รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 1. เด็กชายวีรนนท์  จันทร์เวียง
 
1. นางทัศนีย์  คูณทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ตลับไธสง
 
1. นางสุพรรณพร  สิทธิแต้สกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ศิลา
 
1. นางสาวระพีพร  ไชยโกฏิ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะไห 1. เด็กหญิงวรดา   พันธ์ใหญ่
 
1. นางวัฒนี   ทองล้วน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 1. เด็กหญิงลักษณารา  มะแสน
 
1. นางเอมอร  หงษา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กหญิงนิภาพร  ข่าขันมะลี
 
1. นางนฤเนตร  มีบุญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กชายภานุสรณ์   ดาราช
 
1. นางวราภรณ์   ลาภเย็น
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงอโนทัย  เดชมุงคุณ
 
1. นางประไพวรรณ  ชมภูบุตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีชารู
 
1. นางปิยะมาศ  จันทร์จิตร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1. เด็กหญิงบานชื่น  ช่วยสี
2. เด็กหญิงสุนิษา  สิงห์สี
3. เด็กหญิงเข็มอักษร  กลิ่นบัว
 
1. นายลีนวัตร  ฉัตรสุวรรณ
2. นางสาวดวงจันทร์  พุ่มจันทร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงสมหมาย  แก้ววงษา
2. เด็กหญิงอภิญญา   หาทรัพย์
 
1. นางสุมนา  ทุมมณี
2. นายมีชัย  บุญสนอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนก่อ 1. เด็กหญิงภัคจิรา   นนท์ศิริ
2. เด็กหญิงวรางคณา  จันทะเกษ
 
1. นางสาวกิติยาพร  เนื้ออ่อน
2. นางสาวณัฎฐาภรณ์  เทพอาวุธ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายพุทธคุณ  พิทักษา
 
1. นายบุญพา  อร่ามโชติ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงทักษพร  เผ่าภูรี
 
1. นายสะดวก  โสวะภาสน์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  เจือจารย์
 
1. นางสุฉวี  สุวรรณภาวงค์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะไห 1. เด็กหญิงณัฐริณีย์   เซ็นนอก
2. เด็กหญิงสุกัญญา   ฝางคำ
3. เด็กหญิงเมวิกา   อ่วมกอง
 
1. นายปริทัศน์   พิมพ์ทรัพย์
2. นายวิสันต์    ทองล้วน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   ศิริมาตร์
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ   โคตรเมือง
3. เด็กหญิงบุญ   ขยันการ
 
1. นางสาวสุธาสินี   บุญปรุง
2. นายรังสรรค์   ภูทอง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  โยธาราช
2. เด็กหญิงรุจิรดา  วังชนะ
3. เด็กหญิงวรฤทัยพร  ดวงชัย
 
1. นายรังสรรค์  ภูทอง
2. นางสาวสุธาสีนี  บุญปรุง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ 1. เด็กชายธราดล   โคตรเมือง
2. เด็กหญิงพรพรรณ  มิ่งคำ
3. เด็กหญิงรจนา  คำมั่น
 
1. นายบุญนับพัน   สมบัตินันท์
2. นางผกามาศ   นารัตน์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายณัฐภัทร  ดอนสิงห์
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  โขมะนาม
 
1. นายบุญพา  อร่ามโชติ
2. นางสาวหฤทัย  สาระสิทธ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงสุพิชชาญานันต์  เรืองรุ่งทิพย์
2. เด็กชายอลงกรณ์  หงษ์ทอง
 
1. นายบุญพา  อร่ามโชติ
2. นางลินจง  โชติดิลก
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 1. เด็กหญิงชญานินทร์  บุญส่ง
 
1. นางสาวปณิดา  บุญส่ง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายสหฤทธิ์  ทีอุทิศ
 
1. นายบัณฑิต  จันทร์ส่อง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  เค้าทอง
 
1. นายทศพร  ไพรบึง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงอรนิชา  สุขพลับพลา
2. เด็กหญิงเทียนทิพย์  พิทักษา
3. เด็กหญิงไปรยา  จันทมงคล
 
1. นางกรรณิกา  แท่นคำ
2. นายธง  คณะคุณ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 1. เด็กหญิงนภัสสร  บุญถม
2. เด็กชายสมาน  ละดาดก
3. เด็กหญิงเยาวภา  แสนทวีสุข
 
1. นางรัชนีกร  ถ้ำหิน
2. นางสาวสังวาล  ปันยะสา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทัย 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ศรียา
2. เด็กหญิงอารียาภรณ์  จิตธรรม
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีบุระ
 
1. นางนิภาพร  บุญจำเนียร
2. นางอุราตรี  พลาศรี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 1. เด็กหญิงนิรมล   แสงเนตร์
2. เด็กหญิงอาทิตญา   สมบัติ
3. เด็กหญิงเกศมณี  ต้นทอง
 
1. นางสาวสุพรรณ  ป้องพิมพ์
2. นายบัญชา  คำพันธ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ทับทิมย้อย
2. เด็กหญิงรติกาล  ทองเสือ
3. เด็กหญิงสุดที่รัก  บุญเฉลิม
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  โกสม
2. นายสาคร  พุ่มแก้ว
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงนันธิญา  จักรได้
2. เด็กหญิงรุ้งรัตน์ดา  เกษแก้ว
3. เด็กชายสุริยันต์  สีสันงาม
 
1. นางสุรภา  มาศธีรวัตร
2. นายสาคร  วัฒราช
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง 1. เด็กชายนรินธร  คนล้ำ
2. เด็กหญิงพิราภรณ์  คำเนาว์
3. เด็กหญิงอภิสร  จันทร์สุข
 
1. นางเพ็ญศรี  รองแก้ว
2. นางสาวมาลัยพร  พาลี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงชยาธิป   ทัดศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา   นาหมื่น
3. เด็กหญิงรินประภา   นารีกุล
 
1. นางพรทิพย์   พรมปัญญา
2. นายปราชญ์   พรมปัญญา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่ม 1. เด็กหญิงจินวรา   สิงหธรรม
2. เด็กหญิงพรรณภษา   ชัยฉลอง
 
1. นายสุริยนต์   ไชยมาตร์
2. นายมงคล  แก้วใส
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 1. เด็กชายรพีภัทร  พลเตชะ
2. เด็กชายวิศรุต  สำเภา
 
1. นางสาวลำพูน  บัวใหญ่
2. นางอัญชลีภรณ์  สายสมบัติ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พันธง
2. เด็กชายเอกวิท  รองสำลี
 
1. นางรัชรินทร์  มิ่งคำ
2. นางธัญญาพัท ญาณภา  กิตติณรงค์กูล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายคฑานพ  กุลเกตุ
2. เด็กชายพลเอก  กาเผือก
 
1. นายปฏิภาณ   พิทักษา
2. นางสาวนันทพร  บูรณะเสถียร
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายชัยพล  วิจิตรอลงกรณ์
2. เด็กชายเจนณรงค์  ชมชื่น
 
1. นายปฏิภาณ   พิทักษา
2. นางศิริลักษณ์  วินิจ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุม 1. เด็กชายวีรชัย  เสนาะวาที
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีพูล
 
1. นายชาญชัย  ทำสะอาด
2. นายวิจิตร  วิเศษรุ่งเจริญ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กชายดนัย  บุญขาว
2. เด็กชายนัฐพงษ์  มั่นคง
 
1. นายสุวิท  ชมภูโคตร
2. นางอาภาภรณ์  วงค์ขัน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วงวัน
2. เด็กหญิงธิติยาภรณ์  จำศรี
3. เด็กหญิงยลดา  วงษ์สิงห์
4. เด็กหญิงรัชดาพร  สอนสา
5. เด็กหญิงแวววิมล  สีดาพันธ์
 
1. นางนิษฐารัชต์  ภัทร์สินธัญพร
2. นางสาวธัญดา  บัวใหญ่
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงชลธิดา  มวลสุข
2. เด็กหญิงชุติมา  วงษ์ใหญ่
3. เด็กหญิงพรพิมล  วงษ์สิงห์
4. เด็กหญิงภัทราวดี  จำศรี
5. เด็กหญิงสุวรรณธา  ผิวก่ำ
 
