งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 300
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 4อ่างหิน 1. เด็กหญิงจิตรลัดดา    จันทร์แรม
1. นางอุษณีย์    ธรรมราช
2 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 8ศรีเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    สิงห์ราช
1. นายปฐวี    พลบุญ
3 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 12จิกเทิง 1. เด็กชายพงษ์ศิริ    พุ่มแก้ว
1. นายกิติคุณ    จตุรภัทรวงศ์
4 โรงเรียนบ้านนาบัว 14ผาแต้ม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ    ศรีบุระ
1. นายสมศักดิ์    พลอาษา
5 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1พิบูลกุดชมภู 1. เด็กหญิงอนามิกา    อนุวุฒิ
1. นายวิทวัส    สายรัตน์
6 โรงเรียนบ้านคำก้อม 16คันไร่ฝางคำ 1. เด็กหญิงสุวิมล    ทองพิมพ์
1. นางสาวธนพร    บัดราช
7 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 18ช่องเม็ก โนนก่อ 1. เด็กชายนิรันดร์    นาแข็ง
1. นายอรรถพล    สาระวงศ์
8 โรงเรียนบ้านนาจาน 2โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล 1. เด็กหญิงอรสา    ทองเหลือง
1. นางเพ็ญพร    แสนทอง
9 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 3ดอนจิก 1. เด็กหญิงปิยนุช    มงคล
1. นางสิริมณี    ก้อนทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................