งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 209
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบ 4อ่างหิน 1. เด็กหญิงญานิศา    เหลากลม
1. นางสาวกนกวรรณ    ปทุมวรรณ
2 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 7คำไหลดอนใหญ่ 1. เด็กชายไตรเทพ    ริเริ่ม
2. เด็กชายทราธร    ทวีแสง
1. นายอรรถพล    เมืองพิล
2. นางเปรมฤดี    ดอกเด็น
3 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 6ไร่ใต้ 1. เด็กหญิงเมธาวดี    แย้มด้วง
1. นางกนกพร    สุ่มสมบัติ
2. นายสุบรรณ์    เขียวสะอาด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................