รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดียน 1. เด็กหญิงปุณณิศา  วงษ์บาตร
 
1. นางมะลิวรรณ  หาสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสาย 1. เด็กหญิงวรรณวิมล  อัปกาญจน์
 
1. นางวิลาวัลย์  บุตรดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ 1. นางสาวธิดารัตน์  คะเนนอก
 
1. นายอุทิศ  ทับธานี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังเคน 1. เด็กหญิงสุภัสษร  กองพร
 
1. นางรัตนาพร  โพธิ์สาร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังเคน 1. เด็กหญิงมาตา  บุบผาดี
 
1. นายอานนท์  ศรศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สีทา
 
1. นางสาวชลธารา  ศิริวงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กชายอรรคพล  อาศัยบุญ
 
1. นางวิริยา  สุตาวงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงอาทิตยา  มณีกรรณ์
 
1. นางวันเพ็ญ  จันจุติ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. เด็กหญิงอุลาวรรณ  เจริญแดง
 
1. นางสาวชลธารา  ศิริวงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงธัชรีย์ญา  สระทองพลอย
2. นางสาวพิศตะวัน  อุณหะพันธ์
3. เด็กหญิงวริศรา  คำหล่อ
 
1. นางกนกรดา  ชัยประเสริฐ
2. นางวิลาวัณย์  เบื่อน้อย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  จันหอม
2. เด็กหญิงสุนิสา  สุทธิธรรม
 
1. นายณรงค์  ขจัดมลทิน
2. นางบุษราคำ  ขวัดมลทิน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 1. นางสาวชฎาพร  ธรรมพิทักษ์
2. นายวิชรุต  ประเคน
 
1. นางรินดา  ชมภูศรี
2. นายสิริสมภพ  สุดแสง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงกานต์ศิริ  สมคิด
 
1. นางวิกัญดา  พูลเพิ่ม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงงามพิศ  ศรีธัญ
 
1. นายเมธี  น้อยดี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำทองสุข
 
1. นางตรีชฎา  ตละทา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขนัน 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  เชื้อจำพร
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ลามาตย์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  วรรณา
 
1. นายอดุลย์ศักดิ์  ยืนนาน
2. นางสาวณัฏฐ์ปุณณภา  เตชสิริโกศล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. นางสาวขวัญกนก  ประทุมชัย
2. เด็กหญิงพรรณิภา  สูงยอดสุด
3. นางสาวศศินา   องอาจ
 
1. นางนัฐพร  ยืนนาน
2. นางวิภาวดี  วงศ์มั่น
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไกยภูมิ
2. เด็กหญิงรัตนลาวัลย์  งามเจริญ
3. เด็กหญิงอรปรีญา  พลพนา
 
1. นางสาวเขมิกา  วิลาวรรณ์
2. นางสาวพรพรรณ  เจริญรอย
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอก 1. เด็กหญิงกรกมล  ใจมั่น
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  อยู่ศรี
3. เด็กชายเทพรา   คำด้วง
 
1. นายชาตรี  ตรีผลา
2. นายบรรดล  จันทร์หงษ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1. เด็กชายจักษ์  คุณพาที
2. เด็กชายวิรักฎฐ์  ถึงแสง
 
1. นายนิเวศ  รูปแกะ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง 1. เด็กชายปิยะ  พันธุการ
2. เด็กชายเอกราช  แข่งขันธ์
 
1. นายวุฒิไกร  อรจุล
2. นายทองพูล  สิงห์บุตร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 1. เด็กหญิงชมภูนุช  วงศ์พุฒ
 
1. นายสัมพาศ  แวงวรรณ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์  สร้อยคำ
 
1. นายสัมพาศ  แวงวรรณ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 1. เด็กหญิงรัตนภรณ์  กุมภาพงษ์
 
1. นายสัมพาศ  แวงวรรณ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ภวังค์
2. เด็กชายธีระพงษ์  พวงสันเที๊ยะ
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ศรีทนาม
 
1. นางวัลลภา  พันธ์สุวรรณ
2. นางสาวรฐา  ใจเดี่ยว
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. นางสาวชลิตา  จำปาแดง
2. นางสาววลัยลักษณ์  สำราญสุข
3. นางสาวสุนิตรา  พสุนนท์
 
1. นางสุจิตรา  ต้นวงศ์
2. นางสาวภัทรภรณ์  สาเกตุ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮี 1. เด็กหญิงจิตรลดา  มุสะกะ
2. เด็กหญิงนิชานันท์  วะนา
3. เด็กหญิงมนตรา  มณีภาค
 
1. นางวัลลภา  พันธ์สุวรรณ
2. นายไชยา  ฉ่ำเมืองปักษ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุวรรณผา
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  วารีพัฒน์
3. เด็กชายธีรพัฒน์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  อินทร์สา
2. นางสาวกัญญาณี  พรหมจรรย์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแอมเจริญ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  อินสร
2. เด็กหญิงนิพาดา  สมาวัตร
3. เด็กหญิงอริศญาพร  ภูมิลำเนา
 
1. นางนริศรา  อินทรเทศ
2. นายยอดชาย  อินทรเทศ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. เด็กชายกริช  ทองนำ
2. เด็กชายชนากรณ์  อเนกา
3. เด็กชายพัฒนา  พรมเพ็ญ
 
1. นายวิศิษย์  ใชญัน
2. นางมะลิวัลย์  ใชญัน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. เด็กหญิงชลธิชา  บรรดาตั้ง
2. เด็กหญิงญานิกา  ทะยารัมย์
3. เด็กหญิงภาวิดา  โกท์
 
1. นางมลิวรรณ  ใชญัน
2. นางอัญชิษฐา  วิชาพูล
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ขันตรี
2. เด็กหญิงวิลัยพร  พรหมมา
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ลาเบิกบาน
 
1. นางสาวไพจิตร  เทือกท้าว
2. นางสุธิดา  ธรรมสัตย์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. นายศุภวัตร  ผึ่งผาย
2. นายอนุชา  โมหา
 
1. นายวิศิษย์  ใชญัน
2. นางมลิวรรณ  ใชญัน
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงจุุฑาพร  ยาจิต
2. เด็กชายอัคเดช  ยั่งยืน
 
1. นายปรมา  เยาวบุตร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กชายณัฐพล   ไชยลาโพธิ์
2. เด็กชายทศพล  ประเสริฐชาติ
 
1. นายสมชาย  กนกพงษ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ 1. เด็กชายจุลจักร  อักษร
2. เด็กชายอิทธิศักดิ์  จันทาทอง
 
1. นายอุทิศ  ทับธานี
2. นางสุพรรษา  อะคะสีวร
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กชายธนากร  โลหะกุล
2. เด็กชายอนุวัฒน์  คิดการ
 
1. นายพิสิฐ  พวงศรี
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กชายณัฐพล  พรมสำลี
2. เด็กชายสุริยา  สุขเกษม
 
1. นายพิสิฐ  พวงศรี
2. นางลัดดาวัลย์  พวงศรี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พรมบุดดี
2. เด็กชายอัครชัย  ซ่อมทอง
 
1. นายประเสริฐ  โพธิยา
2. นายกิตติชัย  บุรัสการ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐ 1. เด็กหญิงญานิกา  เข็มเงิน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรศรีี
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  สุดบอนิจ
4. เด็กหญิงรัชรินย์  ดวงดาว
5. เด็กหญิงอุษณีย์  ลือนาม
 
1. นางจันทิมา  เครือสีดา
2. นายทวีชัย  จำปาวัลย์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐ 1. เด็กหญิงกนกอร  ลือนาม
2. เด็กหญิงชลธิชา  รอบรู้
3. เด็กหญิงญาณิศา  เข็มเงิน
4. เด็กหญิงเมธาวรรณ  ไกยพันธ์ุ
5. เด็กหญิงโสภิตา  อุดมสิน
 
