งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ป.2 ไม่กำหนดช่วงชั้น 820
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 4อ่างหิน 1. เด็กชายเอกพงษ์    บุญอาจ
1. นายบัณฑิต    จันทร์ส่อง
2 โรงเรียนบ้านเม็ก 5หนองบัวฮี 1. เด็กหญิงศรินญา    สายสมบัติ
1. นางธไนศวรรย์    แพงคำฮัก
3 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 7คำไหลดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงกัลยาณี    บำรุงศิลป์
1. นางทิพย์สุดา    ลุกลาม
4 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 8ศรีเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงประภัสสร    หอมเฮ้า
1. นางทัศนีย์    พลเหลา
5 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 9โนนม่วงโนนจิก 1. เด็กหญิงปณิตา    พินธุโท
1. นางบุญส่ง    ศรัทธาพันธ์
6 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 10ภูหล่นผาหลวง 1. เด็กหญิงบุญยานุช    วงศ์พันธ์
1. นางสาวดอกอ้อ    ศุภษร
7 โรงเรียนบ้านแก่งกบ 11ตาลสุม 1. เด็กชายพัทธนันท์    คำปุย
1. นางจุไรรัตน์    แดงงาม
8 โรงเรียนบ้านนาคาย 12จิกเทิง 1. เด็กหญิงวรรณวี    ทองดี
1. นางสาวอาณา    สุดชาดา
9 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 13หนามแท่ง 1. เด็กหญิงปุณนิศา    คงทน
1. นางสาวพัสตร์    คูณภาค
10 โรงเรียนบ้านบะไห 14ผาแต้ม 1. เด็กชายคุณานนท์    พิมพ์ทรัพย์
1. นางวัฒนี    ทองล้วน
11 โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร เทศบาล 1. เด็กชายศุภวิชญ์    เรืองอนันต์
1. นายนิติ    จันทร์จำปา
12 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1พิบูลกุดชมภู 1. เด็กหญิงเบญญาภา    โลแก้ว
1. นางศิริมา    เสริมศรี
13 โรงเรียนบ้านด่าน 15โขงเจียม 1. เด็กชายณรงค์กรณ์    พาสุข
1. นางสาววันเพ็ญ    เสือคำ
14 โรงเรียนบ้านคำก้อม 16คันไร่ฝางคำ 1. เด็กชายวุฒิพร    เกตุจันทร์
1. นายสมศักดิ์    ศรีพราย
15 โรงเรียนบ้านโนนก่อ 18ช่องเม็ก โนนก่อ 1. เด็กหญิงปนัดดา    จันทะเกษ
1. นางพิทยาภรณ์    ดำเนิน
16 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 17สิรินธร 1. เด็กชายปรีชา    พูลผล
1. นางเพ็ญศรี    อุ่นวงศ์
17 โรงเรียนบ้านนาหว้า 2โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    สมชัย
1. นางสมบูรณ์    ธานี
18 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 6ไร่ใต้ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ยุติรักษ์
1. นางสมพิศ    ประทาน
19 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 3ดอนจิก 1. เด็กชายอาทิตตพงษ์    เสาแก้ว
1. นางสาวอารีรัตน์    ลาภเย็น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................