งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 309
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 4อ่างหิน 1. นางสาวปฐมาวดี    บัวใหญ่
2. นางสาวอรยา    เหล่าสาร
1. นางอำนาจ    สมสี
2 โรงเรียนบ้านชาดฮี 5หนองบัวฮี 1. เด็กหญิงปนัดดา    ผลดำ
2. เด็กหญิงจิรนันท์    บัวดก
1. นางจิราพร    พรพนม
2. นางพรทิพย์    พันธุ์ดี
3 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 7คำไหลดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงพรรณพัสสา    รักมั่น
2. เด็กชายณรงค์ชัย    พิมพ์ทรัพย์
1. นายมรกต    ศรีทา
2. นายศิวะพงศ์    ใจดี
4 โรงเรียนบ้านสำโรง 11ตาลสุม 1. เด็กหญิงอรัญญา    จันคำ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ    อินทรวิถี
1. นายปุญชรัศมิ์    แผ้วพูลสวัสดิ์
2. นางอนัญชนา    ปลุกใจ
5 โรงเรียนบ้านหนองกุง 12จิกเทิง 1. เด็กหญิงอุ้งฟ้าวดี    บุญเฉลิม
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    กุลบุตร
1. นางสาวธาดารัตน์    กรุณา
6 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 14ผาแต้ม 1. เด็กหญิงพรธิดา    พรมจันทา
2. เด็กหญิงพจรัตน์    พลตื้อ
1. นายปิยมิตร    เมืองพิล
2. นางสาวยอแสง    นาคกระแสร์
7 โรงเรียนบ้านคำก้อม 16คันไร่ฝางคำ 1. เด็กหญิงกัลยาณี    เข็มรักษ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    คุ้นเคย
1. นางสาวธนพร    บัดราช
2. นายเอกรัตน์    นันตะวงษ์
8 โรงเรียนบ้านพลาญชัย 18ช่องเม็ก โนนก่อ 1. เด็กหญิงสิรินยา    ขันโท
2. เด็กหญิงปิยะเนตร    นาราช
1. นางสาวณญาดา    ทาทอง
2. นางสาวอมรา    สว่างแก้ว
9 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 15โขงเจียม 1. เด็กหญิงอวัสดา    บุญทัน
2. เด็กหญิงพัชลัยวรรณ    รวงทอง
1. นายนรินทร์    ศรีทา
2. นางสาววรรณวิมล    เวชกามา
10 โรงเรียนบ้านนาจาน 2โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล 1. เด็กหญิงละอองดาว    นาจาน
2. เด็กหญิงจินดารัตน์    สารทิศ
1. นายกฤษณะ    แสนทอง
2. นางเพ็ญพร    แสนทอง
11 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 3ดอนจิก 1. นางสาวอาริยา    แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงอภิญญา    เจริญขุนทด
1. นายวิทยา    ศรีชุม
2. นางสิริมณี    ก้อนทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................