1. นายทวีชัย  จำปาวัลย์
2. นางวัชรินทร์  บุญผุย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  มูลสิน
2. เด็กหญิงชุติมา  สายเสมา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  สืบหาญาติ
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  จำปาขาว
5. นางสาวมุธิตา  แก้วมีศรี
 
1. นางบริสุทธิ์  มุสิกสาร
2. นางอรัญญา  มูลสิน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1. เด็กหญิงกัญญารัก  สีมาฤทธิ์
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  มีแววแสง
3. เด็กหญิงปกิตา  หมุนสิงห์
4. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทองพิมพ์
5. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ชื่นใจ
 
1. นางรจนา  ป้อมแดง
2. นางมณีพรรณ  มนัสสา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทม 1. เด็กหญิงกรวิไล  นามบุตร
2. เด็กหญิงจารุภา  ดอกพุฒ
3. เด็กหญิงฐิติวรรณ  ไหลหลั่ง
4. เด็กหญิงสิริกร  แสงมณี
5. เด็กหญิงสุมิตรา  ชัยธานี
 
1. นางสมจิตถวิล  สว่างสุรีย์
2. นายพจน์  แพงโสม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  มั่นยืน
2. เด็กหญิงวิชุดา   เจริญชาติ
3. นางสาวอรัญญา  จูมลี
4. เด็กหญิงอริตา  รัตนโสภา
5. เด็กหญิงเกวลิน  ผงจันทร์
 
1. นางสาวกุลญาดา  เจริญชาติ
2. นายโยธิน  อินผล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกชัน 1. เด็กชายกันยา  พุฒโสม
2. เด็กชายคมกริช  กลโชติ
3. เด็กชายยุทธนา  กุมภาพงษ์
4. เด็กชายวุฒิชัย  แก้วเนตร
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชลเทพ
 
1. นายนราศักดิ์  สร้อยสนธ์
2. นายบัณฑิต  ภาระเวช
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 1. เด็กหญิงต้นว่าน  ขนุนทอง
2. เด็กชายธัทชัย  ประสมพลอย
3. เด็กชายพชรพล  ลีลา
4. เด็กชายสุขทวี  แสงใสแก้ว
5. เด็กชายอดุวิทย์  ภู่สำเภา
 
1. นางสาวสุพรรณษ  รอบรู้ดี
2. นางสาวนิภาพรรณ์  ชัยชิต
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  จุใจล้ำ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุตรวงษ์
3. เด็กหญิงนันทิยา  ประสมพลอย
4. เด็กหญิงนุศรา  เสนาใหญ่
5. เด็กหญิงปริญญา  สีดาสี
6. เด็กหญิงปรียณัฐ  กาญจนรัตน์
7. เด็กหญิงปวีณา  สีดาสี
8. เด็กชายภานุพงษ์  วงค์คูณ
9. เด็กชายวรรณชิต  ผมหอม
10. เด็กหญิงวาสนา  ประสมพลอย
11. เด็กชายวีระพงษ์  เสนาใหญ่
12. เด็กหญิงสำรวย  สุทธสา
13. เด็กหญิงสุกาณดา  ทองรส
14. เด็กหญิงสุนิสา  ก้อนคำ
15. เด็กหญิงสุปราณี  แก้วเหลา
16. เด็กหญิงอติมา  วิลัย
17. เด็กหญิงอทิตยา  คูณมี
18. เด็กชายอนุชิต  ประทุม
19. เด็กหญิงอรทัย  จันทาลุน
20. เด็กหญิงอาภรณ์  ดวงไกรแผง
 
1. นายวิบูลย์  สุขเสริม
2. นางนงเยาว์  สุขเสริม
3. นางสาวธิดารัตน์   สุขเสริม
4. นายพูนผล  เหมแดง
5. นางสมรัก  พสุนนท์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รวบรัด
2. เด็กชายธนธรณ์  วงค์พรมมา
3. เด็กชายธนภัทร  หาระสาร
4. เด็กชายธนากร  นิลพงษ์
5. เด็กชายธวัชชัย  มุกดาพันธ์
6. เด็กหญิงนิราวรรณ  รัดสีหา
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์  มณีภาชย์
8. เด็กหญิงวรัญญา  คำโกน
9. เด็กชายวิศรุต  สุดศรี
10. เด็กหญิงศิริประภาภรณ์  มาลาสาย
11. เด็กชายศุภโชค  ชาคำ
12. เด็กชายสัภยา  ปลาทอง
13. เด็กหญิงอนุธิา  ทาวะรมย์
14. เด็กชายอภิรักษ์  จันทะรักษ์
15. เด็กหญิงอริกร  เหลืองทอง
16. เด็กหญิงอัจฉรา  ชัยหาญ
17. เด็กหญิงอัญชลี  รุ่งเรือง
18. เด็กชายเดชบัญชา  ดาผา
19. เด็กหญิงเนตรนภา  ชนะสาร
20. เด็กหญิงเพชรรัตน์  แพงรูป
 
1. นายไพโรจน์  ชาวเมืองโขง
2. นางเกศรินทร์  ชาวเมืองโขง
3. นายจิรัฐฎิ  ทองรัตน์
4. นางวิไลลักษณ์  คุณมี
5. นางเพ็ญ  เครืองาม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เจริญดง
 
1. นายเสกศักดิ์  บุตรเสน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  นิรุตมล
 
1. นายเสกศักดิ์  บุตรเสน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กหญิงสุนันทา  ทองเพ็ญ
 
1. นายเสกศักดิ์  บุตรเสน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 1. เด็กชายพงศกร  หลักคำ
2. เด็กหญิงพิชชาพร  พูยะดาว
 
1. นางมลิวัลย์  ดอนสิงห์
2. นางสาวกัญญานี  พรหมจรรย์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. เด็กหญิงวริศรา  บัวนิล
2. เด็กชายวิชัย  ภาระเวช
 
1. นางสาวนิตยา  รอบรู้
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายนัฐวัช  วงศ์จอม
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พร้อมสุข
 
1. นางกนกรดา  ชัยประเสริฐ
2. นางวิลาวัณย์  เบื่อน้อย
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกชัน 1. เด็กหญิงกาญจนา  วันงาม
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  บุตรเคน
3. เด็กหญิงมาริษา  ลาภูตะมะ
4. เด็กหญิงราตรี  บุตตะราช
5. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  เจริญสุข
6. เด็กหญิงสิฏิพร  มุติมรรดา
7. เด็กหญิงสุดาพร  ยุตกิจ
8. เด็กหญิงสุมาลี  สมภัย
9. เด็กหญิงอรปรียา  ภูมิชัย
10. เด็กหญิงอุทุมภรณ์  วงศ์จำปา
 
1. นางศิริบูรณ์  พลหาร
2. นางสาวเย็นจิตร  แสงแดง
3. นางรุ่งฤดี  ทองคำชุม
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 1. เด็กหญิงจันทราภรณ์  พื้นชมพู
2. เด็กหญิงจิราภา  ปัดนา
3. เด็กหญิงธัญญาพร  ทุมกิจจะ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ที
5. เด็กหญิงภัทราวดี  พันธ์คูณ
6. เด็กหญิงวัลวิษา  ประชุมแดง
7. เด็กหญิงวิระพรรณ  แสงกล้า
8. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  ไขคำ
9. เด็กหญิงศศิธร  สุภาษร
10. เด็กหญิงศิริญญา  ซอมรัมย์
11. เด็กหญิงสุทธิดา  คำมูล
12. เด็กหญิงอฐิษติญา  ขวัญมาศ
13. เด็กหญิงอมรรัตน์  สาระทิศ
14. เด็กหญิงเกวลิน  เหล่าเรือน
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สาระทิศ
 
