หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ubn4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายบุญเริ่ม บุญวรโรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นางสายทอง ศรีวังโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรืองกรรมการ
3. นางธันยชนก วงษาโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
4. นางสาวภัคลดานัลท์ ภคินสุขนิธิฐานิกาโรงเรียนบ้านหนองกระบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายสันติ ไกรษีโรงเรียนบ้านเกษตรพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ โกศัลวิตร์โรงเรียนบ้านหนองศิลากรรมการ
3. นางภัทร์ธิรา สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
4. นางสาวสรัญลักษณา ศิริมาโรงเรียนบ้านบัววัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายปริพัตร บุปผาพรหมโรงเรียนบ้านแฮหนามแท่งประธานกรรมการ
2. นางอุบล สุขบุญส่งโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
3. นางสุเนตร ไชยดีโรงเรียนบุ้านบุ่งกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ แก่นแก้วโรงเรียนบ้านคำขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายวาสุเทพ ศุภโกศลโรงเรียนบ้านหินแห่ประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา ธานีโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งกรรมการ
3. นางเบญจพร สวนมาโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์กรรมการ
4. นางพวงพยอม ประสานทองโรงเรียนบ้านปากกุดหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางชุติมา พิมพ์สอนโรงเรียนบ้านกระแอกน้อยประธานกรรมการ
2. นางรัตนา พรหมจารีย์โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้ากรรมการ
3. นางสาวภาสินี หอมหวลโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นางวัชรี บุญปรุงโรงเรียนบ้านบากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางกุหลาบ มานะดีโรงเรียนบ้านยางวังกางฮุงประธานกรรมการ
2. นางพิกุล สายเวชโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ
3. นางจันทา ชนะงามโรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)กรรมการ
4. นางจันทราพร อรรถเวทินโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายสมพงษ์ ศรไชยญาติโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ ทองงอกโรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเห้ากรรมการ
3. นางวรีวรรณ สมณะเกษมพงศ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางสาวสิริลักษณ์ ธิษาชัยโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายดำรงค์ พวงอินทร์โรงเรียนบ้านทรายทองประธานกรรมการ
2. นางเดือนใจ บุปผาพรหมโรงเรียนบ้านกุดชุมกรรมการ
3. นางสาวสุนทรี คำเลิศโรงเรียนบ้านบกกรรมการ
4. นางสาวอารีพันธ์ ลักธิวรรณโรงเรียนบ้านบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสุริยา พลหาญโรงเรียนบ้านดอนกลางประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงษิธิตรา ภูริปัญญาโรงเรียนบ้านโนนบอนกรรมการ
3. นางสุปรียา วงษ์ตรีโรงเรียนกรรมการ
4. นางบุษบา บรรลุโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายประกาศ ลุนาบุตรโรงเรียนบ้านคำขวางประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย พลเชียงดีโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
3. นางบุญญิสา วงพรมมาโรงเรียนบ้านหินแห่กรรมการ
4. นางอโนทัย ประชุมรักษ์โรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายเทพนิมิต พรรณาทรัพย์โรงเรียนบ้านอาเลาประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ แสงสว่างโรงเรียนบ้านโนนทรายน้อยกรรมการ
3. นางกฤษณา สุวรรณรินทร์โรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
4. นางสาวนิรมล ชุมพลโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ควรนามโรงเรียนบ้านค้อน้อยประธานกรรมการ
2. นางทิพาพร ประสงค์แสนสุขโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางวาทศิลป์ พรหมจันทร์โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลงกรรมการ
4. นางปฐมาพร บุดดาลีโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางปิยลักษณ์ โลหะสารโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวทยาคาร)กรรมการ
2. นางพรทิพย์ สุวรรณกูฎโรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราฎร์วิทยา)กรรมการ
3. นางสุพรรณี สร้อยมาลุนโรงเรียนบ้านหินแห่กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางณัฐพร จางวางโรงเรียนประชารัฐสามัคคี (กรุงเทพ 13)กรรมการ
2. นางพัฒาราวดี สุพรรณ์โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางศิริวรรณ สายเมฆโรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2)กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเผ่า ศรีทองธรรมโรงเรียนบ้านโนนทรายน้อยกรรมการ
2. นายเริงชัย สามารถโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นายวิทูรย์ ชินภักดีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสิรินารถ ลาธุลีโรงเรียนบ้านแกนาคำกรรมการ
2. นางรำพึง คำศรีสุขโรงเรียนบ้านศรีษะกระบือกรรมการ
3. นางภัณฑิรา บุญแก้วโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางยุพา หาญบำราชโรงเรียนบ้านดอนกลาง (ราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
2. นางสินี ศรีทองธรรมโรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ)กรรมการ
3. นายสถาวรณ์ นารีโรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดงกรรมการ
4. นางสาวเยาวเรศ พรหมจารีย์โรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายคำใบ สุดาชมโรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
2. นายวรัญญู ทาทองโรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นายธนันชัย ภูคำสันโรงเรียนบ้านกะแอกกรรมการ
4. นางนภาวรรณ ไชยอุดมโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุรเชษฐ์ ทองมนต์โรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
2. นายเทอดศักดิ์ ยนต์ยงต์โรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
3. นายศรีศักดิ์ แสงใสโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎรฺ์วิทยากรรมการ
4. นายเพทาย พุทธานุโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียกรรมการ
5. นายสันติชัย ฤทธาพรมโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางบุญฑริกา นาบำรุงโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
2. นางรัชนีพร ทองผาโรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางปวีณรัตน์ ดอกพุฒธนะพงศ์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
4. นางส่งศรี คุณรัตน์โรงเรียนบ้านหาดสวนยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางรจรินทร์ แสนทวีสุขโรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยากรรมการ
2. นางพรพิมล แจ้งไธสงโรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล)กรรมการ
3. นางนงลักษณ์ เพชรพรรณโรงเรียนบ้านห่องขอนกรรมการ
4. นายณรงค์ บัวหยาดโรงเรียนบ้านคำนางรวยกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางมาราตรี ทองเนตรโรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น (มหิดลอนุสรณ์ 3)กรรมการ
2. นายประสาน มืดภาโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
3. นายชรินทร์ จันทร์ทองโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ คำแสนราชโรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายประเสริฐ วิวาสุขโรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำประธานกรรมการ
2. นายวิชัย ใจบริสุทธิ์โรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ศรีหงษาโรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยากรรมการ
4. นางวิลัยรัตน์ โอมณีเขียวโรงเรียนโนนเกษมกรรมการ
5. นายทศพร ตาดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านบัววัดกรรมการ
6. นางสาวปิยะพร กีฬาพันธ์โรงเรียนสุขสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกำพล สายเวชโรงเรียนบ้านบอนประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ สัตยากูลโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
3. นายอาทิตย์ บุญศรีโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
4. นางธัญญะรัตน์ ธนวัฒน์ชนะกุลโรงเรียนโนนแดงกรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ แพงดีโรงเรียนขัวไม้แก่นกรรมการ
6. นางพรทิพา ศรีดาคุณโรงเรียนสำโรง (คุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายรังสรรค์ บุญราศีโรงเรียนห่องขอนประธานกรรมการ
2. นายเนรมิต สุดดีโรงเรียนวังคกอูบมุงกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แดงประทุมโรงเรียนสระสมิงกรรมการ
4. นางเทียมจันทร์ พลปุบผาโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
5. นางสาวเพชราภรณ์ พิมพ์สุตะโรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
6. นายปริญญา ประเสริฐโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวิทยา เนตรสารโรงเรียนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นางเกษร กาละปัตย์โรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
3. นางสุพรรณี นาคแนวดีโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางพิสมัย จิตจักรโรงเรียนบ้านจั่นกรรมการ
5. นางรัตนะ เครือวัลย์โรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
6. นางศิริพักตร์ กิจทวีโรงเรียนบ้านกะแอกกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายประวี วะลิวงศ์โรงเรียนบ้านค้อบอนประธานกรรมการ
