งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองกอก 5หนองบัวฮี 1. เด็กหญิงอรนุช    มุ่งประโยชน์
1. นางสาวอรวรรณ    วงศ์คูณ
2 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 3ดอนจิก 1. เด็กชายอภินันต์    ทองพิมพ์
1. นางวรรณลี    ทองลอง
3 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ 8ศรีเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงนันธิดา    พายุพัด
1. นายทรงศักดิ์    แก้วชิณ
4 โรงเรียนบ้านขัวแคน 7คำไหลดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงฐิติมา    ดวงศรี
1. นางสาวมัตติกา    ศรีทา
5 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 9โนนม่วงโนนจิก 1. เด็กหญิงพรนภัทร    สาธรเวช
1. นางมยุริญ    สวัสดิ์มงคล
6 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 10ภูหล่นผาหลวง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    อ่อนละมุล
1. นายพันธวิศ    พันธุมาศ
7 โรงเรียนบ้านสำโรง 11ตาลสุม 1. เด็กหญิงลลิตา    แสนทวีสุข
1. นางณัฎฐิดา    ปอแก้ว
8 โรงเรียนบ้านนาคาย 12จิกเทิง 1. เด็กหญิงปนัดดา    วงศ์แดง
1. นางสาวจำลอง    อ้วนล้ำ
9 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 13หนามแท่ง 1. เด็กชายฉันทพล    ชื่่นชม
1. นางสาวพัชรินทร์    พลอาษา
10 โรงเรียนบ้านนาบัว 14ผาแต้ม 1. เด็กชายชินภัค    นางวงค์
1. นางสาวบัวผัน    เวชสาร
11 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 4อ่างหิน 1. เด็กหญิงอรทัย    สีสันต์
1. นายมนัส    เรือนอินทร์
12 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1พิบูลกุดชมภู 1. เด็กหญิงกวีภรณ์    จูมทอง
1. นายวิทวัส    สายรัตน์
13 โรงเรียนบ้านคำก้อม 16คันไร่ฝางคำ 1. เด็กหญิงวัชรภรณ์    บัวเขียว
1. นางสาวธนพร    บัดราช
14 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 18ช่องเม็ก โนนก่อ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    หวังดี
1. นายสมาน    ทองขาว
15 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 17สิรินธร 1. เด็กชายพิทักษ์พงศ์    ชมภูประเภท
1. นางวาสนา    สวัสดิ์พงษ์
16 โรงเรียนบ้านตุงลุง 15โขงเจียม 1. เด็กหญิงการะเกต    ผลสิทธิ์
1. นายเวชยันต์    วรรณวงศ์
17 โรงเรียนบ้านคำผ่าน 2โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล 1. เด็กหญิงณัจรินทร์    ชมภูประเภท
1. นายโอศา    ดวงแก้ว
18 โรงเรียนบ้านโนนสุข 6ไร่ใต้ 1. เด็กหญิงละอองดาว    ปานกลาง
1. นายโครงการณ์    เรือนแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................