งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 310
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 4อ่างหิน 1. เด็กหญิงปฐมาวดี    บัวใหญ่
1. นายมนตรี    สิงห์คำ
2 โรงเรียนบ้านโนนยานาง 5หนองบัวฮี 1. เด็กชายธงชัย    คำประภา
1. นายพันธ์ศักดิ์    วงศ์พิมพ์
3 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 8ศรีเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงอาภัสรา    สีดาวงค์
1. นายปฐวี    พลบุญ
4 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 7คำไหลดอนใหญ่ 1. เด็กชายสุภรัตน์    คำทอง
1. นายมรกต    ศรีทา
5 โรงเรียนบ้านสำโรง 11ตาลสุม 1. เด็กหญิงยุภาดา    รูปแก้ว
1. นางอนัญชนา    ปลุกใจ
6 โรงเรียนบ้านนาคาย 12จิกเทิง 1. เด็กหญิงใหม่    นำผล
1. นางสาวจำลอง    อ้วนล้ำ
7 โรงเรียนบ้านนาบัว 14ผาแต้ม 1. นางสาวกนกอร    มั่นธรรม
1. นางรุ่งทิวาห์    สินธุสุข
8 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1พิบูลกุดชมภู 1. นางสาวกมลชนก    ลีลา
1. นายวิทวัส    สายรัตน์
9 โรงเรียนบ้านคำก้อม 16คันไร่ฝางคำ 1. เด็กชายณัฐพล    บุญกอ
1. นายเอกรัตน์    นันตะวงษ์
10 โรงเรียนบ้านโนนก่อ 18ช่องเม็ก โนนก่อ 1. เด็กหญิงดวงเดือน    หลักทอง
1. นางสาวกิติยาพร    เนื้ออ่อน
11 โรงเรียนบ้านนาจาน 2โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล 1. เด็กหญิงวิสุดา    เห็มภาค
1. นายกฤษณะ    แสนทอง
12 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 6ไร่ใต้ 1. เด็กชายใหม่    งามศรีขำ
1. นายอธิราช    สระแก้ว
13 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 3ดอนจิก 1. นางสาวอารีลักษณ์    ยะริรมย์
1. นางสิริมณี    ก้อนทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................