งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 197
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองกุง 12จิกเทิง 1. เด็กหญิงพัฒพิมล    จันทร์อ่อน
2. เด็กหญิงจินตนา    ผาหยาด
3. เด็กชายธวัชชัย    ทัดศรี
1. นางสาวสิมมะลี    พิมพกรรณ์
2. นางสาวแสงดาว    ประพรม
2 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 13หนามแท่ง 1. เด็กชายเอกพล    ชื่นชม
2. เด็กชายพุฒิพงษ์    ชื่นชม
3. เด็กชายองอาจ    แสงไสว
1. นางสาวนุชราภรณ์    ถิระโคตร
2. นางสาวสุภาพร    เมืองซอง
3 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 7คำไหลดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงปิยดา    พิมพกรรณ์
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ    เต็มเสมอ
3. เด็กชายเสกสรร    ภูมิแสง
1. นางสาวปริยาภัทร    สัมโย
2. นางเปรมฤดี    ดอกเด็น
4 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 6ไร่ใต้ 1. เด็กชายยิ่งเจริญ    สิงหาสา
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์    บุญยืน
3. เด็กหญิงอรทัย    จันทวี
1. นางกนกพร    แสนสิงห์
2. นางบัวคำ    วาหมงคล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................