1. นางนิษฐารัชต์  ภัทร์สินธัญพร
2. นางสาวธัญดา  บัวใหญ่
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 1. เด็กหญิงจารุณี  ผิวก่ำ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ผิวก่ำ
3. เด็กหญิงฉัตรพร  สีแสด
4. เด็กหญิงฑุลิกา  พาผล
5. เด็กหญิงพัชรา  คำป้อง
 
1. นางรัตนกุล  สีดารัตนิน
2. นางสาวนิรมล  บุญประสงค์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงพิยาภรณ์  วงศ์เจียม
3. เด็กหญิงวรินยุพา  ทองสี
4. เด็กหญิงวิสุดา  คูณมี
5. เด็กหญิงสิดารัศมิ์  ชมมาก
 
1. นางพรรณี  อรุณพันธุ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสุข
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงชลิตา  พรมแดง
2. เด็กหญิงภรณ์พรรณ  ประสารพิมพ์
3. เด็กหญิงยุวดี  แสนทวีสุข
4. เด็กหญิงสุนิสา  สุวรรณกูฏ
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ผิวก่ำ
 
1. นางนิษฐารัชต์  ภัทร์สินธัญพร
2. นางสาวธัญดา  บัวใหญ่
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 1. เด็กหญิงปนิดา  กลิ่นบัว
2. เด็กหญิงพจนีย์  วงหาญ
3. เด็กหญิงสุชาดา  พรมแป
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  มาลา
5. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  กองสุข
 
1. นางปรียาภรณ์  แสงเนตร
2. นายปัญจา  จันทสิงห์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุม 1. เด็กชายจิตติ  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงทัศดาว  พุ่มจันทร์
3. เด็กหญิงสิรินรัตน์  ศรีเนตร
4. เด็กหญิงสิริลักษณ์  อุปถัมภ์
5. เด็กชายสุทธิพงษ์  กรรมจันทร์
 
1. นายพรชัย  จันทร์จิตร
2. นายวศิน  สินเทา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  พันธ์ศรี
2. เด็กชายวินัย  คงโท
3. เด็กชายสหพันธ์  ประสาร
4. เด็กหญิงอทิตยา  กาลพันธา
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  นรมาตย์
 
1. นางเย็นใจ  ขุนทวี
2. นางพิชยา  ทาโคตร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ 1. เด็กหญิงจินตนา  ศรีหล้า
2. เด็กหญิงณีรินทร์  พรมจำปา
3. เด็กชายตะวัน  คำแสบง
4. เด็กหญิงธนัชพร  บุญสืบ
5. เด็กชายธีรวัฒน์  ทองคำ
6. เด็กชายนันทวุฒิ  ทองคำ
7. เด็กชายปัญญาวุธ  บุญเกิด
8. เด็กชายพีระรัตน์  เวชสาร
9. เด็กชายภานุพันธ์  สุริบุตร
10. เด็กหญิงมุุตา  พงษ์พันธ์
11. เด็กหญิงรัญญา  สาระธรรม
12. เด็กชายรุ้งติมา  พรมสุข
13. เด็กชายศักดา  แก้วกลม
14. เด็กชายศักดา  ประกอบแก้ว
15. เด็กชายศุภวัฒน์  ภาษี
16. เด็กหญิงสุดารัตน์  อานนท์
17. เด็กหญิงสุปราณี  ลุนริพันธ์
18. เด็กหญิงสุภัทราวดี  แสงหิน
19. เด็กชายอรรถชัย  คำหลอม
20. เด็กหญิงไอรีณ  คงลิน
 
1. นางหนูพิน  พรหนองแสน
2. นางสาวมนต์ยุพิน  ชาวเมืองโขง
3. นายพันธ์ศักดิ์  ธงอาษา
4. นางอัธยา  กัญญะลา
5. นายประมวล  บัวงาม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  นิลประเสริฐ
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ยศบุญ
3. เด็กหญิงทรงอัปสร  ผาสุก
4. เด็กชายธนาวุฒิ  บัวแก้ว
5. เด็กชายธนาวุฒิ  แสงชมภู
6. เด็กชายปณิธาน  ภูมิสิงห์
7. เด็กชายประกาย  วรพิมพ์รัตน์
8. เด็กชายพงษธร  กุก่อง
9. เด็กหญิงพรพรรณ  กุก่อง
10. เด็กหญิงฟ้าใส  โขมพันธ์
11. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุวรรณศรี
12. เด็กหญิงมุตา  พงษ์พันธ์
13. เด็กหญิงรุจิรา  เจริญจิตร
14. เด็กหญิงวิไร  โลหะธิน
15. เด็กหญิงสร้อยสุดา  อุดมเลิศ
16. เด็กชายสุทธิชัย  เวชสาร
17. เด็กหญิงสุทธิดา  ไชยวงศ์
18. เด็กชายอนุชา  ศรีชื้น
19. เด็กหญิงเจนจิรา  ปัททุมา
20. เด็กชายเศรษฐศาสตร์  ฉายช่วง
 
1. นางสาวมนต์ยุพิน  ชาวเมืองโขง
2. นางหนูพิน  พรหนองแสน
3. นางสาวทิชาดา  แสงสว่าง
4. นายประมวล  บัวงาม
5. นางอัธยา  กัญญะลา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูหล่น 1. เด็กหญิงวิชญาดา  ชัยสินธ์
 
1. นางสาวพรวิไล  ไชยกรณ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 1. เด็กหญิงปัทมพร   โขมะพันธ์
 
1. นางยุพาภรณ์  ศรีวิพันธ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1. เด็กหญิงบานชื่น  ช่วยสี
 
1. นางพัขรินทร์  ดอกพุทธา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายอนุพงษ์   ทำนุ
2. เด็กหญิงอุษามณี  โพธิบาล
 
1. นางวิวรรณ  ทางนที
2. นางประภาพร  เศษสุวรรณ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายนคร  วิริยะกุล
2. เด็กหญิงปิยธิดา   ทองรักษา
 
1. นางประภาพร  เศษสุวรรณ
2. นางเกษมศรี  สมสาร์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. เด็กหญิงจิตร์ติมา   สุขใจ
2. เด็กชายรุ่งฤทธิ์   สีหาพงษ์
 
1. นางทิพวรรณ   มูลราช
2. นางประนอม   พิมพกรรณ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 1. เด็กหญิงจิรญา  ผิวอ้วน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทรายทอง
3. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ด้วงพุทธ
4. เด็กหญิงบรรฑิตา  อูปแก้ว
5. เด็กหญิงพภาวัลย์  ทรัพย์ศิริ
6. เด็กหญิงพรสภา  แสนละเอียด
7. เด็กหญิงพิมพกานต์  ทรายทอง
8. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทรายทอง
9. เด็กหญิงสัตตบงกช  แสงสิงห์
10. เด็กหญิงสุภาพร  เพ็ชรจั่น
 
1. นางแพงศรี  วงษ์เขียว
2. นางขวัญใจ  พาชอบ
3. นางสาวทิพวรรณ  สุขผล
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงกุสุมา  ยอดคำ
3. เด็กหญิงญาราภรณ์  บุญชู
4. เด็กหญิงนลินี  คำเลิศ
5. เด็กหญิงพิชญานันท์  แก่นจันทร์
6. เด็กหญิงมัจฉา  วงค์ตรี
7. เด็กหญิงมัชฌิมา  พันธ์โชติ
8. เด็กหญิงรุ่งระวี  ชาวตระการ
9. เด็กหญิงศัจจา  พิลึก
10. เด็กหญิงศิริขวัญ  สายสี
11. เด็กหญิงสรัลชนา  แก้วนิล
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  เสิ่มกลิ่น
13. เด็กหญิงสุภาพร  ชาวตระการ
14. เด็กหญิงสโรชา  แสนทวีสุข
15. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  รัญคำภา
 
