งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 313
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านนาชุม 4อ่างหิน 1. เด็กหญิงสุภาวดี    ก้อนสุวรรณ
2. เด็กหญิงไพลิน    พุทธรักษา
3. เด็กหญิงนัทฐภรณ์    สมนา
1. นายพรชัย    จันทร์จิตร
2. นางวัชรินทร    ตัณติศิรินทร์
2 โรงเรียนบ้านชาดฮี 5หนองบัวฮี 1. เด็กชายณัฐพงษ์    แสนคำ
2. เด็กชายกฤษณะ    มณีพิมพ์
3. เด็กชายธีรภัทร    ศรียศ
1. นางสาวธิดารัตน์    อาจหาญ
2. นางพรทิพย์    พันธุ์ดี
3 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 8ศรีเมืองใหม่ 1. เด็กชายวันเฉลิม    รางเงิน
2. เด็กชายเสรี    วงศ์กระโซ่
3. เด็กชายอภิรักษ์    ประทุมทอง
1. นางจิราวรรณ์    แก้วชิณ
2. นางอุไร    จันทร์ผาย
4 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 7คำไหลดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงอัญชนา    สวัสดิพงษ์
2. เด็กชายวันชัย    ศรีทา
3. เด็กชายธนูชัย    น้อยเรือง
1. นายมรกต    ศรีทา
2. นายมหรรณพ    ศรีทา
5 โรงเรียนบ้านสำโรง 11ตาลสุม 1. เด็กชายวีรเมธ    ปัดภัย
2. เด็กชายพรธนาทัศ    อาจารีย์
3. เด็กชายสุเมธี    วิเศษสิงห์
1. นายปุญชรัศมิ์    แผ้วพูลสวัสดิ์
2. นางอนัญชนา    ปลุกใจ
6 โรงเรียนบ้านหนองกุง 12จิกเทิง 1. เด็กชายพนาดร    แสวงสิน
2. เด็กชายอัครชัย    ป้องงาม
3. เด็กชายนิยม    วงศ์คำตา
1. นายวิสุทธิ์    ทองเต็ม
2. นางสาววิไลศิลป์    แสนทวีสุข
7 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 14ผาแต้ม 1. เด็กชายพรพิเชษ    สุวรรณบุปผา
2. เด็กชายกรวิทย์    วรรณประภา
3. เด็กชายโชคทวี    บุญส่ง
1. นางพวงพยอม    ภูทอง
2. นางมณีฉาย    ยั่งยืน
8 โรงเรียนบ้านคำก้อม 16คันไร่ฝางคำ 1. เด็กชายวนัส    แสนทวีสุข
2. เด็กชายเอกชัย    สายแวว
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    เชื้อโชติ
1. นางธนพร    บัดราช
2. นายเอกรัตน์    นันตะวงษ์
9 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 18ช่องเม็ก โนนก่อ 1. เด็กชายชัยณรงค์    นนท์ศิริ
2. เด็กชายนราธิป    เกษอุดม
3. เด็กชายพงศ์พณิช    นนท์ศิริ
1. นายอรรถพล    สาระวงศ์
2. นายอุทัย    พละศักดิ์
10 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 2โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล 1. เด็กหญิงพัชรดา    วงศ์คูณ
2. เด็กชายชินราช    รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์    คำล้าน
1. นายชาญวิทย์    สุวรรณกูฏ
2. นายโสภณ    มิ่งไชย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................