งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 721
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 8ศรีเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงลลิตา    สายรุ้ง
1. นายปฐวี    พลบุญ
2 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 7คำไหลดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงภาวิตรี    ภะวัง
1. นางทิพวรรณ    มูลราช
3 โรงเรียนบ้านสำโรง 11ตาลสุม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    กิ่งจันทร์
1. นางอนัญชนา    ปลุกใจ
4 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 12จิกเทิง 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์    บ่อจันลา
1. นายกิติคุณ    จตุรภัทรวงศ์
5 โรงเรียนบ้านนาบัว 14ผาแต้ม 1. เด็กหญิงณัฐสิมา    นางวงค์
1. นางสาววาสนา    คงเจริญ
6 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 4อ่างหิน 1. เด็กหญิงอาทิตยา    แก่นทน
1. นางสาวสิริวรรณ    มานุช
7 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1พิบูลกุดชมภู 1. เด็กชายพรชัย    ฝางคำ
1. นางจรูญพร    ภาเรือง
8 โรงเรียนบ้านคำก้อม 16คันไร่ฝางคำ 1. เด็กชายวนัส    แสนทวีสุข
1. นางสาวธนพร    บัดราช
9 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 18ช่องเม็ก โนนก่อ 1. เด็กหญิงชนิษฐา    เกษอุดม
1. นายอรรถพล    สาระวงศ์
10 โรงเรียนบ้านนาจาน 2โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล 1. เด็กหญิงชนิดาพร    สุดโคตร
1. นายกฤษณะ    แสนทอง
11 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 3ดอนจิก 1. เด็กหญิงจิราภา    แสงอินตา
1. นางสิริมณี    ก้อนทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................