1. นายอนุศาสตร์  คูณทอง
2. นางสิรินยา  ทองทับ
3. นางสุดสาคร  ศรีสุข
4. นางปราณี  สุขสำราญ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงขัติยาภรณ์  ดวงไข
2. เด็กหญิงชลธิชา  สัตยากูล
3. เด็กหญิงชลธิชา  ชิณโชติ
4. เด็กหญิงชลีรักษ์  ชิดดี
5. เด็กหญิงธีริศรา  เมศรี
6. เด็กหญิงนันธิยา  บัวชุม
7. เด็กหญิงปนัสยา  บุญธรรม
8. เด็กหญิงปรมาพร  สาจะรัญ
9. เด็กหญิงประกายดาว  กุลศิลป์
10. เด็กหญิงวิไลวรรณ  นามบุญ
11. เด็กหญิงศิริรัตน์  สมโคตร
12. เด็กชายสิรภพ  คำเจริญ
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดอนแก้ว
14. เด็กหญิงอุบลวรรณ  คำล้าน
15. เด็กหญิงิทิพย์จันทร์  ภาระจา
 
1. นางนงนุช  รัตนา
2. นางนงนุช  สีแสง
3. นางราตรี  สงวนรัษฏ์
4. นายอังกูร  ทาทอง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุณิสา   แสนทวีสุข
2. เด็กชายเกริกไกร   วงศ์ไพรเสริฐ
 
1. นางนิตยาลักษณ์  วงค์วาน
2. นางภาวิณี  ศรีเลิศ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงจตุพร  วงษาบุตร
2. เด็กหญิงนิภาพร  สีบัว
 
1. นายสุรศักดิ์  ประทุมมาศ
2. นางสมหวัง  ประทุมมาศ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 1. เด็กหญิงจรรยพร  วัฒราช
 
1. นางมยุริญ  สวัสดิ์มงคล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวแคน 1. เด็กหญิงฐิติมา  ดวงศรี
 
1. นางสาวมัตติกา  ศรีทา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำก้อม 1. เด็กหญิงสุนิสา  โชคดี
 
1. นางสาวธนพร  บัดราช
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 1. เด็กชายพีรวัส  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางมยุริญ  สวัสดิ์มงคล
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กอมณี
 
1. นางเนติ  มรกตเขียว
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำก้อม 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ดาวัลย์
 
1. นางสาวธนพร  บัดราช
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายพรชัย  ฝางคำ
 
1. นางจรูญพร  ภาเรือง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ศรีบุระ
 
1. นายสมศักดิ์  พลอาษา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 1. เด็กหญิงสุขขวัญ  ถวิลบุญ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  พัทณี
 
1. นางจิราภรณ์  พละพงศ์
2. นางวรรณลี  ทองลอง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญมี
2. เด็กหญิงลลิตา  พวงทอง
 
1. นางจิราภรณ์  พละพงศ์
2. นางวรรณลี  ทองลอง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 1. เด็กหญิงอภิญญา  เจริญขุนทด
2. นางสาวอาริยา  แสนทวีสุข
 
1. นางสิริมณี  ก้อนทอง
2. นายวิทยา  ศรีชุม
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงอาภัสรา  สีดาวงค์
 
1. นายปฐวี  พลบุญ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวแคน 1. เด็กชายภาคภูมิ  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงอารยา  สว่างแก้ว
3. เด็กหญิงเมธาวี  พินธุรักษ์
 
1. นางรณญา  วิเวก
2. นางสาวขวัญตา  ศรัทธาพันธ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 1. เด็กชายตะวัน  แก่นท้าว
2. เด็กชายธนชัย  อุส่าห์ดี
3. เด็กชายสิทธิพร  บัวใหญ่
 
1. นางจิราภรณ์  พละพงศ์
2. นายประเสริฐ  อ่อนรัตน์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 1. เด็กชายชินราช  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงพัชรดา  วงศ์คูณ
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  คำล้าน
 
1. นายโสภณ  มิ่งไชย
2. นายชาญวิทย์  สุวรรณกูฏ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สุโภภาค
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยดู่ 1. เด็กชายพงศกร  ศิริสาย
 
1. นางจินตนา  แสนทวีสุข
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงลักษมี  ชื่นใจจิตร
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชาวตระการ
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยดู่ 1. เด็กหญิงศิรินทรา  เรือนพิมพ์
 
1. นางจินตนา  แสนทวีสุข
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายคมกฤช   ดวงคำ
 
1. นางนารีรัตน์  วงษ์รวีรัตน์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงวิภาดา  อยู่สุข
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงหนูเล็ก  บุญจวบ
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนก่อ 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  จันทะเกษ
 
1. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์  โพธิ์คาร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงมณฑิรา  แพงทรัพย์
 
1. นางสาวชรินทร  วงศาเคน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูหล่น 1. เด็กหญิงอรัญญา  คำประเสริฐ
 
1. นางศิริวิมล  วงศา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนก่อ 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  พลศรี
 
1. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์  โพธิ์คาร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงกังสดาล  เข็มยงค์
2. เด็กชายณพลกฤต  กรินรักษ์
3. เด็กหญิงพรภักดิ์  บุญชิต
4. เด็กหญิงพิกุล  พุ่มแก้ว
5. เด็กหญิงวัชราภาณ์  บ่อจันลา
6. เด็กชายสิปปกร  พิมพกัณฑ์
7. เด็กหญิงสุกุมาร  จันทร์ดก
8. เด็กหญิงสุภัสตา  บรรเทาพิตร
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  ยืนนาน
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
2. นางสาวทวีพร  กล่ำเทพ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงกังสดาล  เข็มยงค์
2. เด็กหญิงกัณฑ์นิกา  สุยังกุล
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูคำวงค์
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ยืนนาน
5. เด็กหญิงนัฐชา  กระแสรสินธิ์
6. เด็กชายพงษ์ศิริ  พุ่มแก้ว
7. เด็กหญิงพิกุล  พุ่มแก้ว
8. เด็กหญิงวัชราภรณ์  บ่อจันลา
9. เด็กหญิงศิรประภา  บุญชิต
10. เด็กชายสิปปกร  พิมพกัณฑ์
11. เด็กหญิงสุกุมาร  จันทร์ดก
12. เด็กหญิงสุภัสตา  บรรเทาพิตร
13. เด็กหญิงสุวิภา  ริเริ่ม
14. เด็กหญิงหอมไกร  ประพรม
15. เด็กหญิงอัมภิลา  สมจิต
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
2. นายนิสิต  ภาคบุบผา
3. นางหทัยรัตน์  จตุรภัทรวงศ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงกัณฑ์นิกา  สุยังกุล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูคำวงค์
3. นายตรินทร์  เลิศจันทรางกูร
4. เด็กหญิงนัฐชา  กระแสรสินธิ์
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์  บ่อจันลา
6. เด็กหญิงศิรประภา  บุญชิต
7. เด็กชายสิปปกร  พิมพกัณฑ์
8. เด็กหญิงสุกุมาร  จันทร์ดก
9. เด็กหญิงสุภัสตา  บรรเทาพิตร
10. เด็กหญิงสุวิภา  ริเริ่ม
11. เด็กหญิงหอมไกร  ประพรม
12. เด็กชายอัมภิลา  สมจิต
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
2. นายนิสิต  ภาคบุบผา
3. นายวัชระ  แตงเทศ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 1. นายชัชพงษ์  กิ่งสุข
2. นายณรงค์ฤทธิ์  คำเนา
3. นายศักดิ์ดา  วังชนะ
4. นายสุรเดช  โยธารักษ์
5. นายอำนาจ  ศรีสุวรรณ
6. นายอุทัย  รองเมือง
 
1. นายวรพิษณุณาญ์  บุญช่วย
2. นายบัญชา  คำพันธ์
3. นายเกรียงศักดิ์  บุญช่วย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายพรหมลิขิต  พรมสะอาด
 
1. นายโยธิน  ทศโยธิน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง 1. นางสาวรัตนาพร  มาลาวัลย์
 
