งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 231
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแก้งกอก 9โนนม่วงโนนจิก 1. เด็กชายคณนาถ    พิมพ์โพธิ์
2. เด็กชายจตุพงษ์    แสนทวีสุข
3. เด็กชายสิทธิชัย    คิรีเขียว
1. นายปิยวัฒน์    นวลตา
2. นางยุพา    วิเศษวงษา
2 โรงเรียนบ้านม่วงโคน 11ตาลสุม 1. เด็กชายอาทิตย์    พูลผล
2. เด็กชายอนันต์    สุภาพ
3. เด็กหญิงสุภารักษ์    เจริญชัย
1. นายประยุกต์    สุทธิกุล
2. นางสมปอง    เดชคำภู
3 โรงเรียนบ้านดอนตะลี 11ตาลสุม 1. เด็กชายธีรภัทร    ฉาบพิมาย
2. เด็กชายวรุตม์    มะลิทอง
3. เด็กชายวันพิชัย    ทองนิ่ม
1. นางศักดิ์ศรี    ทรารมย์
2. นายสุมนศักดิ์    ตาลผาด
4 โรงเรียนบ้านหนองกุง 12จิกเทิง 1. เด็กหญิงพัฒพิมล    จันทร์อ่อน
2. เด็กหญิงจินตนา    ผาหยาด
3. เด็กหญิงสุวิตา    ภูคำ
1. นางสาวทิพวรรณ    ศรีดา
2. นายสุนทร    สุภโกศล
5 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง 16คันไร่ฝางคำ 1. เด็กชายศักดา    ทรายมูล
2. เด็กชายสัญญา    สมเสาร์
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์    กล้าหาญ
1. นางพรรณี    พรรณเจริญ
2. นางหนูพัฒน์    เข็มเคน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................