งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 132
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 4อ่างหิน 1. เด็กหญิงปณิตตา    คำสา
1. นายบัณฑิต    จันทร์ส่อง
2 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 5หนองบัวฮี 1. เด็กชายธนาทร    แท่งหิน
1. นางนิตประภา    เนตรวีระ
3 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 7คำไหลดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงชญานินทร์    บุญส่ง
1. นางสาวปณิดา    บุญส่ง
4 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 8ศรีเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงกานต์รวี    ปักษี
1. นายเศรษฐวัฒน์    สมภูมิ
5 โรงเรียนบ้านไร่ 10ภูหล่นผาหลวง 1. เด็กหญิงปวีณา    งามแสง
1. นางปารดา    มโนรัตน์
6 โรงเรียนบ้านดอนตะลี 11ตาลสุม 1. เด็กชายวรกมล    ทองต้น
1. นางนิพากร    ยอดภักดี
7 โรงเรียนบ้านหนองกุง 12จิกเทิง 1. เด็กหญิงฐาปนีย์    นาคคำ
1. นางสาวสิมมะลี    พิมพกรรณ์
8 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 13หนามแท่ง 1. เด็กชายนฤศักดิ์    โทจันทร์
1. นางสาวสุภาพร    เมืองซอง
9 โรงเรียนบ้านบะไห 14ผาแต้ม 1. เด็กชายคุณานนท์    พิมพ์ทรัพย์
1. นายปริทัศน์    พิมพ์ทรัพย์
10 โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร เทศบาล 1. เด็กชายศุภวิชญ์    เรืองอนันต์
1. นายนิติ    จันทร์จำปา
11 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1พิบูลกุดชมภู 1. เด็กชายสุทธิพงษ์    ก่อสินวัฒนา
1. นางลินจง    โชติดิลก
12 โรงเรียนบ้านด่าน 15โขงเจียม 1. เด็กชายวสุกฤต    พิมพกัน
1. นางสาววันเพ็ญ    เสือคำ
13 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 16คันไร่ฝางคำ 1. เด็กชายวรากร    พินาสุ
1. นายเสมา    สมภารเพียง
14 โรงเรียนบ้านโนนก่อ 18ช่องเม็ก โนนก่อ 1. เด็กหญิงจันฑา    ดวงบุตร
1. นายเรืองฤทธิ์    ศิริโส
15 โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว 17สิรินธร 1. เด็กหญิงนุชจิรา    พีระพงศ์
1. นางมณีรัตน์    ธิมาทา
16 โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 2โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล 1. เด็กชายศราวุธ    รำแพน
1. นางบรรจง    บุดดาหล
17 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 6ไร่ใต้ 1. เด็กชายวุฒิศาสตร์    ศรีโสภา
1. นางจันทร์หอม    พรมรัตน์
18 โรงเรียนบ้านนกเต็น 3ดอนจิก 1. เด็กชายสิทธิพล    กองแก้ว
1. นางสาวดอกอ้อ    ดีอีเม้ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................