งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 711
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านนาชุม 4อ่างหิน 1. เด็กชายสุทธิพงษ์    กรรมจันทร์
2. เด็กหญิงพรพิมล    สีสด
3. เด็กหญิงทัศดาว    พุ่มจันทร์
1. นางวัชรินทร    ตันติศิรินทร์
2. นายไตรวิวัฒน์    จันทร์จิตร
2 โรงเรียนบ้านหนองกุง 12จิกเทิง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    จันทร์ภา
2. เด็กหญิงมณีจันทร์    มามาก
3. เด็กหญิงมณีรัตน์    แก้วกัญญา
1. นายสมาน    ดุจดา
3 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ 14ผาแต้ม 1. เด็กชายธราดล    โคตรเมือง
2. เด็กหญิงพรพรรณ    มิ่งคำ
3. เด็กหญิงรจนา    คำมั่น
1. นายบุญนับพัน    สมบัตินันท์
2. นางผกามาศ    นารัตน์
4 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 7คำไหลดอนใหญ่ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    แปลงศรี
2. เด็กหญิงสุพินญา    ประสพสุข
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์    บุญเหลา
1. นายชำนาญ    ทองด้วง
2. นางสุอารี    ทองด้วง
5 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ 1พิบูลกุดชมภู 1. เด็กหญิงเนตรนภา    ธรรมนาม
2. เด็กหญิงอนุชิดา    แม่นดี
3. เด็กหญิงกชกร    ฝอยทอง
1. นางสาวมณีนุช    ศรีระษา
2. นางสมถวิล    แฝงลาภ
6 โรงเรียนบ้านพลาญชัย 18ช่องเม็ก โนนก่อ 1. เด็กหญิงนฤมล    แสงกระจ่าง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    ทองนก
3. เด็กหญิงพินิจนันท์    บุญหล้า
1. นายธีระวัฒน์    จันทะนาด
2. นางสาวลลิตวดี    บุญแซม
7 โรงเรียนบ้านนกเต็น 3ดอนจิก 1. นางสาวพิชชาพร    จันสุพรม
2. นางสาวจันทรวดี    เรือนฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา    แสนทวีสุข
1. นางลัดดาวรรณ    พรทิพย์
2. นางสาวสุดารัตน์    บัวรักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................