งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ป.4 ไม่กำหนดช่วงชั้น 821
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแขมใต้ 4อ่างหิน 1. เด็กหญิงทอฝัน    จันทรสมาน
1. นางสาวพิชชาพร    นิตรักษ์
2 โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง 5หนองบัวฮี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    แวดระเว
1. นายธีระพงษ์    ธุศรีวรรณ
3 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 8ศรีเมืองใหม่ 1. เด็กชายภูริ    ชาริชา
1. นายชัยวิพัฒน์    แผ้วพลสง
4 โรงเรียนบ้านจันทัย 9โนนม่วงโนนจิก 1. เด็กหญิงนันทิดา    จันทมาศ
1. นางนิภาพร    บุญจำเนียร
5 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 7คำไหลดอนใหญ่ 1. เด็กชายดัษกร    ล่ำสัน
1. นายวิทยา    เจียรนัย
6 โรงเรียนบ้านโนน 10ภูหล่นผาหลวง 1. เด็กชายธวัชชัย    อินทบุดดา
1. นายธีระยุทธ    อาจธะขันธ์
7 โรงเรียนบ้านดอนพันชาด 11ตาลสุม 1. เด็กหญิงยุวดี    แสนทวีสุข
1. นายอุทัย    ชุมรัตน์
8 โรงเรียนบ้านคำเตย 12จิกเทิง 1. เด็กหญิงอรอิริยา    สุภะโกศล
1. นายสุริยพงษ์    สมเสนาะ
9 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 13หนามแท่ง 1. เด็กหญิงสิราวรรณ    ผดุงพล
1. นางสาวอุไรวรรณ    ดาด้วง
10 โรงเรียนบ้านดงแถบ 14ผาแต้ม 1. เด็กหญิงอิสราภรณ์    ชูเลิศ
1. นางกษมา    บุตรวัน
11 โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร เทศบาล 1. เด็กชายเจษฎา    เพียรทอง
1. นายณัฐกิตติ์    เฉลิมศรี
12 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1พิบูลกุดชมภู 1. เด็กชายโกสิทชภัฎ    สิงห์ไชย
1. นางนีรนุช    เชื้อโชติ
13 โรงเรียนบ้านด่าน 15โขงเจียม 1. เด็กหญิงขวัญชนก    พานอ่อน
1. นางสาวอารีลักษณ์    ชื่นชม
14 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี 16คันไร่ฝางคำ 1. เด็กหญิงพนิดา    จันทร์พันธ์
1. นายสุรทิน    แสงทอง
15 โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง 18ช่องเม็ก โนนก่อ 1. เด็กหญิงธัญช์ญสินี    พงศ์กฤตธนชาติ
1. นายมีชัย    บุญสนอง
16 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 17สิรินธร 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ป้องแหวน
1. นางสาวณปภัช    ลาโพธิ์
17 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 2โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล 1. เด็กหญิงวรนุช    สีเทา
1. นางลัดดาวัลย์    สายแวว
18 โรงเรียนบ้านวังแคน 6ไร่ใต้ 1. เด็กหญิงณัชกานต์    อุ่นทรัพย์
1. นายประเชิญ    คำผล
19 โรงเรียนบ้านห้วยแดง 3ดอนจิก 1. เด็กหญิงมยุรี    จันทร์สุข
1. นางสุภาวดี    โชติสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................