2. นางปุณณดา กุลสุวรรณ์โรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
3. นางประไพ มณีกุลทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
4. นางภัชราพร ปริโยทัยโรงเรียนบ้านถ่อนกรรมการ
5. นางลมุน วรจิตรโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงกรรมการ
6. นางวนิดา มะลิลาโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีประสิทธิ์ วงศ์คำโรงเรียนบ้านสว่างประธานกรรมการ
2. นางจันทรา มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นายคำพอง บังศรีโรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการ
4. นางกาญจนา มหาลีโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
5. นายอาคม ชินโคตรโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
6. นางทิพากร ละครโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสุรพงษ์ พันธุ์เพ็งโรงเรียนบ้านห่องยูงประธานกรรมการ
2. นางเกษร กาละปัตย์โรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
3. นางสุพรรณี นาคแนวดีโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางพิสมัย จิตจักรโรงเรียนบ้านจั่นกรรมการ
5. นางรัตนะ เครือวัลย์โรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
6. นางศิริพักตร์ กิจทวีโรงเรียนบ้านกะแอกกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวิทยา เนตรสารโรงเรียนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นางเกษร กาละปัตย์โรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
3. นางสุพรรณี นาคแนวดีโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางพิสมัย จิตจักรโรงเรียนบ้านจั่นกรรมการ
5. นางรัตนะ เครือวัลย์โรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
6. นางศิริพักตร์ กิจทวีโรงเรียนบ้านกะแอกกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายพินิจ บุดดาลีโรงเรียนบ้านคุ้มประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ เลขะสันต์โรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
3. นางเปรมจิตต์ ลาสาโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ (ก่อฯ)กรรมการ
4. นายดุสิต ส่งเสริมโรงเรียนบ้านกุดปลาขาวกรรมการ
5. นายวีระชัย ไม้เลิศหล้าโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
6. นางมยุรี มากบุตรดีโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิศานต์ สิงห์คงโรงเรียนบ้านกะแอกประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ เลขะสันต์โรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
3. นางเปรมจิตต์ ลาสาโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ (ก่อฯ)กรรมการ
4. นายดุสิต ส่งเสริมโรงเรียนบ้านกุดปลาขาวกรรมการ
5. นายวีระชัย ไม้เลิศหล้าโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
6. นางมยุรี มากบุตรดีโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายนายชัยยุทธ สืบเสนาะโรงเรียนบ้านกุดชุมประธานกรรมการ
2. นายเกื้อกูล กอแก้วโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
3. นายสันติ ทวีแสงโรงเรียนบ้านหนองหัววัวกรรมการ
4. นางวรนุช พูลสุขโรงเรียนบ้านบัวเทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายศุภลัษณ์ อุปลาบัติโรงเรียนบ้านแกนาคำประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา สีดาพาลีโรงเรียนบ้านนาโหนนน้อยกรรมการ
3. นายดำรง ชัยมงคลยศโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ สัมมาปราบโรงเรียนบ้านโคกก่องประธานกรรมการ
2. นายอุดม แก้วคำสอนโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยกรรมการ
3. นายสนอง อุทคำกองโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
4. นายนายไพศาล พรมภักดีโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนายสุริทร์ แก่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวอรนุช สืบสุดโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
3. นายชิตธพร สมจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. สิบเอกสุรศักดิ์ มาลีโรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นายประศาสตร์ บาระมีโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
3. นายนายปิยะพร พันจรโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาลินี ประสานสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)กรรมการ
2. นางกีรติกา สิมาพันธ์โรงเรียนบ้านป่าข่ากรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ก้อนคำดีโรงเรียนหนองผือโปร่งคำกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางหฤทัย สามารถโรงเรียนหนองกินเพลกรรมการ
2. นางเพ็ชรมณี นาครินทร์โรงเรียนทางสายกรรมการ
3. นางสุภาจันทร์ พิมพ์สอนโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอัจฉราพร สรรพชัยโรงเรียนบ้านโนนเกษมกรรมการ
2. นางกีรติกา สิมาพันธ์โรงเรียนบ้านป่าข่ากรรมการ
3. นางกนกวรรณ อาจหาญโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางเบญญาภา ไชยมาตย์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ พรมจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการ
3. นางเพชรมณี บุญสุขโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงกรรมการ
4. นางแก้วศรี จันทุมาโรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)กรรมการ
5. นางประกอบศรี สิงหาศรีโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเบญจใจพร เชื้อทองโรงเรียนบ้านนาดี(นาเยีย)กรรมการ
2. นางทัศนีย์พร หลวงเทพโรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ13)กรรมการ
3. นางสุวิชา ทองเถาว์โรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
4. นางอดุลลักษณ์ โทนะพันธ์โรงเรียนบ้านท่างอยกรรมการ
5. นางชัญญาภัช จันทุมาโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไคกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ สมเนตรโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
2. นายกุลชาติ กุลสุวรรณ์โรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นายธีระ ธุศรีวรรณโรงเรียนสำโรงคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางศุภิสรา ชาจันทึกโรงเรียนบ้านนาดี(สำโรง)กรรมการ
5. นางนิตยา อุทัยกรณ์โรงเรียนบ้านจั่นกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายมงคล ดวงแก้วโรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการ
2. นายสถิตย์ วรุณธรรมโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยกรรมการ
3. นางไพรินทร์ ผุดผ่องโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
4. นายสมาน ชนะกุลโรงเรียนบ้านกระแอกกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายมงคล ดวงแก้วโรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการ
2. นายสถิตย์ วรุณธรรมโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยกรรมการ
3. นางไพรินทร์ ผุดผ่องโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
4. นายสมาน ชนะกุลโรงเรียนบ้านกระแอกกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางศรีอัมพร สืบจันทาโรงเรียนบ้านเปือยกรรมการ
2. นางจิตรา สมพลโรงเรียนบ้านกุดระงุมกรรมการ
3. นางนันท์นภัส ดวงดีโรงเรียนบ้านดอนยูกรรมการ
4. นางอนงค์ ธนสารกุลโรงเรียนบ้านหาดสวนยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายศุภชัย ทุมมณีโรงเรียนบ้านโนนทรายน้อยกรรมการ
2. นางอ้อมใจ จันทร์จำลองโรงเรียนบ้านยางวังกางฮุงกรรมการ
3. นายเชาวนันท์ ขันธเกษโรงเรียนบ้านผับแล้งกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ ไม้เลิศหล้าโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
2. นางสุณี กุมปะรุโรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ13)กรรมการ
3. นายวิหาร ขันทองโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. จ.ส.อ.จิระวัชระ สิริภัทรศรีเสมอโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
2. นายณัฏฐพล มากบุตรดีโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์กรรมการ
3. นางบรรจง บุตรดิษฐโรงเรียนสำโรงคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางจริยาพร กมลฤกษ์โรงเรียนบ้านคำขวางกรรมการ
5. นางรำไพ แก้วอนันต์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายประจักษ์ บุตรแก้วโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
2. นางเสาวนิต สีดาโคตรโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
3. นางสาวศิริพร แก่นกุลโรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางรำไพ แก้วอนันต์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งกรรมการ
2. นางฐิติรัตน์ สูนานนท์โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
3. นางสาวภณิตา สิงห์อ่อนโรงเรียนงามจิตวารินชำราบ2กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายไวทยานันท์ วงศ์อุ่นโรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่องกรรมการ
2. นายอุทัย ทำบุญโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียกรรมการ
3. นายสมคิด สุเพ็ญโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ก้อนด้วงโรงเรียนบ้านขัวไม้แก่นกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ ปัญญาโรงเรียนบ้านแสนคำกรรมการ
6. นายอัครเดช แสงสว่างโรงเรียนบ้านนาประชุมกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวิรัช พาหาทรัพย์อนันต์โรงเรียนบ้านท่าลาด ประธานกรรมการ
