งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 134
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 4อ่างหิน 1. เด็กหญิงเบญจลักษณ์    เค้าทอง
1. นายทศพร    ไพรบึง
2 โรงเรียนบ้านเลิงบาก 5หนองบัวฮี 1. เด็กชายศรายุธ    คงดี
1. นางสาวสุธิดา    ทองปัน
3 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 8ศรีเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงอรนิกา    อุโคตร
1. นายธนาเกียรติ    สมศรี
4 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 9โนนม่วงโนนจิก 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    สมเสนาะ
1. นางสาวทัศนี    คืนดี
5 โรงเรียนบ้านไร่ 10ภูหล่นผาหลวง 1. เด็กชายนนทวัฒน์    บุญประสิทธิ์
1. นายกิตติชัย    มาลาสาย
6 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 7คำไหลดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงชฎาภา    คำห่อ
1. นายวิทยา    เจียนรนัย
7 โรงเรียนบ้านคำหว้า 11ตาลสุม 1. เด็กหญิงดวงกมล    กิ่งทอง
1. นางประภัสสร    คูณมี
8 โรงเรียนบ้านหนองกุง 12จิกเทิง 1. เด็กหญิงมณีจันทร์    มามาก
1. นายสมาน    ดุจดา
9 โรงเรียนบ้านนาบัว 14ผาแต้ม 1. เด็กชายวีระวุธ    ยืนชน
1. นางพัชราวรรณ    โพธิ์ศรี
10 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1พิบูลกุดชมภู 1. เด็กหญิงกุลณัฐ    อาสานอก
1. นางจุรพร    วรรณคำ
11 โรงเรียนบ้านโนนก่อ 18ช่องเม็ก โนนก่อ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    สายสมบัติ
1. นางสาวสร้อยฟ้า    มาลาสาย
12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 17สิรินธร 1. เด็กชายกฤษณวงษ์    แดงวงษ์
1. นางสุฉวี    สุวรรณภาวงค์
13 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 15โขงเจียม 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์    เหล็กกล้า
1. นายวัฒนา    นามแก้ว
14 โรงเรียนบ้านนาจาน 2โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล 1. เด็กหญิงปัณฑิตา    สุดโคตร
1. นายสุริยา    ทองเหลือง
15 โรงเรียนบ้านโนนสุข 6ไร่ใต้ 1. เด็กชายสิทธิชัย    บุญซาว
1. นายพิทักษ์    ศิริขวา
16 โรงเรียนบ้านนกเต็น 3ดอนจิก 1. นางสาวนงลักษณ์    ขนสุวรรณ์
1. นางสาวสุดารัตน์    บัวรักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................