งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 311
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านนาดี 3ดอนจิก 1. เด็กชายธีรภัทร    ทุ่มโมง
2. เด็กชายวรายุทร    พูลชัย
3. เด็กชายกิตติศักดิ์    บัวใหญ่
1. นางนิตยาพร    ชาญจิตร
2. นางมานิกา    กาหาวงศ์
2 โรงเรียนบ้านแขมใต้ 4อ่างหิน 1. เด็กหญิงศศีธร    กันยามา
2. เด็กหญิงกาญจนา    พุ่มจันทร์
3. เด็กหญิงณัตตยา    ภุมิคง
1. นายคธาวุธ    หอมจันทร์
2. นายสุรชาติ    เอี่ยมสำอางค์
3 โรงเรียนบ้านหนองกอก 5หนองบัวฮี 1. เด็กหญิงสุชาวดี    อ่อนละออ
2. เด็กชายธีระเดช    คำประภา
3. เด็กหญิงรจนา    เรืออาจ
1. นางประนอม    ศรีสุข
2. นายวิชชุวุฒิ    ทัดแก้ว
4 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 8ศรีเมืองใหม่ 1. เด็กชายภค    โสภาพ
2. เด็กหญิงลักขณา    หิทรักษ์
3. เด็กหญิงณัฏฐนิชา    ศุภษร
1. นางจงจิตร    พิลา
2. นางสาวประภาภรณ์    ไชยลาโพธิ์
5 โรงเรียนบ้านขัวแคน 7คำไหลดอนใหญ่ 1. เด็กชายภาคภูมิ    โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงอารยา    สว่างแก้ว
3. เด็กหญิงเมธาวี    พินธุรักษ์
1. นางสาวขวัญตา    ศรัทธาพันธ์
2. นางรณญา    วิเวก
6 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 9โนนม่วงโนนจิก 1. เด็กชายธนากร    แก้ววิเศษ
2. เด็กชายอัศราวุธ    สิงห์คำ
3. เด็กชายทวีศักดิ์    โรจนะ
1. นางสาวจิมลอน    คูณทา
2. นางสาวจีระนันท์    กอกษัตริย์
7 โรงเรียนบ้านคำหมาไน 10ภูหล่นผาหลวง 1. เด็กหญิงปริตา    วงษ์ละคร
2. เด็กหญิงสุนิสา    ผาก่ำ
3. เด็กชายธีรศักดิ์    แสงแดง
1. นางสาวกชพรรณ    บุญยงค์
2. นางสุมาภรณ์    ลุกลาม
8 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 11ตาลสุม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    วงษ์คำตา
2. เด็กหญิงลูกน้ำ    มูลเจริญ
3. เด็กชายพิจิตรา    จันทะกลม
1. นางมณีจันทร์    ศรีบุระ
2. นางสาวสุภาวดี    ชูสวัสดิ์
9 โรงเรียนบ้านนาคาย 12จิกเทิง 1. เด็กชายอดุลย์    กำทรัพย์
2. เด็กชายจักรวาล    เข็มพันธ์
3. เด็กชายเกรียงไกร    บำรุง
1. นางสาวจำลอง    อ้วนล้ำ
2. นายสุรศักดิ์    จันทเขต
10 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 13หนามแท่ง 1. เด็กชายอภิชาติ    โพธิราช
2. เด็กชายธีรศักดิ์    สังขาว
3. เด็กหญิงทิพย์วรุฬ    ชิงจันทร์
1. นายดำรง    คนฉลาด
2. นางเกษรา    กุลวงศ์
11 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 14ผาแต้ม 1. เด็กหญิงณัฐพร    ชาวประมง
2. เด็กหญิงรจนา    จิตสง่า
3. เด็กหญิงจิตรลดา    มากดี
1. นางสาวจีรนุช    เครือพยัคฆ์
2. นางวัชรากร    ย่าพรหม
12 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 2โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล 1. เด็กชายจีรภาส    จันทร์อ่อน
2. เด็กชายสรศักดิ์    รองแก้ว
3. เด็กชายอารัณ    วงศ์จันทา
1. นายพิบูล    ประดา
2. นายโอภาส    กาฬบุตร
13 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี 16คันไร่ฝางคำ 1. เด็กชายธีรภพ    อธิเวช
2. เด็กหญิงจิตราวดี    พิลาบ
3. เด็กหญิงนิติยา    สีสัน
1. นางประพิศ    ญาวงศ์
14 โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง 18ช่องเม็ก โนนก่อ 1. เด็กหญิงปัทมาวัลย์    แก้วนิล
2. เด็กหญิงจันทกานต์    สาลี
3. เด็กหญิงอ้อย    ไชยสมบูรณ์
1. นายพรชัย    ชูหา
2. นายศรทรง    แคนแก้ว
15 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 17สิรินธร 1. เด็กชายสุรชาติ    แสงสุวรรณ
2. เด็กชายชาญชัย    สอนคุณ
3. เด็กชายมิ่งเพชร    วงศ์ยะมะ
1. นางทัศนีย์    คูณทอง
16 โรงเรียนบ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 6ไร่ใต้ 1. เด็กชายเด่นภูมิ    บุญเถิง
2. เด็กชายธนวุฒิ    วันตุ้ม
3. เด็กชายนันทพงศ์    บุญประกอบ
1. นางสาวขวัญฤดี    ผลแก้ว
2. นางสุริเพ็ญ    สุขสำราญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................