งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 122
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแขมเหนือ 4อ่างหิน 1. เด็กชายปาณัทพงษ์    คำมา
1. นายชัยชนะ    เหลากลม
2 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 5หนองบัวฮี 1. เด็กหญิงอัจฉริญาฎา    ศรีประเสริฐ
1. นางนิตประภา    เนตรวีระ
3 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 7คำไหลดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงชญานินทร์    บุญส่ง
1. นางสาวปณิดา    บุญส่ง
4 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 8ศรีเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ    คชลักษณ์
1. นางจงจิตร    พิลา
5 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 9โนนม่วงโนนจิก 1. เด็กชายณชพล    กองสุข
1. นางสาวสมพร    แก้วกลึงกลม
6 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 10ภูหล่นผาหลวง 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์    ม่าวไทย
1. นางสาวมานิจ    ศรีบุระ
7 โรงเรียนบ้านสำโรง 11ตาลสุม 1. เด็กหญิงอารียา    ทิพย์เนรตร
1. นางวัฒนา    จุมพล
8 โรงเรียนบ้านนาคาย 12จิกเทิง 1. เด็กหญิงเบญญาทิพย์    วงษ์ละคร
1. นายสุรศักดิ์    จันทเขต
9 โรงเรียนบ้านชาด 13หนามแท่ง 1. เด็กชายโอมรินทร์    โคตรเมือง
1. นายพิทักษ์พงษ์    พรหมลักษณ์
10 โรงเรียนบ้านบะไห 14ผาแต้ม 1. เด็กหญิงรัตย์ชนาภร    สุวรรณกูฎ
1. นางวัฒนี    ทองล้วน
11 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1พิบูลกุดชมภู 1. เด็กชายพุทธคุณ    พิทักษา
1. นายบุญพา    อร่ามโชติ
12 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 16คันไร่ฝางคำ 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์    คำล้าน
1. นายเสมา    สมภารเพียง
13 โรงเรียนบ้านหินสูง 18ช่องเม็ก โนนก่อ 1. เด็กชายทองบุญฤทธิื    แก้วดอน
1. นายประเทือง    แก้วพิทักษ์
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 17สิรินธร 1. เด็กชายอายุวัฒน์    แก้วมั่น
1. นางสุมาลี    จำปาแพง
15 โรงเรียนบ้านโนนข่า-โนนยาง 2โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล 1. เด็กชายวีรภัทร    สมหมาย
1. นางนันทกา    แสนทวีสุข
16 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 15โขงเจียม 1. เด็กหญิงนิตติยา    ป้องคำ
1. นางวิไลลักษณ์    บุญส่ง
17 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 6ไร่ใต้ 1. เด็กชายพงศธร    บุญศรี
1. นางนิตยา    จำปาเทศ
18 โรงเรียนบ้านนกเต็น 3ดอนจิก 1. เด็กหญิงกฤชญา    พรทิพย์
1. นางสาวดอกอ้อ    ดีอีเม้ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................