2. นายสากล ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านเปือย รองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร ชาญเฉลิมโรงเรียนบ้านปากกุดหวายกรรมการ
4. นางเมตตา สมใจเพ็งโรงเรียนบ้านคำนางรวยกรรมการ
5. นายชัยวัธน์ สุนิพันธ์โรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการและเลขานุการ
6. นายธงชัย หนูช้างเผือกโรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายวิรัช พาหาทรัพย์อนันต์โรงเรียนบ้านท่าลาด ประธานกรรมการ
2. นายสากล ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านเปือยรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร ชาญเฉลิมโรงเรียนบ้านปากกุดหวายกรรมการ
4. นางเมตตา สมใจเพ็งโรงเรียนบ้านคำนางรวยกรรมการ
5. นายชัยวัธน์ สุนิพันธ์โรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการและเลขานุการ
6. นายธงชัย หนูช้างเผือกโรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายไมตรี สอนอาจ โรงเรียนบ้านถ่อนประธานกรรมการ
2. นายอนุศักดิ์ บุญปรุงโรงเรียนบ้านหนองตาปู่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญใจ เจริญดีโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียกรรมการ
4. นายจำนง ทาเคลือบโรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) กรรมการ
5. นางจรัส คำแผ่นโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
6. นายติศักดิ์ ไชยดีโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการและเลขานุการ
7. นางฐิตินันท์ แพงพรมมา โรงเรียนบ้านสะพานโดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุพิชญ์ ประจญยุทธ โรงเรียนบ้านทางสายประธานกรรมการ
2. นายวันชัย คำสิงหาโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงรองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ วิลาวัลย์โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย รองประธานกรรมการ
4. นายภูวนารถ อิ่มทรัพย์โรงเรียนบ้านห้วยขะยุงคุรุพานิชวิทยาคาร กรรมการ
5. นายขจรศักดิ์ หาคำ โรงเรียนบ้านนาแก กรรมการ
6. นายประพัฒน์ หงษ์ทองโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการ
7. นายชาติชาย ไชยรัตน์ โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
8. นายพิทัก สาเวช โรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายธีรยุทธ อุทธาโรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสุวาฐินี ไชยกาลโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งกรรมการ
3. นางทวีศิลป์ หวังชื่นโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
4. นางวิรุณ สวัสดิ์ตระกูลโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายธีระพล ประสานสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายธีรยุทธ อุทธาโรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสุวาฐินี ไชยกาลโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งกรรมการ
3. นางทวีศิลป์ หวังชื่นโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
4. นางวิรุณ สวัสดิ์ตระกูลโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายธีระพล ประสานสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ อุทธาโรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางทวีศิลป์ หวังชื่นโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
3. นางสุวาฐินี ไชยกาลโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งกรรมการ
4. นางวิรุณ สวัสดิ์ตระกูลโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายธีระพล ประสานสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายศักดิ์รินทร์ ทองอินทร์โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางวิไล เพทราเวชโรงเรียนบ้านทางสายกรรมการ
3. นางปาณิสรา ประชุมแดงโรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)กรรมการ
4. นางนิตยา โคตรบุรีโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
5. นางทัศนีย์ วิถีโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์รินทร์ ทองอินทร์โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางวิไล เพทราเวชโรงเรียนบ้านทางสายกรรมการ
3. นางปาณิสรา ประชุมแดงโรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)กรรมการ
4. นางนิตยา โคตรบุรีโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
5. นางทัศนีย์ วิถีโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์รินทร์ ทองอินทร์โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางวิไล เพทราเวชโรงเรียนบ้านทางสายกรรมการ
3. นางปาณิสรา ประชุมแดงโรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)กรรมการ
4. นางนิตยา โคตรบุรีโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
5. นางทัศนีย์ วิถีโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายหัน พันชัยโรงเรียนบ้านนาโหนนน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณี ดวงแก้วโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
3. นางขนิษศรี กานาโรงเรียนบ้านคำขวางกรรมการ
4. นายวีระชัย จารุกมลโรงเรียนป่าข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางโกศล ยินดีโรงเรียนบ้านคำเจริญประธานกรรมการ
2. นายอาทร หวังชื่นโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
3. นายพิทักษ์ พลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย ร่วมสุขโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอุดม พิณทองโรงเรียนบ้านคอนสายประธานกรรมการ
2. นางยุพาภรณ์ วงษาโรงเรียนบ้านแก่งโดมกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แดงประทุมโรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
4. นางนะรัตน์ มีธรรมโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
5. นางชุติมา อุทธาโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
6. นายสุพล ยานะรมย์โรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายอุดม พิณทองโรงเรียนบ้านคอนสายประธานกรรมการ
2. นางยุพาภรณ์ วงษาโรงเรียนบ้านแก่งโดมกรรมการ
3. นายสุพล ยานะรมย์โรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
4. นายไพโรจน์ แดงประทุมโรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
5. นางนะรัตน์ มีธรรมโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
6. นางชุติมา อุทธาโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอุดม พิณทองโรงเรียนบ้านคอนสายประธานกรรมการ
2. นางยุพาภรณ์ วงษาโรงเรียนบ้านแก่งโดมกรรมการ
3. นายสุพล ยานะรมย์โรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
4. นายไพโรจน์ แดงประทุมโรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
5. นางนะรัตน์ มีธรรมโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
6. นางชุติมา อุทธาโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ สาระโรงเรียนบ้านหนองฝางประธานกรรมการ
2. นายเสถียร แก้วบัวขาวโรงเรียนบ้านโนนสูงดอนพิกุลกรรมการ
3. นางรัชนี แดงประทุมโรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
4. นายอนุกูล แพงช่วยโรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอิทธิศักดิ์ รัฐิรมย์โรงเรียนบ้านโนนเกษมประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.วินัน อุทธาโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
3. นายปรีชา กรีเมฆโรงเรียนบ้านนาประชุมกรรมการ
4. นายประศาสตร์ บาระมีโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
5. นางศรัญญา ชลการโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
6. นายธนิตย์ วิทยาศิลป์โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอิทธิศักดิ์ รัฐิรมย์โรงเรียนบ้านโนนเกษมประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.วินัน อุทธาโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
3. นายปรีชา กรีเมฆโรงเรียนบ้านนาประชุมกรรมการ
4. นายประศาสตร์ บาระมีโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
5. นางศรัญญา ชลการโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
6. นายธนิตย์ วิทยาศิลป์โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.วินัน อุทธาโรงเรียนบ้านขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นายปรีชา กรีเมฆโรงเรียนบ้านนาประชุมกรรมการ
3. นายประศาสตร์ บาระมีโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
4. นางศรัญญา ชลการโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
5. นายอิทธิศักดิ์ รัฐิรมย์โรงเรียนบ้านโนนเกษมกรรมการ
6. นายธนิตย์ วิทยาศิลป์โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม สมานพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
3. นายอธิกร คำทองโรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2กรรมการ
4. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม สมานพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
3. นายอธิกร คำทองโรงเรียนงามจิตวารินชำราบ2กรรมการ
4. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม สมานพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
3. นายอธิกร คำทองโรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2กรรมการ
4. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม สมานพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
3. นายอธิกร คำทองโรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2กรรมการ
4. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม สมานพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
