนา มุสิกสาร ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
82 นายชรินทร์ ถีระทัน ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
83 นายธีรนนท์ ศรีชัย ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
84 นางจิตรฐิกานต์ สบายจิตร ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
85 นายพันธ์ศรี พลศรี ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
86 นายวิทยา ครองยุติ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
87 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
88 นายวันชัย บุญทอง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 กรรมการอำนวยการ
89 นายคงฤทธิ์ อุทธา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 กรรมการอำนวยการ
90 ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วจินดา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 กรรมการอำนวยการ
91 นายสามารถ สมสุข รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 กรรมการอำนวยการ
92 นางสุพรรณิการ์ อุดม รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 กรรมการอำนวยการ
93 นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 กรรมการอำนวยการ
94 นายนิพนท์ นนธิ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 กรรมการอำนวยการ
95 นายเกรียงศักดิ์ วสุเพ็ญ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 กรรมการอำนวยการ
96 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
97 นายวีระพงษ์ ใจเอื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
98 นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
99 นางสาวสุมาลัย เวชกามา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
100 นางสาววีณา ตั้งธิสาคร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน
101 นางสุวพัชร โสมะเกษตริน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน
102 นางวาสนา วรบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน
103 นายประเสริฐ แสงกล้า เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
104 นางสัจจาทิพย์ สิงคิบุตร ครูโรงเรียนบ้านห่องชัน รองประธานกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
105 นายสาครชัย พุฒศรี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 กรรมการ/เลขานุการอำนวยการ
106 นายสมบูรณ์ แก้วมณี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
107 นางสาวศิรินทิพย์ ล้ำเลิศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
108 นายสาครชัย พุฒศรี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ประธานกรรมกรรมฝ่ายเลขานุการ
109 นายสมบูรณ์ แก้วมณี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองประธานกรรมกรรมฝ่ายเลขานุการ
110 นางทองเลียน แฉขุนทด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
111 นายทนงศักดิ์ ราชรินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
112 นายกำจัด กลางคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
113 นางละมัย คำน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
114 นางวาสนา วรบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
115 สิบเอกหญิงพวงรัตน์ สุธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
116 นางสาวญาณิศา บุญเหลี่ยม เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กรรมการฝ่ายเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]