หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 25 40 36
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย 24 42 25
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค 6 14 10
4 006 โรงเรียนนาโหนนน้อย 0 0 0
5 007 โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย 8 10 10
6 008 โรงเรียนบ้านกะแอก 5 13 9
7 009 โรงเรียนบ้านกุดชุม 3 5 5
8 010 โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว 1 2 2
9 011 โรงเรียนบ้านกุดระงุม 7 26 11
10 016 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น 15 30 25
11 017 โรงเรียนบ้านขามป้อม 9 13 11
12 018 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 11 23 18
13 019 โรงเรียนบ้านคอนสาย 5 17 10
14 022 โรงเรียนบ้านคำขวาง 27 41 28
15 023 โรงเรียนบ้านคำข่า 7 11 9
16 025 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 2 4 3
17 027 โรงเรียนบ้านคำสมิง 1 6 2
18 028 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 3 10 7
19 029 โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน 19 34 26
20 024 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 5 6 6
21 026 โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 20 44 32
22 030 โรงเรียนบ้านคุ้ม 10 22 16
23 032 โรงเรียนบ้านคูสว่าง 4 9 4
24 031 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 57 111 86
25 163031 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 0 0 0
26 020 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 63 148 109
27 021 โรงเรียนบ้านค้อบอน 3 7 5
28 038 โรงเรียนบ้านจั่น 10 21 15
29 039 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 18 38 25
30 040 โรงเรียนบ้านดอนชาด 5 12 9
31 041 โรงเรียนบ้านดอนผอุง 0 0 0
32 042 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 1 6 1
33 043 โรงเรียนบ้านดอนยู 3 13 8
34 045 โรงเรียนบ้านถ่อน 13 26 18
35 046 โรงเรียนบ้านทรายทอง 6 19 10
36 048 โรงเรียนบ้านทางสาย 8 20 12
37 053 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 7 24 7
38 047 โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก 6 19 12
39 049 โรงเรียนบ้านท่างอย 4 5 4
40 050 โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 29 59 40
41 051 โรงเรียนบ้านท่าบ้งมั่ง (ทหารอากาศอเมริกันสงเคราะห์) 0 0 0
42 052 โรงเรียนบ้านท่าลาด 24 42 35
43 054 โรงเรียนบ้านธาตุ 8 13 11
44 056 โรงเรียนบ้านนางาม 1 3 1
45 057 โรงเรียนบ้านนาจาน 53 96 70
46 058 โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) 34 89 61
47 059 โรงเรียนบ้านนาดี (สำโรง) 1 3 2
48 060 โรงเรียนบ้านนาดู่ 40 112 67
49 061 โรงเรียนบ้านนานวล 4 5 5
50 062 โรงเรียนบ้านนาประชุม 3 8 6
51 064 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1 1 1
52 063 โรงเรียนบ้านนาเรือง 17 24 21
53 055 โรงเรียนบ้านนาแก 6 8 8
54 065 โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย 0 0 0
55 066 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 2 3 3
56 067 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 0 0 0
57 081 โรงเรียนบ้านบก (มั่นสามัคคี) 12 24 14
58 082 โรงเรียนบ้านบอน 7 10 8
59 083 โรงเรียนบ้านบัวท่า 8 11 8
60 085 โรงเรียนบ้านบัววัด 9 13 10
61 084 โรงเรียนบ้านบัวเทิง 9 22 13
62 086 โรงเรียนบ้านบาก 7 10 8
63 087 โรงเรียนบ้านบุ่ง 18 42 31
64 088 โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 25 58 31
65 089 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 19 28 26
66 090 โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย 1 3 2
67 091 โรงเรียนบ้านป่าข่า 1 3 2
68 094 โรงเรียนบ้านผับแล้ง 1 1 1
69 095 โรงเรียนบ้านผำ 5 5 5
70 096 โรงเรียนบ้านผึ้งโดม 11 18 12
71 102 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 2 12 4
72 104 โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง 5 32 11
73 105 โรงเรียนบ้านวังคก 11 26 19
74 163105 โรงเรียนบ้านวังคก 2 4 4
75 106 โรงเรียนบ้านวังยาง 14 37 23
76 163106 โรงเรียนบ้านวังยาง 3 4 4
77 107 โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ (อิสระคุรุราษฎร์) 8 22 12
78 108 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 46 108 65
79 109 โรงเรียนบ้านสระสมิง 24 43 33
80 110 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 3 2 2
81 111 โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น 10 29 16
82 113 โรงเรียนบ้านสว่าง 9 20 12
83 112 โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 9 17 14
84 114 โรงเรียนบ้านสะพานโดม 19 46 27
85 115 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 57 127 87
86 116 โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 24 54 40
87 158 โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาสาขาบ้านหนองแวง 1 3 2
88 117 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย 4 21 9
