งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 126
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเลิงบาก 5หนองบัวฮี 1. นางสาวธัญวรรณ    บุปผาเผ่า
2. นางสาวอรอนงค์    โสที
3. นางสาวบุรพร    จันทะเนตร
1. นางสาวสุธิดา    ทองปัน
2 โรงเรียนบ้านนาคาย 12จิกเทิง 1. เด็กหญิงอรอุมา    เชื้อท้าว
2. เด็กหญิงธันยพร    จันทร์สด
3. เด็กหญิงวันนา    บุญศรี
1. นายกังวาน    พิมพ์บุญมา
2. นางสาวมนัสชนก    แสงทอง
3 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 14ผาแต้ม 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ    โคตรเมือง
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    ศิริมาตร์
3. เด็กหญิงบุญ    ขยันการ
1. นายรังสรรค์    ภูทอง
2. นางสาวสุธาสินี    บุญปรุง
4 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 18ช่องเม็ก โนนก่อ 1. เด็กหญิงภักดี    ศรีราช
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์    เหล่าสาร
3. เด็กหญิงปนัดดา    ฝางคำ
1. นายคณิน    พันธุ์สุภา
2. นางฉวีวรรณ    นิโรคะ
5 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 3ดอนจิก 1. เด็กหญิงปริศนา    แฝงโกฏิ
2. เด็กหญิงเพ็ญพะยอม    พืชหมอ
3. เด็กหญิงธิดาพร    ชาวดอน
1. นางจันทร์เพ็ญ    จันทร์น้อย
2. นายพรภิรมย์    แก้วมหา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................