งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านไทรงาม 3ดอนจิก 1. เด็กหญิงวรัญตรี    แสงอ่อน
1. นายพิทยา    สุยังกุล
2 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 4อ่างหิน 1. เด็กหญิงพรพิมล    ผิวขาว
1. นางสิรินยา    ทองทับ
3 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 5หนองบัวฮี 1. เด็กชายศิริศักดิ์    เกษมทาง
1. นางจิระประไพ    ประดู่
4 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 8ศรีเมืองใหม่ 1. เด็กชายปรเมศร์    ขาวแดง
1. นางสาววีณา    วงศ์ปักษา
5 โรงเรียนบ้านขัวแคน 7คำไหลดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงอินทุอร    ทองพูล
1. นางสาวรณญา    วิเวก
6 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 9โนนม่วงโนนจิก 1. เด็กหญิงจรรยพร    วัฒราช
1. นางมยุริญ    สวัสดิ์มงคล
7 โรงเรียนบ้านคำหมาไน 10ภูหล่นผาหลวง 1. เด็กหญิงณวิญา    ประดับศรี
1. นายปิยะรัตน์    สวัสดิ์มงคล
8 โรงเรียนบ้านนาคาย 12จิกเทิง 1. เด็กชายปาฏิหารย์    สีก่ำ
1. นางสาวจำลอง    อ้วนล้ำ
9 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 13หนามแท่ง 1. เด็กชายศราวุธ    พิมพ์วงค์
1. นางสาวพัชรินทร์    พลอาษา
10 โรงเรียนบ้านบะไห 14ผาแต้ม 1. เด็กหญิงกุลธิดา    ปัสสาร
1. นายกองสิน    แสงเพชร
11 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1พิบูลกุดชมภู 1. เด็กหญิงอาทิตตยา    แก้วพรม
1. นายวิทวัส    สายรัตน์
12 โรงเรียนบ้านด่าน 15โขงเจียม 1. เด็กชายกิตติภูมิ    รวมวงศ์
1. นางกรรณิการ์    อยู่สุข
13 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 16คันไร่ฝางคำ 1. เด็กหญิงนริศรา    เมฆบุตร
1. นางสมาพร    การินทร์
14 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 18ช่องเม็ก โนนก่อ 1. เด็กชายวิชัย    โสดา
1. นายสมาน    ทองขาว
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 17สิรินธร 1. เด็กหญิงสุธิดา    ณ อุบล
1. นางสุภาวดี    ทวีบุตร
16 โรงเรียนบ้านคำผ่าน 2โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล 1. เด็กหญิงวิมลมาศ    มั่นวงศ์
1. นายโอศา    ดวงแก้ว
17 โรงเรียนบ้านโนนสุข 6ไร่ใต้ 1. เด็กหญิงณภัทร    แจ่มจันทร์เทศ
1. นายโครงการณ์    เรือนแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................