งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 213
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านจันทัย 9โนนม่วงโนนจิก 1. เด็กชายธนเทพ    พันพิลา
2. เด็กชายสหัสวรรษ    สวัสดี
1. นายตฤณชาติ    อนันตสุข
2. นางสาวรักษินาวรรณ์    คำสา
2 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 9โนนม่วงโนนจิก 1. เด็กชายพิชัยยุทธ    งวงช้าง
2. เด็กชาย่วายุ    มามาก
1. นางสาวจีระนันท์    กอกษัตริย์
2. นางแพรพรรณ    คืนดี
3 โรงเรียนบ้านแก้งกอก 9โนนม่วงโนนจิก 1. เด็กชายบริพัฒน์    คล้ายคลึง
2. เด็กชายโจเซฟ    วินเซนท์
1. นางสาวอุรวี    จิตตะธรรมะ
2. นายเชาวฤทธิ์    แก้วกัญญา
4 โรงเรียนบ้านหินโงม 10ภูหล่นผาหลวง 1. เด็กชายธีระพล    มังคละพลัง
2. เด็กชายวุฒิชัย    โอดคำดี
1. นายจันทร์    ขันวิเศษ
2. นายสุธรรม    ภารเวช
5 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 7คำไหลดอนใหญ่ 1. เด็กชายธันวา    เจริญพงศ์
2. เด็กชายปิยะ    ฐิตะสาร
1. นายฉันทะ    ขันธเวช
2. นางประนอม    พิมพกรรณ์
6 โรงเรียนบ้านดอนตะลี 11ตาลสุม 1. เด็กชายฐาปกรณ์    พรหมชาติ
2. เด็กชายวรุตม์    มะลิทอง
1. นายณรงค์ฤทธิ์    ปวะบุตร
2. นางบุญมี    เชิดรังสรรค์
7 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 11ตาลสุม 1. เด็กชายจิรพงศ์    ผาสุข
2. เด็กหญิงเกษร    ปัถวิง
1. นายสุรศักดิ์    กุลบุตร
8 โรงเรียนบ้านหนองกุง 12จิกเทิง 1. เด็กชายธนกฤต    คณะมะ
2. เด็กชายกิตติวัฒน์    ศรีใส
1. นายสาคร    พุ่มแก้ว
9 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 7คำไหลดอนใหญ่ 1. เด็กชายศุภชัย    มิ่งแนน
2. เด็กชายธราดล    ยืนสุข
1. นายอรรถพล    เมืองพิล
2. นางเปรมฤดี    ดอกเด็น
10 โรงเรียนบ้านนาคอ 13หนามแท่ง 1. เด็กชายชาคริตส์    แสงเขตต์
2. เด็กชายสุขี    บัณฑิตย์
1. นางจารุฬี    แสงอรุณ
2. นายสุทธิศักดิ์    อรรคบุตร
11 โรงเรียนบ้านบะไห 14ผาแต้ม 1. เด็กชายอนุชา    ผาดี
2. เด็กชายอุทิศ    ดอนใหญ่
1. นางสาวชยานันต์    เมฆลอย
2. นายวิสันต์    ทองล้วน
12 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 2โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล 1. เด็กชายภูวนาท    แสนทวีสุข
2. เด็กชายนนทวรรษ    สืบผล
1. นางจันทร์เพ็ญ    ศรีสุข
2. จ.ส.อ.ทวีศักดิ์    ศรีสุข
13 โรงเรียนบ้านด่าน 15โขงเจียม 1. เด็กชายวัฒนา    ทารัตน์
2. เด็กหญิงอุดมพร    แก้วกัญญา
1. นางจันทรวิมล    สุภโกศล
2. นางสาววันเพ็ญ    เสือคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................