งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 4อ่างหิน 1. เด็กหญิงกัลยากร    ราชาสีห์
1. นางอุษณีย์    ธรรมราช
2 โรงเรียนบ้านสำโรง 11ตาลสุม 1. เด็กหญิงปิยะนันท์    มุ่งสิน
1. นางอนัญชนา    ปลุกใจ
3 โรงเรียนบ้านนาคาย 12จิกเทิง 1. เด็กหญิงจิราพร    จันทร์สวัสดิ์
1. นางสาวจำลอง    อ้วนล้ำ
4 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 14ผาแต้ม 1. เด็กหญิงอารียา    พิมพ์วงค์
1. นายณัฐพล    คุณด้วง
5 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1พิบูลกุดชมภู 1. เด็กชายอธิวัช    ผลบุญ
1. นายวิทวัส    สายรัตน์
6 โรงเรียนบ้านคำก้อม 16คันไร่ฝางคำ 1. เด็กหญิงสุนิสา    โชคดี
1. นางสาวธนพร    บัดราช
7 โรงเรียนบ้านโนนก่อ 18ช่องเม็ก โนนก่อ 1. เด็กหญิงใบทิพย์    แสนทวีสุข
1. นางสาวกิติยาพร    เนื้ออ่อน
8 โรงเรียนบ้านนาจาน 2โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล 1. เด็กหญิงศศิมาพร    มิ่งไชย
1. นายกฤษณะ    แสนทอง
9 โรงเรียนบ้านโนนสุข 6ไร่ใต้ 1. เด็กหญิงอริตา    วงษาพรม
1. นายโครงการณ์    เรือนแก้ว
10 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 3ดอนจิก 1. นางสาวปณิตตรา    มั่นทน
1. นางสิริมณี    ก้อนทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................