งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 177
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านจันทัย 9โนนม่วงโนนจิก 1. เด็กชายสุทธิพงศ์    จิตธรรม
2. เด็กชายธนพล    ดรน้อย
3. เด็กชายนันทวัฒน์    สัมพันธวงศ์
1. นางนิภาพร    บุญจำเนียร
2. นางสาวมุกดา    เสาธง
2 โรงเรียนบ้านแก้งกอก 9โนนม่วงโนนจิก 1. เด็กชายอิทธิพล    มูลศิริ
2. เด็กชายบริพัฒน์    คล้ายคลึง
3. เด็กชายสุวิจักษณ์    ปุยดา
1. นางฉวีวรรณ    บุญปอง
2. นางนงค์ลักษณ์    สอแสง
3 โรงเรียนบ้านหนองกุง 12จิกเทิง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    พิลาบุตร
2. เด็กชายวันชัย    พันธ์เพ็ง
3. เด็กชายโชคทวี    แสงทอง
1. นายควง    ปุยดา
2. นายสันติ    เสาสูง
4 โรงเรียนบ้านนาคอ 13หนามแท่ง 1. เด็กชายชาคริตส์    แสงเขตต์
2. เด็กชายอมรศิลป์    วงศ์ละคร
3. เด็กชายสุขขี    บัณฑิตย์
1. นางขวัญจิตร    บุญเติม
2. นางจารุฬี    แสงอรุณ
5 โรงเรียนบ้านบะไห 14ผาแต้ม 1. เด็กชายณรงค์เกียรติ    อินทราช
2. เด็กชายอภิเชษฐ์    อินกลั่น
3. เด็กชายอุทิศ    ดอนใหญ่
1. นายชมภู    บิลชัย
2. นายสุพจน์    ทองคำ
6 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 3ดอนจิก 1. เด็กชายสหพล    ศิริพันธ์
2. เด็กชายธนากร    คูณภาค
3. เด็กชายศราวุธ    มาลาวัลย์
1. นางสาวพัชนี    โคตรมนตรี
2. นางพัชรี    ธุศรีวรรณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................