สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำวัน
2. เด็กหญิงชนาพร  ทองนิ่ม
 
1. นางวันดี  ทองศรี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กชายชลัท  จำปารัตน์
 
1. นายดิเรก  แบนประชา
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรีชาพล  สุยะลา
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โตสินธพ
 
1. นายถกล  นิตยบูลย์
2. นายดิเรก  แบนประชา
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชนก  มุขดี
2. เด็กหญิงศศิธร  รัตนบำรุง
3. เด็กหญิงสุภาพร  บุญเสริม
 
1. นางกัญญาภัค  โคระรัตน์
2. นางยุวดี  สุดเสน่ห์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วิลามาศ
2. เด็กหญิงนภาพร  พรมบุตร
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ยิ่งยง
 
1. นางยุวดี  สุดเสน่ห์
2. นางกัญญาภัค  โคระรัตน์