1. นายสมภาร  ภูขน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายเอกบดินทร์  จันทร์เขียว
 
1. นางสาวรัตนะ  ปักโคทานัง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สินสุพรรณ์
 
1. นายโยธิน  ทศโยธิน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเอือด 1. เด็กชายธนกฤต  ไชยวิเศษ
 
1. นางสาวชวนชื่น  นงคม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 1. เด็กหญิงอนงค์รตี  ชาญจิตร
 
1. นางจันทร์ทัย  จิตธรรม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 1. เด็กชายสุุทธิพล  วงษ์ขันธ์
 
1. นายทวี  ทัดเทียม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงสินใจ  หาสุข
 
1. นางอุสุมา  แฝงพงศ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจียมสูงเนิน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พลอาษา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 1. เด็กหญิงมนัญชยา  ศรีจันทร์แก้ว
 
1. นางสาวอรทัย  ภูมิสิงห์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 1. เด็กชายเสกสรรค์  ผลาเลิศ
 
1. นางสาวนารีนาฏ  สีหานาม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนก่อ 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  พลศรี
 
1. นางลักษณพร  ซูรูน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหว้า 1. เด็กชายอิธิพล  หมั่นสระเกษ
 
1. นายเฉลิมพล  สาธุพันธ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  ลิ้มพราย
 
1. นางวิจิตรา  กระแสกาญจน์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 1. เด็กชายธนากร  นามเวช
 
1. นายสมศรี  วงษ์เย็น
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงถลัชนันท์   วงค์ขันธ์
 
1. นายนิรภัย  บุญประสงค์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวินบึก 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  วงษ์สาคร
2. เด็กหญิงคัดนัมพร  ศรีสุข
3. เด็กหญิงฉัชนี  วงษ์สาคร
4. เด็กหญิงชณธิตา  คำบุญเรือง
5. เด็กหญิงดวงจันทร์  พึ่งป่า
6. เด็กหญิงดวงสำราญ  แก้วสุริยา
7. เด็กหญิงทิพวรรณ  พึ่งป่า
8. เด็กหญิงนกน้อย  วงษ์สาคร
9. เด็กหญิงประภา  แก้วสุริยา
10. เด็กชายปริชาติ  พรานแม่น
11. เด็กชายปารเมศ  ทรายทอง
12. เด็กหญิงพรนภัส  พึ่งป่า
13. เด็กชายพรประสิทธิ์  พึ่งป่า
14. เด็กหญิงพลอยเพชร  พาสุข
15. เด็กหญิงพิชยุทธ  พึ่งป่า
16. เด็กหญิงมานิกา  พึ่งป่า
17. เด็กหญิงรสสุคนธ์  คำบุญเรือง
18. เด็กชายรัฐพล  พึ่งป่า
19. เด็กหญิงลลำดวน  เฟื่องฟ้า
20. เด็กชายวรชัย  พึ่งป่า
21. เด็กหญิงวราภรณ์  ขันใหญ่
22. เด็กชายวัชรปาน  พรานแม่น
23. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พึ่งป่า
24. เด็กหญิงศศิธร  คำบุญเรือง
25. เด็กหญิงสุดาพร  พรมราช
26. เด็กหญิงสุธารส  วันทะวงษ์
27. เด็กชายอนวัฒ  วันทะวงษ์
28. เด็กชายอนิรุตติ์  พึ่งป่า
29. เด็กชายอนุชิต  ชมพู
30. เด็กชายอนุวัตร  พึ่งป่า
31. เด็กหญิงอรทัย  พรานแม่น
32. เด็กหญิงอรุณรัตน์  พึ่งป่า
33. เด็กหญิงอรุณี  พึ่งป่า
34. เด็กหญิงเพียงใจ  แก้วใส
35. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พึ่งดง
 
1. นายนพคุณ  มลีรัตน์
2. นายภาวัช  ทีปเดชทัพพ์
3. นางจิดาภา  ทีปเดชทัพพ์
4. นางพิศมัย  พุทธลา
5. นางสาวสกาวรัตน์  รักษา
6. นางสาวนิถยา  จอกแก้ว
7. นางสาวจิตติพร  มณีภาค
8. นายภัสพงษ์  บุญยัง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ย่อมสระน้อย
2. นางสาวจริยา  บาดี
3. เด็กชายจักรพันธ์ุ  โหง่นแก้ว
4. เด็กหญิงจินตนา  เนตรพงษ์
5. เด็กชายชาคริส  ขอดอนุ
6. เด็กชายฐาปกรณ์  บุญล้อม
7. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  จรลี
8. เด็กหญิงฐิติยา  แก่นทน
9. เด็กชายธนานนท์  แน่นดี
10. เด็กหญิงนภากานต์  ทำดี
11. เด็กหญิงนลินทิพย์  เชือกทอง
12. เด็กหญิงนิตติยา  บัวใหญ่
13. เด็กหญิงนิตยา  บุญคูณ
14. เด็กหญิงปวีณา  จำปาทอง
15. เด็กหญิงพิจิตรา  ชมมาก
16. เด็กชายพุทธจันทร์  อุ่นเสมอ
17. เด็กชายภมร  บุญล้อม
18. เด็กหญิงยุวดี  อาภรณ์ศรี
19. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อ่อนธรรม
20. เด็กชายราเชนท์  พูลทอง
21. เด็กหญิงรุ่งธิดา  สิงห์สี
22. เด็กหญิงวาสนา  เครือสิงห์
23. เด็กชายวุฒิจักร  คณะพันธ์
24. เด็กชายศุภชัย  เหล่าพูลทรัพย์
25. นางสาวสุชาดา  พบสุข
26. เด็กชายสุธารักษ์  พรหมดี
27. เด็กชายอนุชิต  แสนเสาร์
28. เด็กหญิงอรนีย์  สีนานันท์
29. เด็กหญิงอรพรรณ  ทวีเดช
30. เด็กหญิงอังสุมาลี  สว่างอารมณ์
 
1. นายเกรียงไกร  ชูกร
2. นายทวี  ทองสวัสดิ์
3. นายชำนาญ  คำพร
4. นายวีระ  ดุจดา
5. นางจันทร์นภา  ใยเมือง
6. นายนฤดล  สองสี
7. นางสาววราภรณ์  ผาดี
8. นางสาววลินดา  นาคูณ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 1. เด็กหญิงชนิดาภรณ์  กุศลส่ง
2. นายทศพล  ลมดี
3. นางสาวปริญญา  สิงห์แก้ว
4. เด็กชายภูพาน  พิมพิสาร
5. นางสาวภูเวียง  บุญชม
6. เด็กชายวัชรพล  ทองคำ
7. เด็กชายศราวุธ  อ่อนศรี
8. นางสาวอนันธิดา  สุภาพัน
9. นายอุดร  อ่อนศรี
10. นางสาวเขมิกา  ทองคำ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  คำศรี
2. นางอมร  ทองคำ
3. นายประพันธ์  ทองคำ
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงชนากานต์  พิมพ์รัตน์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  พันธ์ศรี
3. เด็กชายทศพล  พระพรหม
4. เด็กชายธีรพัฒน์  ทวีศิลป์
5. เด็กชายธีรภัทร์  เพ็ญพิมพ์
6. เด็กหญิงศศิภา  หงษ์ทอง
7. เด็กชายศักดินนท์  พันธ์ศรี
8. เด็กหญิงสิริยากร  สินเธาว์
9. เด็กชายอดิศักดิ์  พันธ์ศรี
10. เด็กหญิงอนันตญา  แสงบุตร
 
1. นางอรุณวรรัตน์  เหมือดนอก
2. นางสุเพ็ญ  บรรเทา
3. นางนิภาพร  ดวงบุตร
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงชลิดา  คำประภา
2. เด็กหญิงฐิติยา  คำประภา
3. เด็กหญิงธนาพร  จันทร์ตรี
4. เด็กหญิงภาวินี  จันทร์ทรง
5. เด็กหญิงอลิษา  จิตทวี
6. เด็กหญิงอารียา  คำประภา
 
