งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 308
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเวินบึก 15โขงเจียม 1. เด็กหญิงอรทัย    พรานแม่น
2. เด็กหญิงนกน้อน    วงษ์สาคร
1. นายจิตติพร    มณีภาค
2 โรงเรียนบ้านนาชุม 4อ่างหิน 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์    สุโภภาค
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    สายบุญ
1. นางสาวกัลยาณี    คำจันทร์
2. นายประเสริฐ    เบ้าโสภา
3 โรงเรียนบ้านโนนยานาง 5หนองบัวฮี 1. เด็กชายเจตตะวัน    นางาม
2. เด็กหญิงกุลณัฐ    คำสมมาตย์
1. นางทัศนีย์    กาฬบุตร
2. นางสาวพิศมัย    นาจาน
4 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 3ดอนจิก 1. เด็กหญิงลลิตา    พวงทอง
2. เด็กหญิงธนาภรณ์    บุญมี
1. นางจิราภรณ์    พละพงศ์
2. นางวรรณลี    ทองลอง
5 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 7คำไหลดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงสุนิสา    แสงทอง
2. เด็กหญิงวรรณภา    คงมี
1. นางจีรัสย์    พุทธิประไพพงษ์
6 โรงเรียนบ้านคำเตย 8ศรีเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงนารี    กองทอง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์    โสดี
1. นางสาวนัดดา    ศรีนวล
2. นางสาววลัยลักษณ์    อินทร์ขาว
7 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 9โนนม่วงโนนจิก 1. เด็กหญิงสุมิตา    ชัยสงค์
2. เด็กหญิงพรทิพย์    คงมาก
1. นางสาวจิมลอน    คูณทา
2. นางสาวจีระนันท์    กอกษัตริย์
8 โรงเรียนบ้านคำหมาไน 10ภูหล่นผาหลวง 1. เด็กหญิงปิยนันท์    สีก่ำ
2. เด็กหญิงอริษรา    ทองเทพ
1. นายธวัชศักดิ์    สุดแสน
2. นางสาวธัญพิชชา    สารภาพ
9 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 11ตาลสุม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    เพียรมั่น
2. เด็กหญิงมะปรางค์    นรมาตย์
1. นายทัศนัย    คำศรี
2. นางอุรา    ดุมแก้ว
10 โรงเรียนบ้านนาคาย 12จิกเทิง 1. เด็กหญิงวารุณี    ทองอ่อน
2. เด็กหญิงนัฐชา    วงศ์กลาง
1. นางสาวจำลอง    อ้วนล้ำ
2. นายนิติพงศ์    ศรีวงศ์ชัย
11 โรงเรียนบ้านชาด 13หนามแท่ง 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์    บัวแก้ว
2. เด็กหญิงนิชานันท์    หยาดทอง
1. นางสาวฑัฐมนฑน์    จันทร์ปิรักษ์
2. นางสาวอริษา    แสงใบ
12 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 14ผาแต้ม 1. เด็กหญิงนิศาชล    เฟื่องฟู
2. เด็กหญิงอรวรรณ    บุญไว
1. นางจันทรัสม์    พัฒนะจารุพงษ์
2. นางสาวมัตตัญญู    ศรีทา
13 โรงเรียนประนอมศรีสงเคราะห์ 1พิบูลกุดชมภู 1. เด็กชายตรีวิทย์    ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐพร    ประสานสอน
1. นางสาววิลัย    เชื้อบุญ
2. นางหัสญา    เชิดชู
14 โรงเรียนบ้านคำก้อม 16คันไร่ฝางคำ 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์    จำปาเทพ
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา    สีสูญ
1. นางสาวธนพร    บัดราช
2. นายเอกรัตน์    นันตะวงษ์
15 โรงเรียนบ้านบากชุม 18ช่องเม็ก โนนก่อ 1. เด็กหญิงสุภัทรา    ราชรินทร์
2. เด็กหญิงณัฐญา    ศาลางาม
1. นางณัฐวรรณ    แก้วเนตร
2. นางปนัดดา    มูลชาติ
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 17สิรินธร 1. เด็กชายธิติสรรค์    พลเตชะ
2. เด็กชายสุขสันต์    วงศ์ขันธ์
1. นางสุภาวดี    ทวีบุตร
2. นางสาวสุรีย์พร    บุญมามาก
17 โรงเรียนบ้านนาหว้า 2โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล 1. เด็กหญิงผกามาศ    แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงสุชาวาดี    ผาพญาเรือง
1. นางนิยดา    บุญล้อม
2. นางศรีอำไพ    ธรรมวิพากย์
18 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ 6ไร่ใต้ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    เจือจันทร์
2. เด็กหญิงฐิติมา    เจือจันทร์
1. นางศิรัฐชา    คำแก่น
2. นางเพ็ญศรี    จำศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................