งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 307
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 4อ่างหิน 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    สมเสาร์
2. เด็กหญิงพรรณอร    เรือนเจริญ
1. นางปราณี    สุขสำราญ
2. นางปรียา    ชาญจิตร
2 โรงเรียนบ้านดอนงัว 5หนองบัวฮี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    จำศรี
2. เด็กหญิงพิยะดา    พันธ์ก้อน
1. นางเมตตา    ทองล้ำ
3 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 3ดอนจิก 1. เด็กหญิงสุขขวัญ    ถวิลบุญ
2. เด็กหญิงอรวรรณ    พัทณี
1. นางจิราภรณ์    พละพงศ์
2. นางวรรณลี    ทองลอง
4 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 8ศรีเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงชนม์ชนก    แถมบุญ
2. เด็กหญิงอลิสา    ผาคำ
1. นางสุจริต    วงศ์โยธา
2. นางอรุนศรี    บุญโจม
5 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 9โนนม่วงโนนจิก 1. เด็กชายไพศาล    วาริน
2. เด็กหญิงพิชามญช์ุ    บุญจวบ
1. นางสาวจิมลอน    คูณทา
2. นางสาวจีระนันท์    กอกษัตริย์
6 โรงเรียนบ้านคำหมาไน 10ภูหล่นผาหลวง 1. เด็กหญิงสุตินันท์    หาริสา
2. เด็กหญิงเจนจิรา    ชัยมงคล
1. นางสาวกชพรรณ    บุญยงค์
2. นางสุมาภรณ์    ลุกลาม
7 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 11ตาลสุม 1. เด็กหญิงฐิติพร    หอมกลิ่น
2. เด็กหญิงประภาพร    มาลาวรรณ์
1. นางสาวสุภาวดี    ชูสวัสดิ์
2. นางอุรา    ดุมแก้ว
8 โรงเรียนบ้านหนองกุง 12จิกเทิง 1. เด็กชายวิจิตรา    ชมจำปา
2. เด็กหญิงสิรินันท์    พลขันธ์
1. นางสาวแสงดาว    ประพรม
9 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 7คำไหลดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงลำใย    ขาวเลิศ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    สำรีวงศ์
1. นางรัตนาภรณ์    ผารัตน์
2. นางอุไร    เมืองพิล
10 โรงเรียนบ้านนาทอย 13หนามแท่ง 1. เด็กหญิงอรพรรณ    สิทธิธรรม
2. เด็กหญิงอารยา    จันทร์สุข
1. นางสาวกัลยาณี    ปรือทอง
2. นางสาวสุุพรรณิกา    สมบูรณ์
11 โรงเรียนบ้านตามุย 14ผาแต้ม 1. เด็กหญิงกชกร    แก้วมี
2. เด็กหญิงวรรณา    สิมมาตรา
1. นางสาวบุศรา    เถือกเถาว์
2. นางสาวพรม    สิงหธรรม
12 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1พิบูลกุดชมภู 1. เด็กหญิงจินดารัตน์    สำเภา
2. เด็กหญิงวาณิชยา    นามณี
1. นางวิภาภรณ์    อร่ามโชติ
2. นางอุไรวรรณ    บุญจอง
13 โรงเรียนบ้านโนนจิก 16คันไร่ฝางคำ 1. เด็กหญิงสุวิมล    ทองกุล
2. เด็กหญิงทิพย์รัตน์    ดุจดา
1. นางสาวสุพรรษา    เดชมงคล
2. นางสาวสุลาวรรณ    สุวรรณภา
14 โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง 18ช่องเม็ก โนนก่อ 1. เด็กหญิงอนุสา    จันทร์บุตร
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์    บำรุงรัตน์
1. นายพรชัย    ชูหา
2. นายศรทรง    แคนแก้ว
15 โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม 15โขงเจียม 1. เด็กชายธนากร    ศักดิ์วงศ์
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร    ธัญฟทธิ์
1. นางนัฐปนี    แก้วแก่นคูณ
2. นางอุบลวรรณ    ขันทอง
16 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 17สิรินธร 1. เด็กหญิงศิริประภา    จำปาเทศ
2. เด็กหญิงภัทราพร    สีแสด
1. นางสาววชิราภรณ์    โนนจันทร์
17 โรงเรียนบ้านนาหว้า 2โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล 1. เด็กหญิงสุนิสา    ขันแก้ว
2. เด็กหญิงอนุสรา    ศรทอง
1. นางสาวคุณัญญา    บุ้งทอง
2. นางศรีอำไพ    ธรรมวิพากย์
18 โรงเรียนบ้านโนนสุข 6ไร่ใต้ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ทมวัน
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    เทียมทัศน์
1. นางประภาวดี    พรสุวรรณ
2. นางผ่องศรี    สารปัญญา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................