3. นายอธิกร คำทองโรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2กรรมการ
4. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม สมานพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
3. นายอธิกร คำทองโรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2กรรมการ
4. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม สมานพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
3. นายอธิกร คำทองโรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2กรรมการ
4. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม สมานพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
3. นายอธิกร คำทองโรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2กรรมการ
4. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม สมานพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
3. นายอธิกร คำทองโรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2กรรมการ
4. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม สมานพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
3. นายอธิกร คำทองโรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2กรรมการ
4. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม สมานพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
3. นายอธิกร คำทองโรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2กรรมการ
4. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม สมานพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
3. นายอธิกร คำทองโรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2กรรมการ
4. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม สมานพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
3. นายอธิกร คำทองโรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2กรรมการ
4. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม สมานพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
3. นายอธิกร คำทองโรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2กรรมการ
4. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม สมานพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
3. นายอธิกร คำทองโรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2กรรมการ
4. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม สมานพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
3. นายอธิกร คำทองโรงเรียนงามจิตวารินชำราบ2กรรมการ
4. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม สมานพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
3. นายอธิกร คำทองโรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2กรรมการ
4. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายบุญธรรม สมานพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
3. นายอธิกร คำทองโรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2กรรมการ
4. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายบุญธรรม สมานพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
3. นายอธิกร คำทองโรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2กรรมการ
4. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม สมานพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
3. นายอธิกร คำทองโรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2กรรมการ
4. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ สมวงษ์โรงเรียนบ้านนำ้เกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นายประมวล โทพิลาโรงเรียนบ้านหนองหินรองประธานกรรมการ
3. นายบุญชัย สมรู้โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
5. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ สมวงษ์โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นายประมวล โทพิลาโรงเรียนบ้านหนองหินรองประธานกรรมการ
3. นายบุญชัย สมรู้โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
5. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ สมวงษ์โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นายประมวล โทพิลาโรงเรียนบ้านหนองหินรองประธานกรรมการ
3. นายบุญชัย สมรู้โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
5. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ สมวงษ์โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นายประมวล โทพิลาโรงเรียนบ้านหนองหินรองประธานกรรมการ
3. นายบุญชัย สมรู้โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
5. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวัชรินทร์ โมราษฎร์โรงเรียนบ้านนาแกประธานกรรมการ
2. นายอาคม ทานนท์โรงเรียนบ้านโนนสังรองประธานกรรมการ
3. นางสุจิตรา ก้อนด้วงโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ ทรัพย์โคกสูงโรงเรียนบ้านโนนบอนกรรมการ
5. นางวรรณา เทินกระโทกโรงเรียนบ้านสร้างโหง่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวัชรินทร์ โมราษฎร์โรงเรียนบ้านนาแกประธานกรรมการ
2. นายอาคม ทานนท์โรงเรียนบ้านโนนสังรองประธานกรรมการ
3. นางสุจิตรา ก้อนด้วงโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ ทรัพย์โคกสูงโรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางวรรณา เทินกระโทกโรงเรียนบ้านสร้างโหง่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ โมราษฎร์โรงเรียนบ้านนาแกประธานกรรมการ
2. นายอาคม ทานนท์โรงเรียนบ้านโนนสังรองประธานกรรมการ
3. นางสุจิตรา ก้อนด้วงโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ ทรัพย์โคกสูงโรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางวรรณา เทินกระโทกโรงเรียนบ้านสร้างโหง่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ โมราษฎร์โรงเรียนบ้านาแกประธานกรรมการ
2. นายอาคม ทานนท์โรงเรียนบ้านโนนสังรองประธานกรรมการ
3. นางสุจิตรา ก้อนด้วงโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ ทรัพย์โคกสูงโรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางวรรณา เทินกระโทกโรงเรียนบ้านสร้างโหง่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายรังสฤษดิ์ คำโสภาโรงเรียนบ้านสร้างโหง่นประธานกรรมการ
2. นายทองใบ แก้ววงษาโรงเรียนบ้านนานวลรองประธานกรรมการ
3. นางภานุมาศ นพคุณโรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้ากรรมการ
4. นางสุวิมล สำเภาโรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)กรรมการ
5. นายบุญทัน พวงพั่วโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายรังสฤษดิ์ คำโสภาโรงเรียนบ้านสร้างโหง่นประธานกรรมการ
2. นายทองใบ แก้ววงษาโรงเรียนบ้านนานวลรองประธานกรรมการ
3. นางภานุมาศ นพคุณโรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้ากรรมการ
4. นางสุวิมล สำเภาโรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)กรรมการ
5. นายบุญทัน พวงพั่วโรงเรียนบ้านาเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายรังสฤษดิ์ คำโสภาโรงเรียนบ้านสร้างโหง่นประธานกรรมการ
2. นายทองใบ แก้ววงษาโรงเรียนบ้านนานวลรองประธานกรรมการ
3. นางภานุมาศ นพคุณโรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้ากรรมการ
4. นางสุวิมล สำเภาโรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)กรรมการ
5. นายบุญทัน พวงพั่วโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรังสฤษดิ์ คำโสภาโรงเรียนบ้านสร้างโหง่นประธานกรรมการ
2. นายทองใบ แก้ววงษาโรงเรียนบ้านนานวลรองประธานกรรมการ
3. นางภานุมาศ นพคุณโรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้ากรรมการ
4. นางสุวิมล สำเภาโรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)กรรมการ
5. นายบุญทัน พวงพั่วโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอรรถสิทธิ์ เวชพูลโรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎ์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ ปรัสพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูล)รองประธานกรรมการ
3. นายอดิสันต์ ฝ่ายคุณวงษ์โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่องกรรมการ
4. นางญาตินันท์ สุภนิกรโรงเรียนบ้านแพงกรรมการ
5. นายธนิตย์ วิทยาศิลป์โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอรรถสิทธิ์ เวชพูลโรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎ์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ ปรัสพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูล)รองประธานกรรมการ
3. นายอดิสันต์ ฝ่ายคุณวงษ์โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่องกรรมการ
4. นางญาตินันท์ สุภนิกรโรงเรียนบ้านแพงกรรมการ
5. นายธนิตย์ วิทยาศิลป์โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายอรรถสิทธิ์ เวชพูลโรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎ์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ ปรัสพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูล)รองประธานกรรมการ
3. นายอดิสันต์ ฝ่ายคุณวงษ์โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่องกรรมการ
4. นางญาตินันท์ สุภนิกรโรงเรียนบ้านแพงกรรมการ
5. นายธนิตย์ วิทยาศิลป์โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายอรรถสิทธิ์ เวชพูลโรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎ์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ ปรัสพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูล)รองประธานกรรมการ