89 118 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 7 8 8
90 120 โรงเรียนบ้านหนองกระบือ 6 9 9
91 121 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 58 99 80
92 122 โรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) 13 26 18
93 123 โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง 12 28 20
94 124 โรงเรียนบ้านหนองตาปู่ 0 0 0
95 127 โรงเรียนบ้านหนองบัว 12 37 23
96 126 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม 0 0 0
97 129 โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ 8 19 7
98 130 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 2 6 4
99 131 โรงเรียนบ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) 11 39 16
100 132 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (วาริน) 5 7 5
101 133 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (สำโรง) 6 11 9
102 134 โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 7 14 6
103 135 โรงเรียนบ้านหนองหิน 6 10 9
104 125 โรงเรียนบ้านหนองเทา 28 51 33
105 128 โรงเรียนบ้านหนองแปน 11 25 15
106 136 โรงเรียนบ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา) 8 21 15
107 139 โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 20 42 27
108 143 โรงเรียนบ้านหาดสวนยา 0 0 0
109 144 โรงเรียนบ้านหินลาด 4 13 6
110 145 โรงเรียนบ้านหินแห่ 10 17 15
111 140 โรงเรียนบ้านห่องขอน 5 13 9
112 141 โรงเรียนบ้านห่องชัน 12 25 20
113 142 โรงเรียนบ้านห่องยูง 1 1 1
114 137 โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 16 35 25
115 138 โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 11 32 17
116 146 โรงเรียนบ้านอาเลา 5 14 8
117 012 โรงเรียนบ้านเกษตรพัฒนา 2 8 5
118 092 โรงเรียนบ้านเปือย 4 5 5
119 015 โรงเรียนบ้านแกนาคำ 16 36 22
120 013 โรงเรียนบ้านแก่งโดม 3 4 4
121 014 โรงเรียนบ้านแก้งยาง 4 9 4
122 097 โรงเรียนบ้านแพง 11 31 18
123 103 โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา 5 9 7
124 119 โรงเรียนบ้านแสนคำ (นาชุมสามัคคี) 12 20 16
125 147 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง 9 19 14
126 033 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 37 62 55
127 035 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 10 19 15
128 034 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์นอก 7 10 8
129 037 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 20 47 34
130 036 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 10 15 11
131 070 โรงเรียนบ้านโนนงาม 14 30 21
132 071 โรงเรียนบ้านโนนจิก 9 19 15
133 072 โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 7 16 13
134 074 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย 21 45 26
135 075 โรงเรียนบ้านโนนบอน 43 119 68
136 076 โรงเรียนบ้านโนนยาง 4 6 5
137 077 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 6 10 9
138 078 โรงเรียนบ้านโนนสัง 1 2 2
139 079 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนพิกุล 1 3 1
140 068 โรงเรียนบ้านโนนเกษม 10 21 15
141 069 โรงเรียนบ้านโนนแคน 6 30 12
142 073 โรงเรียนบ้านโนนแดง 29 66 50
143 080 โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 22 57 37
144 093 โรงเรียนบ้านโปร่ง 3 6 5
145 099 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 10 18 13
146 098 โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 4 8 6
147 100 โรงเรียนบ้านโพนงาม 14 26 19
148 101 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 22 40 34
149 148 โรงเรียนประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13) 16 61 27
150 151 โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง 9 16 14
151 153 โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง 7 13 6
152 156 โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ (บ้านก่อ) 6 10 7
153 169 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อนุบาลค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ 0 0 0
154 160 โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 12 48 26
155 159 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 39 108 58
156 165 โรงเรียนประสานวิทยาคม 0 0 0
157 166 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา 0 0 0
158 168 โรงเรียนศิริอุบลวรรณ 0 0 0
159 164 โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก 0 0 0
160 161 โรงเรียนอนุบาลงามจิต 0 0 0
161 167 โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ 4 5 5
162 163 โรงเรียนอนุบาลสำโรง 0 0 0
163 162 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 16 33 19
164 170 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 1 1 1
รวม 1798 3925 2649
6574

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]