งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 123
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 4อ่างหิน 1. เด็กชายสิทธิพงษ์    วงษาชัย
1. นางปรียาภรณ์    แสงเนตร
2 โรงเรียนบ้านดอนงัว 5หนองบัวฮี 1. เด็กชายณัฐวุธ    มิ่งขวัญ
1. นายสมบูรณ์    เยาวะศรี
3 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 7คำไหลดอนใหญ่ 1. เด็กชายชญานนท์    บุญส่ง
1. นางสาวปณิดา    บุญส่ง
4 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 8ศรีเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงปิยะฉตร    โอษฐิเวช
1. นางจิราวรรณ์    แก้วชิณ
5 โรงเรียนบ้านแก้งกอก 9โนนม่วงโนนจิก 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ    ทนทาน
1. นางรัศมี    ชมทอง
6 โรงเรียนบ้านไร่ 10ภูหล่นผาหลวง 1. เด็กหญิงรัญญา    ศิริเทพ
1. นางปารดา    มโนรัตน์
7 โรงเรียนบ้านแก่งกบ 11ตาลสุม 1. เด็กหญิงกาญจนา    อ่อนผิว
1. นายอรุณ    สมเพราะ
8 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 12จิกเทิง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    คูณมี
1. นายอดิเทพ    ทวัพัฒน์
9 โรงเรียนบ้านชาด 13หนามแท่ง 1. เด็กหญิงศุทธินี    พิมพ์วงษ์
1. นายเจนพล    ทมาตเก้ง
10 โรงเรียนบ้านดงแถบ 14ผาแต้ม 1. เด็กหญิงมนธิตรา    สีดา
1. นางกษมา    บุตรวัน
11 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 2โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล 1. เด็กหญิงศศิธร    คำสอน
1. นางบุญกอง    พุ่มจันทร์
12 โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร เทศบาล 1. เด็กหญิงอรอนงค์    สุวรรณกูฎ
1. นายจำเริญ    สุวรรณกูฎ
13 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1พิบูลกุดชมภู 1. เด็กหญิงทักษพร    เผ่าภูรี
1. นายสะดวก    โสวะภาสน์
14 โรงเรียนบ้านด่าน 15โขงเจียม 1. เด็กหญิงอรอุมา    วงศ์ลา
1. นางสาวอารีลักษณ์    ชื่นชม
15 โรงเรียนบ้านโนนจิก 16คันไร่ฝางคำ 1. เด็กหญิงสุญญตา    สุขุมธรรมพินิจ
1. นางสดใส    แก้วโชติ
16 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 18ช่องเม็ก โนนก่อ 1. เด็กชายจิระศักดิ์    เย็นระยับ
1. นายคณิน    พันธุ์สุภา
17 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 17สิรินธร 1. เด็กชายกฤษฎา    แสงแก้ว
1. นางสาวณปภัช    ลาโพธิ์
18 โรงเรียนบ้านวังแคน 6ไร่ใต้ 1. เด็กหญิงพิยดา    ชาวศรี
1. นายแก้ว    นนทการ
19 โรงเรียนบ้านห้วยแดง 3ดอนจิก 1. เด็กหญิงพรรณาพร    มูลบุตร
1. นางสุภาวดี    โชติสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................