งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 185
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแก้งกอก 9โนนม่วงโนนจิก 1. เด็กชายอมรเทพ    บางเหลือ
2. เด็กชายวิรัช    เกตุวัตร
3. เด็กชายเทพสุริยา    อินทราชา
1. นางฉวีวรรณ    บุญปอง
2. นางนงค์ลักษณ์    สอแสง
2 โรงเรียนบ้านหนองกุง 12จิกเทิง 1. เด็กชายกฤษณะ    เบ้างาม
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    แสนทวีสุข
3. เด็กชายกิตติวัฒน์    ศรีใส
1. นายควง    ปุยดา
2. นายสันติ    เสาสูง
3 โรงเรียนบ้านนาคอ 13หนามแท่ง 1. เด็กชายสุขี    บัณฑิตย์
2. เด็กหญิงสุมาลี    ศรีโกศล
3. เด็กชายชาตรี    แสงเขตต์
1. นางขวัญจิตร    บุญเติม
2. นางจารุฬี    แสงอรุณ
4 โรงเรียนบ้านบะไห 14ผาแต้ม 1. เด็กชายเพชร    โขมะพันธ์
2. เด็กชายธนภัทร    คำมา
3. เด็กชายธนากร    เมืองสุข
1. นายชมภู    บิลชัย
2. นายสุพจน์    ทองคำ
5 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 3ดอนจิก 1. เด็กชายธนโชติ    พันธ์น้อย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    พิกุล
3. เด็กชายสมพงษ์    เพ็งวงษ์
1. นางสาวพัชนี    โคตรมนตรี
2. นางพัชรี    ธุศรีวรรณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................