สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  หาคำ
2. เด็กชายศุภมงคล  พลเมือง
3. เด็กหญิงสีสมพาน  โสมนัส
 
1. นายสีดา  บุญอ่อน
2. นางอภิญญา  อาจหาญ