งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 129
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 4อ่างหิน 1. เด็กชายเสฎฐพงศ์    เหลากลม
2. เด็กชายประวิทย์    บัวใหญ่
1. นางจำเนียร    อินทมนตรี
2. นางอัญชลีภรณ์    สายสมบัติ
2 โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง 5หนองบัวฮี 1. เด็กชายพนมพร    ทองอ้วน
2. เด็กชายนนทชัย    พรธรรม
1. นายรุ่งทิวา    ทองรอง
2. นางสาวแววดาว    แก้วศรี
3 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 8ศรีเมืองใหม่ 1. เด็กชายวชิรวิทย์    พงษ์พิละ
2. เด็กชายอริยทัพย์    ทองมี
1. นางจันทร์เพ็ญ    กาลพัฒน์
4 โรงเรียนบ้านคำหมาไน 10ภูหล่นผาหลวง 1. เด็กชายก้องภพ    เจียมสกุล
2. เด็กชายตวัน    เพิ่มศรี
1. นางสาวกีรติญา    สืบเหล่า
2. นายธวัชศักดิ์    สุดแสน
5 โรงเรียนบ้านสำโรง 11ตาลสุม 1. เด็กหญิงสุชานาฎ    ผิวงาม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    ผลสวัสดิ์
1. นางชื่นสุข    พรรณมาศ
2. นางณัฐญาจิต    แดงสุข
6 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 13หนามแท่ง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    สีสูงเนิน
2. เด็กหญิงอทิตยา    ชื่นชม
1. นางสาวอุไรวรรณ    ดาด้วง
7 โรงเรียนบ้านบะไห 14ผาแต้ม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    สีหา
2. เด็กชายสุทัศน์    ประสานพวง
1. นายปริทัศน์    พิมพ์ทรัพย์
2. นายวิสันต์    ทองล้วน
8 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 2โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล 1. เด็กชายลิขิต    พรมเย็น
2. เด็กชายทินกร    พรมชาติ
1. จ.ส.อ.ทวีศักดิ์    ศรีสุข
2. นางบุญกอง    พุ่มจันทร์
9 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1พิบูลกุดชมภู 1. เด็กชายณัฐภัทร    ดอนสิงห์
2. เด็กหญิงภัทรนันท์    โขมะนาม
1. นายบุญพา    อร่ามโชติ
2. นางสาวหฤทัย    สาระสิทธ์
10 โรงเรียนบ้านด่าน 15โขงเจียม 1. เด็กชายเพชรเกษม    สุดขาว
2. เด็กชายอธิภัทร    พรรยราช
1. นางลักขณา    จงจินากูล
2. นางสาวอารีลักษณ์    ชื่นชม
11 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 18ช่องเม็ก โนนก่อ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์    เชื้อโชติ
2. เด็กชายพลพล    บุญสุข
1. นายคณิน    พันธุ์สุภา
2. นางฉวีวรรณ    นิโรคะ
12 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 17สิรินธร 1. เด็กชายปณชัย    สุวรรณกูฏ
2. เด็กชายนันทพล    นนท์ศิริ
1. นางสาวณปภัช    ลาโพธิ์
13 โรงเรียนบ้านโนนสุข 6ไร่ใต้ 1. เด็กชายธาดานันต์    เผ่าภูรี
2. เด็กชายธีรศักดิ์    สารปัญญา
1. นายพิทักษ์    ศิริขวา
2. นางสาวศตภิญญา    แพ่งพนม
14 โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ 3ดอนจิก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    ธรรมดารพ
2. เด็กหญิงภัทราพร    ลาภมูล
1. นางสาวพึ่งพร    สุพรรณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................