3. นายอดิสันต์ ฝ่ายคุณวงษ์โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่องกรรมการ
4. นางญาตินันท์ สุภนิกรโรงเรียนบ้านแพงกรรมการ
5. นายธนิตย์ วิทยาศิลป์โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม สมานพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
3. นายอธิกร คำทองโรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2กรรมการ
4. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนิตินันท์ ฉลวยศรีประธานกรรมการ
2. นางบุญทรง วงศ์คูณกรรมการ
3. นางสาวมนัทชยาภรณ์ แสนทวีสุขกรรมการ
4. นางมนตรา ศรีเมืองกรรมการ
5. นางนฤมล แสงสว่างกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนิตินันท์ ฉลวยศรีประธานกรรมการ
2. นางบุญทรง วงศ์คูณกรรมการ
3. นางสาวมนัทชยาภรณ์ แสนทวีสุขกรรมการ
4. นางมนตรา ศรีเมืองกรรมการ
5. นางนฤมล แสงสว่างกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางมลิวรรณ โน๊ตศิริประธานกรรมการ
2. นางศิริเนตร กากแก้วกรรมการ
3. นางภารดี หัตถกุลกรรมการ
4. นางชัชฎา พันธุกรรมการ
5. นายแนน ทองพันชั่งโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางมลิวรรณ โน๊ตศิริประธานกรรมการ
2. นางศิริเนตร กากแก้วกรรมการ
3. นางภารดี หัตถกุลกรรมการ
4. นางชัชฎา พันธุกรรมการ
5. นายแนน ทองพันชั่งกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางมลิวรรณ โน๊ตศิริประธานกรรมการ
2. นางศิริเนตร กากแก้วกรรมการ
3. นางภารดี หัตถกุลกรรมการ
4. นางชัชฎา พันธุกรรมการ
5. นายแนน ทองพันชั่งกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางมลิวรรณ โน๊ตศิริประธานกรรมการ
2. นางศิริเนตร กากแก้วกรรมการ
3. นางภารดี หัตถกุลกรรมการ
4. นางชัชฎา พันธุกรรมการ
5. นายแนน ทองพันชั่งกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายศุภธนิศร์ บุญเติมประธานกรรมการ
2. นางชุติมา ดวงมณีกรรมการ
3. นางนัฏฐ์ธยาน์ แก้วบัวขาวกรรมการ
4. นางสุชาดา แสนบุราณกรรมการ
5. นางสาวปวีณา อัปกาญจน์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายศุภธนิศร์ บุญเติมประธานกรรมการ
2. นางชุติมา ดวงมณีกรรมการ
3. นางนัฏฐ์ธยาน์ แก้วบัวขาวกรรมการ
4. นางสุชาดา แสนบุราณกรรมการ
5. นางสาวปวีณา อัปกาญจน์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายอภัย ลาวรรณประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ทินโนรสกรรมการ
3. นายพันธ์ วงมาเกษกรรมการ
4. นายณรงค์ ตระการจันทร์กรรมการ
5. นายปรัชา จันทวีกรรมการ
6. นางวิไล พระอารักษ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายอภัย ลาวรรณประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ทินโนรสกรรมการ
3. นายพันธ์ วงมาเกษกรรมการ
4. นายณรงค์ ตระการจันทร์กรรมการ
5. นายปรีชา จันทวีกรรมการ
6. นางวิไล พระอารักษ์กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายธนเสฏฐ์ ง้าวทองโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไคประธานกรรมการ
2. นางธนัชนันท์ ศรีธัญรัตน์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
3. นางแอนนา ปั้นทองโรงเรียนบ้านหาดสวนยากรรมการ
4. นางสาวสาลิสา ศิริมูลโรงเรียนบ้านผำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายธนเสฏฐ์ ง้าวทองโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไคประธานกรรมการ
2. นางคำใหม่ กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อยกรรมการ
3. นางธนพร ชนะกุลโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งกรรมการ
4. นางอนุรักษ์ แก้วปลั่งโรงเรียนบ้านถ่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายธนเสฏฐ์ ง้าวทองโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไคประธานกรรมการ
2. นายยอดรัก กุลเกลี้ยงโรงเรียนบ้านวังคกอุบมุงกรรมการ
3. นายประธาน พลศรีโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นางสาวธนิชนันท์ ทดานิลโรงเรียนบ้านโนนบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายณัฐวัฒน์ สมโภชน์พงศ์โรงเรียนบ้านโนนแดงประธานกรรมการ
2. นางวราทร ทองอาจโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
3. นางพิรุณรัตน์ ศรีคำโรงเรียนบ้านคำขวางกรรมการ
4. นางสาวนพเก้า สิมาพันธ์โรงเรียนบ้้านทุ่งเพียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายณัฐวัฒน์ สมโภชน์พงศ์โรงเรียนบ้านโนนแดงประธานกรรมการ
2. นางรำไพ มิลภาโรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)กรรมการ
3. นายสัมพันธ์ สีเหลืองโรงเรียนบ้านดอนยูกรรมการ
4. นางปอรรัชม์ อ่อนมณีโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายณัฐวัฒน์ สมโภชน์พงศ์โรงเรียนบ้านโนนแดงประธานกรรมการ
2. นางกาญจนี คูณิรัตน์โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางเกษรี สดีวงษ์โรงเรียนบ้านหินแห่กรรมการ
4. นางสาวรสสุคนธ์ รัตนาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายสุขุม รักษาคุณโรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา อร่ามเรืองโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นางชมพูนุช เกศาชาติโรงเรียนบ้านแสนคำกรรมการ
4. นางสาววรุณพร รชตภคนันท์โรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายสุขุม รักษาคุณโรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นางสาวระพีพรรณ ชุมชพลโรงเรียนบ้านหนองกระบือกรรมการ
3. นางสาวสมใจ ดำพะธิกโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการ
4. นางสาวปัญณิกา ประจบยุทธโรงเรียนบ้านทางสายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายวุฒิศักดิ์ วงศาสุขโรงเรียนวัดบ้านค้อหวางประธานกรรมการ
2. นางวิชชุดา มาริกันโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
3. นางอรอินทร์ โสภถาโรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการ
4. นางสาวสุภัค จันทาโทอ่อนโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
5. นางสาวอภิรดา โขมะวัฒน์โรงเรียนบ้านสร้างโหง่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศักดิ์ วงศาสุขโรงเรียนวัดบ้านค้อหวางประธานกรรมการ
2. นางวิชชุดา มาริกันโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
3. นางอรอินทร์ โสภถาโรงเรียนโพนเมืองกรรมการ
4. นางสาวสุภัค จันทาโทอ่อนโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
5. นางสาวอภิรดา โขมะวัฒน์โรงเรียนบ้านสร้างโหง่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายมโนพร ศรีทาโรงเรียนบ้านโนนจิกประธานกรรมการ
2. นางสุุพรรณี อุทัยกรณ์โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุุจิรัตน์ ตะริวงษ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)กรรมการ
4. นางโสภา แสงงามโรงเรียนบ้านขัวไม้แก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายนเรศ ธานีโรงเรียนบ้านโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ พรมด้วงโรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ มุขมณี บุญเฉลียวโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. MissWu Lanโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางนิชานันท์ ตังจิริทรัพย์โรงเรียนบ้านนาแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายนเรศ ธานีโรงเรียนบ้านโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ พรมด้วงโรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ มุขมณี บุญเฉลียวโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. MissWu Lanโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางสาวนิชานันท์ ตั้งจิรทรัพย์โรงเรียนบ้านนาแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายนเรศ ธานีโรงเรียนบ้านโพธิ์ประธานกรรมการ
2. Mr.Tadashi Mimaโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
3. นางสาววรรณวิมูล คำเชื้อโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายโกวิท บุญเฉลียวโรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางพัทรียา จันทปโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ไชยกาลโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา เครือสมบัติโรงเรียนบ้านสะพานโดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายโกวิท บุญเฉลียวโรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ใจชื่นโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ
3. นางอนุรักษ์ นนทมาโรงเรียนบ้านผึ้งโดมกรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ปะวะภูโตโรงเรียนบ้านแฮหนามแท่งกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเสถียร ศรีบุญโรงเรียนบ้านขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นายศรีอุบล พรมกิ่งศิริพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งกรรมการ
3. นายพุทธพร วิมลพัชรโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ไขแสงโรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
5. นางอัมพร ประจญยุทธโรงเรียนบ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา)กรรมการ
6. นายสฤษดิ์ สีหะนันท์โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อนกรรมการ
7. นายศุภนิตย์ สิมาพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการ
8. นายจรัส มาริกันโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายธีรวิทย์ บุญอินทร์โรงเรียนบ้านกุดปลาขาวประธานกรรมการ
2. นายหาญทรัพย์ธาดา เพ็งนารินทร์โรงเรียนบ้านกะแอกกรรมการ
