งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 271
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 4อ่างหิน 1. เด็กหญิงรำไพ    ชาคะริเวช
1. นางอุษณีย์    ธรรมราช
2 โรงเรียนบ้านดอนงัว 5หนองบัวฮี 1. เด็กหญิงวรรณนภา    ไวยุสอน
1. นางมะลิ    เค้ามูล
3 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 8ศรีเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา    อัปการจน์
1. นายปฐวี    พลบุญ
4 โรงเรียนบ้านนาเลิน 10ภูหล่นผาหลวง 1. เด็กหญิงวราพร    จันทร์อบ
1. นายสมใจ    หิมะวัน
5 โรงเรียนบ้านสำโรง 11ตาลสุม 1. เด็กหญิงสกัญญา    แสนทวีสุข
1. นางอนัญชนา    ปลุกใจ
6 โรงเรียนบ้านนาคาย 12จิกเทิง 1. เด็กหญิงเพ็ญศิริ    คงเจิญ
1. นางสาวจำลอง    อ้วนล้ำ
7 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 14ผาแต้ม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    บุญยงค์
1. นายวรพิษณุณาญ์    บุญช่วย
8 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1พิบูลกุดชมภู 1. เด็กชายนุภาพล    ไชยโกฎิ
1. นายวิทวัส    สายรัตน์
9 โรงเรียนบ้านคำก้อม 16คันไร่ฝางคำ 1. เด็กหญิงอรพรรณ    ดาวัลย์
1. นางสาวธนพร    บัดราช
10 โรงเรียนบ้านโนนก่อ 18ช่องเม็ก โนนก่อ 1. เด็กหญิงใบทิพย์    แสนทวีสุข
1. นางสาวกิติยาพร    เนื้ออ่อน
11 โรงเรียนบ้านนาจาน 2โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล 1. เด็กหญิงวราภรณ์    มากดี
1. นายกฤษณะ    แสนทอง
12 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 6ไร่ใต้ 1. เด็กชายณัฐพล    สีเสนา
1. นางเครือพัน    บุญเกลี้ยง
13 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 3ดอนจิก 1. นางสาวอังคนา    วงขันธ์
1. นางสิริมณี    ก้อนทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................