1. นางสาวอภิญญา  ทองคำ
2. นางสาวบานฤดี  บุญคำ
3. นางสาวพูนทรัพย์  พลตื้อ
4. นางมันทนา  ยาทองไชย
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  สุขกล่ำ
2. เด็กหญิงดุษฎี  เวชสาร
3. เด็กหญิงปนัดดา  จำปาหมื่น
4. เด็กหญิงปิยะดา  มีนุ่น
5. เด็กหญิงพรพรรณ  กุก่อง
6. เด็กหญิงฟ้าใส  โขมะพันธ์
7. เด็กหญิงมณีวรรณ  เวชสาร
8. เด็กหญิงสุภัทราวดี  แสงหิน
9. เด็กหญิงอรวรรณ  อุ่นคำ
10. เด็กหญิงเปมิกา  คูณศรี
 
1. นายสมหมาย  ทวีชาติ
2. นางสาววิลาวรรณ  ศรีวัฒนา
3. นางอัธยา  กัญญะลา
4. นายพันธ์ศักดิ์  ธงอาษา
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงชลิดา  คำประภา
2. เด็กหญิงฐิติยา  คำประภา
3. เด็กหญิงธนาพร  จันทร์ตรี
4. เด็กหญิงภาวินี  จันทร์ทรง
5. เด็กหญิงรพีพรรณ  ชินโชติ
6. เด็กหญิงอลิษา  จิตทวี
7. เด็กหญิงอารียา  คำประภา
 
1. นางสาวบานฤดี  บุญคำ
2. นางสาวอภิญญา  ทองคำ
3. นางสาวนิอร  พันธ์อ่อน
4. นางทัศนันท์  คำลือ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เอี่ยมศรี
2. เด็กหญิงมานิตา  ธรรมวงศ์
3. เด็กหญิงยุภา  ขาวเลิศ
4. เด็กหญิงรวิวรรณ  บุญชิด
5. เด็กหญิงรัชนิดา  จาระงับ
6. เด็กหญิงรัตติกาล  ฐิตะสาร
7. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โขมะจิตร
8. เด็กหญิงโสภาพร  พรมดาว
 
1. นางสาวปริยาภัทร  สัมโย
2. นางอุไร  เมืองพิล
3. นางวิไลพร  จาระงับ
4. นางสุมาลัย  วรบุตร
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. เด็กหญิงกนกพร   พลพรม
2. เด็กหญิงจันจิรา  เพ็งจอหอ
3. เด็กชายชาญณรงค์  อุ่นทานนท์
4. เด็กหญิงดารุณี   มิ่งชัย
5. เด็กหญิงปริสรา   แก้วขาว
6. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์   พรมศรี
7. เด็กหญิงวิภาวดี   ทองพูล
8. เด็กหญิงศิริวัลย์   พันธ์เพ็ง
9. เด็กหญิงสิริลักษณ์   พิมพ์ทรัพย์
10. เด็กหญิงอารียา   หล่าสกุล
11. เด็กหญิงอุลัย   สู่บุญ
 
1. นางจิดาภา   สุชิลา
2. นางสุรีย์   ขันธเวช
3. นางพัทธวรรณ   แสงสว่าง
4. นางสาวชนากานต์   ล้ำสัน
5. นางหทัยทิพย์   โอษฐิเวช
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. เด็กหญิงชลธิชา   ขาวฟอง
2. เด็กหญิงณัฐปภา   ขันธเวช
3. เด็กหญิงณัฐพร   แปลงศรี
4. เด็กหญิงดรุณี   พันธุกร
5. เด็กหญิงนันทพร   พันธ์โคตร
6. เด็กหญิงบุษกร   พรมศรี
7. เด็กหญิงพัชรา   สู่บุญ
8. เด็กหญิงลักศณา   แปลงศรี
9. เด็กหญิงศรัญญา    คงดี
10. เด็กหญิงอทิตยา   งามสงวน
 
1. นางประนอม    พิมพกรรณ์
2. นายอัครพล   หาญวิชา
3. นางศิริพร   เนียมไทยสงค์
4. นางสาวกรรณิการ์   คืนดี
5. นายฉันทะ   ขันธเวช
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงปัทมา  พูลงาม
2. เด็กหญิงพัชราพร  สายสมบัติ
3. เด็กชายภานุพงษ์  บุญศรี
4. เด็กชายศราวุฒิ   จันทร์เครือ
5. เด็กชายอภิชัย  โคบุตตรี
 
1. นายประยงค์  ชมภูแสน
2. นางลฎาภา  วามนตรี
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   สิทธิครอง
2. เด็กชายจักรพรรณ   นิคม
 
1. นายสุวรรณวัฒน์   สิริวรรณะกูล
2. นางโศรญา  พันธ์จันทร์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  เนื้ออ่อน
 
1. นางสาวจิรัชยา  สยามล
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ 1. เด็กหญิงศลินดา  ปะกิระเค
 
1. นางสาวนิยดา  ตรงกรณ์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายยงยุทธ์  จงรักษ์
 
1. นางสมหวัง  ประทุมมาศ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายพัชร   พุ่มจันทร์
 
1. นางอุไรวรรณ  บุญจอง
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงพีรดา   สมมาตย์
 
1. นางอุไรวรรณ  บุญจอง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงธิพย์ธัญญา  วิเชียร
 
1. นางสมหวัง  ประทุมมาศ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมใต้ 1. เด็กหญิงกนกพร  แก่นจันทร์
 
1. นางจุไลรักษ์  พันธ์โชติ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่ม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ป้องพิมพ์
 
1. นางกรรณิกา  ซึ่งพรม
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงพุทธมนต์  พรมดี
 
1. นางชนัญญา   เสริมศรี
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุม 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  คำทอง
 
1. นางสาวศิราพร  พาคิด
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิงบาก 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  บุปผาเผ่า
2. เด็กหญิงรจนา  บุญวัง
3. เด็กหญิงวรรณภา  สุขโสม
4. เด็กชายศตวรรษ  วงศ์วรรณ
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วงศ์เขียว
 
1. นางสาวพรพิมล  ตังสกุล
2. นางสาวนพวรรณ  ดวงสินธ์ุ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำก้อม 1. เด็กหญิงนฤมล  ธนะวงศ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  มิ่งมูล
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำก้อม 1. เด็กหญิงกันสุดา  ฝางคำ
 
1. นางสาวสุกัญญา  มิ่งมูล
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวรรณภา  ระดมแก้ว
 
1. นางสาวยุรี  สุโภภาค
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่ม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ป้องพิมพ์
2. เด็กหญิงรัตนประภา  ผิวอ่อน
 
1. นางกรรณิกา  ซึ่งพรม
2. นายบุญยรัตน์  ซึ่งพรม
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงธนภรณ์   โพธิ์สุข
2. เด็กหญิงอติกานต์  นันทพฤกษา
 
1. นางชนัญญา   เสริมศรี
2. นางสาวสิริพรรณ  สมสาร์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดฮี 1. เด็กชายชนะชัย  สายแสน
2. เด็กชายชินวัตร  จันทร์สวัสดิ์
3. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ธรรมสมบัติ
4. เด็กชายรสสุธน  บุญงาม
5. เด็กชายวุฒิชัย  พุ่มจันทร์
6. เด็กชายอนุชา  แสนบรรเทิง
 
1. นางลดาวัลย์  ภู่เจริญ
2. นางชรินทิพย์  ธัญญลักษณ์
3. นางขวัญใจ  บุญคูณ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดฮี 1. เด็กหญิงชนากานต์  ใจรื่น
2. เด็กหญิงชุติมา  พุ่มจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐวรา  กฤษณะสุวรรณ
4. เด็กหญิงพัชรมณี  มิ่งขวัญ
5. เด็กหญิงระพีพัฒน์  จะริตรัมย์
6. เด็กหญิงอรอุษา  บุญสอน
 