1. นางสาวธมนวรรณ  คนฉลาด
2. นางนัตตา  มณีวัน
3. นางวันทา  เดชารัตนชาติ
4. นายบรรจบ  เหล่าเรือน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองผุย
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  เทพา
3. เด็กหญิงธนิดา  จูมชัย
4. เด็กหญิงปิยะนุช  สมบูรณ์กุล
5. นางสาวพัชราภา  สินทร
6. เด็กหญิงรัตนภรณ์  สินชู
7. เด็กหญิงวราภรณ์  อ่อนคำลุน
8. เด็กหญิงวศินี  โคตรนาม
9. เด็กหญิงวันนิสา  มณีภาค
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แพงเหล่า
11. เด็กหญิงสุนิสา  พิมพาพันธ์
12. เด็กหญิงสุภัชชา  นะเนตร
13. เด็กหญิงเพชรอรัญ  แรกเรียง
14. เด็กหญิงเยาวรัตน์  วงศ์ภา
15. เด็กหญิงไพลิน  แก้วเพิ่ม
 
1. นางภูสวรรค์  หิรัญศรี
2. นายนัฐกร  กาเผืกนาม
3. นางสุปราณี  พิเคราะห์
4. นางสาวพัชนี  สีทน
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ 1. เด็กชายฐิติภัทร  ไชยโยธา
2. เด็กชายวิรัตน์  สีปุนนำ
 
1. นายเฉลิมพล  สุทธิกุล
2. นายอาคม  พรหมศร
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายกฤษดา  ปัญญาวุฒิ
2. เด็กชายศิริขวัญ  โสรส
 
1. นายปรินทร์วัฒน์  บุญนิรันดร์
2. นางสาวยุภารักษ์  อุทิตสาร
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระการพืชผล 1. เด็กชายธเนศ  เครื่องจันทร์
 
1. นางสุพิมพ์ภัค  โขมะพัฒน์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กหญิงวิภาดา  จันทรเทพ
 
1. นายวิทยา  หวานอารมณ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอก 1. เด็กหญิงยุพาภร  หาญชัย
 
1. นายสุวรรณ  ดวงพิลา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 1. เด็กชายวีระชัย  สุธรรมวงศ์
 
1. นายทวีวัฒน์  คัทมาร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 1. เด็กหญิงเกตุชนก  พุมมา
 
1. นายสุรวิทย์  พรมทอง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 1. เด็กหญิงประเสริฐพร  นนทะศรี
 
1. นางจริยาวัตร  สัตยากูล
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 1. เด็กชายเฉลิมชัย  ก๋าวี
 
1. นางดวงใจ  แก้วเนตร
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบก 1. เด็กชายกชกร  ถ้ำหิน
2. เด็กชายเกตุมณี  ทองมา
 
1. นางบัวสอน  ถ้ำหิน
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานวน 1. เด็กหญิงวรรณิกา  โพธิสาร
2. เด็กหญิงอารียา  ใชยะนาม
 
1. นางสาวทัศนีย์  นิตย์นรา
2. นางวาสนา  ชาตรี
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง 1. เด็กหญิงนิตยา  หันตรี
2. เด็กหญิงปัทมาพร  สุธรรมมา
 
1. นางสายพิณ   แสงก่ำ
2. นายวรกาล  นาราช
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาบิน 1. เด็กชายธนาวัช  ป้องแก้ว
 
1. นายศรีพงษ์  ศรีธรรมมา
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) 1. เด็กชายฉันท์ชนก  กะลาม
2. เด็กชายรัตนศักดิ์  เหลาผา
3. เด็กชายไชยบรรชา  ประกอบ
 
1. นายสุรวุฒิ  พันธุ์พาห์
2. นางพนมพร  ภะวัง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายพูล 1. เด็กชายวาที  ถ่อนอ้วน
2. เด็กชายวิทวัส  วงศ์บุดดี
3. เด็กชายสุภากร  โมฬีชาติ
 
1. นางพัชรินทร์  นิธิยานันท์
2. นางสาววราพักตร์  ลือนาม
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) 1. เด็กชายประคองยุทธ  ศรีราชา
2. เด็กชายสุทธิรักษ์  บุตรจันทร์
3. เด็กชายอภิชาต  แก่นท้าว
 
1. นายสรวุฒิ  พันธุ์พาห์
2. นางสมใจ  มัฐผา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งใต้ 1. เด็กหญิงธิภาพร  วิลัย
 
1. นายจตุพร  เนื่องในราช
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  เพชรพันธ์
 
1. นายสมชัย  วงษ์พานิช
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1. เด็กหญิงอริญช์ยา  บรรเทิงสุข
 
1. นายศิวเนตร  การกล้า
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กชายอนุชิต  เจริญรอย
 
1. นายศิทธราธิวัฒน์  สิถิระบุตร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 1. เด็กชายสถาพร  แก้วประดับ
 
1. นายอดิศักดิ์  จันทะนาม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงมัลลิกา  สิงห์กุมภ์
 
1. นายสน  โจระสา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 1. เด็กหญิงบุญสิตา  โสมเกตรินทร์
 
1. นายเด่นชัย  ภูผากัมปนาท
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 1. เด็กหญิงช่อลัดดา  ภาษารี
2. เด็กหญิงญานิศา  วงศ์คำ
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ไชยะโอชะ
4. เด็กหญิงณัฐรุจา  อินธิจักร์
5. เด็กชายสิทธิศักด์  ไทยบำรุง
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  คัชกรณ์
7. เด็กหญิงสุมาลี  โคตรนนท์
8. เด็กหญิงสุวนันท์  ขันสิงห์
9. เด็กหญิงอรอนงค์  เพชรพันธ์
 
1. นายสมชัย  วงษ์พานิช
2. นายนิพล  ภาษารี
3. นางนันทินี  วงษ์พานิช
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรย้อย 1. เด็กหญิงกัลยา  สุวานิช
2. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีวิบูรณ์
3. เด็กชายจีระศักดิ์  เกื้อกูล
4. เด็กหญิงชไมพร  ไต่ไม้งาม
5. เด็กชายทวีศักดิ์  ถิ่นนาเมือง
6. เด็กหญิงธันยาพร  ทองจันดา
7. เด็กชายนำผล  เสียงเย็น
8. เด็กหญิงปริญญา  กาสีวงค์
9. เด็กหญิงปิยธิดา  โสดา
10. เด็กหญิงพัชรพร  คำพิมพ์
11. เด็กหญิงวารุณี  ป้องทรัพย์
12. เด็กหญิงวิจิตรา  ขันสิงห์
13. เด็กชายสถาพร  พรประเสริฐ
14. เด็กหญิงสุฑามาศ  กล้าหาญ
15. เด็กหญิงอาภัสรา  วงศ์ฤทธิ์
 
1. นายสำเร็จ  สามัตถิยะ
2. นางวัฒนาภรณ์  ดุจดา
3. นางพิกุล  ฤทธิสุทธิ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 1. เด็กชายกิตติชัย  สิงห์มุ้ย
2. เด็กชายจิรเมธ  เครื่องกัณฑ์
3. เด็กชายธนานพ  คำสิม
4. เด็กชายธนานพ  แสงแดง
5. เด็กชายศิริศักดิ์  จันทะเสน
6. เด็กชายสุรวุฒิ  เคนบุปผา
 
1. นายยุทธพงษ์  บุตรวงค์
2. นายประเสริฐ  ขันสิงห์
3. นายวีระ  รูปคม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 1. นายวิชรุต  ประเคน
 
