หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 030 1.000 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 19
2 031 1.000 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 19
3 032 2.000 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 16
4 007 3.000 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 18
5 008 3.000 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 19
6 009 3.000 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 17
7 036 4.000 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 18
8 037 4.000 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 19
9 038 4.000 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 15
10 041 5.000 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 7
11 046 6.000 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 18
12 047 6.000 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 14
13 810 7.010 การแข่งขันคัดลายมือ ป.1 ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 18
14 811 7.020 การแข่งขันคัดลายมือ ป.2 ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 20
15 812 7.030 การแข่งขันเล่าเรื่องประกอบภาพ ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 16
16 813 7.040 การแข่งขันอ่านร้อยแก้ว ป.1 ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 18
17 814 7.050 การแข่งขันอ่านร้อยแก้ว ป.2 ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 18
18 815 7.060 การแข่งขันอ่านร้อยแก้ว ป.3 ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 18
19 816 7.070 การแข่งขันอ่านร้อยกรอง ป.4 ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 18
20 817 7.080 การแข่งขันอ่านร้อยกรอง ป.5 ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 18
21 818 7.090 การแข่งขันอ่านร้อยกรอง ป.6 ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 18

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]