1. นายมงคลสวัสดิ์  วงค์เขียว
2. นางสาวสิรินภา   หลงชิน
3. นางจิราพร  พรพนม
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดฮี 1. เด็กชายตมิสา   เรืองรอง
2. เด็กชายถาวร  เหมฬา
3. เด็กชายธนพร  ฉัตรสุวรรณ
4. เด็กชายธวัชชัย  คำเพาะ
5. เด็กชายสิทธิพร  ทองลึม
6. เด็กชายอนันต์  คำเพราะ
7. เด็กชายอนุวัฒน์  สุดสุข
8. เด็กชายเอกลักษณ์  พันธ์ก้อน
 
1. นายสุรชัย  นนทมา
2. นายธีรนัย  ชิณกะธรรม
3. นางปริยานุช  พันธุ์ประสงค์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. นางสาวดรุณี  ศรีนวล
2. เด็กหญิงประภัสสร  กุลบุตร
3. เด็กหญิงประภาพร  ศรีรักษา
4. นางสาวปวีณา  สายโสภา
5. เด็กชายภัทรพล  นาคำ
6. เด็กหญิงวรรณพร  พรมศรี
7. นางสาววิภาพร  กุลบุตร
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จำนงใจ
9. นางสาวอธิตติยา  ไชยโกฏ
10. เด็กหญิงแพรวไพรินทร์  กุลเกตุ
 
1. นายสถิตย์  สมศรี
2. นางวฤทธิ์ชญา  จารัตน์
3. นางสุพรรณษา  สุริยะกมล
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทองเหลา
2. เด็กหญิงจรรยา  สียางนอก
3. เด็กหญิงชลธิชา  น้อยแก้ว
4. เด็กชายธนากร  นามเวช
5. เด็กหญิงนวมน  นามพิมพ์
6. เด็กชายภัทรพงษ์  บุตรอ่อน
7. เด็กหญิงลลิตา  หล้าบุตร
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  กอแก้ว
9. เด็กชายสิทธินันท์  สิงหไชย
10. เด็กหญิงเบญจพร  ดอกพิกุล
 
1. นางวรวดี  สมสิน
2. นางนุชริน  คืนดี
3. นางชัชฎาภรณ์  อินทร์จันทร์ดา
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกลีบผกา  ดาราคำ
2. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ทุมยา
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  สงสะอาด
4. เด็กหญิงมะลิวัลย์  พิมพิเสน
5. เด็กหญิงสุนิตา  หอมผกา
 
1. นางศิวาพร  ดาราคำ
2. นางสาวนันทิยา  สุดตา
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงชญาดา  ทองผาย
2. เด็กชายปฎิภาณ  ชอบเสียง
3. เด็กหญิงวิชิตา  ทองพุ
 
1. นายขจรศักดิ์  จันทวีสุข
2. นางบุญไหล่  จันทวีสุข
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลิน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ไชยนาม
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  เมืองสุวรรณ
3. เด็กหญิงรัศมี  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวศิรินธร์รัตน์  คูณภาค
2. นายอดิศักดิ์  ศุภษร
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทองเหลา
2. เด็กหญิงชลธิชา  น้อยแก้ว
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  กอแก้ว
 
1. นางระเบียบ  กรินรักษ์
2. นางสาวนิราพร  สมสุข
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงณัฐสุภา  กิณามนีย์
2. เด็กหญิงติรพรทิพา  นาดูลย์
3. เด็กหญิงพิจิตรา  พรมดาว
 
1. นางสุนันทา  เวชสาร
2. นางสุอารี  ทองด้วง
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงมัทนาษา   สมชัย
2. เด็กหญิงอาภาภรณ์  สุทธิประภา
 
1. นางปัฐมา  ศรีสวัสดิ์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงพรนภา  ช่วยสุข
2. เด็กหญิงมณีกานต์  ธนูทอง
 
1. นางเพ็ญพิชชา  ภูผากัมปนาท
2. นางอุไร  จันทร์ผาย
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. เด็กชายภัทรพล  นาคำ
2. เด็กหญิงวรรณพร  พรมศรี
 
1. นายสุริยเทพ  ภาเรือง
2. นางสาวศิรินันท์  แสงทอง
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ 1. เด็กชายชนะชัย  วงค์ศรี
2. เด็กชายพีรพล  กิ่งก้าน
 
1. นายนิคม  ดอกเด็น
2. นางถวัลยา  สิทธิโสม
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงธารารัตน์  แพงทรัพย์
2. เด็กหญิงวิลาสินี  โพธิ์งาม
 
1. นางเกษรินทร์  บุตรมาตย์
2. นางรัตนาภรณ์  ไชยเวช
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนก่อ 1. เด็กชายปริวัตร  ห่อไธสง
2. เด็กหญิงเสาวภา  ทองจันทร์
 
1. นางสาวณัฎฐาภรณ์  เทพอาวุธ
2. นางสาวกิติยาพร  เนื้ออ่อน
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุม 1. เด็กหญิงทัศดาว  พุ่มจันทร์
 
1. นายไตรวิวัฒน์  จันทร์จิตร
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กชายภัทรพล  สุดรักษา
 
1. นางจิราวรรณ์  แก้วชิณ
 
154 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กชายจตุภัทร  กัณหา
 
1. นายเพชรมณี  มีบุญ
 
155 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  โกวาฤทธิ์
 
1. นายเพชรมณี  มีบุญ
 
156 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กชายศุภอัชฌา  ยศโสธร
 
1. นายเพชรมณี  มีบุญ
 
157 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายสนธยา  รูปพรม
 
1. นายอานนท์  ผิวเงิน
 
158 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายกฤษกร  คงตางาม
 
1. นายแตง  สุทธิกุล
 
159 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  บุญครอง
 
1. นายเกียรติไทย  กล้าหาญ
 
160 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กชายเชิดศักดิ์  ไชยเหนือ
 
1. นายเพชรมณี  มีบุญ
 
161 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กชายธนชัย  วงษาชัย
 
1. นายเพชรมณี  มีบุญ
 
162 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงจรรยพร  ตาทิพย์
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ดีพร้อม
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  กันภัย
4. เด็กหญิงจุติพร  คำภาค
5. เด็กชายธงชัย  โพธิคาร
6. เด็กชายธนากร  มุระชีวะ
7. เด็กหญิงนภาวัลย์  พรมสาร
8. เด็กหญิงนฤมล  สารีคำ
9. เด็กหญิงนัทลี  ภูมิพล
10. เด็กชายบรรดาศักดิ์  สมจันทรา
11. เด็กหญิงประภัสสร  ทองน้อย
12. เด็กชายปัญญา  สีปัด
13. เด็กชายพงศธร  เพ็งขุนทด
14. เด็กหญิงพัชรี  บัวเขียว
15. เด็กหญิงพิยะดา  แก้วสีทอง
16. เด็กชายพีรภัทร  ฉัตรทอง
17. เด็กหญิงมณฑกา  แสงทอง
18. เด็กหญิงมินตรา  เพ็งยา
19. เด็กหญิงมุกดา  ดวงอินทร์
20. เด็กหญิงรมย์ธีรา  ผาก่ำ
21. เด็กหญิงรุ่งธิดา  ผาสุด
22. เด็กชายสนธยา  รูปพรม
23. เด็กหญิงสมฤทัย  ทรายงาม
24. เด็กชายสิทธิโชค  นพราช
25. เด็กชายสุภกิจ  ไชยพันธ์โท
26. เด็กหญิงอรัญญา  นนทะใส
27. เด็กหญิงอารัชฎา  โสเพ็ง
28. เด็กชายอาสาฬห์  ยาธงไชย
29. เด็กหญิงอินทิรา  ชาตะ
30. นายเรียงชัย  ส่งศรี
 
1. นายอานนท์  ผิวเงิน
2. นางประภาศรี  ผิวเงิน
3. นายเชิดศักดิ์  ทศศะ
4. นายทรงวุฒิ  พินธุกรณ์
5. นางสาวปิยาลักษณ์  ทรัพย์ศิริ
6. นายใจเพชร  พวงพันธ์
7. นายณัฐธัญ  คืนดี
 
163 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงวิไลพร  เนื้ออ่อน
2. เด็กชายเชี่ยวชาญ  ทัดศรี
 
