งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 124
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านนาชุม 4อ่างหิน 1. เด็กหญิงทัศดาว    พุ่มจันทร์
1. นายไตรวิวัฒน์    จันทร์จิตร
2 โรงเรียนบ้านโนนยานาง 5หนองบัวฮี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ชูพัน
1. นายฐปนรรฒ์    ผลพยุง
3 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 15โขงเจียม 1. เด็กหญิงสุขประภา    ผลดก
1. นายเกริกเกียรติ    หูตาไชย
4 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 8ศรีเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงวรรณนิศา    วงเวียน
1. นายธนาเกียรติ    สมศรี
5 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 9โนนม่วงโนนจิก 1. เด็กหญิงวาสนา    ภาพรม
1. นางสาวทัศนี    คืนดี
6 โรงเรียนบ้านไร่ 10ภูหล่นผาหลวง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    กันภัย
1. นายกิตติชัย    มาลาสาย
7 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 7คำไหลดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงมาริษา    ส่องแสง
1. นายวิทยา    เจียรนัย
8 โรงเรียนบ้านสำโรง 11ตาลสุม 1. เด็กชายอธิปัตย์    พรมสะอาด
1. นายโยธิน    ทศโยธิน
9 โรงเรียนบ้านหนองกุง 12จิกเทิง 1. เด็กหญิงมณัรัตน์    แก้วกัญญา
1. นายสมาน    ดุจดา
10 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 14ผาแต้ม 1. เด็กหญิงณัฐริกา    พิจารณ์
1. นางสาววัชณีย์    เสตเตมิย์
11 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1พิบูลกุดชมภู 1. เด็กหญิงญาโนทัย    ใจแก้ว
1. นางจุรพร    วรรณคำ
12 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 18ช่องเม็ก โนนก่อ 1. เด็กหญิงเสาวนีย์    บุญน้อย
1. นางฉวีวรรณ    นิโรคะ
13 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 17สิรินธร 1. เด็กชายอัษฎาวุธ    เจือจารย์
1. นางสุฉวี    สุวรรณภาวงค์
14 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 2โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล 1. เด็กชายจตุรวิท    ทรายทอง
1. นางนงนุช    สีแสง
15 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 3ดอนจิก 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    จันทร์พันธ์
1. นางจันทร์เพ็ญ    จันทร์น้อย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................