งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 269
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 4อ่างหิน 1. เด็กชายจีระพัฒน์    แก้วประชา
1. นางสิรินยา    ทองทับ
2 โรงเรียนบ้านดอนงัว 5หนองบัวฮี 1. เด็กชายภานุเดช    โทนผุย
1. นางสาวกนกวรรณ    สีบัว
3 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 3ดอนจิก 1. เด็กหญิงอำไพ    เจนจบ
1. นางจิราภรณ์    พละพงศ์
4 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ 8ศรีเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงพัชรา    ฝางคำ
1. นายทรงศักดิ์    แก้วชิณ
5 โรงเรียนบ้านขัวแคน 7คำไหลดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลมาดา    หิมะวัน
1. นางสาวขวัญตา    ศรัทธาพันธ์
6 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 9โนนม่วงโนนจิก 1. เด็กหญิงรัชดาพร    สกุลสุข
1. นางมยุริญ    สวัสดิ์มงคล
7 โรงเรียนบ้านคำหมาไน 10ภูหล่นผาหลวง 1. เด็กหญิงเนตรอัปสร    มีคำ
1. นางฉวีนุช    พะวัง
8 โรงเรียนบ้านสำโรง 11ตาลสุม 1. เด็กชายธนวัฒน์    ไชยมาศ
1. นางณัฎฐิดา    ปอแก้ว
9 โรงเรียนบ้านนาคาย 12จิกเทิง 1. เด็กหญิงสุวิวรรณ    ศรีแสง
1. นางสาวจำลอง    อ้วนล้ำ
10 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 13หนามแท่ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    เจียมสูงเนิน
1. นางสาวพัชรินทร์    พลอาษา
11 โรงเรียนบ้านดงดิบ 14ผาแต้ม 1. เด็กหญิงวิรันดา    ลาธุลี
1. นางสาวกมลชนก    จารุกมล
12 โรงเรียนบ้านคันไร่ 16คันไร่ฝางคำ 1. เด็กหญิงอริสา    พาสุข
1. นางวัลภา    มาธงไชย
13 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1พิบูลกุดชมภู 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์    ขุนพรม
1. นายวิทวัส    สายรัตน์
14 โรงเรียนบ้านด่าน 15โขงเจียม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    กอมณี
1. นางเนติ    มรกตเขียว
15 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 18ช่องเม็ก โนนก่อ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    หวังดี
1. นายสมาน    ทองขาว
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 17สิรินธร 1. เด็กหญิงเจนจิรา    เสนาคุณ
1. นางสุภาวดี    ทวีบุตร
17 โรงเรียนบ้านนาจาน 2โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล 1. เด็กหญิงออนน่า    ตั้ง
1. นางมัจฉา    พันแสนแก้ว
18 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 6ไร่ใต้ 1. เด็กหญิงกนกพร    ดีโสม
1. นางสุขสันต์    กิ่งจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................