งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 130
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 4อ่างหิน 1. เด็กชายเจษฎา    เส็งเอี่ยม
2. เด็กชายชัยนนท์    บัวจูม
1. นายชัย    หยงสิทธิ์
2. นายสมัคร    เขียวนิล
2 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 5หนองบัวฮี 1. เด็กชายทรงกรต    ประสานพิมพ์
2. เด็กหญิงมันธนา    วงษ์ใหญ่
1. นางพิศมัย    วุฒวัณณะ
2. นายวุฒิชัย    วุฒวัณณะ
3 โรงเรียนบ้านไร่ 10ภูหล่นผาหลวง 1. เด็กชายรติพงษ์    สิงห์ลา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    กันภัย
1. นายกิตติชัย    มาลาสาย
2. นางรุ่งนภา    บุญทศ
4 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 7คำไหลดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงอารีย์ยา    โพทุมทา
2. เด็กหญิงฐิติมา    ประทุมพิมพ์
1. นายชำนาญ    ทองด้วง
2. นางสุอารี    ทองด้วง
5 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 2โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล 1. เด็กชายศรายุทธ    พูลดี
2. เด็กหญิงทิพย์กัญญา    ชาวโพธิ์
1. นางสาวศิรินันท์    แสงทอง
2. นายสุริยเทพ    ภาเรือง
6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1พิบูลกุดชมภู 1. เด็กชายอลงกรณ์    หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงสุพิชชาญานันต์    เรืองรุ่งทิพย์
1. นายบุญพา    อร่ามโชติ
2. นางลินจง    โชติดิลก
7 โรงเรียนบ้านโนนก่อ 18ช่องเม็ก โนนก่อ 1. เด็กหญิงกิตติยา    สมบัติหลาย
2. เด็กชายธีรพัฒน์    ภูผักแพรว
1. นางประนอม    แสนวัง
2. นางสร้อยฟ้า    มาลาสาย
8 โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี 17สิรินธร 1. เด็กชายภานุวัฒน์    ชะภูธร
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์    สุตพัฒน์
1. นายเสรีภาพ    อมตะพงศ์พันธุ์
9 โรงเรียนบ้านโนนสุข 6ไร่ใต้ 1. เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง    สิงห์สอน
2. เด็กหญิงเกศกมล    วรรณภพ
1. นายพิทักษ์    ศิริขวา
2. นางสาวศตภิญญา    แพ่งพนม
10 โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ 3ดอนจิก 1. เด็กหญิงปนัฐวัณณ์    ปิ่นสกุล
2. เด็กหญิงโสรญา    อัครมาตร
1. นางสาวพึ่งพร    สุพรรณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................