งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 710
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านนาชุม 4อ่างหิน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ทองแจ่ม
2. เด็กหญิงประวีณา    สายสี
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    อุปถัมภ์
1. นางวัชรินทร    ตันติศิรินทร์
2. นายไตรวิวัฒน์    จันทร์จิตร
2 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 8ศรีเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงพรนับพัน    โอษฐิเวช
2. เด็กหญิงพรชิตา    ศรีโกศล
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    ทาระ
1. นางสาวธันยนันท์    ใจดี
2. นางสาวสมจิตร    ศุภษร
3 โรงเรียนบ้านสิม 10ภูหล่นผาหลวง 1. เด็กหญิงนงคราญ    ม้วนทอง
2. เด็กหญิงอริสรา    กล่อมดี
3. เด็กหญิงนันทิญา    ทองเทพ
1. นางสาวระวีวรณ    ปัฐพี
2. นางสาวศิริพร    ผาจันทร์
4 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 11ตาลสุม 1. เด็กหญิงณิชา    วิชัยรัตน์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    หาริวร
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ    ทองเก้า
1. นายกฤษกร    บุญญาพฤกเศรษฐ
2. นายสมอน    แสนทวีสุข
5 โรงเรียนบ้านหนองกุง 12จิกเทิง 1. เด็กหญิงสุธิดา    บุดดี
2. เด็กหญิงฐิติกานต์    มามาก
3. เด็กหญิงปัฐยาวัต    แสงทอง
1. นางวัลรีย์    ทองเต็ม
2. นางวัลรีย์    ทองเต็ม
3. นายวิสุทธิ์    ทองเต็ม
6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 14ผาแต้ม 1. เด็กหญิงรุจิรดา    วังชนะ
2. เด็กหญิงน้ำฝน    โยธาราช
3. เด็กหญิงวรฤทัยพร    ดวงชัย
1. นายรังสรรค์    ภูทอง
2. นางสาวสุธาสีนี    บุญปรุง
7 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 7คำไหลดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ประทุมเทพ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ    กิ่งมั่น
3. เด็กหญิงกนกพร    โถนะวัลย์
1. นางสาวนิวาส    สิทธิโสม
2. นายพีรศักดิ์    ศิริพัฒนทรัพย์
8 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1พิบูลกุดชมภู 1. เด็กหญิงศุภิสรา    ศิวะนาวิน
2. เด็กหญิงจันจิรา    วงศ์คำพันธ์
3. เด็กชายถิรวัฒน์    บัวงาม
1. นางสุภาวดี    เสระทอง
2. นางสาวหฤทัย    สาระสิทธ์
9 โรงเรียนบ้านด่าน 15โขงเจียม 1. เด็กหญิงอัจฉริยา    เรืองดำ
2. เด็กหญิงชิษณิชา    บุตรวงศ์
3. เด็กชายมนต์มนัส    ศรีแสวง
1. นางลักขณา    จงจินากูล
2. นางสาวอารีลักษณ์    ชื่นชม
10 โรงเรียนบ้านพลาญชัย 18ช่องเม็ก โนนก่อ 1. เด็กหญิงมณิชญา    ยั่งยืน
2. เด็กหญิงเบญมาศ    กันตัด
3. เด็กหญิงพัชรี    สายสมบัติ
1. นางสาวลลิตวดี    บุญแซม
2. นายอภิชาติ    วงศ์ด้วง
11 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ 6ไร่ใต้ 1. เด็กชายอนุชิต    ทาระสาร
2. เด็กหญิงธนพร    ชัยราช
3. เด็กหญิงอริสรา    นวนเงิน
1. นายอรรณพ    พ่วงพี
12 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 3ดอนจิก 1. เด็กหญิงนิศาชล    พรหมดี
2. เด็กหญิงอัจฉริยา    ปะราวะถัง
3. เด็กหญิงพิทยารัตน์    มั่นทน
1. นางจันทร์นภา    ใยเมือง
2. นางนงเยาว์    ทัดเทียม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................