งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 133
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 4อ่างหิน 1. เด็กชายสหฤทธิ์    ทีอุทิศ
1. นายบัณฑิต    จันทร์ส่อง
2 โรงเรียนบ้านดอนงัว 5หนองบัวฮี 1. เด็กชายเอกบัณฑิต    ทองล้ำ
1. นายนิติศักดิ์    หงษ์อินทร์
3 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 7คำไหลดอนใหญ่ 1. เด็กชายชญานนท์    บุญส่ง
1. นางสาวปณิดา    บุญส่ง
4 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 8ศรีเมืองใหม่ 1. เด็กชายนภสินธุ์    ทวีแสง
1. นายไพฑูรย์    ภูงอก
5 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 9โนนม่วงโนนจิก 1. เด็กชายปริญา    จักรศรี
1. นางสาวสมพร    แก้วกลึงกลม
6 โรงเรียนบ้านไร่ 10ภูหล่นผาหลวง 1. เด็กหญิงวิมลศิริ    ชัยธานี
1. นางปารดา    มโนรัตน์
7 โรงเรียนบ้านม่วงโคน 11ตาลสุม 1. เด็กหญิงวรรนิสา    รสเย็น
1. นางสาวลัดดาวัลย์    สรพิมพ์
8 โรงเรียนบ้านหนองกุง 12จิกเทิง 1. เด็กชายนนทกาล    แสวงศิลป์
1. นางธนัญญา    แสนทวีสุข
9 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 13หนามแท่ง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    คงทน
1. นางสาวอุไรวรรณ    ดาด้วง
10 โรงเรียนบ้านบะไห 14ผาแต้ม 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    แก่นผา
1. นายปริทัศน์    พิมพ์ทรัพย์
11 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 2โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล 1. เด็กชายปริวัฒน์    สุขเต็มดี
1. นางบุญกอง    พุ่มจันทร์
12 โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร เทศบาล 1. เด็กชายเฉลิมภัทร    เฉลิมศรี
1. นายณัฐกิตติ์    เฉลิมศรี
13 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1พิบูลกุดชมภู 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    จุระยา
1. นายสะดวก    โสวะภาสน์
14 โรงเรียนบ้านคำก้อม 16คันไร่ฝางคำ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์    เชื้อโชติ
1. นางชมัยพร    แก้วคูณ
15 โรงเรียนบ้านโนนก่อ 18ช่องเม็ก โนนก่อ 1. เด็กหญิงจันฑา    ดวงบุตร
1. นายเรืองฤทธิ์    สิริโส
16 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 17สิรินธร 1. เด็กชายนครินทร์    เสนา
1. นายหนึ่งเสมอ    เส้นเกษ
17 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 15โขงเจียม 1. เด็กชายอิทธิพล    บุญส่ง
1. นางสาวศิริลักษณ์    ศรีวงศ์ษา
18 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 6ไร่ใต้ 1. เด็กชายวสันต์    วงศ์ใหญ่
1. นางอุดมลักษณ์    บัวหยาด
19 โรงเรียนบ้านนกเต็น 3ดอนจิก 1. เด็กหญิงปาณิศา    คำวีระ
1. นางสาวดอกอ้อ    ดีอีเม้ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................