1. นายโผน  ทองเนตร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  สมบูรณ์
 
1. นายวาทิตย์  คำสิงห์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลไหล่ 1. เด็กชายถนิมเพชร  โชสูงเนิน
 
1. นางชัญญาภัค  อ่อนตาม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทราย 1. เด็กหญิงจิระนันท์  เสียงเพราะ
 
1. นายสมศรี  สิทธิชัย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กชายภาณุพันธ์  ขันบุตรศรี
 
1. นายวุฒิชัย  ธิมาชัย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดกลอย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุดเต้
 
1. นางสุพัตรา  สมเนตร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 1. เด็กชายวิศรุต  ประเคน
 
1. นายโผน  ทองเนตร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 1. เด็กหญิงเฟื้องลดา  บุราพร
 
1. นายสมควร  บัวสอน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายสิทธา  จันทร์ดวง
 
1. นางมยุรา  จันทร์ดวง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  เหลาเคน
 
1. นางยุพาภรณ์  พันธุ์พาห์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กชายรัชดา  ท่าหาญ
 
1. นายวลัญช์  ท่าหาญ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแวง 1. เด็กหญิงสิรินทรา  หลักทอง
 
1. นายสัมมา  สามัตถิยะ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1. เด็กชายวีรภัทร  เบ้าคำ
 
1. นายไพโรจน์  ชาวเมืองโขง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 1. เด็กหญิงชลธิฌา  คำหงษา
 
1. นายสมควร  บัวสอน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลไหล่ 1. เด็กชายถนิมเพชร  โชสูงเนิน
 
1. นายชูเกียรติ  อ่อนตาม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. เด็กหญิงศิรินทรา  พรมสำลี
 
1. นางสาวพัชนี  สีทน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระการพืชผล 1. เด็กหญิงกฤษญาดา  ทองพันช่าง
2. เด็กหญิงกฤษยาณี  ภู่กำชัย
3. เด็กหญิงกิ่งกาญ  ระเบียบ
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  วงค์บัว
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ผักกูด
6. เด็กชายชานนท์  โล่คำ
7. เด็กชายชานันท์  บุญจริง
8. เด็กชายชินชร  กริชพิทักษ์เงิน
9. เด็กหญิงฐิตาธร  ศรีมาชัย
10. เด็กชายฐิติพงษ์  ศรีธรรมมา
11. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธิมาทา
12. เด็กหญิงทิพากร  ริเริ่ม
13. เด็กชายธนวัฒน์  โพธิติ
14. เด็กหญิงธีราดา  ดีไว
15. เด็กชายนวพล  นนพละ
16. เด็กหญิงนิตยา  พุทธา
17. เด็กหญิงนิราวัลย์  ร่วมบุญ
18. เด็กหญิงปันฑารีย์  ฟองลม
19. เด็กชายพีระพัฒน์  สายแก้ว
20. เด็กหญิงภัทรดา  สมอทอง
21. เด็กชายมณพงศ์  จรรยงพันธุ์
22. เด็กหญิงรัตนา  ศรีคุณ
23. เด็กหญิงรุจิรา  บุญธรรม
24. เด็กหญิงวนิดา  ผลจันทร์
25. เด็กหญิงศศิธร  โภคทรัพย์
26. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีจันทร์
27. เด็กหญิงศิริรัตน์  ไม้น้อย
28. เด็กชายสิริภพ  ทองเติม
29. เด็กหญิงสุทธิดา  พรมทอง
30. เด็กหญิงสุธีมนต์  อุตอามาตย์
31. เด็กหญิงสุภาวดี  วิทามาศ
32. เด็กหญิงอชิตา  โคตวงค์
33. เด็กหญิงอภิภวดี  ตาอินทร์
34. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีจันทร์
35. เด็กหญิงอริศรา  เรือนพิมพ์
36. เด็กหญิงอลิษา  สมาน
37. เด็กหญิงอารีรัตน์  กออ่อน
38. เด็กหญิงเกศชฎาภรณ์  เสาทวี
39. เด็กหญิงเนตรนภา  นารักษ์
40. เด็กหญิงโชติมา  พิมพ์รัตน์
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  โลมรัตน์
2. นางอัจจิมา  พรสี่
3. นายอนุชิต  ชูช้าง
4. นางสาวธาราทิพย์  บัวเหลา
5. นางมิลันตี  สีเขียว
6. นางพรจันทร์  บุญพอ
7. นางสาวมาลัย  พวงพิลา
8. นายอุเทน  ละศรีจันทร์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายกรชตะวัน  แสงแดง
2. เด็กหญิงกฤษณา  ราศี
3. เด็กชายกันตนา  โพธิ์เมือง
4. เด็กชายจักรินทร์  พวงทอง
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  พันธ์ละหาร
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มีทอง
7. เด็กหญิงชลธิชา  น้ำรักษ์
8. เด็กหญิงทัศนีวนิช  นามโสรส
9. เด็กหญิงธีรวุธ  ปรากฎ
10. เด็กชายนครินทร์  ไชยดี
11. เด็กชายนันทกร  ธรรมนาม
12. เด็กหญิงนิชญา  อัปกาญจน์
13. เด็กชายนิรันดร์  คุณธรรม
14. เด็กชายนิรุทธิ์  บรรลุศิลป์
15. เด็กชายประทีป  สืบก่ำ
16. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ใหญ่ปราม
17. เด็กหญิงพรรณิกา  วงศ์มาตร
18. เด็กหญิงพัณณิตา  สมบูรณ์
19. เด็กชายพีระพงษ์  ธรรมคำ
20. เด็กหญิงรจนา  ศรีวิลัย
21. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  กาลสูงเนิน
22. เด็กชายวชิรวิทย์  เรืองโสม
23. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  สำราญสุข
24. เด็กหญิงวาสนา  คนไว
25. เด็กหญิงวิชุลดา  เกตุประสิทธิ์
26. เด็กหญิงศศิวิมล  เสียงหวาน
27. เด็กหญิงศิธาทิพย์  จันทร์หอม
28. เด็กหญิงศิริพร  สุขุมา
29. เด็กชายสรายุทธ  พรมลี
30. เด็กชายสันทัศน์  คำแพง
31. เด็กชายสิทธิพร  ลอดหา
32. เด็กชายสุนทร  กมุทรัตน์
33. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญศิริ
34. เด็กหญิงอนงค์รัตน์  พวงทอง
35. เด็กชายอภิชาติ  มุทาพร
36. เด็กหญิงอรชนก  เนตรวงษ์
37. เด็กชายอาธร  อันไธสง
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ใจทัศน์
39. เด็กหญิงเวณิกา  พูลเพิ่ม
40. เด็กชายเอกรัฐ  นอลา
 
1. นายวาทิตย์  คำสิงห์
2. นายพิทักษ์   จำปาวัลย์
3. นายปรินทร์วัฒน์  บุญนิรันดร์
4. นายชาญวิทย์  เวชพูล
5. นายถนอม  เจริญจิตร
6. นายชาญยุทธ  ลือนาม
7. นางสาวภูริภัทร  เขียวขำ
8. นางศิรินทร์ทิพย์  จำปาวัลย์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กชายกฤษฎา  คนล้ำ
2. เด็กหญิงปวีณา  ปราบภัย
3. เด็กชายพีระวัฒน์  ฟองอ่อน
4. เด็กชายวัชรินทร์  มั่นทน
5. เด็กชายวิไล  น้อยจันทร์ไทย
6. เด็กชายสันทัศน์  คำแพง
7. เด็กหญิงสุวดี  ศิริลาภ
8. เด็กหญิงอภิญญา  ทัศน์ศรี
9. เด็กหญิงอรยา  คงทน
10. เด็กชายแสงอาทิตย์  คงทน
 
