งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ป.5 ไม่กำหนดช่วงชั้น 822
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 4อ่างหิน 1. เด็กชายเสฎฐพงศ์    เหลากลม
1. นางอัญชลีภรณ์    สายสมบัติ
2 โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง 5หนองบัวฮี 1. เด็กหญิงณัฐพร    สายสี
1. นายรุ่งทิวา    ทองรอง
3 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 8ศรีเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงเมย์ทินี    กุลวงศ์
1. นางจันทร์เพ็ญ    กาลพัฒน์
4 โรงเรียนบ้านจันทัย 9โนนม่วงโนนจิก 1. เด็กหญิงวรัญญา    วามะเกตุ
1. นางนิภาพร    บุญจำเนียร
5 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 10ภูหล่นผาหลวง 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา    เหล่าบุตรศรี
1. นายชัชวาลย์    พนมเขต
6 โรงเรียนบ้านคำหว้า 11ตาลสุม 1. เด็กชายเจนณรงค์    ใจแก้ว
1. นางอนัญญาภรณ์    ลำต้น
7 โรงเรียนบ้านคำไหล 7คำไหลดอนใหญ่ 1. เด็กชายอัมรินทร์    ทองเหลือง
1. นายมนตรี    ฐิตะสาร
8 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 12จิกเทิง 1. เด็กชายธีรภัทร    พันธู์เพ็ง
1. นายศิริพงษ์    ศรีหะนันท์
9 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 13หนามแท่ง 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์    วันทาวงศ์
1. นายดำรง    คนฉลาด
10 โรงเรียนบ้านดงแถบ 14ผาแต้ม 1. เด็กหญิงชุติมา    เจียระนัย
1. นางกษมา    บุตรวัน
11 โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร เทศบาล 1. เด็กชายเฉลิมภัทร    เฉลิมศรี
1. นายณัฐกิตติ์    เฉลิมศรี
12 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1พิบูลกุดชมภู 1. เด็กหญิงสุพิชญา    โมขศักดิ์
1. นายไขแสง    พันธุ์โชติ
13 โรงเรียนบ้านด่าน 15โขงเจียม 1. เด็กชายธนาธิป    เอื้อศิวะกุล
1. นางนางลักขณา    จงจินากูล
14 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 16คันไร่ฝางคำ 1. เด็กหญิงภคนันท์    สมเพราะ
1. นางณฐิตา    ศรีสุทธา
15 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 18ช่องเม็ก โนนก่อ 1. เด็กชายธนชิต    ทองเจริญ
1. นางสาวกัลญา    บัวจันทร์
16 โรงเรียนบ้านคันเปือย 17สิรินธร 1. เด็กชายคันธารัตน์    สิงห์แรง
1. นายบุญตา    จูมทอง
17 โรงเรียนบ้านโนนข่า-โนนยาง 2โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล 1. เด็กหญิงอลิษา    บุญเรือง
1. นางนันทกา    แสนทวีสุข
18 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ 6ไร่ใต้ 1. เด็กหญิงศุภิสรา    เจือจันทร์
1. นายอรรณพ    พ่วงพี
19 โรงเรียนบ้านห้วยแดง 3ดอนจิก 1. เด็กชายเนติพงษ์    ป้องงาม
1. นางสุภาวดี    โชติสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................