3. นายเพียว วงค์ภักดีโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นายเรืองศักดิ์ โคตะสาโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์ รัฐิรมย์โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการ
6. นายสุรชัย จันทรักษ์โรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
7. นายไชยยันต์ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงกรรมการ
8. นายสุรเชษฐ์ น้อยบุตรดีโรงเรียนบ้านบากกรรมการ
9. นายประสิทธิ์ ชาบุญเรืองโรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดงกรรมการ
10. นายกิจนันท์ ผิวเงินโรงเรียนบ้านถ่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพลชัย คำแสนหมื่นโรงเรียนบ้านหาดสวนยาประธานกรรมการ
2. นางรัตตินันท์ ภักดีพงศ์พีระโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
3. นายดำรงค์ แก้วงามสองโรงเรียนบ้านบก (มั่นสามัคคี)กรรมการ
4. นายวิษณุ แสงชาติโรงเรียนบ้านแพงกรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ สิมาพันธ์โรงเรียนบ้านห่องชันกรรมการ
6. นางกาญจนา ควรรณสุขโรงเรียนบ้านกะแอกกรรมการ
7. นายอารมย์ บุตรเสนโรงเรียนบ้านแมดคำลือชากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายชัยโย หน่อสุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งประธานกรรมการ
2. นายสมัย บุญนำโรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร)กรรมการ
3. จ.ส.ต.บุญน้อม ราโชติโรงเรียนบ้านอาเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายชัยโย หน่อสุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งประธานกรรมการ
2. นายสมัย บุญนำโรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร)กรรมการ
3. จ.ส.ต.บุญน้อม ราโชติโรงเรียนบ้านอาเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายมงคล อรรถเวทินโรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้าประธานกรรมการ
2. นางธีปภา พฤกษชาติโรงเรียนบ้านขัวไม้แก่นกรรมการ
3. นางไกรสร ส่งสุขโรงเรียนบ้านท่าบ้งมั่ง (ทหารอากาศอเมริกันสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายเสถียร ศรีบุญโรงเรียนบ้านขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นายศรีอุบล พรมกิ่งศิริพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งกรรมการ
3. นายพุทธพร วิมลพัชรโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงกรรมการ
4. นางบุษบา บรรลุโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นายไพบูลย์ แสงสว่างโรงเรียนบ้านโนนทรายน้อยกรรมการ
6. นางนารี ปนิทานังโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียกรรมการ
7. นางพิมพ์พร วิวาสุขโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
8. นายสุวิทย์ ไขแสงโรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอัมพร ประจญยุทธโรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ สีหะนันท์โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อนกรรมการ
3. นายศุภนิตย์ สิมาพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นางรัตนา พรหมจารีย์โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการ
5. นางเบญญาภา ไชยมาตย์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
6. นายจรัส มาริกันโรงเรียนค้อน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายธีรวิทย์ บุญอินทร์โรงเรียนกุดปลาขาวประธานกรรมการ
2. นายเพียว วงศ์ภักดีโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
3. นายหาญทรัพย์ธาดา เพ็งนารินทร์โรงเรียนกะแอกกรรมการ
4. นายเรืองศักดิ์ โคตะสาโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นางทิพาพร ประสงค์แสนสุขโรงเรียนบ้านนาดี(นาเยีย)กรรมการ
6. นางวัชรี บุญปรุงโรงเรียนบ้านบากกรรมการ
7. นางนิพาพร ธรรมสัตย์โรงเรียนบ้านกะแอกกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์ รัฐิรมย์โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎ์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย จันทรักษ์โรงเรียนบ้านหว้านประธานกรรมการ
2. นายไชยยันต์ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ น้อยบุตรดีโรงเรียนบ้านบากกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ชาบุญเรืองโรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดงกรรมการ
5. นางวาทศิลป์ พรมลักษณ์โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลงกรรมการ
6. นางเตือนใจ บุปผาพรหมโรงเรียนบ้านกุดชุมกรรมการ
7. นายกิจนันต์ ผิวเงินโรงเรียนบ้านถ่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางจิตรฐิกานต์ สบายจิตรสพป.อุบลราชธานี เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางพิรุณรัตน์ ศรีคำโรงเรียนบ้านคำขวางกรรมการ
3. นางอัจฉราวรรณ สมคะเณย์โรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการ
4. นางคำใหม่ กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อยกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางจิตรฐิกานต์ สบายจิตรสพป.อุบลราชธานี เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางคำใหม่ กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อยกรรมการ
3. นายยอดรัก กุลเกลี้ยงโรงเรียนบ้านวังคกอูบมุงกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายมรกต เครือสิงห์สพป.อุบลราชธานี เขต 4ประธานกรรมการ
2. นายสันติชัย ฤทธาพรมโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นายสถาวรณ์ นารีโรงเรียนบ้านหนองมังโนนกลางห่องแดงกรรมการ
4. นายประสาน มืดภาโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นายเทอดศักดิ์ ยนต์ยงค์โรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
6. นางมาราตรี ทองเนตรโรงเรียนบ้านขัวไม้แก่นกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ พรหมจารีย์สพป.อุบลราชธานี เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางวัชรี บุญปรุงโรงเรียนบ้านบากกรรมการ
3. นางวาทศิลป์ พรหมลักษณ์โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลงกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ แก่นแก้วโรงเรียนบ้านคำขวางกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางอโนทัย ประชุมรักษ์โรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
2. นายไพบูลย์ แสงสว่างโรงเรียนบ้านโนนทรายน้อยกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ แก่นแก้วโรงเรียนบ้านคำขวางกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายมรกต เครือสิงห์สพป.อุบลราชธานี เขต 4ประธานกรรมการ
2. นายสันติชัย ฤทธาพรมโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นายประสาน มืดภาโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
4. นางมาราตรี ทองเนตรโรงเรียนบ้านขัวไม้แก่นกรรมการ
5. นายสถาวรณ์ นารีโรงเรียนบ้านหนองมังโนนกลางห่องแดงกรรมการ
6. นายเทอดศักดิ์ ยนต์ยงค์โรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางมาราตรี ทองเนตรโรงเรียนบ้านขัวไม้แก่นกรรมการ
2. นายสถาวรณ์ นารีโรงเรียนบ้านหนองมังโนนกลางห่องแดงกรรมการ
3. นายประสาน มืดภาโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
4. นายสันติชัย ฤทธาพรมโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
5. นายเทอดศักดิ์ ยนต์ยงค์โรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สมมาคูณโรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นายสุกัน ภูริธรโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมรองประธานกรรมการ
3. นายธรรมรง บุญลาโรงเรียนบ้านโปร่งรองประธานกรรมการ
4. นายเวคิน มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
5. นายวิริยะ วัฒนดิลกโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
6. นายอภิวัฒน์ มาลาทองโรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ ๑๓กรรมการ
7. นายสนิท โคตรธารินโรงเรียนบ้านกะแอกน้อยกรรมการ
8. นายวินัย โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
9. นางภารดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สมมาคูณโรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นายสุกัน ภูริธรโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมรองประธานกรรมการ
3. นายธรรมรง บุญลาโรงเรียนบ้านโปร่งรองประธานกรรมการ
4. นายเวคิน มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
5. นายวิริยะ วัฒนดิลกโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
6. นายอภิวัฒน์ มาลาทองโรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ ๑๓กรรมการ
7. นายสนิท โคตรธารินโรงเรียนบ้านกะแอกน้อยกรรมการ
8. นายวินัย โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
9. นางภารดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายธนกฤษ คงเหล็กดีโรงเรียนบ้านหว้านประธานกรรมการ
2. นายสุกัน ภูริธรโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมรองประธานกรรมการ
3. นายฉายฌาญ ทองน้อยโรงเรียนบ้านนางามรองประธานกรรมการ
4. นายเวคิน มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
5. นายวิริยะ วัฒนดิลกโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
6. นายอภิวัฒน์ มาลาทองโรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ ๑๓กรรมการ
7. นายสนิท โคตรธารินโรงเรียนบ้านกะแอกน้อยกรรมการ
8. นายวินัย โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
9. นางภารดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายธนกฤษ คงเหล็กดีโรงเรียนบ้านหว้านประธานกรรมการ
2. นายสุกัน ภูริธรโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมรองประธานกรรมการ
