งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ป.1 ไม่กำหนดช่วงชั้น 819
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 4อ่างหิน 1. เด็กหญิงพรพิมล    บุญเทาว์
1. นายสะอาด    พูลมาศ
2 โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง 5หนองบัวฮี 1. เด็กหญิงเปรมปรียา    พวงแก้ว
1. นางสุทธิยา    เพ็ชรสีม่วง
3 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 7คำไหลดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ    นาหมื่น
1. นางจิรสุดา    กิ่งจันทร์
4 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 8ศรีเมืองใหม่ 1. เด็กชายนิศภณ    คูณพันธ์
1. นางอัญชนา    จันทวีศิริรัตน์
5 โรงเรียนบ้านจันทัย 9โนนม่วงโนนจิก 1. เด็กหญิงเกวลิน    คูณสุข
1. นางสาวมุกดา    เสาธง
6 โรงเรียนบ้านภูหล่น 10ภูหล่นผาหลวง 1. เด็กชายอโณทัย    เนื้ออ่อน
1. นางศิริวิมล    วงศา
7 โรงเรียนบ้านแก่งกบ 11ตาลสุม 1. เด็กหญิงอริญชยา    แก่นท้าว
1. นางอาภาพร    ประเสริฐสุข
8 โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม 12จิกเทิง 1. เด็กหญิงวริศรา    สนธิเณร
1. นางเยาว์    วงศ์คำ
9 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 13หนามแท่ง 1. เด็กหญิงวาสนา    แก้วสาลี
1. นางสาวสุภาพร    เมืองซอง
10 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 14ผาแต้ม 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    บัวคำ
1. นางสาวศรีวาสนา    ศรีชื่น
11 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1พิบูลกุดชมภู 1. เด็กหญิงณัฏฐกัญญา    แสนทวีสุข
1. นางยุพินพร    นนท์ศิริ
12 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี 16คันไร่ฝางคำ 1. เด็กชายนนท์ระวี    เสาหิน
1. นางประพิศ    ญาวงศ์
13 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 18ช่องเม็ก โนนก่อ 1. เด็กหญิงธี    บุทวงศ์
1. นางนันทา    จันทรคาต
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 17สิรินธร 1. เด็กหญิงอนามฤณ    ทรายทอง
1. นางกฤษณา    วงค์วิเศษ
15 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 15โขงเจียม 1. เด็กชายปัฐพี    แสงหิรัญ
1. นางวิไลลักษณ์    บุญส่ง
16 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 2โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล 1. เด็กชายกรวิทย์    สายมงคล
1. นางสมใจ    ชนะภัย
17 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 6ไร่ใต้ 1. เด็กหญิงศรีประภา    จันทร์ชะนะ
1. นางวิไลวรรณ    จันทร์สอน
18 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 3ดอนจิก 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์    ปิ่นสกุล
1. นางสาวพิณสุรางค์    แสนทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................