งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 226
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 8ศรีเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงจีระนันท์    อินทะชิน
2. เด็กหญิงกนกอร    ขวัญกล้า
3. เด็กหญิงปภัสรา    อ่อนลา
1. นายสาคร    ชายผา
2. นายสุรพงษ์    เนื้ออ่อน
2 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 9โนนม่วงโนนจิก 1. เด็กชายเจนวิทย์    พิมพ์อาภรณ์
2. เด็กชายชัยภัทร    อ้วนถาวร
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์    ชัยสงค์
1. นางจีรวัฒน์    สุพลไร่
2. นางสาวจีระนันท์    กอกษัตริย์
3 โรงเรียนบ้านม่วงโคน 11ตาลสุม 1. เด็กชายปรีชา    ถนอมเชื้อ
2. เด็กชายธีระวัฒน์    พูลผล
3. เด็กหญิงเกษร    หวังเจริญ
1. นางสาวลัดดาวัลย์    สรพิมพ์
2. นางสมปอง    เดชคำภู
4 โรงเรียนบ้านดอนตะลี 11ตาลสุม 1. เด็กหญิงจุติกาล    รสพรม
2. เด็กชายหัสดิน    หอมเย็น
3. เด็กชายธีระพัฒน์    พวงเงิน
1. นางนุชนาฏ    บิลทะศรี
2. นายสุมนศักดิ์    ตาลผาด
5 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 11ตาลสุม 1. เด็กชายภัทรพล    เขาวงค์
2. เด็กชายฉัตรมงคล    ภาระกุล
3. เด็กหญิงปนัดดา    พันธ์ที
1. นางมณีจันทร์    ศรีบุระ
2. นางสาววราภรณ์    นาคคำ
6 โรงเรียนบ้านหนองกุง 12จิกเทิง 1. เด็กหญิงอุมาพร    ขันโมลี
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    ทองพิเศษ
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    แสนทวีสุข
1. นางสาวทิพวรรณ    ศรีดา
2. นายสุนทร    สุภโกศ,
7 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 18ช่องเม็ก โนนก่อ 1. เด็กชายกรวิชญ์    ทองม่วง
2. เด็กชายธนะชัย    อรรคบุตร
3. เด็กชายเมษา    จรรยา
1. นางสาวภัทรวดี    เหรียญประชา
2. นางสาววนิดา    ไชยมงกุฎ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................