3. นายฉายฌาญ ทองน้อยโรงเรียนบ้านนางามรองประธานกรรมการ
4. นายเวคิน มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
5. นายวิริยะ วัฒนดิลกโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
6. นายอภิวัฒน์ มาลาทองโรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ ๑๓กรรมการ
7. นายสนิท โคตรธารินโรงเรียนบ้านกะแอกน้อยกรรมการ
8. นายวินัย โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
9. นางภารดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายอาจ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นายไฉน ผลดีโรงเรียนบ้านโนนยางรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา สิงห์คงโรงเรียนบ้านผับแล้งรองประธานกรรมการ
4. นายสราวุฒิ ภิญญศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
5. นายประวิทย์ สุราวุธโรงเรียนบ้านคำหมากอ่อนกรรมการ
6. นายสมพงษ์ จำปาจันทร์โรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
7. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
8. นางมะลิวัลย์ โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
9. นายธนิตชาติ ทองมงคลโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายอาจ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นายไฉน ผลดีโรงเรียนบ้านโนนยางรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา สิงห์คงโรงเรียนบ้านผับแล้งรองประธานกรรมการ
4. นายสราวุฒิ ภิญญศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
5. นายประวิทย์ สุราวุธโรงเรียนบ้านคำหมากอ่อนกรรมการ
6. นายสมพงษ์ จำปาจันทร์โรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
7. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
8. นางมะลิวัลย์ โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
9. นายธนิตชาติ ทองมงคลโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย จันทาโทอ่อนโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นายไฉน ผลดีโรงเรียนบ้านโนนยางรองประธานกรรมการ
3. นายสมจินต์ ทองไสลโรงเรียนบ้านโนนแคนรองประธานกรรมการ
4. นายสราวุฒิ ภิญญศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
5. นายประวิทย์ สุราวุธโรงเรียนบ้านคำหมากอ่อนกรรมการ
6. นายสมพงษ์ จำปาจันทร์โรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
7. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
8. นางมะลิวัลย์ โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
9. นายธนิตชาติ ทองมงคลโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย จันทาโทอ่อนโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นายไฉน ผลดีโรงเรียนบ้านโนนยางรองประธานกรรมการ
3. นายสมจินต์ ทองไสลโรงเรียนบ้านโนนแคนรองประธานกรรมการ
4. นายสราวุฒิ ภิญญศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
5. นายประวิทย์ สุราวุธโรงเรียนบ้านคำหมากอ่อนกรรมการ
6. นายสมพงษ์ จำปาจันทร์โรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
7. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
8. นางมะลิวัลย์ โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
9. นายธนิตชาติ ทองมงคลโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายทองสุข ศรีตะบุตรโรงเรียนบ้านหนองเทาประธานกรรมการ
2. นายไฉน ผลดีโรงเรียนบ้านโนนยางรองประธานกรรมการ
3. นายพันธ์ศรี พลศรีศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.4รองประธานกรรมการ
4. นายสุกัน ภูริธรโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมกรรมการ
5. นายเวคิน มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
6. นางภารดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
7. นางนิตินันท์ ฉลวยศรีโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)กรรมการ
8. นางมะลิวัลย์ โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
9. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายทองสุข ศรีตะบุตรโรงเรียนบ้านหนองเทาประธานกรรมการ
2. นายไฉน ผลดีโรงเรียนบ้านโนนยางรองประธานกรรมการ
3. นายพันธ์ศรี พลศรีศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.4รองประธานกรรมการ
4. นายสุกัน ภูริธรโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมกรรมการ
5. นายเวคิน มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
6. นางภารดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
7. นางนิตินันท์ ฉลวยศรีโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)กรรมการ
8. นางมะลิวัลย์ โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
9. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายปรีชา พลราชโรงเรียนบ้านโนนแดงประธานกรรมการ
2. นายนคร จันทร์สอนโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
3. นางสาวสรกมล เริงศิริโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
4. นางรำพึง มลิวงศ์โรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
5. นายกันติทัต สุขเจริญโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายนุชิต เถาว์โทโรงเรียนบ้านคำสมิงประธานกรรมการ
2. นางเพชรมณี ใจเอื้อโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งกรรมการ
3. นางสาวรัตนา ประสานวงศ์โรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
4. นางอรอินทร์ ถินถาวรโรงเรียนบ้านโนนชาติผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ กมุทชาติโรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำกรรมการ
6. นางรัชนี บุญศักดิ์ดีโรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13)กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธาทิพย์ ควรนามโรงเรียนบ้านค้อน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวรรณ จำปาจูมโรงเรียนบ้านบอนกรรมการ
3. นางสาวรพีพรรณ ประสงศ์สินโรงเรียนบ้านท่าช้าง(แขวงการทางนครราขสีมาสงเคราะห์2)กรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุขเสริญ สมคะเนโรงเรียนบ้านสว่างประธานกรรมการ
2. นายประนม บุตรวงศ์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นายภัทรพล เหมแดงโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรืองกรรมการ
4. นายไศล วจนะวิชาการโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนัฐพงษ์ อำพันธ์โรงเรียนบ้านแพงกรรมการ
2. นายวิเชียร เกษศิริโรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ทองมนต์โรงเรียนคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ฤาเดชโรงเรียนโคกก่องกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางภัสนันท์ ดุจดาโรงเรียนบ้านทุ่งเพียงประธานกรรมการ
2. จ.ส.ท.ไพรัชต์ รูปแก้วโรงเรียนสำโรงคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ วงศ์มั่นโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นายอุบถัมภ์ วงษ์ตรีโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
5. นายประหยัด ชมผาโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางภัสนันท์ ดุจดาโรงเรียนบ้านทุ่งเพียงประธานกรรมการ
2. จ.ส.ท.ไพรัชต์ รูปแก้วโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ วงศ์มั่นโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นายอุบถัมภ์ วงษ์ตรีโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
5. นายประหยัด ชมผาโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสุดใจ สุรำไพโรงเรียนคำโพธิ์โคกก่องประธานกรรมการ
2. สิบเอกปกรณ์ สูนานนท์โรงเรียนนาดี(สำโรง)กรรมการ
3. นายบุญเติม ไชยราชโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการ
4. นางปาริชาติ สมนึกโรงเรียนบ้านขัวไม้แก่นกรรมการ
5. สิบเอกวุฒิพงษ์ ศรีสมุทรโรงเรียนบ้านผึ้งโดมกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุดใจ สุรำไพโรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่องประธานกรรมการ
2. สิบเอกปกรณ์ สูนานนท์โรงเรียนบ้านนาดี(สำโรง)กรรมการ
3. นายบุญเติม ไชยราชโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการ
4. นางปาริชาติ สมนึกโรงเรียนบ้านขัวไม้แก่นกรรมการ
5. สิบเอกวุฒิพงษ์ ศรีสมุทรโรงเรียนบ้านผึ้งโดมกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายบุญลือ มรรคผลโรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)กรรมการ
2. นางยุวดี แสนโสมโรงเรียนบ้านคูสว่างกรรมการ
3. นายอดุลย์ กำจัดศัตรูพ่ายโรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎ์วิทยา)กรรมการ
4. นายฐิติ คำศรีโรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายปรีชา พลราชโรงเรียนบ้านโนนแดงประธานกรรมการ
2. นายนคร จันทร์สอนโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
3. นางสาวสรกมล เริงศิริโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
4. นางรำพึง มลิวงศ์โรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
5. นายกันติทัต สุขเจริญโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายอัครพล ศรีพาราโรงเรียนบ้านผึ้งโดมประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ ฝักทองโรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์กรรมการ
3. นายประหยัด เถาวัลย์โรงเรียนบ้านสะพานโดมกรรมการ
4. นายประกอบ นนท์รัตน์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
5. นางเกษมณี ศิลาเกษโรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล)กรรมการ
6. นายจักรกฤษณ์ กะการดีโรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราฎร์วิทยา)กรรมการ