1. นางลัดดาวัลย์  พวงศรี
2. นายพิสิฐ  พวงศรี
3. นางสาวศิรินันท์  สาสิงห์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระการพืชผล 1. เด็กหญิงกัญญาลักษ์  พะวัง
2. เด็กชายชินวัตร  ดวงพุฒ
3. เด็กชายชูศักดิ์  ฉลูศรี
4. เด็กหญิงธัญญา  ปาสาบุตร
5. เด็กหญิงนฤมล  สิ้นภัย
6. เด็กหญิงพรวิภา  พิมพ์ทอง
7. เด็กชายภัทราวุธ  สุดหล้า
8. เด็กชายฤทธิกร  ศุภสุข
9. เด็กหญิงสุชัญญา  น้อยตา
10. เด็กชายเทพพนม  เขียวแก้ว
 
1. นางอัจจิมา  พรสี่
2. นางรุ้งลาวัลย์  โลมรัตน์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอน 1. เด็กหญิงนพรัตน์  สวงสี
2. เด็กหญิงน้ำฝน  จารุวงศ์
3. เด็กหญิงพัชราภา  บัวถา
4. เด็กหญิงสุวนีย์  สายเนตร
5. เด็กหญิงหนูพิศ  สีงาม
6. เด็กหญิงอภิมณี  คล้ายหริ่ม
 
1. นางสาวสุกัญญา  ไกรสรสวัสดิ์
2. นางสำอาง  กอดทอง
3. นางสาวสุพรรณี  สีสุวะ
4. นางสาวอารดา  เสริมทรัพย์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แก้วคูณ
2. เด็กหญิงจิราพร  นันตะวัน
3. เด็กหญิงณัฐริกา  จุใจล้ำ
4. เด็กหญิงทัศนีย์  วงค์ขันธ์
5. เด็กหญิงมาริสา  นันไชย
6. เด็กหญิงวัชรินทร์  กันหาวัน
7. เด็กหญิงศิริขันธ์  สร้อยมุข
8. เด็กหญิงศิริพรรณ  สร้อยมุข
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทานาฤทัย
10. เด็กหญิงสุจินดา  สุวรรณที
11. เด็กหญิงสุปราณี  กุดเหลา
12. เด็กหญิงสุพรรณี  สุดไชย
 
1. นางสาวราตรี  ส่องเสนา
2. นายวิทยา  สืบแล
3. นางพัชรินทร์  สุขดีจิรัฐ
4. นางสาววิจิตรา  คนขยัน
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 1. เด็กหญิงจิรัชยา  รอดทุกข์
2. เด็กหญิงฉริยะ  ยาตรา
3. เด็กหญิงนิพาพร  อุรีรัมย์
4. เด็กหญิงรัตนา  ย้อไธสง
5. เด็กหญิงสุภาพร  ยาตรา
6. เด็กหญิงสุภาภรณ์  โพธิ์เทศ
7. เด็กหญิงอาทิตยา  นนพละ
 
1. นางสาวมาลัยทิพย์  จำปาโท
2. นายสถาพร  ทาตระกูล
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แก้วคูณ
2. เด็กหญิงจิราพร  นันตะวัน
3. เด็กหญิงทัศนีย์  วงค์ขันธ์
4. เด็กหญิงบังอร  พันวิชัย
5. เด็กหญิงประภัสสร  เจริญพันธ์
6. เด็กหญิงพนิดา  บุญเรือง
7. เด็กหญิงมาริสา  นันชัย
8. เด็กหญิงวัชรินทร์  กันหาวัน
9. เด็กหญิงวาสนา  แสนลา
10. เด็กหญิงวิลาวรรณ  พลอยยอด
11. เด็กหญิงศิริขันธ์  สร้อยมุข
12. เด็กหญิงศิริพรรณ  สร้อยมุข
13. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทานาฤทัย
14. เด็กหญิงสุจินดา  สุวรรณที
15. เด็กหญิงสุพรรณี  สุดไชย
16. เด็กหญิงเปรมกมล  เกศงาม
 
1. นางสาวราตรี  ส่องเสนา
2. นางพัชรินทร์  สุขดีจิรัฐ
3. นายบุญช่วย  สายราม
4. นางมัลลิกา  สีมั่น
5. นายวิทยา  สืบแล
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กหญิงจีรนัน  บุญคุณ
2. เด็กหญิงฐาณิสา  สังขะทา
3. เด็กหญิงฐาปนีญา  โชติสน
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุดไชย
5. เด็กหญิงพิมพ์มณี  กุดเหลา
6. เด็กหญิงวิณา  ชานนใจ
7. เด็กหญิงวิณิชชา  แสงใสแก้ว
8. เด็กหญิงอลีรักษ์  คูณทาการ
9. เด็กหญิงอัมรินทร์  ทางชอบ
 
1. นางสาวราตรี  ส่องเสนา
2. นางสาวสุมิตรา  บุตรสมศรี
3. นางสาวกิตติพร  อาจหาญ
4. นางสาวดารณี  ป้อมหิน
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหอม 1. เด็กหญิงปรียานุช  ประโลมนาม
2. นายพันธมิตร  รัตนศรี
3. นายภานุพงษ์  เรืองโสม
4. เด็กหญิงลัขนา  สำเภา
5. เด็กหญิงสิริมา  คำกันหา
 
1. นายศุภวัฒน์  พระสว่าง
2. นางพจนีย์  พระสว่าง
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจนา  ต่อต้น
 
1. นางสาวธิดารัตน์   รอดภัย
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  รูปพรรณ
 
1. นางนภารัตน์  เสริมทรัพย์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำกลาง 1. เด็กชายธนิต  จารุกขมูล
 
1. นางจิรายุ  รักษาศรี
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1. เด็กชายกฤตภาส    แก้วไทรเลิศ
 
1. นางสาวธิดารัตน์   รอดภัย
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 1. เด็กหญิงอรณิชา  ศรีจันทร์
 
1. นางวิลาสินี   มั่นทน
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหอม 1. เด็กชายศตวรรษ  สิงห์เชื้อ
 
1. นางสาวอรชร  สายธนู
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  บู่คำ
 
1. นางสาวจารุณี  ชิณกะธรรม
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงกัลยา  พิมพ์ทอง
 
1. นางมยุรี  โคตรพงศ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1. เด็กชายณภัทร   เกษียร
 
1. นางสาวจิราวรรณ  กุมภาพงษ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงแจ่มจันทร์  ชื่นใจ
 
1. นางวิยดา  ครองยุติ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. นางสาวจิราพร  ทศดร
2. เด็กหญิงประถมพร  จิตนอม
3. นางสาวยุวรรณดา  ทองอ่อน
4. เด็กหญิงสุดาพร  วันทา
5. เด็กหญิงไข่มุก  รักษาศรี
 
1. นายนฤพนธ์   พิเคราะห์
2. นางพิกุล  ผลจันทร์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  พลหาญ
 
1. นายนนท์ธวัช  คำภาทู
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1. เด็กหญิงภัทรกันย์   แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวปราณี  ชูชม
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ 1. เด็กหญิงจุฑามาส   รินเพ็ง
2. เด็กหญิงธิดาพร  แก้วเนตร
 
1. นางสาวชลธิยา   อ่อนพันธ์
2. นางสาวสายสมร  สีแหล้
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1. เด็กชายนิธิชัย   ใจเอื้อ
2. เด็กหญิงปภาวดี  สีหาพงษ์
 