1. นางสุนันทา  เวชสาร
2. นางสุภาวดี  ทัดเทียม
 
164 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกชพรพรรณ  จิตจำรูญ
2. เด็กชายคุณากร  ประเสริฐศิลป
 
1. นางสาวรวีวรรณ  แสนลัง
2. นางธิติพร  หวังผล
 
165 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงวิไลพร  ก้อนหิน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดรุณพันธ์
3. เด็กหญิงเก็บตะวัน  ภัควัน
 
1. นายประยงค์  ชมภูแสน
2. นายเสกสรรค์  บุญศรี
 
166 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1. เด็กชายบัญชา  พรมสะอาด
2. เด็กชายพรศักดิ์  ทองแจ่ม
 
1. นายไวยวิทย์  บุญคำ
2. นายพิทูล  สดสุข
 
167 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำสวัสดิ์
2. นายธนกฤต  แก่นทน
 
1. นายธิติ  บุตรมาตย์
2. นางอุบลศรี  การสูงเนิน
 
168 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม 1. เด็กชายพันธกานต์  สว่างเนตร
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองนุ่ม
 
1. นายพงศ์วิสิษฏ์  กลิ่นแก้ว
2. นายปรีชา  คำหล่อ
 
169 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายพิษณุ  พรสุวรรณ
2. เด็กชายศุภษร  หวังดี
 
1. นายประเทือง  พิบูลย์
2. นายวิทยา  ประทุมศรี
 
170 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงช่อผกา  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงนาสิยา  ศรีบุระ
 
1. นางสุภาวดี  ทัดเทียม
2. นางอารยา  เคลือศิริ
 
171 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญธรรม
2. เด็กหญิงนิศามณี  สิทธิโสม
 
1. นางสุภาวดี  ทัดเทียม
2. นางสาวอารยา  เคลือศิริ
 
172 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชนัญชิญา  ทองทับ
2. เด็กหญิงอภิญญา  ต้นสิน
 
1. นางสาวรวีวรรณ  แสนลัง
2. นางธิติพร  หวังผล
 
173 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กชายทวีศักดิ์  สายสมบัติ
2. เด็กชายปรัญชัย  สายสมบัติ
 
1. นายเพชรมณี  มีบุญ
2. นางนฤเนตร  มีบุญ
 
174 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพือใต้ 1. เด็กชายตฤณภพ  พันภัย
2. เด็กหญิงเบญจมาพร  มาดมุงคุณ
 
1. นางสาววารุณี  สืบผล
2. นางพวงผกา  ไต่วัลย์
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ 1. เด็กชายนัฐพงษ์  สายสมบัติ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปรองดอง
3. เด็กชายเมธา  จำปาแพง
 
1. นายชาคริส  พุทธจักร์
2. นางสาวสุนันทา  ต่อน้อย
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ 1. เด็กชายชัชวาลย์  ยืนสุข
2. เด็กชายยุทธนันท์  หวังบุญ
3. เด็กชายเกียรติตะวัน  ทานนท์นอก
 
1. นายชาคริส  พุทธจักร์
2. นางสาวสุนันทา  ต่อน้อย
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแถบ 1. เด็กชายถนอม  จันเสน
2. เด็กชายถิรวัฒน์  คุสิตา
3. เด็กชายวีระ  ประกอบสัตย์
 
1. นายเรืองศักดิ์  ชมภูโคตร
2. นางสาวสกุลรัตน์  ใสเนตร
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สมจันทร์
2. เด็กชายต่อศักดิ์  ลีลา
3. เด็กชายอนุพันธ์  แก่นทน
 
1. นางเอื้อพันธ์  ค่อนสะอาด
2. นายวิจิตร  ชมภูบุตร
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งกอก 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ประกอบแก้ว
2. เด็กหญิงพนิดา  ต้นโต
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีมุงคุณ
 
1. นางนงเยาว์  ศรีพรหม
2. นางสาวหนูน้อม  พันตรา
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 1. เด็กหญิงงามเพ็ญ  พรทิพย์
2. เด็กหญิงจันจิรา  กอคูณ
3. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  สายสมบัติ
 
1. นางรัชนี  ศรีวันดี
2. นางจินตนา  ฉัตรสุวรรณ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กหญิงทัศนีย์  แสงวงศ์
2. เด็กหญิงนลินนิภา  สมเสนาะ
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทาสมบูรณ์
4. เด็กหญิงพิมพ์นิภัทร  เนากูด
5. เด็กหญิงมะลิวัลย์  สินชุม
6. เด็กหญิงมุทิตา  มาคำ
 
1. นางปนัดดา  บัวตูม
2. นายประพล  บัวตูม
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ดรุณพันธ์
2. นายดนัย  ชาวตระการ
3. เด็กหญิงอดุณี  พรเพชร
4. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  โพธิ์งาม
5. เด็กชายอภิสิทธฺ์  ไชยนอก
6. เด็กหญิงอรชร  วิชัย
 
1. นางสาวพิมพาภรณ์  ไชยสัตย์
2. นางเครือพัน  บุญเกลี้ยง
3. นางกนกพร  แสนสิงห์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  อินมี
2. เด็กหญิงสุนันทา  พิมพ์วงษ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สายสิทธิ์
 
1. นางพเยาว์  ชัยรัตน์
2. นางสาวสายสุดา  ป้องสุข
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูหล่น 1. เด็กชายธีระนันท์  สารภี
2. เด็กชายพีรพล  แก่นทอง
3. เด็กชายวิสัยทัศน์  สุขสาน
 
1. นางอรทัย  จันทร์สอน
2. นางสาวพรวิไล   ไชยกรณ์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ภา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  พิลาบุตร
3. เด็กหญิงวิสุดา  แก้วกอง
 
1. นายควง  ปุยดา
2. นางวิไลศิลป์  แสนทวีสุข
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ 1. เด็กหญิงปัทมา  บุญสุข
2. เด็กหญิงปาลิตา  สุขศรี
3. เด็กหญิงเกตุสุดา  แม่นดี
 
1. นายวิจิตร  ชมภูบุตร
2. นางเอื้อพันธ์  ค่อนสะอาด
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สุภโกศ,
2. เด็กหญิงวิสุดา  แก้วกอง
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  เรืองสา
 
1. นางวิไลศิลป์  แสนทวีสุข
2. นางวัลรีย์  ทองเต็ม
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 1. เด็กหญิงนภา  ชาตะพันธ์
2. เด็กหญิงสุพพัตรา  ไชยมูล
3. เด็กหญิงอภิษฏา   ทนงค์
 
1. นางวิจิตราพร  คำสิงห์
2. นายพิสรรค์  ธงชัย
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคาย 1. เด็กหญิงปนัดดา  คงเจริญ
2. เด็กหญิงลลนา  ทอนทอง
3. เด็กหญิงอรทิพย์  คำอินทร์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ชาคำไฮ
2. นายเสรี  เจริญราช
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  โพธิ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงภัทริญา  เดชคำภู
3. เด็กหญิงรัตนทิพย์  แสนทวีสุข
 
1. นางสุทธิลักษณ์  อนันตกาล
2. นางกมลวรรณ  คูณมี
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงนาตาชา  สำเภา
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงเมธาวี  จันทร์เต็ม
 
1. นางพิศมัย  จันทวีสุข
2. นางสาวชนันท์ธรณ์  สมจันทร์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มั่นการ
2. เด็กหญิงศิริยาภา  กองแก้ว
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ยงค์วิสัย
 
1. นางรำไพ  ดุจดา
2. นางสาวปิยนุช  ผาสุขนิตย์
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมใต้ 1. เด็กหญิงกุลนิภา  ประเสริฐสิน
2. เด็กหญิงพิยดา  ลาโภตะมะ
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  บุญวัง
 
1. นางนิยม  ทองทับ
2. นางอัมพร  คำมา
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. เด็กหญิงกฤติยานันท์   ดวงศรี
2. เด็กหญิงดอกฝ้าย   บุญส่ง
3. เด็กหญิงปิยดา  เทียนแก้ว
 