7. นายปรีดา ชิดดีโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
8. นายศุภกร สุรพัฒน์โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)กรรมการ
9. นายธงชัย อุ่นเจริญโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการ
10. นางพวงเพชร จึงพิชาญวณิชย์โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่นกรรมการ
11. นางสุชาดา กุลโชติโรงเรียนบ้านคำหมากอ่อนกรรมการ
12. นางบุษบา พลโสภาโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
13. นายมงคล จำศรีโรงเรียนบ้านแก่งโดมกรรมการ
14. นายคึกฤทธิ์ ชาวนาโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางวิไลลักษณ์ ศิวะเทเวศร์โรงเรียนท่าช้างฯประธานกรรมการ
2. นางอรนิตย์ แวงวรรณ์โรงเรียนบ้านห่องขอนกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ จันทะชาลีโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
4. นางสาวกรภัทร์ ต้นโพธิ์โรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางวิไลลักษณ์ ศิวะเทเวศร์โรงเรียนบ้านท่าช้างฯประธานกรรมการ
2. นางอรนิตย์ แวงวรรณ์โรงเรียนบ้านห่องขอนกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ จันทะชาลีโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
4. นางสาวกรภัทร์ ต้นโพธิ์โรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสุภาพ ไชยแสงโรงเรียนบ้านป่าข่าประธานกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ ไชยชนะโรงเรียนบ้านนาสะแบงกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ภิญโญโรงเรียนบ้านบุ่งมะแลงกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ สูตรประเสริฐโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
5. นางรัชนี สุนิพันธ์โรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ ไชยแสงโรงเรียนบ้านป่าข่าประธานกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ ไชยชนะโรงเรียนบ้านนาสะแบงกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ภิญโญโรงเรียนบ้านบุ่งมะแลงกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ สูตรประเสริฐโรงเรียนท่าลาดกรรมการ
5. นางรัชนี สุนิพันธ์โรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอังศุมาลิน ขันเงินโรงเรียนบ้านบุ่งมะแลงประธานกรรมการ
2. นางสาวบานแย้ม นาเวียงโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
3. นางสาวกิตติยาภรณ์ สมงามโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
4. นางสาวดุษณี ปัญยเสาวภาคย์โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอังศุมาลิน ขันเงินโรงเรียนบ้านบุ่งมะแลงประธานกรรมการ
2. นางสาวบานแย้ม นาเวียงโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
3. นางสาวกิตติยาภรณ์ สมงามโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
4. นางดุษณี ปัญยเสาวภาคย์โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุดาวรรณ ไขแสงโรงเรียนบ้านบัวท่าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณนา คูณคงโรงเรียนบ้านแก่งโดมกรรมการ
3. นางสุทธิดา สุวรรณโคโรงเรียนบ้านแพงกรรมการ
4. นางอิสสริยา สติมั่นโรงเรียนบ้านโนนทรายน้อยกรรมการ
5. นางนิศาชน สุดดีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายอุดร วงศ์คูณโรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้าประธานกรรมการ
2. นายสุพรรณ์ ทองพอกโรงเรียนบ้านสร้างโหง่นกรรมการ
3. นายวรินทร อิสามีโรงเรียนบ้านนานวลกรรมการ
4. นางกอปรพร คำศรีสุขโรงเรียนบ้านแก่นนาคำกรรมการ
5. นางพัชรมณี คำวงศ์โรงเรียนบ้านจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุดาวรรณ ไขแสงโรงเรียนบ้านบัวท่าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณนา คูณคงโรงเรียนบ้านแก่งโดมกรรมการ
3. นางสุทธิดา สุวรรณโคโรงเรียนบ้านแพงกรรมการ
4. นางอิสสริยา สติมั่นโรงเรียนบ้านโนนทรายน้อยกรรมการ
5. นางนิศาชน สุดดีโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอุดร วงศ์คูณโรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้าประธานกรรมการ
2. นายสุพรรณ์ ทองพอกโรงเรียนบ้านสร้างโหง่นกรรมการ
3. นายวรินทร อิสามีโรงเรียนบ้านนานวลกรรมการ
4. นางกอปรพร คำศรีสุขโรงเรียนบ้านแก่นนาคำกรรมการ
5. นางพัชรมณี คำวงศ์โรงเรียนบ้านจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายณธวรรธน์ เสาหินโรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่องประธานกรรมการ
2. นางอิศราวดี พันธ์วงศ์โรงเรียนบ้านนาดี(นาเยีย)กรรมการ
3. นางรัตนปทุม ทุมเสนโรงเรียนโพธิ์มูลเพียเภ้ากรรมการ
4. นายประมวลทรัพย์ นาจอมเทียนโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
5. นางนงคราญ แก้ววงษาโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายณธวรรธน์ เสาหินโรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่องประธานกรรมการ
2. นางอิศราวดี พันธ์วงศ์โรงเรียนบ้านนาดี(นาเยีย)กรรมการ
3. นางรัตนปทุม ทุมเสนโรงเรียนโพธิ์มูลเพียเภ้ากรรมการ
4. นายประมวลทรัพย์ นาจอมเทียนโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
5. นางนงคราญ แก้ววงษาโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายชาญณรงค์ คมเฉียบโรงเรียนบ้านท่าช้างฯประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี บุญจักษุโรงเรียนบ้านหนองฝางฯกรรมการ
3. นางสาวณภัทร จันทะชาลีโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
4. นางสาวปริศนา สุบุญโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
5. นางเสาวนีย์ ไม้เลิศหล้าโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายชาญณรงค์ คมเฉียบโรงเรียนบ้านท่าช้างฯประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี บุญจักษุโรงเรียนบ้านหนองฝางฯกรรมการ
3. นางสาวณภัทร จันทะชาลีโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
4. นางสาวปริศนา สุบุญโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
5. นางเสาวนีย์ ไม้เลิศหล้าโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายครองศิลป์ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมโชติ แสงเทศโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ น้อยบุตรดีโรงเรียนบ้านบากกรรมการ
4. นายสุจิตร ทาคำสุขโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
5. นางพรหมพร สุกใสโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายครองศิลป์ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมโชติ แสงเทศโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ น้อยบุตรดีโรงเรียนบ้านบากกรรมการ
4. นายสุจิตร ทำคำสุขโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
5. นางพรหมพร สุกใสโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. ดร.เพชร แก้วดวงดีโรงเรียนบ้านบัวเทิงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐพร นักรำโรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์กรรมการ
3. นางจิตา ถนัดทางโรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
4. นางสุริศา กาบยุบลโรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์กรรมการ
5. นางสมัยพร ใจหลักโรงเรียนบ้านปากกุดหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. ดร.เพชร แก้วดวงดีโรงเรียนบ้านบัวเทิงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐพร นักรำโรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์กรรมการ
3. นางจิตา ถนัดทางโรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
4. นางสุริศา กาบยุบลโรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์กรรมการ
5. นางสมัยพร ใจหลักโรงเรียนบ้านปากกุดหวายกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางอัจฉรานันท์ พันธ์โคตรโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางศิริทัย ธโนปัจจัยโรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางบัวผัน นันทบุตรโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
4. นางนภาพร ธรรสัตย์โรงเรียนบ้านกระแอกกรรมการ
5. นางมยุรา จันทร์ตรีโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
6. นางสาวสุภาภรณ์ ตรีรักษาโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนงลักษณ์ คงรอดโรงเรียนบ้านสะพานโดมประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ ธรรมวัตรโรงเรียนบ้านหินแห่รองประธานกรรมการ
3. นางลำยอง มูสิกรังสีโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
4. นางศิริวัฒนา มูลพฤกษ์โรงเรียนชุมชนบ้านคูสว่างกรรมการ
5. นางเพ็ญศิริ จันทมาโรงเรียนบ้านศรีสะกระบือกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอุรัตน์ หมอนทองโรงเรียนบ้านกุดระงุมประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาฎ คำวงษ์โรงเรียนบ้านโคกก่องรองประธานกรรมการ
3. นางอุทิศ พรมพุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งเพียงกรรมการ
4. นางสำรวย สันติวงศกรโรงเรียนชุุมชนบ้านนาเยียกรรมการ
5. นางยุพาภรณ์ จันทรักษ์โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อยกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางไพวรรณ ถิ่นดงโรงเรียนบ้านโพนเมืองประธานกรรมการ
2. นางรำพรรณ สีบุญมาโรงเรียนบ้านสระสมิงรองประธานกรรมการ
3. นางนันทิตา โสภาพิศโรงเรียนบ้านโพธ์ิมููลเพียเภ้ากรรมการ
4. นางธิวาพร รุ่งแสงโรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้ากรรมการ
5. นางพิสมัย อุ่มอยู่โรงเรียนบ้านดอนชาดกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]