งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 125
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 8ศรีเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงอฐิฐาน    ประสพสุข
2. เด็กหญิงปวีณา    พางาม
3. เด็กหญิงธมลวรรณ    ประสพสุข
1. นางสาวรัชนี    คำสวัสดิ์
2. นายไพฑูรย์    ภูงอก
2 โรงเรียนบ้านสิม 10ภูหล่นผาหลวง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    จันทร์ศรีมาต
2. เด็กหญิงปิติรัชนก    พันธ์ชาติ
3. เด็กหญิงอัจฉราพร    คุณทน
1. นางสาวนางสาวศิริพร    ผาจันทร์
2. นางสาววีระวรรณ    ปัฐพี
3 โรงเรียนบ้านสำโรง 11ตาลสุม 1. เด็กหญิงรัตนา    คงมาก
2. เด็กหญิงวิจิตรา    แสนทวีสุข
3. เด็กหญิงสุชานาฎ    ผิวงาม
1. นางณัฎฐิดา    ปอแก้ว
2. นายศักดิ์ดา    ดรุณพันธ์
4 โรงเรียนบ้านนาคาย 12จิกเทิง 1. เด็กหญิงพรชพร    พรรณเจริญ
2. เด็กหญิงสุภาพร    กุลบุตร
3. เด็กหญิงจินัชชา    ใจใหญ่
1. นางสาวมนัสชนก    แสงทอง
2. นางสาวสุจิตรา    ชาคำไฮ
5 โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ 15โขงเจียม 1. เด็กหญิงจินดาลักษณ์    โมศรีเอี่ยม
2. เด็กหญิงพรนภา    สืบแก้ว
3. เด็กหญิงจุารุวรรณ    เรืออาจ
1. นายจรัญ    มะอาจเลิศ
2. นางสาวฐณัชณ์พร    ออทอลาน
6 โรงเรียนบ้านบะไห 14ผาแต้ม 1. เด็กหญิงเมวิกา    อ่วมกอง
2. เด็กหญิงณัฐริณีย์    เซ็นนอก
3. เด็กหญิงสุกัญญา    ฝางคำ
1. นายปริทัศน์    พิมพ์ทรัพย์
2. นายวิสันต์    ทองล้วน
7 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 18ช่องเม็ก โนนก่อ 1. เด็กหญิงสิริกัญญา    มณีวรรณ
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน    เครือเนตร
3. เด็กหญิงอัญชลีพร    ยืนมั่น
1. นางสาวจริยา    อบทอง
2. นางนวลละออง    คล้ายยา
8 โรงเรียนบ้านนกเต็น 3ดอนจิก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    พรทิพย์
2. เด็กหญิงพรรษา    นามลีลา
3. เด็กหญิงวรเนตร    คำสิงห์
1. นางสาวดอกอ้อ    ดีอีเม้ง
2. นางสาวสุดารัตน์    บัวรักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................