1. นางสาวปราณี  ชูชม
2. นางวัลงาม  เชื้อเวียง
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุมพุก 1. เด็กชายกฤษณะ  ดลโสภณ
2. เด็กชายฉัตรชัย   ไชยะโอชะ
3. เด็กหญิงปณิชา  คงมั่น
4. เด็กชายวีรวัฒน์  วงค์สวรรค์
5. เด็กชายสิทธิโชค  ภูจอมเดือน
6. เด็กชายอัครเดช  ด้วงชิณ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  มูลสิน
2. นายวรวัส  โพธิ์งาม
3. นางนิภาพร  รอบรู้
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุมพุก 1. เด็กหญิงกวิสรา  ไชยะโอชะ
2. เด็กหญิงชุตินันท์  ลาดสมดี
3. เด็กชายทวีศักดิ์  แดงกัณหา
4. เด็กชายธนพล  ไชยะโอชะ
5. เด็กหญิงรัชนก  เบ้าน้อย
6. เด็กหญิงสาวิตรี  วงศ์โสม
 
1. นายชูศักดิ์  ศุภราชัยกุล
2. นางเพชรศรี  ศุภราชัยกุล
3. นายประมอญ  สูงสง่า
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. นายกล้าหาญ  โสมสุด
2. นายธีระพงศ์  สีดาดี
3. นายนคร  เคนงาม
4. นายวรวัติ  ขันตรี
5. นายศราวูธ  มณีรัตน์
6. นายศัตวรรษ  ชาวสองคอน
7. นายสุริยัน  ประสานสี
8. นายเสกสรรค์  สุธรรมวงศ์
 
1. นายศิริพันธ์  จุรุเทียบ
2. นายอนุชิต  วิลามาศ
3. นายชาญวิทย์  ภววิจารณ์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. นางสาวกนกกร  จันทร์หวาน
2. นางสาวนิลาวรรณ  จันทวงศา
3. นางสาวพิยะดา  บุญโสม
4. นางสาววราภรณ์  ตุ่นต้น
5. นางสาววลีภรณ์  คำภิลา
6. นางสาววันอาสา  คุณประชา
7. เด็กหญิงสุธีรา  เหล่าหมั้น
8. นางสาวสุภาภรณ์  สร้อยพิจิตร
9. นางสาวเวฬุวัน  สร้อยสิงห์
10. นางสาวแววตา  ทองมา
 
1. นางธิติมา  ชิณพันธ์
2. นางสาวกรรณิการ์  ทานะสิงห์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแวง 1. เด็กชายบุญปก  ผุยพรม
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ใจใหญ่
3. เด็กหญิงสุธิดา  กลมเกลี้ยง
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  ขันธ์วงศ์
5. เด็กหญิงเพียงเพ็ญ  แก้วกนก
 
1. นางอรนิตย์  เหล่าสนธิ์
2. นางมาลีรัตน์  สุตาภักดี
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  หาคำ
2. เด็กชายศุภมงคล  พลเมือง
3. เด็กหญิงสีสมพาน  โสมนัส
 
1. นายสีดา  บุญอ่อน
2. นางอภิญญา  อาจหาญ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. เด็กหญิงบี  แพงจักร
2. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ยุตวัน
3. เด็กหญิงอัจจิมา  น้อยดี
 
1. นางราตรี  ศรีนวล
2. นายเพียรทอง  เศวตธรรม
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังเคน 1. เด็กหญิงประภาศิริ  โพธิ์สาร
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เชื้อดวงผุย
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สีมาฤทธิ์
 
1. นางวิภาภรณ์  จันจำปา
2. นางรัตนาพร  โพธิ์สาร
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 1. เด็กหญิงธารตะวัน  จิตธรรม
2. เด็กหญิงศศิธร  ทองลือ
3. เด็กหญิงแววตา  ทองโสภา
 
1. นางอรณีย์  ผลจันทร์
2. นางดวงใจ  แก้วเนตร
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายพีรวัส  ทาปศรี
2. เด็กหญิงวราพร  ก้อนศรี
 
1. นางสมปอง  หล้าเพ็ง
2. นางนวพรรณ  พรมสอน
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแมด 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  มุทาพร
2. เด็กชายพัฒระพงษ์  พรมประโคน
 
1. นางสาวนฐพร  ชูชาติ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงวันวิสา  วงศ์ดำ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุจริต
 
1. นางศักดิ์สิทธิ์  บุญยั้ง
2. นางอรวรรณ  พงศ์ภัทรพร
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 1. เด็กหญิงสุดาพร  กุลธิ
 
1. นายสัมพาศ  แวงวรรณ์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 1. เด็กหญิงชมภูนุช  วงศ์พุฒ
 
1. นายสัมพาศ  แวงวรรณ์
 
140 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1. เด็กชายญาณภัทร  อังฉกรรจ์
 
1. นางสาวแพงจิตร์  แสนสุข
 
141 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ฉลองคุณ
 
1. นายปฏิวัติ  ทองลือ
 
142 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก 1. เด็กชายปริญญา  บัวกด
 
1. นายตะวัน  ทุ่มเที่ยง
 
143 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1. เด็กชายธนโชติ  พิมพ์กรม
 
1. นายทวีศักดิ์  กุมภาพงษ์
 
144 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายรุ่งตะวัน  สายเนตร
 
1. นายอุไร  เลขสันต์
 
145 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำกลาง 1. เด็กชายจีระศักดิ์  จันทชาลี
 
1. นายสมศรี  อินสุวรรณ์
 
146 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกชัน 1. เด็กชายสรรเพชญ  ภูงาม
 
1. นายนราศักดิ์  สร้อยสนธ์
 
147 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1. เด็กหญิงกมลชนก  ผิวขำ
2. เด็กชายจักษ์  คุณภาที
3. เด็กหญิงจันทราภา  ขำคม
4. เด็กหญิงจินตนา  ทองแสน
5. เด็กหญิงจิราพร  ไชยมุณี
6. เด็กหญิงจิราภรณ์  พิมพา
7. เด็กหญิงชลนภา  แตงกลาง
8. เด็กชายณภัทร  เกษียร
9. เด็กชายธนโชติ  พิมพ์กรม
10. เด็กชายธรรมติกร  เรืองเนตร
11. เด็กชายธีระยุทธ  นุ่มนวล
12. เด็กหญิงนราทิพย์  มาศขาว
13. เด็กหญิงนันธิยา  สายทอง
14. เด็กหญิงประกายแก้ว  มุงคุณพล
15. เด็กหญิงพรนภา  รักษาพันธ์
16. เด็กหญิงพรปทุม  มะยัง
17. เด็กชายมงคล  ท้าวด่อน
18. เด็กหญิงลักษณ์มนพร  พันโบ
19. เด็กชายวรพล  คมสัน
20. เด็กหญิงวรรณพร  แสงสว่าง
21. เด็กชายวสุพล  ปุยฝ้าย
22. เด็กหญิงวิจิตรา  โพโสภา
23. เด็กชายวุฒิชัย  ไชยพันโท
24. เด็กหญิงสุนิตรา  วงศ์กัณหา
25. เด็กหญิงสุภาณี  ว่องไว
26. เด็กชายสุรสิทธิ์  สิตวงษ์
27. เด็กหญิงสุวนันท์  พุฒโสม
28. เด็กชายสุเกษม  คำผุย
29. เด็กหญิงหทัยวรรณ  แก้วพิลา
30. เด็กหญิงเทียบทอง  หนองแคน
 
1. นายทวีศักดิ์  กุมภาพงษ์
2. นางปัทมาภรณ์  วงศ์บุดดี
3. นางนวลจันทร์  มาพระลับ
4. นางสาวเมษญานันทุ์  คันศร
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กชายนพรัตน์  ทานาฤทัย
2. เด็กชายพีระพัฒน์  อเนกา
 
