งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 268
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 5หนองบัวฮี 1. เด็กชายวรวุฒิ    ศรีพันธ์
1. นางวลัยจิตร์    บุญทน
2 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 8ศรีเมืองใหม่ 1. เด็กชายรพีภัทร    อนุสนธ์
1. นางสาวประภาภรณ์    ไชยลาโพธิ์
3 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 9โนนม่วงโนนจิก 1. เด็กชายพีรวัส    ศรีสมบูรณ์
1. นางมยุริญ    สวัสดิ์มงคล
4 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 10ภูหล่นผาหลวง 1. เด็กหญิงวริศรา    ทัดศรี
1. นายพันธวิศ    พันธุมาศ
5 โรงเรียนบ้านคำหว้า 11ตาลสุม 1. เด็กชายอมรเทพ    แสวงศิลป์
1. นายชัยชัฎ    บุญสิทธิ์
6 โรงเรียนบ้านนาคาย 12จิกเทิง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ทองอ่อน
1. นางสาวจำลอง    อ้วนล้ำ
7 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 13หนามแท่ง 1. เด็กหญิงกุลธิดา    การุณ
1. นางสาวพัชรินทร์    พลอาษา
8 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 7คำไหลดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงลำใย    ขาวเลิศ
1. นางอุไร    เมืองพิล
9 โรงเรียนบ้านดงดิบ 14ผาแต้ม 1. เด็กหญิงปริญญา    หาญชนะ
1. นางสาวสุพัตรา    อับเซ็น
10 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 4อ่างหิน 1. เด็กหญิงปัญจมาภรณ์    แก่นทน
1. นางสาวสิริวรรณ    มานุช
11 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1พิบูลกุดชมภู 1. เด็กหญิงวิชญาดา    สายรัตน์
1. นายวิทวัส    สายรัตน์
12 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 16คันไร่ฝางคำ 1. เด็กชายจิระศักดิ์    จันทแผน
1. นางทิพย์อวน    อยู่สุข
13 โรงเรียนตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 18ช่องเม็ก โนนก่อ 1. เด็กหญิงญาธิกา    นิคม
1. ส.ต.อ.หญิงฤทัยรัตน์    พิมพ์ปัด
14 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 17สิรินธร 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    รุ่งแจ้ง
1. นางสาวขนิษฐา    กำเนิดทอง
15 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 2โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล 1. เด็กหญิงรัตนากร    พาพิม์
1. นางพัชราภรณ์    เจือจันทร์
16 โรงเรียนบ้านไร่ใต้ 6ไร่ใต้ 1. เด็กชายสนธยา    ลำเลียง
1. นายเฉลียว    ทวีศักดิ์
17 โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ 15โขงเจียม 1. เด็กหญิงนงค์ลักษณ์    แสนทวีสุข
1. นายธีรชัย    ภูมิวงศ์
18 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 3ดอนจิก 1. เด็กหญิงสุมิตรา    ภูธรเกิศ
1. นายสมศักดิ์    คูณคำตา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................