1. นายศิวะพงศ์   ใจดี
2. นางหทัยทิพย์   โอษฐิเวช
 
195 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุม 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เต็มดี
 
1. นางประวีณา  บุญทวี
 
196 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ   นาจารย์
2. เด็กหญิงรุจินันท์  จำปาขาว
3. เด็กชายเจษฏา   สมาจารย์
 
1. นางสาวศุภรักษ์   ฮามคำไฮ
2. นางสาวธีรนุช   เครือพยักฆ์
 
197 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงพรรณชนิดา  คูณคำ
2. เด็กหญิงพิชชาภา  สุวรรณะ
3. เด็กหญิงสิริญาภรณ์  ธนูทอง
 
1. นางจันดี  บาอินทร์
 
198 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ 1. เด็กชายถิรพล  คำสุนีย์
 
1. นางมณีวรรณ  เผ่าภูรี
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงอารยา  คำส่าง
 
1. นางสาวธาดารัตน์  กรุณา
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายจักรพงษ์  ศรีจันดา
 
1. นางอนอนงค์  บุญสุข
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ใต้ 1. เด็กชายธราเทพ  แย้มยิื้ม
 
1. นางสาวอาทิตยา  วงษ์วรรณ
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหว้า 1. เด็กหญิงสุตภาวี  จำปานาค
 
1. นางณภาภัช  แสนบุญเรือง
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 1. เด็กชายชาญชัย  โทจันทร์
 
1. นางวัชนี  ตาลผาด
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลี 1. เด็กหญิงวรรณลี  ราชเจริญ
 
1. นางอุไรวรรณ  จันดารัตน์
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงสมจิตร  แสงอินตา
 
1. นางสาวสิมมะลี  พิมพกรรณ์
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 1. เด็กหญิงพอหทัย  แสนทวีสุข
 
1. นางนวลละออง  คล้ายยา
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 1. เด็กชายจักรวัฒน์  ทวีแสง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  พืชหมอ
3. เด็กชายประวิทย์  ทวีแสง
 
1. นางสาวปริยาภัทร  สัมโย
2. นางอุไร  เมืองพิล
 
208 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงปัตตา  เถาว์ทอง
2. เด็กชายเด็กชายศราวุฒิ   ใจคง
 
1. นายชัยปรุฬ  แก้วแสน
2. นางสาวภัทรวดี  ทิพทุรักษ์
 
209 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทัย 1. เด็กชายธวัชชัย  แสนทวีสุข
2. เด็กชายยิ่งยง  พงษ์สุวรรณ
 
1. นางนิภาพร  บุญจำเนียร
2. นางอุราตรี  พลาศรี
 
210 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งกอก 1. เด็กชายชาญชาย  คำสอ
2. เด็กหญิงสุนันธิดา  ชมภูโคตร
 
1. นางเปรมกมล  ละอองแก้ว
2. นางสาวน้ำทิพย์  ชาตรี
 
211 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลี 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  ผลงาม
2. เด็กหญิงรุจิตรา  เหรียญทอง
 
1. นางจินดา   งามเถื่อน
2. นางสาวสุวรรณา   แสนทวีสุข
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงอารยา  กรมเมือง
 
1. นางเพ็ญพิชชา  ภูผากัมปนาท
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 1. เด็กหญิงอนุธิดา  พิมพกรรณ์
 
1. นางสาวปริยาภัทร  สัมโย
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลี 1. เด็กหญิงวิภา  พวงเงิน
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ฝาคำ
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยอดดอนชี 1. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ราษฎร์
 
1. นางสุพัตรา  พรรณวงศ์
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 1. เด็กหญิงกุญธิดา  สร้อยคำ
 
1. นางมยุริญ  สวัสดิ์มงคล
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 1. เด็กหญิงบังอร  พันธิ์โพธิ์
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  วงศ์ศรี
3. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ฐิตะสาร
4. เด็กหญิงอนุธิดา  พิมพกรรณ์
5. เด็กหญิงอริยา  สวัสดิพงษ์
6. เด็กหญิงอัจฉรา  พาสุข
7. เด็กหญิงอุบลวรรณ  มากเงิน
 
1. นางสาวปริยาภัทร  สัมโย
2. นางเปรมฤดี  ดอกเด็น
3. นางอุไร  เมืองพิล
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กชายชาตรี  วงษาชัย
 
1. นายเด่นชัย  พันธ์ใย
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายวราวุธ  พันธ์เพ็ง
 
1. นายวิสุทธิ์  ทองเต็ม
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. เด็กชายสัมฤทธิ์   พลาศรี
 
1. นางประนอม   พิมพกรรณ์
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. เด็กชายศิริมงคล   ดวงศรี
 
1. นางประนอม   พิมพกรรณ์
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 1. เด็กหญิงพรปริญญา  แสวงทรัพย์
 
1. นางมณีจันทร์  ศรีบุระ
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลิน 1. เด็กหญิงสุนิสา  นาลาด
 
1. นายสุทวิท  สายรอด
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 1. เด็กชายไมตรี  กล่องแก้ว
 
1. นางวัชนี  ตาลผาด
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงวิกานดา  คงมาก
 
1. นางแสงดาว  ประพรม
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายศุภวัตน์  บุตรสุวรรณ์
 
1. นายชัยปรุฬ  แก้วแสน
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหว้า 1. เด็กชายทศพล  สุโภภาค
 
1. นายชัยชัฏ  บุญสิทธิ์
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงพัฒพิมล  จันทร์อ่อน
2. เด็กหญิงสมจิตร  แสงอินตา
3. เด็กหญิงสุวิตา  ภูคำ
 
1. นางวัลรีย์  ทองเต็ม
2. นางสาวสิมมะลี  พิมพกรรณ์
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งกอก 1. เด็กหญิงวิยะดา  เสมอศิลป์
2. เด็กหญิงอภิชญา  ชอบเสียง
3. เด็กชายโจเซฟ  วินเซนท์
 
1. นางฉวีวรรณ  บุญปอง
2. นางสาวอุรวี  จิตตะธรรมะ
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทัย 1. เด็กชายธนพล  ดรน้อย
2. เด็กชายนันทวัฒน์  สัมพันธวงศ์
3. เด็กชายสุทธิพงศ์  จิตธรรม
 
1. นางนิภาพร  บุญจำเนียร
2. นางสาวมุกดา  เสาธง
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งกอก 1. เด็กชายวิรัช  เกตุวัตร
2. เด็กชายอมรเทพ  บางเหลือ
3. เด็กชายเทพสุริยา  อินทราชา
 
1. นางนงค์ลักษณ์  สอแสง
2. นางฉวีวรรณ  บุญปอง
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 1. เด็กหญิงปิยดา  พิมพกรรณ์
2. เด็กชายเสกสรร  ภูมิแสง
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เต็มเสมอ
 
1. นางสาวปริยาภัทร  สัมโย
2. นางเปรมฤดี  ดอกเด็น
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายชินกฤต  ศรีโสดา
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  วงศ์ภูธร
 
1. นายอรรถสิทธิ์   พรรคพล
2. นางพิมพ์วลัญช์  พรรคพล
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงเมธาวดี  แย้มด้วง
 
1. นายสุบรรณ์  เขียวสะอาด
2. นางกนกพร  สุ่มสมบัติ
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะไห 1. เด็กชายอนุชา   ผาดี
2. เด็กชายอุทิศ  ดอนใหญ่
 
1. นางสาวชยานันต์   เมฆลอย
2. นายวิสันต์   ทองล้วน
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กชายชัยภัทร  อ้วนถาวร
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ชัยสงค์
3. เด็กชายเจนวิทย์  พิมพ์อาภรณ์
 
1. นางสาวจีระนันท์  กอกษัตริย์
2. นางจีรวัฒน์  สุพลไร่
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงโคน 1. เด็กหญิงสุภารักษ์  เจริญชัย
2. เด็กชายอนันต์  สุภาพ
3. เด็กชายอาทิตย์  พูลผล
 
1. นางสมปอง  เดชคำภู
2. นายประยุกต์  สุทธิกุล