1. นายศักดรินทร์  พรมทอง
2. นายคมสันต์  ก้อนคำ
 
149 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงช่อผกา  โม้แซง
2. เด็กหญิงพรรณมัย  สัจธรรม
 
1. นางสาวยุภารักษ์  อุทิตสาร
2. นางสาวเย็นจิตร  ชิงจันทร์
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กหญิงจินตนา  อุ่นหล้า
2. เด็กชายทวีโชค  ไชยพันโท
3. เด็กหญิงอรดา  ตันยะกุล
 
1. นางรุจิเรข  แวงวรรณ์
2. นายบัณฑิกฤษฎิ์  สมมุติ
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. เด็กชายปฎิวัติ  สืบสระ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  สอนสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์  เพ็ญพร
2. นายสำราญ  ใบยพฤกษ์
 
152 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สมพล
2. เด็กชายธนวัฒน์  โพธิ์ศรี
 
1. นางวดาริกา  ยิ่งยืน
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เหมแดง
2. เด็กชายสิทธิโชค  วงศ์ขัน
 
1. นายนายศักดรินทร์  พรมทอง
2. นายพูนผล  เหมแดง
 
154 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กชายชัยวุฒิ  ชาตรี
2. เด็กชายศิริวัฒน์  บุปผาดี
 
1. นายศักดรินทร์  พรมทอง
2. นางสาววิจิตรา  คนขยัน
 
155 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 1. เด็กชายนพฤทธิ์  ศรีวิเศษ
2. เด็กชายวรวัฒน์  คุณสวัสดิ์
 
1. นายวัชรินทร์  เมธาภิวัฒนา
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เคหวัฒน์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สัตย์ธรรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์  เพ็ญพร
2. นายแสงทอง  นนท์ศิลา
 
157 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุดยอด
2. เด็กหญิงเมธาวี  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวยุภารักษ์  อุทิตสาร
2. นายชาญยุทธ  ลือนาม
 
158 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอก 1. เด็กชายนิธิกร  ชาดดา
2. เด็กชายพร้อมพงษ์  ชาติดา
 
1. นายกฤษณะ  ทูลประโคน
2. นางสาวนฤมล  กรินรักษ์
 
159 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กชายปรีชาพล  สุยะลา
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โตสินธพ
 
1. นายถกล  นิตยบูลย์
2. นายดิเรก  แบนประชา
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกษม 1. เด็กชายรัตน์ติพงษ์  บุญเติม
2. เด็กชายวันชัย  มุสิริ
3. เด็กชายศุภวิชญ์  เหล็กดี
 
1. นายชัชวาล  ใจเดี่ยว
2. นายบุญกอง  ชูรา
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กชายธนาวัฒน์  คงทน
2. เด็กชายธีรพงษ์  บุญยงค์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  เพ็กตรี
 
1. นางรุจิเรข  แวงวรรณ์
2. นายบัณฑิกฤษฎิ์  สมมุติ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  เคนงาม
2. เด็กชายนิรุทธิ์  เพชรพันธ์
3. เด็กชายยงยุทธ  เหล่าสิงห์
 
1. นายวัชรินทร์  ภาษารี
2. นายกณวรรธน์  นาแถมทอง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พลเศษ
2. เด็กชายนิพนธ์  บึ้งเบ้า
3. เด็กชายสุทัศน์  ชาชิรัส
 
1. นายวัชรินทร์  ภาษารี
2. นางจุไรรัตน์  ภาษารี
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหอม 1. เด็กหญิงจิละดาพร  วรบุญญา
2. เด็กชายปิยะภัทธ์  ศรีคำ
3. เด็กหญิงพัชราภา  ดาบุดดี
 
1. นางคำยุ่น  มีธรรม
2. นางสาววิไลภรณ์  พร้อมวงค์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหอม 1. นางสาวรัตนา  ทนงค์
2. นางสาววาทิณี  ดาบุดดี
3. นางสาวศิริลักษณ์  ดาบุดดี
 
1. นายคำยุ่น  มีธรรม
2. นางสาวอรชร  สายธนู
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตูม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทาสะอาด
2. เด็กหญิงนาตยา  ทาตะนาม
3. เด็กหญิงปิยะดา  สิงห์มุ้ย
4. เด็กหญิงพิยาดา  แก่นดี
5. เด็กหญิงรัชฎากรณ์  ปุระกรณ์
6. เด็กชายศาสตราวุฒิ  ทรายหิน
 
1. นางวิลาวัณย์  คำวัน
2. นางนงลักษณ์  ศรีวัฒนานนท์
3. นางสาวสง่า  มารุตะพันธ์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนงัว 1. เด็กหญิงนภัสรา  จันสุข
2. เด็กหญิงพัชรา  ทีเขียว
3. เด็กหญิงพัชรี  ทีเขียว
4. เด็กหญิงวิภา  ยศบุญ
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ  บุญทรง
6. เด็กหญิงสุพัตรา  ทาบุดดา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  แก้วตา
2. นางเพชรมณี  สมพบ
3. นางบุญมี  เสียงเสนาะ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 1. เด็กหญิงสิริภัทร  นารักษ์
2. เด็กหญิงอรอมร  โจระสา
3. เด็กหญิงอรไพลิน  สุจันทา
 
1. นางขนิษฐา  โภคา
2. นางสาวสีดา  กาสา
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไหล 1. เด็กหญิงกนกพร  พันพิลา
2. เด็กหญิงกนกอร  พันพิลา
3. เด็กหญิงเอมนตินันท์  คำภูลอย
 
1. นายกำจร  ใจใหญ่
2. นางดรุณี  มาสู่
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพิน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พึ่งพบ
2. เด็กหญิงวิยะดา  มั่งคั่ง
3. เด็กหญิงสุพัสสร  บุญคุณ
 
1. นายสว่าง  ประทาสู
2. นางสายสุนันท์  อินทะแสง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม 1. เด็กชายคมสันต์  ชาหลักคำ
2. เด็กชายธีระพงษ์  เชื้อจำพร
3. เด็กชายพงศธร  สุมาจิตร
 
1. นางวิยะดา  สันตพันธ์
2. นายสายยา  สันตพันธ์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 1. เด็กหญิงชลดา  พิเคราะห์
2. เด็กหญิงนภาพร  สุภาษร
3. เด็กหญิงสุกัญญา  การรุณรักษ์
 
1. นางศิริวรรณ์  พันธ์ทอง
2. นางเพชรรินทร์  ประหุน
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 1. เด็กหญิงนัฏสินี  ตะโสรัตน์
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ศรีผง
3. เด็กหญิงวัลย์นิสา  ป้องพันธ์
 
1. นางภัทรา  กุลศิโรรัตน์
2. นางศิริวรรณ์  พันธ์ทอง
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงรัชนก  มุขดี
2. เด็กหญิงศศิธร  รัตนบำรุง
3. เด็กหญิงสุภาพร  บุญเสริม
 
1. นางกัญญาภัค  โคระรัตน์
2. นางยุวดี  สุดเสน่ห์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกทา 1. เด็กหญิงปิยนุช  ใจหาญ
2. เด็กหญิงศศิธร  วะสัตย์
3. เด็กหญิงสิริยากร  พรมมาพิษ
 
1. นายสมบัติ  สาสนาม
2. นางพิชญาภา  คำสิงห์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วิลามาศ
2. เด็กหญิงนภาพร  พรมบุตร
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ยิ่งยง
 
