งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 312
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านนาชุม 4อ่างหิน 1. เด็กหญิงจิณวัตร    สุโภภาค
2. เด็กชายนรินทร    สีหันต์
3. เด็กชายคมจิตร    บัวใหญ่
1. นายวิจิตร    วิเศษรุ่งเจริญ
2. นางหนูทิพย์    จันทร์จิตร
2 โรงเรียนบ้านหนองกอก 5หนองบัวฮี 1. เด็กชายนันทวรรณ    จันอบ
2. เด็กชายคุณากร    จันทวี
3. เด็กชายพิชัย    บริบูรณ์
1. นางสุจิตร    ไท้ทอง
2. นางสาวอรวรรณ    วงศ์คูณ
3 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 3ดอนจิก 1. เด็กชายธนชัย    อุส่าห์ดี
2. เด็กชายตะวัน    แก่นท้าว
3. เด็กชายสิทธิพร    บัวใหญ่
1. นางจิราภรณ์    พละพงศ์
2. นายประเสริฐ    อ่อนรัตน์
4 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 7คำไหลดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงสาวิณี    แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    ยศสมบัติ
3. เด็กหญิงอภัสรา    แว่นระเว
1. นางจีรัสย์    พุทธิประไพพงษ์
2. นางสาวพิชญาอร    นะราธร
5 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 8ศรีเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงจินตหรา    แก้วกัญญา
2. เด็กหญิงวาสิตา    หอมศรี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ศุภรักษ์
1. นางจิราวรรณ์    แก้วชิณ
2. นางอุไรวรรณ    สิมาพันธ์
6 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 9โนนม่วงโนนจิก 1. เด็กชายไพสอน    ละยศ
2. เด็กชายชัยกมล    สาทรราช
3. เด็กชายเกียรติชัย    มามาก
1. นางสาวจิมลอน    คูณทา
2. นางสาวจีระนันท์    กอกษัตริย์
7 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 10ภูหล่นผาหลวง 1. เด็กชายทศพล    ภูคำ
2. เด็กชายทัช    ทองด้วง
3. เด็กหญิงสุนิสา    สารีมุงคุณ
1. นายพันธวิศ    พันธุมาศ
2. นายอมร    ศรีนิล
8 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 11ตาลสุม 1. เด็กชายปองภพ    ศรีษะนาราช
2. เด็กชายจักรรินทร์    ทองปด
3. เด็กหญิงวรรณนิสา    ส่องสา
1. นางมณีจันทร์    ศรีบุระ
2. นางสาววราภรณ์    นาคคำ
9 โรงเรียนบ้านนาคาย 12จิกเทิง 1. เด็กชายครรชิตพล    นนทศิริ
2. เด็กชายธารทอง    บำรุง
3. เด็กชายกฤษดา    ชนะการี
1. นางสาวจำลอง    อ้วนล้ำ
2. นางชมมณี    รักโคตร
10 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 13หนามแท่ง 1. เด็กชายเทวา    มั่นธรรม
2. เด็กชายยุอดรัก    เภาวัน
3. เด็กชายปาริเยศ    แก้วลอดหล้า
1. นางสาวพัชรินทร์    พลอาษา
2. นางสุรางค์    สามทอง
11 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 14ผาแต้ม 1. เด็กชายศราวุฒิพงษ์    วังชนะ
2. เด็กชายอนุชา    กลิ่นเกตุ
3. เด็กชายนครินทร์    บับภาร
1. นางพวงพยอม    ภูทอง
2. นางมณีฉาย    ยั่งยืน
12 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1พิบูลกุดชมภู 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์    โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงสิริรัตน์    นาดี
3. เด็กหญิงณัฎชฎากร    ตุ้มทอง
1. นายนิรภัย    บุญประสงค์
13 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี 16คันไร่ฝางคำ 1. เด็กชายปุรเชษฐ์    สมตน
2. เด็กชายจตุรงค์    ศิลาชัย
3. เด็กชายณัฐพล    บุญบรรจบ
1. นางประพิศ    ญาวงศ์
14 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 18ช่องเม็ก โนนก่อ 1. เด็กชายธนกร    สมบูรณ์
2. เด็กชายธีระพงษ์    แสงโคตร
3. เด็กชายชาญฤทธิ์    ยลสุข
1. นายอรรถพล    สาระวงศ์
2. นายอุทัย    พละศักดิ์
15 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 17สิรินธร 1. เด็กหญิงนงนภัส    นนท์ศิริ
2. เด็กหญิงสกาวเดือน    ทะโนลัพ
3. เด็กหญิงสุพัตรา    วงษาสน
1. นายประสิทธิ์    ไชยนา
16 โรงเรียนบ้านตุงลุง 15โขงเจียม 1. เด็กชายพีระพัฒน์    ป้องสา
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์    ผลสิทธิ์
3. เด็กชายรัตนพล    คำพูล
1. นายเวชยันต์    วรรณวงศ์
2. นางโสภาภรณ์    วรรณวงศ์
17 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 2โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    ไชยโกฎิ
2. เด็กชายทินกร    ทรายทอง
3. เด็กชายวรากร    สัตยากูล
1. นายชาญวิทย์    สุวรรณกูฏ
2. นายโสภณ    มิ่งไชย
18 โรงเรียนบ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 6ไร่ใต้ 1. เด็กหญิงพรพิมล    โนนจันทร์
2. เด็กหญิงพรพิมล    ผิวก่ำ
3. เด็กหญิงรจนา    คุสิตา
1. นางสาวขวัญฤดี    ผลแก้ว
2. นางสกาวรัตน์    โสภา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................