เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 ต.ค. 2557
9 ต.ค. 2557
10 ต.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศ  ขณะนี้ สพป.อบ.3 ได้ยืนยันข้อมูลผลการแข่งขันระดับเขตไปยังระดับภาคเรียบร้อยแล้ว ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของ สพป.อบ.3 ดำเนินการดังนี้
   1.เข้าไปตรวจสอบข้อมูลครู นักเรียนในเว็ปไซค์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ http://www.esan64.sillapa.net/sp-center/ 
   2. ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ทางเว็ปไซต์ของภาค เช่น วัน เวลา สถานที่แข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน การกำหนดส่งเล่มรายงาน (กรณีโครงงาน)
   3. ให้โรงเรียนตัวแทนแจ้ง สพป.อบ.3 หากพบว่า ข้อมูลครู นักเรียน ไม่ถูกต้อง หรือมีความประสงค์จะเปลี่ยนตัวนักเรียน
ส่วนโรงเรียนอื่นๆให้รีบดำเนินการพิมพ์เกียรติบัตรโดยเฉพาะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 กิจกรรม ซึ่งจะมีการถอนทีมออกจากระบบกรณีไม่เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ
โดยให้ดำเนินการก่อนจะมีการแข่งขันในระดับภาค คือ ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2557

 
 

ประกาศ  ให้โรงเรียนที่ไม่ประสงค์จะเข้าแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  Amath  คำคม  โซดุกุ  Crossword ในระดับประเทศ แจ้ง สพป.อบ.3 ด้วย
เบอร์โทร ศน.ธวัชชัย  0821499374  ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 (กรณีทีมที่เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่) และให้โรงเรียนที่  ประสงค์ จะเข้าแข่งขัน
ในระดับประเทศให้ส่งข้อมูลนักเรียน ครู มาที่ สพป.อบ.3 หรือแจ้งทางโทรศัพท์ ตามเบอร์โทร และทางไลน์ (กรณีโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าแข่งขันในระดับเขต)

 
 

ประกาศ  ขณะนี้สพป.อบ.๓ ได้นำเอา รหัสโรงเรียนขึ้นในระบบ E-Office เพื่อให้โรงเรียนได้ปรับปรุงข้อมูลครู 
นักเรียน ที่เข้าแข่งขันภายในกำหนดเวลา เพื่อทางเขตพื้นที่จะได้ยืนยันข้อมูลส่งตัวแทนเข้าแข่งขันใน
ระดับภาคต่อไป

 
 

ประกาศ   ให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ปรับปรุงข้อมูล (เพิ่มชื่อ-สกุล นักเรียน /ครู แก้ไขรายการต่างๆ
ให้ถูกต้อง)
ในโปรแกรมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 11-17  ตุลาคม  2557  รวมทั้งรายการที่ดำเนินการแข่งขันเสร็จแล้ว คือ โครงงานคุณธรรมระดับ ป.4-6 / ม.1-3  พาทีสร้างสรรค์  (ให้ลงทะเบียนในระบบให้เรียบร้อย) ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว  จากนั้นให้ทุกโรงเรียนเข้าปริ้นเกียรติบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557  เป็นต้นไป

 
 

แจ้งครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกลุ่มคอมพิวเตอร์

เนื่องด้วยการแข่งขันแต่ละกิจกรรมมีสาระแตกต่างกันออกไปสำหรับกลุ่มสาระ กอท.(คอมพิวเตอร์) ให้ครูนำนักเรียนมารายงานตัวเวลา 07.30 น.ในกิจกรรมที่จำเป็นจะต้องลงโปรแกรมเพิ่มเติมเป็นจำนวนมากเพื่อป้องกันการกินเวลาการแข่งขัน ..ขอบพระคุณค่ะ

 
 

ประกาศด่วนที่สุด 

ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถำกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปี 2557 และให้คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ตามรายชื่อที่แนบมา ประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ตามหนังสือที่ ศธ 04185/1077 ลงวันที่ 03/10/2557  รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ไฟล์ใหม่ได้ลงในระบบ e-Office แล้วค่ะ

 
 

ประกาศ   ให้โรงเรียนตัวแทนกลุ่มเครือข่ายทุกโรงเรียนตรวจสอบตารางการแข่งขันจาก  เว็ปไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 
ของ สพป.อบ.3 เท่านั้น  เนื่องจากมีการแก้ไข  เปลี่ยนแปลงข้อมูลการแข่งขัน ให้ติดตามความเคลื่อนไหวตลอดเวลา 
และให้ปริ้นตารางการแข่งขันล่าสุดได้วันที่ 7 ตุลาคม 2557 เพื่ออ้างอิงในการเข้ารายงานตัวแข่งขัน (กรณีมีความคาดเคลื่อน สถานที่
วันที่ และเวลา ในการแข่งขัน) 

 
 

แจ้งประกาศจากฝ่ายจัดการแข่งขัน

ขอแก้ไขชื่อรายการประกวด/แข่งขัน ดังต่อไปนี้

1. เดิม การเล่านิเทานประกอบสื่อ ขอแก้ไขเป็น การเล่านิเทานประกอบท่าทาง

2. เดิม ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น  ขอแก้ไขเป็น ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น

 
 

แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน สพป.อบ.3 ได้เอาตารางการแข่งขันลงใหม่และมีการปรับแก้ไขในส่วนของรายการกิจกรรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมที่อยู่โรงเรียนบ้านสนามชัยเดิม ย้ายไปแข่งขันที่โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร จำนวน 5 รายการ คงเหลือไว้ที่โรงเรียนบ้านสนามชัยดังนี้
1. หุ่นยนต์บังคับมือ ชั้น ป.1- ป.6
2. หุ่นยนต์บังคับมือ ชั้น ม.1-ม.3
3. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งครูในโรงเรียนที่ทำการซ้อมเด็กแข่งขันด้วยค่ะ

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 227
จำนวนทีม 2,807
จำนวนนักเรียน 6,174
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,209
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 10,383
ครู+นักเรียน+กรรมการ 10,383
ประกาศผลแล้ว 254/285 (89.12%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 11
เมื่อวาน 12
สัปดาห์นี้ 120
สัปดาห์ที่แล้ว 298
เดือนนี้ 434
เดือนที่แล้ว 435
ปีนี้ 5,873
ทั้งหมด 193,405