1. นางยุวดี  สุดเสน่ห์
2. นางกัญญาภัค  โคระรัตน์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 1. เด็กหญิงฐิตา  สีกระสอน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ทีอุทิศ
3. เด็กหญิงอรพรรณ  คาดหมาย
 
1. นางจินตนา  บุญยืน
2. นางสาวพิศมัย  วงศ์ปัดสา
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 1. เด็กหญิงพิมวดี  แสวงนาม
2. เด็กหญิงสายชล  ขันจันทา
3. เด็กหญิงอรจิรา  คุณประชา
 
1. นางรัตน์ติญา  ครึ่งมี
2. นางสาวลัดดาวัลย์  คัทมาร
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 1. เด็กชายชัชวาล  ไขแสง
2. เด็กชายทองชัย  สุดตา
3. เด็กชายวันจักรี  วงตาแพง
 
1. นางสลิลา  เวชพูล
2. นางสาวบุษบา  บุญเติม
 
180 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงมินตรา  จันทร์นันท์
 
1. นางลักขณา  จันทร์เต็ม
 
181 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังเคน 1. เด็กชายก้องภพ  รอบรู้
2. เด็กชายณัฐวัตร  แสงมณีญานนท์
3. เด็กชายพรพิชัย  จันทร์แผง
 
1. นางพรสวรรค์  เครื่องกัณฑ์
2. นางรุ่งนภา  โพธิ์งาม
 
182 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายพูล 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ศุภโกศล
2. เด็กชายรุ่งตะวัน  พิลาดิษฐ์
3. เด็กชายเอกพจน์  อุ่นดี
 
1. นางพนิดา  ทรงทรัพย์
2. นางแสงจันทร์  คำจริง
 
183 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตูม 1. เด็กหญิงวราพร  หิมะคุณ
 
1. นางสุภิมล  จันทรักษา
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ตชด.ทองพูนพิทยา 1. เด็กชายปิยะพงษ์  ดาบุดดี
 
1. นางสาวสมพร  เกษทอง
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กหญิงสุนันท์  ส่งศรี
 
1. นายเสกศักดิ์  บุตรแสน
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  สุดสี
 
1. นางลัดดาวัลย์  พวงศรี
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กชายธนากร  ผลสุข
 
1. นายเสกศักดิ์   บุตรแสน
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1. เด็กชายธนกฤต  เข็มดี
 
1. นางจงจิตต์  โพไทร
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  สุดสี
 
1. นางลัดดาวัลย์  พวงศรี
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  ชอนพา
 
1. นางมยุรา  ญวนขันธ์
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำกลาง 1. เด็กชายเรืองอำนาจ  รักษาศรี
 
1. นางจิรายุ  รักษาศรี
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแคน 1. เด็กหญิงนภพร  ศรศิลป์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เพิ่มพิม
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา  วงศิริ
 
1. นางจารุวรรณ  ทองประเสริฐ
2. นางสาวรตยา  จันทร์สิงห์
 
193 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 1. เด็กหญิงหนูเจียง  โยธาศรี
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เครือสีดา
 
1. นางสาวสมคิด  คำวัน
2. นายธนศักดิ์  เคนบุปผา
 
194 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1. เด็กชายณัฎฐชัย  บัวแสง
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เรืองแสง
 
1. นางจงจิตต์  โพโทร
2. นางสาววันเพ็ญ  คำกุณา
 
195 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายเมธวิน  สุดแสดง
2. เด็กหญิงเมย์  มหานิล
 
1. นางศักดิ์สิทธิ์  บุญยั้ง
2. นายวันดี   ขันเลข
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เฉลิมวงศ์
 
1. นางขนิษฐา  เลขสันต์
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ 1. เด็กชายวรวุฒิ   พุฒโสม
 
1. นางวาสนา  บุญเจริญ
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 1. เด็กชายสรศักดิ์  สายทอง
 
1. นายทวีวัฒน์  คัทมาร
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างโพน 1. เด็กชายชนกนันท์   อินถา
 
1. นางสาวธาชิรญาณ์  เรืองสา
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายธวัชชัย  กองพร
 
1. นางพรธิกา  งามเถื่อน
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  จงสมไชย
2. เด็กหญิงทัศพร  จันทะวงศ์
3. เด็กหญิงพรพิมล  แจ้งสว่าง
4. เด็กหญิงพิกุลทอง  สมบูรณ์
5. เด็กหญิงวิภาภรณ์  วันหลาบคำ
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พิมพ์กาล
7. เด็กหญิงอุไรลักษณ์  สิทธิวงศ์
 
1. นางกฤตยา  เจริญกิจ
2. นางแพงพันธ์  พรมสำลี
3. นางรัชตา  เจริญยศธนา
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสาย 1. เด็กชายวีระพล  ทิณโนรส
 
1. นางขนิษฐา  เลขสันต์
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ขุนผจง
 
1. นางขนิษฐา  เลขสันต์
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 1. เด็กชายปิยราช  บุดดีอ้วน
 
1. นายอุไร  เลขสันต์
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายณัฐพล  จันทร์ใหม่
 
1. นางขนิษฐา  เสขสันต์
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม 1. เด็กหญิงอรุณลักษณ์  สุภนิกร
 
1. นายวัชรพล  ขันธุแสง
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย 1. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  สายันต์
 
1. นายพลชิต  ยิ่งยืน
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างโพน 1. เด็กหญิงสุกัญญา  โคตรสมพงษ์
 
1. นางสาวธาชิรญาณ์  เรืองสา
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสมิง 1. เด็กชายไพทูน  ประสานสี
 
1. นายโพธิ์ทอง  ศรีคงสุข
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1. เด็กชายสันติ  แก้วสีใส
 
1. นางรังสิมา  พลศักดิ์
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวณัฐยา  สร้อยคำ
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กชายบัญชา   คำใบ
 
1. นายวุฒิชัย  ธิมาชัย
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นวลสว่าง
2. เด็กหญิงพิยะดา  บุตรจันทร์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อุดหนุน
 
1. นางณัจยา  อ่างคำหงษ์
2. นางภาวนา  แดนดี
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องข่า 1. เด็กชายชัยฤทธิ์  จันทวงศ์
2. เด็กชายณัฐนนท์  ไกลบาป
3. เด็กชายพีระพล  วรรณลี
 
1. นายปกรณ์  คงมั่น
2. นายทรงวุฒิ  ชนะพาห์
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  นามบุตร
2. เด็กชายศุราจิตร  สมศรี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงขึง
 
1. นายพีระยุทธ  บุญเย็น
2. นางสาวเหรียญทอง  บุญหลาย
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ทินโนรส
2. เด็กชายณัฐภูมิ  ผ่านวงษ์
3. เด็กชายพิชัยมงคล  งามจันทร์
 
1. นายอุไร  เลขสันต์
2. นางขนิษฐา  เลขสันต์
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม 1. เด็กชายศตวรรษ  ลี้ลับ
2. เด็กชายสุธี  โอสถศรี
 
1. นางปาริยา   ปริโยทัย
2. นางวิยะดา  สินตะพันธ์
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 1. เด็กหญิงนิดารัตน์  ยงยืน
2. เด็กชายเมฆา  กาสิทธิ์
 
1. นางสาวพิสมัย  วงศ์ปัดสา
2. นายชาญชัย  เทียนหอม
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. นายทวีศักดิ์  ยุตวัน
2. เด็กชายประเสริฐ  พิมพาพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์  เพ็ญพร
2. นายอนุชิต  อินทร์หอม
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 1. เด็กหญิงกัลยา  ทองอินทร์
2. เด็กชายวันเฉลิม  หินแรง
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  คนที
 
1. นางศิริวรรณ์  พันธ์ทอง
2. นางเพชรรินทร์  ประหุน